Nuwiq

Octapharma


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

B02B D02 (Koagulasjonsfaktor VIII)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE, 500 IE, 1000 IE og 2000 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Simoctocog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE og 2000 IE, sukrose, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, argininhydroklorid, natriumsitratdihydrat, poloksamer 188. II) Ferdigfylt sprøyte: Vann til injeksjonsvæsker 2,5 ml. Etter rekonstituering ca. 100 IE/ml, resp. 200 IE/ml, 400 IE/ml og 800 IE/ml. Spesifikk aktivitet er ca. 9500 IE/mg protein.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes i alle aldersgrupper.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal foregå under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili. Under behandling anbefales hensiktsmessig bestemmelse av faktor VIII‑nivå for å tilpasse dose og frekvens av gjentatte infusjoner. Ulik respons vises ved ulik halveringstid og recovery. Dosering basert på kroppsvekt kan kreve justering ved under/overvekt. Særlig ved større kirurgiske inngrep kreves nøye overvåkning vha. koagulasjonsanalyse (faktor VIII‑aktivitet i plasma). Ved bruk av in vitro tromboplastintid (aPTT)-basert ettrinns koagulasjonsanalyse for å bestemme faktor VIII‑aktivitet i blodprøver, kan resultater bli signifikant påvirket av både type aPTT‑reagens og referansestandard. Det kan også være signifikante forskjeller mellom analyseresultater oppnådd ved aPTT‑basert ettrinns koagulasjonsanalyse og kromogen analyse iht. Ph. Eur. Spesielt av betydning ved bytte av laboratorium og/eller reagenser for analysen. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av faktor VIII (FVIII)-mangelens alvorlighetsgrad, lokalisering og omfang av blødningen samt klinisk tilstand. 1 IE FVIII-aktivitet tilsv. mengden FVIII i 1 ml normalt humant plasma.
Behandling ved behov: Beregning av nødvendig dose er basert på data som viser at 1 IE FVIII/kg kroppsvekt øker FVIII-aktiviteten i plasma med ca. 2% av normal aktivitet eller 2 IE/dl. Dose beregnes vha. følgende formler:
I) Nødvendig dose = kroppsvekt (kg) × ønsket økning i FVIII (% eller IE/dl) × 0,5 (IE/kg pr. IE/dl)
II) Forventet økning i FVIII (% av normalen) = 2 × administrert IE/kroppsvekt (kg)
Dose og doseringsfrekvens skal alltid tilpasses individuelt iht. klinisk effekt. Ved følgende blødningstilstander skal FVIII-aktiviteten ikke falle under angitt aktivitetsnivå i plasma (% av normalen eller IE/dl) i den relevante perioden:

Grad av blødning/
type kirurgisk prosedyre

Nødvendig FVIII-nivå
(% eller IE/dl)

Doseringsfrekvens/
behandlingsvarighet

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose,
muskelblødning
eller oral blødning

20-40

Gjenta hver 12.‑24. time, minst 1 dag, inntil blødningsepisoden, indikert ved smerte, har opphørt eller tilheling er oppnådd.

Mer omfattende
hemartrose,
muskelblødning
eller hematom

30-60

Gjenta infusjon hver 12.‑24. time i 3‑4 dager eller mer, inntil smerte og akutt funksjonsnedsettelse har opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjon hver 8.‑24. time inntil risiko har opphørt.

Kirurgi:

 

 

Mindre inngrep, inkl.
tanntrekking

30-60

Hver 24. time, minst 1 dag, inntil tilheling er oppnådd.

Større kirurgisk inngrep

80-100
(pre- og postoperativt)

Gjenta infusjon hver 8.‑24. time inntil tilfredsstillende sårtilheling er oppnådd, behandle deretter i ytterligere minst 7 dager for å opprettholde FVIII-aktivitet på 30‑60%.


