Stoffskiftepreparat, middel mot tyrosinemi.

A16A X04 (Nitisinon)KAPSLER, harde 2 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg: Hver kapsel inneh.: Nitisinon 2 mg, resp. 5 mg, 10 mg og 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), sort jernoksid (E 172).


MIKSTUR, suspensjon 4 mg/ml: 1 ml inneh.: Nitisinon 4 mg, natriumbenzoat (E 211), sitronsyremonohydrat, hjelpestoffer. Jordbærsmak.


Indikasjoner

Behandling av voksne og barn i alle aldre med bekreftet diagnose på hereditær tyrosinemi type 1 (HT-1) i kombinasjon med diettmessig restriksjon av tyrosin og fenylalanin. Behandling av voksne med alkaptonuri (AKU).

Dosering

Behandling bør innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av HT-1- og AKU-pasienter.
HT-1: Behandling av alle genotyper av sykdommen bør innledes så tidlig som mulig for å øke generell overlevelse, og for å unngå komplikasjoner som leversvikt, leverkreft og nyresykdom. Ved siden av nitisinonbehandlingen er diett uten fenylalanin og tyrosin påkrevd, og bør følges ved å overvåke aminosyrer i plasma. Nitisinondosen bør justeres individuelt. Anbefalt startdose hos voksne og barn: 1 mg/kg kroppsvekt. Det anbefales å gi dosen 1 gang daglig. Pga. begrensede data er det imidlertid anbefalt å dele dosen i 2 daglige administreringer hos pasienter <20 kg. Dosejustering hos voksne og barn: Under regelmessig overvåkning er det hensiktsmessig å følge med på suksinylaceton i urinen, leverfunksjonsprøver og alfaføtoproteinverdier. Hvis suksinylaceton i urinen fortsatt kan påvises 1 måned etter behandlingsstart, bør nitisinondosen økes til 1,5 mg/kg kroppsvekt/dag. En dose på 2 mg/kg kroppsvekt/dag kan bli nødvendig basert på evalueringen av alle biokjemiske parametere. Denne dosen bør anses som maks. dose for alle pasienter. Ved tilfredsstillende biokjemisk respons, bør dosen bare justeres i forhold til økning i kroppsvekt. I tillegg til testene ovenfor kan det, under den innledende behandlingen, etter bytte fra dosering 2 ganger daglig til 1 gang daglig, eller ved forverring, bli nødvendig å følge alle tilgjengelige biokjemiske parametere nærmere (f.eks. suksinylaceton i plasma, 5-aminolevulinat (ALA) i urin og erytrocytt porfobilinogen (PBG)-syntaseaktivitet).
AKU: Anbefalt daglige dose hos voksne: 10 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen spesifikke doseanbefalinger. Barn: Ingen data for behandling ved AKU. Eldre: Ingen spesifikke doseanbefalinger.
Tilberedning/Håndtering: Miksturen ristes kraftig før hver bruk.
Administrering: Skal tas konsekvent med eller uten mat. Kapsler: Svelges primært hele. Ved svelgevansker kan kapselen åpnes og innholdet løses opp i litt vann eller flytende diettprodukt umiddelbart før inntak. Mikstur: Tas oralt vha. egnet oralsprøyte i pakningen, iht. foreskrevet dose. For mer detaljerte instruksjoner se pakningsvedlegg. Dosekonvertering (mg/ml) for oralsprøytene:

1‑ml oralsprøyte
(0,01 ml gradering)

3‑ml oralsprøyte
(0,1 ml gradering)

5‑ml oralsprøyte
(0,2 ml gradering)

Dose

Dose

Dose

1 mg

0,25 ml

4,5 mg

1,1 ml

13 mg

3,2 ml

1,25 mg

0,31 ml

5 mg

1,3 ml

14 mg

3,6 ml

1,5 mg

0,38 ml

5,5 mg

1,4 ml

15 mg

3,8 ml

1,75 mg

0,44 ml

6 mg

1,5 ml

16 mg

4 ml

2 mg

0,5 ml

6,5 mg

1,6 ml

17 mg

4,2 ml

2,25 mg

0,56 ml

7 mg

1,8 ml

18 mg

4,6 ml

2,5 mg

0,63 ml

7,5 mg

1,9 ml

19 mg

4,8 ml

2,75 mg

0,69 ml

8 g

2 ml

20 mg

5 ml

3 mg

0,75 ml

8,5 mg

2,1 ml

 

