Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aciclovir Pfizer 25 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

aciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aciclovir Pfizer er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aciclovir Pfizer
 3. Hvordan du bruker Aciclovir Pfizer
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aciclovir Pfizer
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aciclovir Pfizer er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Aciclovir Pfizer tilhører en gruppe legemidler som kalles for antivirale legemidler. Aciclovir Pfizer hemmer veksten av herpesvirus.
Aciclovir Pfizer brukes ved behandling av infeksjoner forårsaket av herpes simplex-virus hos pasienter med nedsatt immunforsvar, hjernebetennelse forårsaket av herpes simplex-virus, herpes simplex-infeksjon hos nyfødte og hos barn opp til 3 måneders alder og alvorlig herpesinfeksjon på kjønnsorganene.
Aciclovir Pfizer brukes også for å forebygge mot herpes simplex-infeksjoner i utsatte perioder hos pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar og for å forebygge mot infeksjoner forårsaket av cytomegalovirus i forbindelse med benmargstransplantasjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aciclovir Pfizer
Bruk ikke Aciclovir Pfizer
 • dersom du er allergisk overfor aciklovir, valaciklovir eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aciclovir Pfizer.
Rådfør deg med lege dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller du er eldre. Det kan hende at dosen med Aciclovir Pfizer må justeres.
Det viktig å drikke mye under behandlingen, dette gjelder særskilt for eldre og for personer med nedsatt nyrefunksjon.
Rådfør deg med lege dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er mulig at du ikke vil respondere optimalt på behandlingen.
Andre legemidler og Aciclovir Pfizer
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom dette legemidlet tas samtidig med visse andre legemidler.
Legemidler som påvirker effekten av aciklovir:
 • Cimetidin, som brukes til behandling av magesår eller halsbrann
 • Probenecid, som brukes til behandling av gikt
 • Mykofenolatmofetil, ciklosporin og takrolimus, som brukes etter transplantasjoner
Aciklovir kan også påvirke effekten andre legemidler:
 • Teofyllin, som brukes til behandling av astma.
 • Litium, som brukes ved noen psykiske lidelser som er preget av store svingninger i stemningsleiet
Det er viktig at legen din vet hvilke andre legemidler du tar.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Erfaring med aciklovirbehandling hos gravide er begrenset.
Aciclovir Pfizer går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Aciclovir Pfizer påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg trette, spesielt i starten av behandlingen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Aciclovir Pfizer
Dette legemidlet vil bli gitt av en lege eller annet helsepersonell.
Aciclovir Pfizer gis som injeksjon inn i en blodåre (vene). Legemidlet gis sakte som en infusjon i løpet av minst en time.
Voksne: Hos pasienter med herpes simplex-infeksjoner med normalt immunforsvar og med normal nyrefunksjon er doseringen 5 mg/kg kroppsvekt hver 8. time.
Hos pasienter med hjernebetennelse forårsaket av herpes simplex-virus er doseringen 10 mg/kg kroppsvekt hver 8. time.
Barn: Dosen Aciclovir Pfizer til barn i alderen 3 måneder-12 år beregnes ut i fra kroppsoverflaten.
Barn med herpes simplex-infeksjoner skal gis Aciclovir Pfizer i doser på 250 mg/m2 kroppsoverflate hver 8. time.
Barn med hjernebetennelse forårsaket av herpes simplex-virus skal gis Aciclovir Pfizer i doser på 500 mg/m2 kroppsflate hver 8. time. Ved nedsatt nyrefunksjon skal dosen justeres.
Doseringen av Aciclovir Pfizer til nyfødte og spedbarn opp til 3 måneders alder med herpes simplex-infeksjoner beregnes ut i fra kroppsvekt i doser på 10 mg/kg kroppsvekt hver 8. time.
Eldre: Hos eldre pasienter kan Aciclovir Pfizer-dosen redusereres noe, spesielt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Dosering ved nedsatt nyrefunksjon: Dosen justeres i henhold til nyrefunksjonen.
Vanlig behandlingstid er 5 dager, men kan tilpasses individuelt avhengig av hvor raskt du blir bedre. Behandling av hjernebetennelse forårsaket av herpes simplex-virus og herpes simplex-infeksjoner hos nyfødte varer vanligvis i 10 dager.
Dersom Aciclovir Pfizer gis for å forebygge en virusinfeksjon tilføres legemidlet så lenge legen din bestemmer det.
Dersom du tar for mye av Aciclovir Pfizer
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • årebetennelse (flebitt/tromboflebitt)
 • kvalme, oppkast
 • elveblest, kløe, hudutslett (inkludert lysømfintlighet)
 • økte nivåer av enkelte blodverdier (serumurea, serumkreatinin, leverenzymer)
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 personer):
 • nedsatt antall røde og hvite blodceller og blodplater (anemi, leukopeni, trombocytopeni)
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
 • hodepine, svimmelhet
 • diaré, magesmerter
 • utmattethet, feber
 • allergisk reaksjon (anafylaksi)
 • åndenød
 • forbigående økning i prøveverdier for redusert leverfunksjon (bilirubin)
 • hevelse i ansikt/hals (angioødem)
 • opphisselse, forvirring, skjelving, ustøe bevegelser (ataksi), taleforstyrrelser (dysartri), hallusinasjoner, psykotiske symptomer
 • kramper
 • søvnløshet
 • hjerneskade/hjernesykdom (encefalopati)
 • koma
 • leverbetennelse (hepatitt), gulsott
 • nyreskade, nedsatt nyrefunksjon, som kan være forbundet med utfelling av krystaller i urinen
 • alvorlige lokale betennelsesreaksjoner ved utilsiktet infusjon i vevet omkring blodårene, som kan føre til skader i huden
Ikke kjente bivirkninger (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aciclovir Pfizer
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke Aciclovir Pfizer etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aciclovir Pfizer
 • Virkestoff er aciklovir som aciklovirnatrium. 1 ml inneholder aciklovirnatrium tilsvarende 25 mg aciklovir.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæske. Natriumhydroksid og/eller saltsyre for justering av pH.
Hvordan Aciclovir Pfizer ser ut og innholdet i pakningen
Aciclovir Pfizer er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
5 × 10 ml, 5 × 20 ml og 1 × 40 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3 1324 Lysaker Norge
Tlf: 67 52 61 00
Tilvirkere
Hospira UK Limited
Horizon, Honey Lane
Hurley, Maidenhead
SL6 6RJ, Storbritannia
Hospira Enterprises B.V.
Randstad 22-11
1316 BN, Almere
Nederland
Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei 10, 1930 Zaventem
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cytomegalovirus (cmv): Virus som tilhører herpesvirusfamilien. Vanlige virus som kan forårsake forbigående feber og hovne lymfeknuter. De fleste som blir smittet vil ikke få symptomer. Hos pasienter med nedsatt immunforsvar, for eksempel aids-pasienter, kan infeksjon med cytomegalovirus forårsake alvorlige symptomer. Det finnes en viss risiko for at viruset smitter fra gravide til fosteret, noe som kan føre til infeksjon og skade på fosteret.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.