Palexia depot

Grünenthal


Analgetikum.

N02A X06 (Tapentadol)DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg: Hver tablett inneh.: Tapentadol (som hydroklorid) 50 mg, resp. 100 mg, 150 mg, 200 mg og 250 mg, laktose 3 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 50 mg: Titandioksid (E 171). 100 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). 150 mg og 200 mg: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172). 250 mg: Titandioksid (E 171), gult, rødt og svart jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av sterke, kroniske smerter som bare kan behandles adekvat med opioidanalgetika.

Dosering

Doseringen bør tilpasses individuelt etter smertegrad, tidligere behandlingserfaring og muligheten til oppfølging. Tas 2 ganger daglig, ca. hver 12. time.
Behandlingsstart: Pasienter som ikke bruker opioidanalgetika: 50 mg 2 ganger daglig. Pasienter som allerede bruker opioidanalgetika: Ved bytte fra opioider til Palexia depot, bør det tas hensyn til type av tidligere legemiddel, administrering og gjennomsnittlig døgndose. Dette kan kreve høyere startdoser. Titrering og vedlikehold: Etter behandlingsstart bør dosen titreres individuelt til et nivå som gir adekvat analgesi og begrenser bivirkninger, under tett oppfølging hos forskrivende lege. Kliniske studier har vist at økninger på 50 mg 2 ganger daglig hver 3. dag var egnet for å oppnå adekvat smertekontroll hos de fleste pasienter. Totale døgndoser >500 mg er hittil ikke undersøkt og anbefales ikke.
Seponering: Gradvis nedtrapping anbefales, da abstinenssymptomer kan oppstå etter brå seponering.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Behandling bør startes med laveste tilgjengelig styrke, dvs. 50 mg, og ikke gis oftere enn hver 24. time. Videre behandling bør gjenspeile vedlikehold av analgesi med akseptabel tolerabilitet. Preparatet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Preparatet er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk anbefales ikke. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk anbefales ikke. Eldre ≥65 år: Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. Da det er mer sannsynlig at eldre pasienter har nedsatt nyre- og leverfunksjon, bør det imidlertid utvises forsiktighet.
Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele, og ikke deles eller tygges, for å sikre at depotmekanismen beholdes. Bør tas med tilstrekkelig væske. Tablettens matriks kan sees i pasientens avføring, men dette har ingen klinisk relevans, da virkestoffet allerede er absorbert.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Situasjoner hvor opioide μ-reseptoragonister er kontraindisert, dvs. ved signifikant respirasjonshemming (i fravær av oppfølging eller resusciteringsutstyr), ved akutt eller alvorlig bronkialastma eller hyperkapni, ved kjent eller mistenkt paralytisk ileus samt ved akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende analgetika eller psykotrope virkestoffer (se Interaksjoner).