 

3,25 mg

0,81 ml

9 mg

2,3 ml

 

 

3,5 mg

0,88 ml

9,5 mg

2,4 ml

 

 

3,75 mg

0,94 ml

10 mg

2,5 ml

 

 

4 mg

1 ml

10,5 mg

2,6 ml

 

 

 

 

11 mg

2,8 ml

 

 

 

 

11,5 mg

2,9 ml

 

 

 

 

12 mg

3 ml

 

 


Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Kontroller bør foretas hver 6. måned. Kortere intervaller anbefales ved bivirkninger. Tyrosinnivåer i plasma: Spaltelampeundersøkelse av øynene anbefales før behandling innledes og deretter minst 1 gang i året. Ved utvikling av øyelidelser, skal pasienten undersøkes omgående av oftalmolog. HT-1: Det skal konstateres at pasienten holder seg til sitt diettmessige regime, og tyrosinkonsentrasjonen i plasma bør måles. En mer restriktiv tyrosin- og fenylalanindiett skal implementeres i tilfeller der tyrosinverdien i plasma er >500 µmol/liter. Det anbefales ikke å senke tyrosinkonsentrasjonen i plasma ved å redusere eller seponere nitisinon, siden den metabolske svikten kan resultere i at klinisk tilstand forverres. AKU: Hos pasienter som utvikler keratopatier, skal tyrosinnivået i plasma overvåkes. Nitisinon seponeres midlertidig, men kan reintroduseres når symptomene har opphørt. Lever: HT-1: Leverfunksjon overvåkes regelmessig med leverfunksjonsprøver og røntgen. Det anbefales også å overvåke alfaføtoproteinkonsentrasjonen i serum. Forhøyet serumkonsentrasjon av alfaføtoprotein kan være et tegn på utilstrekkelig behandling. Pasienter med økende alfaføtoprotein eller tegn på knuter i leveren, skal alltid evalueres for ondartet levertilstand. Blodplater/hvite blodceller: Overvåkning av antall blodplater og hvite blodceller anbefales regelmessig ved HT-1 og AKU, da noen få tilfeller med reversibel trombocytopeni og leukopeni er sett ved HT-1. Hjelpestoffer i mikstur: 1 ml inneholder 500 mg glyserol. ≥10 g glyserol kan gi hodepine, magesyke og diaré. 1 ml inneholder 0,7 mg natrium og 1 mg natriumbenzoat. Bilirubinfrigjøring fra albumin forårsaket av benzosyre og -salter, kan gi økt forekomst av gulsott hos nyfødte premature og nyfødte etter fullgått svangerskap, og utvikle seg til kjerneikterus (ukonjugert bilirubin i hjernevevet). Nøye overvåkning av plasmanivåene av bilirubin hos nyfødte er derfor svært viktig. Bilirubinnivået bør måles før behandlinsstart. Ved markert forhøyet bilirubinnivå i plasma, spesielt hos premature med risikofaktorer som acidose og lavt albuminnivå, skal behandling med kapsler vurderes istedenfor mikstur, inntil normalisering av ukonjugert bilirubinnivå i plasma. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning, men øyerelaterte bivirkninger kan påvirke synet. Dersom synet påvirkes, skal pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har gått over.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Formelle interaksjonsstudier med andre legemidler eller mat er ikke utført. Metaboliseres in vitro av CYP3A4, og dosejustering kan bli nødvendig ved samtidig bruk med hemmere/induktorer av CYP3A4. Moderat CYP2C9-hemmer og kan gi økt plasmakonsentrasjon av CYP2C9-substrater. Pasienten skal overvåkes nøye ved samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu (eks. warfarin, fenytoin), og dosejustering kan bli nødvendig. Nitisinon er en svak CYP2E1-induser og svak OAT1- og OAT3-hemmer. Hvis nitisinon innledes med mat bør samtidig matinntak rutinemessig opprettholdes. Samtidig matinntak gir mindre svingninger i serumkonsentrasjonen.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Krysser placenta. Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist skadelige postnatale effekter via nitisinoneksponering i melk. Skal ikke brukes ved amming, da risiko for diende barn ikke kan utelukkes.

