Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Acetylcystein Sandoz 200 mg brusetabletter

acetylcystein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Acetylcystein Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Acetylcystein Sandoz
 3. Hvordan du bruker Acetylcystein Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Acetylcystein Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Acetylcystein Sandoz er og hva det brukes mot
Acetylcystein Sandoz brukes ved kronisk bronkitt og forsøksvis ved cystisk fibrose.
Acetylcystein Sandoz løser opp seigt slim, og da det blir mer tyntflytende kan det hostes lettere opp. Acetylcystein Sandoz kan redusere hyppigheten av sykdomsforverrelser ved kronisk bronkitt.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Acetylcystein Sandoz
Bruk ikke Acetylcystein Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor acetylcystein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Acetylcystein Sandoz
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor histamin.
 • dersom du har astma eller har opplevd sammentrekninger i luftveiene. Meld fra til lege.
 • dersom du tidligere har hatt magesår.
 • Acetylcystein Sandoz kan i svært sjeldne tilfeller føre til alvorlige hudreaksjoner. Dersom du får nye hud- og slimhinnereaksjoner bør du avslutte behandlingen med Acetylcystein Sandoz og ta kontakt med legen din.
Andre legemidler og Acetylcystein Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Hostemedisiner som demper hosterefleksen kan gjøre at du ikke får hostet opp slim. Du bør derfor ikke bruke hostedempende medisiner sammen med Acetylcystein Sandoz uten at du har avtalt dette med legen din.
 • Opptaket av enkelte typer antibiotika i kroppen din kan muligens påvirkes hvis du bruker Acetylcystein Sandoz samtidig. Du bør derfor ta antibiotika og Acetylcystein Sandoz med minst 2 timers mellomrom.
 • Informer legen din dersom du bruker nitroglyserin.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er begrenset erfaring ved bruk av acetylcystein under graviditet og amming. Du bør derfor ikke bruke Acetylcystein Sandoz hvis du er gravid eller ammer, med mindre legen din har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Acetylcystein Sandoz antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Acetylcystein Sandoz inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Acetylcystein Sandoz inneholder sorbitol:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 20 mg sorbitol i hver brusetablett.
Acetylcystein Sandoz inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder 99 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver brusetablett. Dette tilsvarer 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Acetylcystein Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen til voksne er 1 brusetablett 2-3 ganger daglig.
Cystisk fibrose:
Barn 2-7 år: 1/2 brusetablett 2-4 ganger daglig.
Barn over 7 år: 1-2 brusetabletter 2-4 ganger daglig.
Acetylcystein Sandoz er en brusetablett som må løses i 1/2 glass vann før den tas.
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Acetylcystein Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Acetylcystein Sandoz
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Acetylcystein Sandoz
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger:
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Rødme, kløe, oppsvulming av lepper, ansikt og hals (angioødem), pustevansker (dyspné), krampe i luftveiene (bronkospasme).
Svært sjeldne (<1/10 000):
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), inkludert sjokk, blødning.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Kvalme og diaré.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Magesmerter, betennelse i munnslimhinnen (stomatitt), oppkast, halsbrann, hodepine, feber, allergiske reaksjoner (utslett, krampe i luftveiene, hurtig hjerterytme (takykardi) og lavt blodtrykk), øresus.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Acetylcystein Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Brusetablettene skal oppbevares i originalpakningen.
Oppbevar plastrøret tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Acetylcystein Sandoz
 • Virkestoff er acetylcystein (200 mg per tablett).
 • Andre innholdsstoffer er vannfri sitronsyre, natriumhydrogenkarbonat, vannfri natriumkarbonat, mannitol, vannfri laktose, natriumsitrat, sakkarinnatrium, askorbinsyre, bjørnebærsmak (vanillin, maltodekstrin, mannitol, glukonolakton, sorbitol, magnesiumkarbonat, kolloidal vannfri silika og aromastoffer bjørnebær og villbær).
Hvordan Acetylcystein Sandoz ser ut og innholdet i pakningen:
Acetylcystein Sandoz er en hvit, rund, glatt brusetablett med et skår på den ene siden og smak av bjørnebær. Tabletten kan deles i like doser. Brusetablettene er pakket i plastrør (polypropylen) med polyetylenpropp som er fylt med tørremiddel.
Pakningsstørrelser: 20, 25, 50 (2 × 25) og 100 (4 × 25) brusetabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.