Forsiktighetsregler

Mulig misbruk og avhengighetssyndrom: Preparatet har misbruks- og avhengighetspotensiale. Dette bør tas hensyn til ved forskrivning og utlevering i situasjoner med mistanke om økt fare for feilbruk, misbruk, avhengighet eller avvik. Pasienten bør overvåkes nøye for misbruks- og avhengighetstegn. Risiko ved samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner e.l.: Kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Samtidig bruk bør forbeholdes pasienter hvor andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dosereduksjon av ett eller begge legemidler skal vurderes, og varigheten av samtidig behandling være så kort som mulig. Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon, og det anbefales sterkt å gjøre pasient og omsorgsperson oppmerksomme på symptomene (se Interaksjoner). Respirasjonshemming: Ved høye doser og hos pasienter som er følsomme for opioide μ-reseptoragonister, kan tapentadol gi doserelatert respirasjonshemming. Bør derfor gis med forsiktighet ved nedsatt respirasjonsfunksjon. Alternativt bør andre analgetika vurderes. Hos slike pasienter skal preparatet kun brukes under tett medisinsk oppfølging og i laveste effektive dose. Dersom respirasjonshemming oppstår, bør det behandles som enhver respirasjonshemming indusert av opioide μ-reseptoragonister (se Overdosering/Forgiftning). Hodeskade og økt intrakranielt trykk: Bør ikke brukes hos pasienter som kan være spesielt følsomme for intrakranielle effekter av karbondioksidretensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt trykk, nedsatt bevissthet eller koma. Analgetika med agonistaktivitet overfor opioide μ-reseptorer kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader. Skal derfor brukes med forsiktighet ved hodeskader eller hjernesvulster. Kramper: Preparatet er ikke systematisk undersøkt hos pasienter med krampelidelser. Ikke anbefalt hos pasienter med anamnese med krampelidelser eller tilstander som kan utsette pasienten for kramperisiko. Tapentadol kan også øke kramperisikoen hos pasienter som bruker andre legemidler som nedsetter krampeterskelen (se Interaksjoner). Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og bruk anbefales ikke. Nedsatt leverfunksjon: Personer med lett til moderat nedsatt leverfunksjon viste hhv. 2-4,5 ganger økning i systemisk eksponering. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, spesielt ved behandlingsstart. Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk anbefales ikke. Bruk ved pankreas-/galleveissykdom: Kan gi spasmer i sfinkter oddi. Bør brukes med forsiktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser: Opioider kan gi søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, inkl. sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Bruk av opioider øker risikoen for CSA (doseavhengig). Ved CSA skal det vurderes å redusere den totale opioiddosen. Laktose: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, da det kan hemme sentralnervøse funksjoner. Dette må særlig forventes ved behandlingsstart, ved ev. doseendringer og i forbindelse med alkohol og beroligende midler. Pasienten bør informeres om kjøring og bruk av maskiner er tillatt (etter avtale med behandlende lege).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av sedativer, som benzodiazepiner eller andre respirasjons- eller CNS-hemmende legemidler (andre opioider, antitussiva eller substitusjonsbehandlinger, barbiturater, antipsykotika, H1-antihistaminer, alkohol) øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt. Ved samtidig bruk bør dosereduksjon vurderes og behandlingsvarighet skal begrenses, se Forsiktighetsregler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av tapentadol og blandede opioide μ-reseptoragonister/-antagonister (som pentazocin, nalbufin) eller partielle opioide μ-reseptoragonister (som buprenorfin). Tapentadol kan indusere kramper og øke kramperisikoen forårsaket av SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre legemidler som senker anfallsterskelen. Tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert ved tapentadolbehandling i kombinasjon med SSRI, SNRI og TCA. Serotonergt syndrom er sannsynlig ved ett av følgende: Spontan klonus, induserbar eller okulær klonus med agitasjon eller diaforese, tremor og hyperrefleksi, hypertoni og kroppstemperatur >38°C samt induserbar okulær klonus. Seponering av de serotonerge legemidlene fører vanligvis til rask bedring. Behandling avhenger av symptomenes art og alvorlighetsgrad. Viktigste metabolismevei for tapentadol er konjugering med glukuronsyre mediert via uridindifosfattransferase (UGT) hovedsakelig UGT1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer. Samtidig behandling med sterke hemmere av disse isoenzymene (f.eks. ketokonazol, flukonazol, meklofenamsyre) kan gi økt systemisk tapentadoleksponering. Forsiktighet bør utvises ved start eller stopp av samtidig bruk av sterke enzyminduserende legemidler (f.eks. rifampicin, fenobarbital, johannesurt (prikkperikum)), da dette kan gi redusert effekt eller risiko for bivirkninger. Tapentadolbehandling bør unngås hos pasienter som bruker MAO-hemmere eller som har brukt dette de siste 14 dagene, pga. mulige additive effekter på synaptisk noradrenalinkonsentrasjon som kan medføre kardiovaskulære bivirkninger, slik som hypertensiv krise.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Svært begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter, men det er observert forsinket utvikling og embryotoksisitet ved doser som avspeilet overdrevne farmakologiske effekter (μ-opioidrelaterte CNS-effekter ved dosering høyere enn terapeutisk område). Effekten på postnatal utvikling var allerede observert ved maternal NOAEL (No Observable Adverse Effect Level). Skal kun brukes under graviditet hvis mulig nytte berettiger mulig risiko for fosteret. Effekt ved fødsel er ukjent. Ikke anbefalt til kvinner under og rett før fødsel. Nyfødte av mødre som har tatt tapentadol bør overvåkes for respirasjonshemming.
Amming: Ingen informasjon foreligger. Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan derfor ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Hovedsakelig lette eller moderate.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme
VanligeDiaré, dyspepsi, oppkast
Mindre vanligeAbdominalt ubehag
SjeldneRedusert ventrikkeltømming
Generelle
VanligeAsteni, fatigue, følelse av kroppstemperaturendringer, slimhinnetørrhet, ødem
Mindre vanligeFøle seg unormal, irritabilitet, legemiddelseponeringssyndrom
SjeldneFølelse av å være avslappet, følelse av å være beruset
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, redusert hjerterytme, økt hjerterytme
Hud
VanligeHyperhidrose, kløe, utslett
Mindre vanligeUrticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet (inkl. angioødem, anafylaksi og anafylaktisk sjokk)
Kar
VanligeFlushing
Mindre vanligeRedusert blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeSeksuell dysfunksjon
Luftveier
VanligeDyspné
SjeldneRespirasjonsdepresjon
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
VanligeOppmerksomhetsforstyrrelse, tremor, ufrivillig muskelkontraksjon
Mindre vanligeBalanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, mental svekkelse, parestesi, redusert bevissthet, sedasjon, svekket hukommelse, synkope
SjeldneKrampeanfall, presynkope, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
Mindre vanligePollakisuri, urinhesitasjon
Psykiske
VanligeAngst, dysfori, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelse
Mindre vanligeAgitasjon, desorientering, eufori, forvirring, persepsjonsforstyrrelse, unormale drømmer
SjeldneLegemiddelavhengighet, unormalt tankemønster
Ukjent frekvensDelirium1
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
Mindre vanligeRedusert vekt
Øye
Mindre vanligeSynsforstyrrelse

