Trelegy Ellipta

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Vilanterol, Flutikasonfuroat, UmeklidiniumPakningsvedlegg