Langvarig profylakse mot blødninger ved alvorlig hemofili A: Vanlig dose er 20‑40 IE FVIII/kg kroppsvekt med 2‑3 dagers intervall. Behandling kan bli justert ut fra respons. I noen tilfeller, spesielt hos yngre, kan kortere doseringsintervaller eller høyere doser være nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Samme dosering som hos voksne, men kortere doseringsintervaller kan være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: I.v. bruk. Administrering av >4 ml/minutt anbefales ikke. Kun medfølgende injeksjonssett skal brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Inneholder spor av andre proteiner fra humane vertsceller. Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Pasienten skal informeres om tidlige symptomer på overfølsomhetsreaksjoner, og skal rådes til å avslutte bruk umiddelbart og kontakte lege ved slike symptomer. Ved sjokk skal standard medisinsk behandling igangsettes. Dannelse av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot FVIII kan oppstå. Inhibitorene er vanligvis IgG rettet mot FVIIIs prokoagulasjonsaktivitet, som er kvantifisert i Bethesda-enheter (BE)/ml plasma. Risikoen for å utvikle inhibitorer korrelerer med sykdommens alvorlighetsgrad samt eksponering for FVIII, og er størst de 50 første eksponeringsdagene. Risikoen fortsetter hele livet men er mindre vanlig. Tilbakevendende inhibitorer (lavt titer) er sett etter bytte av FVIII-preparat hos tidligere behandlede pasienter med >100 eksponeringsdager og som tidligere har utviklet inhibitorer. Nøye overvåkning anbefales etter bytte av preparat. Klinisk relevans av inhibitordannelse avhenger av inhibitorens titer. Inhibitorer med lavt titer (midlertidig eller vedvarende) utgjør en mindre risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høyt titer. Alle pasienter som behandles med FVIII-preparater bør overvåkes nøye for utvikling av inhibitorer vha. hensiktsmessige, kliniske observasjoner og laboratorietester. Hvis forventet FVIII-aktivitet i plasma ikke nås, eller hvis blødning ikke kontrolleres med passende dose, skal det testes for FVIII-inhibitorer. Ved høye inhibitornivåer er det mulig at behandlingen ikke har effekt, og andre behandlingsalternativer må vurderes. Behandling av slike pasienter skal gjøres av leger med erfaring i behandling av hemofili og FVIII-inhibitorer. Ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitusjonsbehandling med FVIII øke kardiovaskulær risiko. Hvis utstyr for sentral venetilgang (CVAD) er nødvendig, må risiko for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet vurderes. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. hetteglass, dvs. så godt som natriumfritt. En pasient kan motta mer enn 1 hetteglass. Skal tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen erfaring. Skal kun brukes under graviditet og amming hvis klart indisert.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Faktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter.1
Mindre vanlige Hemoragisk anemi
Faktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter.1
Gastrointestinale
Mindre vanlige Munntørrhet
Generelle
Vanlige Feber
Mindre vanlige Inflammasjon/smerter på injeksjonsstedet, malaise
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Overfølsomhet/allergiske reaksjoner er sett (kan omfatte angioødem, brennende/stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, flushing, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, utslett, rastløshet, takykardi, trykk i brystet, kribling, urticaria (inkl. generalisert), brekninger, hvesende åndedrett) og kan i noen tilfeller progrediere til alvorlig anafylaksi, inkl. sjokk.
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Ryggsmerter
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, parestesi, svimmelhet
Undersøkelser
Mindre vanlige Positiv for ikke-nøytraliserende antistoffer hos tidligere behandlede pasienter.
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Faktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter.1
Vanlige
Generelle Feber
Immunsystemet Overfølsomhet
Mindre vanlige
Blod/lymfe Hemoragisk anemi
Faktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter.1
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Inflammasjon/smerter på injeksjonsstedet, malaise
Luftveier Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine, parestesi, svimmelhet
Undersøkelser Positiv for ikke-nøytraliserende antistoffer hos tidligere behandlede pasienter.
Øre Vertigo
Sjeldne
Immunsystemet Overfølsomhet/allergiske reaksjoner er sett (kan omfatte angioødem, brennende/stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, flushing, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, utslett, rastløshet, takykardi, trykk i brystet, kribling, urticaria (inkl. generalisert), brekninger, hvesende åndedrett) og kan i noen tilfeller progrediere til alvorlig anafylaksi, inkl. sjokk.

1Frekvens basert på studier med alle FVIII-legemidler som inkluderte pasienter med alvorlig hemofili A.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII. Fremstilt fra genetisk modifiserte humane embryoniske nyreceller (HEK) 293F.
Virkningsmekanisme: Samme effekt som endogen FVIII. FVIII bindes til von Willebrands faktor i blodet. Aktivert FVIII virker som kofaktor for aktivert faktor IX og aktiverer faktor X. Aktivert faktor X omdanner protrombin til trombin, trombin omdanner fibrinogen til fibrin, og et koagel dannes.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 er hhv. ca. 15 og 10 timer for aldersgruppene 18-65 år og 2-12 år. Gjennomsnittlig clearance er hhv. ca. 3, 4 og 5 ml/time/kg for aldersgruppene 18-65 år, 6-12 år og 2-5 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan innenfor holdbarhetstiden oppbevares ved romtemperatur (≤25°C) i 1 enkelt periode på maks. 1 måned. Når det er tatt ut av kjøleskapet, skal det ikke settes tilbake igjen. Startdato for oppbevaring ved romtemperatur noteres på esken. Etter rekonstituering er kjemisk og fysisk stabilitet vist i 24 timer ved oppbevaring i romtemperatur. Av mikrobiologiske årsaker bør preparatet brukes umiddelbart etter rekonstituering. Hvis ikke, har brukeren ansvar for oppbevaringstid og -forhold før bruk. Rekonstituert oppløsning skal oppbevares ved romtemperatur (ikke i kjøleskap).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nuwiq, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
392542
H-resept
-
1882,90 C
500 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
480017
H-resept
-
3669,60 C
1000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
162381
H-resept
-
7183,70 C
2000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
157938
H-resept
-
14201,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2020