Koagulasjonsfaktor VIII-frigjører.

H01B A02 (Desmopressin)NESESPRAY, oppløsning 150 μg/dose: 1 ml inneh.: Desmopressinacetat 1,5 mg tilsv. desmopressin 1,34 mg, natriumklorid, sitronsyremonohydrat (E 330), dinatriumfosfatdihydrat (E 339), benzalkoniumklorid, renset vann.


Indikasjoner

Terapeutisk for kontroll av blødning samt blødningsprofylakse hos pasienter med mild hemofili A og mild von Willebrands sykdom som reagerer positivt på en testdose. Reduksjon eller normalisering av en forlenget blødningstid ved trombocyttdysfunksjon hos pasienter som reagerer positivt på en testdose.

Dosering

En økning av VIII:C bedømmes etter samme kriterier som ved behandling med faktor VIII-konsentrat. VIII:C kan forventes å fortsette å øke i 1-2 timer etter administrering. Plasmanivåer av VIII:C og vWF:Ag stiger kraftig etter administrering uten at det er påvist korrelasjon mellom plasmakonsentrasjonen av disse faktorer og blødningstiden, hverken før eller etter desmopressinadministrering. Effekten på blødningstid bør derfor, om mulig, testes individuelt. Dette bør skje så standardisert som mulig og i samråd med koagulasjonslaboratorier.
Terapeutisk kontroll av blødning og blødningsprofylakse; reduksjon eller normalisering av forlenget blødningstid: 300 μg (1 spraydose i hvert nesebor) gis ved blødning eller som profylakse en 1/2 time før operasjon. Dosen kan gjentas hver 12. time i maks. 2-3 dager. Ved kirurgiske inngrep anbefales primært parenteral desmopressinadministrering.
Administrering: Til nasal bruk, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. 1 spraydose gir 0,1 ml.

Kontraindikasjoner

Habituell eller psykogent betinget polydipsi (døgnurinvolum >40 ml/kg). Kjent eller mistenkt hjertesvikt og andre tilstander som krever behandling med diuretika. Kjent hyponatremi. Syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (SIADH). Von Willebrands sykdom type 2B. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Væskerestriksjon skal følges. Behandling uten samtidig reduksjon i væskeinntak kan føre til væskeretensjon og/eller hyponatremi med eller uten varseltegn og symptomer (hodepine, kvalme/brekninger, nedsatt serumnatrium, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper). Spesiell oppmerksomhet utvises ved risiko for væskeretensjon/hyponatremi. Væskeinntaket må begrenses til minst mulig og kroppsvekt kontrolleres kontinuerlig. Ved økt kroppsvekt, serumnatrium <130 mmol/liter eller plasmaosmolalitet <270 mosmol/kg må væskeinntaket reduseres drastisk og behandlingen avbrytes. Små barn, eldre og pasienter med serumnatrium i nedre normalområde kan ha økt risiko for hyponatremi. Bør brukes med forsiktighet ved tilstander karakterisert ved væske- og/eller elektrolyttubalanse, og behandling bør avbrytes eller justeres nøye ved akutte forbigående tilstander med slike karakteristika. Væske- og elektrolyttbalansen bør monitoreres nøye, spesielt ved uttalt blødning. Ved tilstander som krever behandling med diuretika, må det gjøres tiltak for å hindre væskeoverbelastning. Forsiktighet må utvises ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt) og bør utvises ved risiko for økt intrakranielt trykk. Ved trombocytopeni reduserer ikke desmopressin forlenget blødningstid. Benzalkoniumklorid kan føre til ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Substanser som er kjent for å indusere SIADH, kan gi additiv antidiuretisk effekt med økt risiko for væskeretensjon/hyponatremi. NSAID kan indusere væskeretensjon/hyponatremi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall gravide og fra dyreforsøk indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødte barn. Forsiktighet må imidlertid utvises.
Amming: Går over i morsmelk, men påvirkning av barnet anses som usannsynlig ved terapeutiske doser.
Fertilitet: Ukjent.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte1, kvalme1
Ukjent frekvensOppkast1
Generelle
Ukjent frekvensFatigue1, perifert ødem1
Hjerte
VanligeTakykardi
Hud
Ukjent frekvensKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon
Kar
VanligeFlushing
Luftveier
VanligeEpistakse, rhinitt, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMuskelkramper1
Nevrologiske
VanligeHodepine1
Ukjent frekvensKoma1, krampeanfall1, svimmelhet1
Psykiske
Ukjent frekvensForvirringstilstand1
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneHyponatremi
Ukjent frekvensØkt vekt1
Øye
VanligeOkulær hyperemi

1Sett i forbindelse med hyponatremi.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, kvalme1
HjerteTakykardi
KarFlushing
LuftveierEpistakse, rhinitt, tett nese
NevrologiskeHodepine1
ØyeOkulær hyperemi
Svært sjeldne
Stoffskifte/ernæringHyponatremi
Ukjent frekvens
GastrointestinaleOppkast1
GenerelleFatigue1, perifert ødem1
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper1
NevrologiskeKoma1, krampeanfall1, svimmelhet1
PsykiskeForvirringstilstand1
Stoffskifte/ernæringØkt vekt1

1Sett i forbindelse med hyponatremi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering gir forlenget virketid med økt fare for væskeretensjon og hyponatremi.
Behandling: Individuell, men generelt skal desmopressin seponeres og væskerestriksjon igangsettes. Ved symptomer kan isoton eller hyperton natriumkloridinfusjon gis. Ved alvorlig væskeretensjon (kramper og tap av bevissthet) gis furosemidbehandling.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk strukturanalog til det naturlige hypofysebaklapphormonet argininvasopressin.
Virkningsmekanisme: De strukturelle forskjellene fra naturlig hormon gir betydelig forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering. 300 μg desmopressin intranasalt fører til dobling av faktor VIII-koagulasjonsaktivitet (VIII:C) i plasma. Innholdet av von Willebrand faktorantigen (vWF:Ag) øker også, men i mindre grad. Samtidig frigjøres plasminogenaktivator (PA).
Absorpsjon: Biotilgjengelighet er ca. 5-6%. Cmax ved en dose på 300 μg er gjennomsnittlig 400 pg/ml. Tmax ca. 1 time.
Fordeling: To-kompartmentsmodell med Vd 0,3-0,5 liter/kg under eliminasjonsfasen.
Halveringstid: Ca. 2,8 timer. Total Cl er 7,6 liter/time.
Utskillelse: Ca. 52% gjenfinnes i urinen innen 24 timer ved i.v. administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske må brukes innen 6 måneder. Sprayflasken skal alltid oppbevares stående.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Octostim, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 μg/dose2,5 ml (ca. 25 doser) (glassflaske m/dosepumpe)
372862
Blå resept
-
3350,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2017