Adrenalin Martindale

Ethypharm (Unimedic Pharma AB)


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml: 1 ml inneh.: Adrenalintartrat tilsv. adrenalin 0,1 mg, natriummetabisulfitt (E 223) 1 mg, natriumklorid, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kardiopulmonal gjenopplivning. Akutt anafylaksi.

Dosering

Kardiopulmonal gjenopplivning
Doseres og administreres iht. gjeldende retningslinjer. Følgende dosering er basert på anbefaling fra ERC (European Resuscitation Council, 2015). Voksne og barn >12 år: 1 mg ved bruk av i.v. bolusdoser hvert 3.-5. minutt. Ved injisering via perifert venekateter, må legemidlet skylles ut med ≥20 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske (letter tilgang til sentral sirkulasjon). Hvis venøs tilgang ikke er mulig, anbefales intraossøs administrering. Barn <12 år: 0,01 mg/kg ved bruk av i.v. bolusdoser. Maks. enkeltdose: 1 mg. Spedbarn: 0,01-0,03 mg/kg ved bruk av i.v. bolusdoser. Bruk av umbilikalt venekateter anbefales.
Akutt anafylaksi
Kontroller at riktig styrke adrenalinoppløsning brukes. Utstyret må skille klart mellom styrkene 0,1 mg/ml og 1 mg/ml. I.m. administrering av 1 mg/ml foretrekkes ved anafylaktisk sjokk. Ikke kast bort tid på å finne i.v. tilgang hvis i.m. injeksjon kan være mulig. Ved anafylaksi skal i.v. adrenalin kun gis av helsepersonell med erfaring og under overvåkning av hjerterytme og blodtrykk. Voksne: 0,05 mg som i.v. bolusdose, titreres trinnvis med økninger i bolusdoser på 0,05 mg iht. respons.
Tilberedning/Håndtering Kun til engangsbruk. Uforlikeligheter: Se pakningsvedlegg.
Administrering Se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med forsiktighet ved kardiovaskulær sykdom, inkl. angina pectoris, obstruktiv kardiomyopati, hjertearytmi, cor pulmonale, aterosklerose og hypertensjon pga. økt risiko for bivirkninger. Forsiktighet bør utvises ved hypertyreose, feokromocytom, trangvinklet glaukom, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, prostatahyperplasi som gir resturin, hyperkalsemi, hypokalemi, diabetes, og hos eldre og gravide. Hjelpestoffer: Inneholder natriummetabisulfitt som kan gi allergilignende reaksjoner, inkl. anafylaksi og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske hendelser hos utsatte pasienter. Dette bør ikke hindre bruk når det er indisert ved alvorlig allergisk reaksjon eller i andre nødssituasjoner.

Interaksjoner

Alvorlig hypertensjon og bradykardi er sett ved samtidig bruk av ikke-selektive betablokkere (inkl. pindolol og propranolol). Adrenalin som gis i tillegg til lokalt anestetikum kan muligens også utløse disse reaksjonene ved intravaskulær bruk. Risikoen bør være mye lavere for kardioselektive betablokkere. Adrenalin injisert under anestesi med etylklorid, halotan, enfluran, trikloretylen og kloroform, kan gi alvorlige hjertearytmier. TCA øker vasokonstriktoreffekt av adrenalin 2-3 ganger ved akutt administrering av høye i.v. adrenalindoser. Forlenget hypertensjon er sett etter 0,5 mg adrenalin s.c. ved samtidig behandling med protriptylin. Risiko for økt kardiovaskulær effekt av adrenalin ved samtidig bruk av TCA. Ved astma kan isoprenalin, orciprenalin, fenoterol, terbutalin eller salbutamol brukes. Egnet vasokonstriktor i tannlegepraksis er felypressin. Forsiktighet utvises hos pasienter behandlet med legemidler som kan utløse arytmier, inkl. digitalis og kinidin. Adrenalin hemmer insulinsekresjon og øker blodsukkernivået. Ved diabetes kan økt dose insulin eller perorale blodglukosesenkende legemidler være nødvendig under adrenalinbehandling. MAO-hemmere, COMT-hemmere eller TCA kan forsterke effektene av adrenalin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetManglende data.
AmmingGår over i morsmelk. Amming skal unngås.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed moderate doser: Agitasjon, angst, tremor, hodepine, takykardi, palpitasjoner, pallor, kaldsvette, kvalme, oppkast. Ved høye doser: Mydriasis, økt blodtrykk, ventrikulære arytmier, hjertesvikt, pulmonært ødem.
BehandlingEKG-overvåkning. Propranolol ved uttalt sinustakykardi og ventrikulære arytmier (hos astmatikere brukes metoprolol, alternativt atenolol). Alternativt lidokain ved ventrikulær arytmi. Ved alfaadrenerge symptomer (vasospasme, hypertensjon) gis fentolamin 2,5-5 mg (barn 0,05-0,1 mg/kg) i.v. hvert 5. minutt etter behov, deretter ev. som infusjon. Alternativt kan glyseryltrinitrat 0,5-1 mg gis sublingvalt som gjentatte doser eller som i.v. infusjon på 0,5 µg/kg/minutt initialt, og med en doseøkning på 0,5 µg/kg/minutt hvert 5.-10. minutt inntil ønsket effekt oppnås. Furosemid kan gis ved pulmonært ødem. Ellers symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSympatomimetikum med direkte effekt på alfa- og betareseptorer. Gir økt systolisk blodtrykk, redusert diastolisk blodtrykk, takykardi, hyperglykemi og hypokalemi.
ProteinbindingCa. 50%.
FordelingRaskt til hjerte, milt, flere kjertelvev og adrenerge nerver. Krysser placenta.
MetabolismeInaktiveres raskt, primært av COMT og MAO.
UtskillelsePrimært som metabolitter i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Adrenalin Martindale, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,1 mg/ml 10 × 10 ml (amp.)
453149

-

895,40 C

SPC (preparatomtale)

Adrenalin Martindale INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.05.2020


Sist endret: 05.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)