 

Bivirkninger

HT-1

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Granulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni
Mindre vanlige Leukocytose
Hud
Mindre vanlige Eksfoliativ dermatitt, erytematøst utslett, kløe, utslett
Undersøkelser
Svært vanlige Økt tyrosin
Øye
Vanlige Fotofobi, keratitt, konjunktivitt, korneal opasitet, øyesmerter
Mindre vanlige Blefaritt

HT-1

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Undersøkelser Økt tyrosin
Vanlige
Blod/lymfe Granulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni
Øye Fotofobi, keratitt, konjunktivitt, korneal opasitet, øyesmerter
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukocytose
Hud Eksfoliativ dermatitt, erytematøst utslett, kløe, utslett
Øye Blefaritt

AKU

Organklasse Bivirkning
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Infeksiøse
Vanlige Bronkitt, pneumoni
Undersøkelser
Svært vanlige Økt tyrosin
Øye
Svært vanlige Keratopati, øyesmerter

AKU

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Undersøkelser Økt tyrosin
Øye Keratopati, øyesmerter
Vanlige
Hud Kløe, utslett
Infeksiøse Bronkitt, pneumoni

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Nitisinonbehandling er forbundet med høyere tyrosinverdier. Forhøyede verdier av tyrosin har vært forbundet med korneal opasitet og hyperkeratotiske lesjoner. Restriksjon av tyrosin og fenylalanin i dietten bør begrense toksisiteten som forbindes med denne type tyrosinemi.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Nitisinonbehandling er forbundet med høyere tyrosinverdier. Forhøyede verdier av tyrosin har vært forbundet med korneal opasitet og hyperkeratotiske lesjoner. Restriksjon av tyrosin og fenylalanin i dietten bør begrense toksisiteten som forbindes med denne type tyrosinemi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller. Utilsiktet inntak av nitisinon hos personer med normal diett uten restriksjon av tyrosin og fenylalanin vil gi høyere tyrosinverdier. Økte tyrosinverdier er forbundet med toksisitet for øyne, hud og nervesystem. Restriksjon av tyrosin og fenylalanin i dietten bør begrense toksisiteten ved denne type tyrosinemi. Det foreligger ingen informasjon om spesifikk behandling ved overdosering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kompetitiv hemmer av 4-hydroksyfenylpyruvatdioksygenase. Ved å hemme normal katabolisering av tyrosin hos pasienter med HT-1, vil nitisinon forhindre oppsamling av de toksiske mellomproduktene maleylacetoacetat og fumarylacetoacetat. Hos pasienter med HT-1 blir disse mellomproduktene omdannet til de toksiske metabolittene suksinylaceton og suksinylacetonacetat. Suksinylaceton hemmer synteseveien til porfyrin og fører til oppsamling av 5-aminolevulinat. Pasienter med AKU mangler homogentisat 1,2-dioksygenase, det tredje enzymet i tyrosinets katabolske bane. Nitisinon forhindrer oppsamling av den skadelige metabolitten homogentisinsyre HGA), som fører til okronose i ledd og brusk.
Halveringstid: 52,1 timer.
Metabolisme: Begrenset CYP3A4-mediert metabolisering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Kapsler: Etter anbrudd: Kan oppbevares i 1 enkeltperiode på høyst 2 måneder (2 mg) eller 3 måneder (5 mg, 10 mg og 20 mg) ved maks. 25°C. Mikstur: Skal ikke fryses. Oppbevares stående.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Orfadin, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg 60 stk. (flaske)
028328
H-resept
Byttegruppe
8413,10 (trinnpris 5481,20) C
5 mg 60 stk. (flaske)
528233
H-resept
Byttegruppe
16785,40 (trinnpris 10923,20) C
10 mg 60 stk. (flaske)
463724
H-resept
Byttegruppe
30442,70 (trinnpris 19800,40) C
20 mg 60 stk. (flaske)
153615
H-resept
Byttegruppe
61927,50 C

Orfadin, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
4 mg/ml 90 ml (glassflaske)
151239
H-resept
-
24156,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.10.2020