Koagulasjonsfaktor VIII-frigjører.

H01B A02 (Desmopressin)NESESPRAY, oppløsning 150 μg/dose: 1 ml inneh.: Desmopressinacetat 1,5 mg tilsv. desmopressin 1,34 mg, natriumklorid, sitronsyremonohydrat (E 330), dinatriumfosfatdihydrat (E 339), benzalkoniumklorid, renset vann.


Indikasjoner

Terapeutisk for kontroll av blødning samt blødningsprofylakse hos pasienter med mild hemofili A og mild von Willebrands sykdom som reagerer positivt på en testdose. Reduksjon eller normalisering av en forlenget blødningstid ved trombocyttdysfunksjon hos pasienter som reagerer positivt på en testdose.

Dosering

En økning av VIII:C bedømmes etter samme kriterier som ved behandling med faktor VIII-konsentrat. VIII:C kan forventes å fortsette å øke i 1-2 timer etter administrering. Plasmanivåer av VIII:C og vWF:Ag stiger kraftig etter administrering uten at det er påvist korrelasjon mellom plasmakonsentrasjonen av disse faktorer og blødningstiden, hverken før eller etter desmopressinadministrering. Effekten på blødningstid bør derfor, om mulig, testes individuelt. Dette bør skje så standardisert som mulig og i samråd med koagulasjonslaboratorier.
Terapeutisk kontroll av blødning og blødningsprofylakse; reduksjon eller normalisering av forlenget blødningstid: 300 μg (1 spraydose i hvert nesebor) gis ved blødning eller som profylakse en 1/2 time før operasjon. Dosen kan gjentas hver 12. time i maks. 2-3 dager. Ved kirurgiske inngrep anbefales primært parenteral desmopressinadministrering.
Administrering: Til nasal bruk, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. 1 spraydose gir 0,1 ml.

Kontraindikasjoner

Habituell eller psykogent betinget polydipsi (døgnurinvolum >40 ml/kg). Kjent eller mistenkt hjertesvikt og andre tilstander som krever behandling med diuretika. Kjent hyponatremi. Syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (SIADH). Von Willebrands sykdom type 2B. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Væskerestriksjon skal følges. Behandling uten samtidig reduksjon i væskeinntak kan føre til væskeretensjon og/eller hyponatremi med eller uten varseltegn og symptomer (hodepine, kvalme/brekninger, nedsatt serumnatrium, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper). Spesiell oppmerksomhet utvises ved risiko for væskeretensjon/hyponatremi. Væskeinntaket må begrenses til minst mulig og kroppsvekt kontrolleres kontinuerlig. Ved økt kroppsvekt, serumnatrium <130 mmol/liter eller plasmaosmolalitet <270 mosmol/kg må væskeinntaket reduseres drastisk og behandlingen avbrytes. Små barn, eldre og pasienter med serumnatrium i nedre normalområde kan ha økt risiko for hyponatremi. Bør brukes med forsiktighet ved tilstander karakterisert ved væske- og/eller elektrolyttubalanse, og behandling bør avbrytes eller justeres nøye ved akutte forbigående tilstander med slike karakteristika. Væske- og elektrolyttbalansen bør monitoreres nøye, spesielt ved uttalt blødning. Ved tilstander som krever behandling med diuretika, må det gjøres tiltak for å hindre væskeoverbelastning. Forsiktighet må utvises ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt) og bør utvises ved risiko for økt intrakranielt trykk. Ved trombocytopeni reduserer ikke desmopressin forlenget blødningstid. Benzalkoniumklorid kan føre til ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Substanser som er kjent for å indusere SIADH, kan gi additiv antidiuretisk effekt med økt risiko for væskeretensjon/hyponatremi. NSAID kan indusere væskeretensjon/hyponatremi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall gravide og fra dyreforsøk indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødte barn. Forsiktighet må imidlertid utvises.
Amming: Går over i morsmelk, men påvirkning av barnet anses som usannsynlig ved terapeutiske doser.
Fertilitet: Ukjent.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte1, kvalme1
Ukjent frekvens Oppkast1
Generelle
Ukjent frekvens Fatigue1, perifert ødem1
Hjerte
Vanlige Takykardi
Hud
Ukjent frekvens Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergisk reaksjon
Kar
Vanlige Flushing
Luftveier
Vanlige Epistakse, rhinitt, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Muskelkramper1
Nevrologiske
Vanlige Hodepine1
Ukjent frekvens Koma1, krampeanfall1, svimmelhet1
Psykiske
Ukjent frekvens Forvirringstilstand1
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Hyponatremi
Ukjent frekvens Økt vekt1
Øye
Vanlige Okulær hyperemi

1Sett i forbindelse med hyponatremi.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte1, kvalme1
Hjerte Takykardi
Kar Flushing
Luftveier Epistakse, rhinitt, tett nese
Nevrologiske Hodepine1
Øye Okulær hyperemi
Svært sjeldne
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Oppkast1
Generelle Fatigue1, perifert ødem1
Hud Kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper1
Nevrologiske Koma1, krampeanfall1, svimmelhet1
Psykiske Forvirringstilstand1
Stoffskifte/ernæring Økt vekt1

1Sett i forbindelse med hyponatremi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering gir forlenget virketid med økt fare for væskeretensjon og hyponatremi.
Behandling: Individuell, men generelt skal desmopressin seponeres og væskerestriksjon igangsettes. Ved symptomer kan isoton eller hyperton natriumkloridinfusjon gis. Ved alvorlig væskeretensjon (kramper og tap av bevissthet) gis furosemidbehandling.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk strukturanalog til det naturlige hypofysebaklapphormonet argininvasopressin.
Virkningsmekanisme: De strukturelle forskjellene fra naturlig hormon gir betydelig forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering. 300 μg desmopressin intranasalt fører til dobling av faktor VIII-koagulasjonsaktivitet (VIII:C) i plasma. Innholdet av von Willebrand faktorantigen (vWF:Ag) øker også, men i mindre grad. Samtidig frigjøres plasminogenaktivator (PA).
Absorpsjon: Biotilgjengelighet er ca. 5-6%. Cmax ved en dose på 300 μg er gjennomsnittlig 400 pg/ml. Tmax ca. 1 time.
Fordeling: To-kompartmentsmodell med Vd 0,3-0,5 liter/kg under eliminasjonsfasen.
Halveringstid: Ca. 2,8 timer. Total Cl er 7,6 liter/time.
Utskillelse: Ca. 52% gjenfinnes i urinen innen 24 timer ved i.v. administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske må brukes innen 6 måneder. Sprayflasken skal alltid oppbevares stående.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Octostim, NESESPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 μg/dose 2,5 ml (ca. 25 doser) (glassflaske m/dosepumpe)
372862
Blå resept
-
3350,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2017