1Sett ved ekstra risikofaktorer som kreft og høy alder.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, følelse av kroppstemperaturendringer, slimhinnetørrhet, ødem
HudHyperhidrose, kløe, utslett
KarFlushing
LuftveierDyspné
NevrologiskeOppmerksomhetsforstyrrelse, tremor, ufrivillig muskelkontraksjon
PsykiskeAngst, dysfori, nervøsitet, rastløshet, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag
GenerelleFøle seg unormal, irritabilitet, legemiddelseponeringssyndrom
HjertePalpitasjoner, redusert hjerterytme, økt hjerterytme
HudUrticaria
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet (inkl. angioødem, anafylaksi og anafylaktisk sjokk)
KarRedusert blodtrykk
Kjønnsorganer/brystSeksuell dysfunksjon
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, dysartri, hypoestesi, mental svekkelse, parestesi, redusert bevissthet, sedasjon, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierPollakisuri, urinhesitasjon
PsykiskeAgitasjon, desorientering, eufori, forvirring, persepsjonsforstyrrelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæringRedusert vekt
ØyeSynsforstyrrelse
Sjeldne
GastrointestinaleRedusert ventrikkeltømming
GenerelleFølelse av å være avslappet, følelse av å være beruset
LuftveierRespirasjonsdepresjon
NevrologiskeKrampeanfall, presynkope, unormal koordinasjon
PsykiskeLegemiddelavhengighet, unormalt tankemønster
Ukjent frekvens
PsykiskeDelirium1

1Sett ved ekstra risikofaktorer som kreft og høy alder.

