Trelegy Ellipta

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Flutikasonfuroat, Umeklidinium, VilanterolPakningsvedlegg