Kliniske studier med inntil 1 års pasienteksponering har gitt få holdepunkter for abstinenssymptomer ved brå seponering, og disse ble vanligvis klassifisert som lette, dersom de oppsto. Leger bør likevel være oppmerksomme på abstinenssymptomer og behandle pasienter ved behov. det er kjent at risikoen for selvmordstanker og selvmord er høyere hos pasienter som lider av kroniske smerter. I tillegg har legemidler med en uttalt effekt på det monoaminerge systemet blitt assosiert med økt risiko for selvmord hos pasienter som lider av depresjon, spesielt i startfasen av behandlingen. Data fra kliniske studier og rapporter fremkommet etter markedsføring har ikke påvist en økning i risiko for tapentadol.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Erfaring med overdosering er svært begrenset.
Symptomer: Forventede symptomer omfatter spesielt miose, oppkast, kardiovaskulær svikt, bevissthetsforstyrrelser, inkl. koma, kramper og respirasjonshemming, inkl. respirasjonsstans.
Behandling: Behandling bør fokusere på behandling av symptomer på μ-opioid agonisme. Ved mistanke om overdosering bør det primært fokuseres på å sikre frie luftveier og starte assistert eller kontrollert respirasjon. Rene opioidreseptorantagonister som nalokson er spesifikke antidoter ved respirasjonshemming som følge av opioidoverdosering. Respirasjonshemming etter overdosering kan vare lenger enn virkningen til opioidreseptorantagonisten. Administrering av en opioidreseptorantagonist kan ikke erstatte kontinuerlig overvåking av luftveier, respirasjon og sirkulasjon etter en opioidoverdosering. Hvis responsen på opioidreseptorantagonisten er suboptimal eller kortvarig, bør det gis ytterligere en dose av en antagonist (f.eks. nalokson) som anvist av legemidlets tilvirker. Gastrointestinal dekontaminering kan vurderes for å eliminere uabsorbert virkestoff. Gastrointestinal dekontaminering med medisinsk kull eller magetømming kan vurderes innen 2 timer etter inntak. Luftveiene skal sikres før det gjøres forsøk på gastrointestinal dekontaminering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tapentadol er et sterkt analgetikum med μ-agonistisk opioide og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. Tapentadol har vist effekt i prekliniske modeller av nociseptive, nevropatiske, viscerale og inflammatoriske smerter. Effekt er bekreftet i kliniske studier ved kroniske tilstander med ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske maligne smerter. Analgetisk effekt er vist hos pasienter med osteoartrittsmerter, kroniske korsryggsmerter og smertefull, perifer diabetesnevropati.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet etter enkeltdoser er ca. 32% pga. omfattende first pass-metabolisme. Cmax nås etter 3-6 timer. Doseproporsjonale AUC-økninger er sett i terapeutisk doseområde. Steady state nås på dag 2.
Proteinbinding: Ca. 20%.
Fordeling: Tapentadol har omfattende distribusjon i kroppen. Distribusjonsvolum (VZ) 540 ± 98 liter etter i.v. tilførsel.
Halveringstid: Terminal t1/2 er gjennomsnittlig 5-6 timer etter oralt inntak. Totalclearance er 1530 ± 177 ml/minutt.
Metabolisme: Ca. 97% av modersubstansen metaboliseres. Viktigste metabolismevei er konjugering med glukuronsyre til glukuronider. Etter oralt inntak utskilles ca. 70% av dosen i urin i konjugerte former (55% glukuronid og 15% sulfat av tapentadol). Uridindifosfatglukuronyltransferase (UGT) er hovedenzymet ved glukuronidering (hovedsakelig UGT 1A6-, 1A9- og 2B7-isoformer). Totalt 3% av virkestoffet utskilles i urin som uendret virkestoff. Tapentadol metaboliseres også til N-desmetyltapentadol (13%) av CYP2C9 og CYP2C19 og til hydroksytapentadol (2%) av CYP2D6, som metaboliseres videre ved konjugering. Virkestoffmetabolisme mediert av CYP450-systemet er derfor av mindre betydning enn glukuronidering. Ingen av metabolittene bidrar til analgetisk aktivitet.
Utskillelse: Tapentadol og metabolittene utskilles nesten utelukkende (99%) via nyrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Palexia depot, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg30 stk. (blister)
094270
-
-
236,00A
100 stk. (blister)
094281
-
-
646,60A
100 mg30 stk. (blister)
094293
-
-
443,50A
100 stk. (blister)
094304
-
-
1331,10A
150 mg30 stk. (blister)
094327
-
-
635,10A
100 stk. (blister)
094338
-
-
1966,20A
200 mg30 stk. (blister)
094349
-
-
881,30A
100 stk. (blister)
094361
-
-
2600,20A
250 mg30 stk. (blister)
094372
-
-
1154,20A
100 stk. (blister)
094384
-
-
3231,90A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020