Opioidanalgetikum.

N02A E01 (Buprenorfin)DEPOTPLASTER 5 µg/time, 10 µg/time, 15 µg/time, 20 µg/time og 30 µg/time: Hvert depotplaster inneh.: Buprenorfin 5 mg (6,25 cm2), resp. 10 mg (12,5 cm2), 15 mg (18,75 cm2), 20 mg (25 cm2) og 30 mg (37,5 cm2), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av moderate ikke-maligne smerter hos voksne der opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring. Ikke egnet til behandling av akutte smerter.

Dosering

Påføres hver 7. dag.
Voksne ≥18 år: Laveste dose (5 μg/time) bør brukes som startdose. Det bør tas hensyn til tidligere opioidhistorie, allmenntilstand og medisinsk status. Under oppstart av behandling kan det være behov for korttidsvirkende analgetika til det oppnås analgetisk effekt av buprenorfin. Dosen kan ved behov opptitreres etter 3 dager, når maks. effekt av en gitt dose er oppnådd. Påfølgende doseøkninger kan titreres ut fra behov og respons. Dosen kan økes ved å bruke et større depotplaster eller 2 depotplastre på forskjellige steder. >2 depotplastre samtidig anbefales ikke. Maks. totaldose er 40 µg/time. Et nytt depotplaster bør ikke settes på samme sted de påfølgende 3-4 ukene. Pasienten bør følges grundig og regelmessig for vurdering av optimal dose og behandlingsvarighet. Bør aldri brukes lenger enn absolutt nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig, bør det foretas grundig og regelmessig oppfølging (med opphold i behandlingen ved behov) for å fastslå videre behov. Overgang fra opioider: Kan brukes som alternativ til andre opioider, med laveste dose (5 μg/time) som startdose, sammen med korttidsvirkende analgetika etter behov under titrering.
Seponering: Da analgetisk effekt vedvarer en viss tid etter fjerning av depotplasteret, bør ikke andre opioider gis før etter 24 timer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med leversvikt bør følges godt opp. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon kan buprenorfin akkumuleres, og alternativ behandling bør vurderes. Buprenorfin bør brukes med forsiktighet, om i det hele tatt, hos slike pasienter. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Bør ikke brukes hvis forseglingen er brutt. Brukte depotplastre brettes sammen med det klebende laget innover og kastes forsvarlig og utilgjengelig for barn.
Administrering: Skal sitte på i 7 dager. Skal ikke deles eller klippes i biter. Påføres ikke-irritert, intakt hud på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen, og ikke på hudområder med store arr. Bør påføres et hudområde som er nesten hårfritt eller har relativt lite hår. Hvis ingen områder er tilgjengelige, bør håret på området klippes med saks, ikke barberes. Påføringsstedet kan vaskes med rent vann. Såpe, alkohol, olje, lotion eller slipemidler må ikke brukes. Huden må være tørr før depotplasteret påføres. Påføres umiddelbart etter at det tas ut av den forseglede posen. Etter fjerning av det beskyttende laget presses depotplasteret godt på plass med håndflaten i ca. 30 sekunder, slik at det blir fullstendig kontakt, spesielt rundt kantene. Hvis kantene løsner kan de festes med hudtape. Depotplasteret skal sitte på kontinuerlig i 7 dager. Bading, dusjing eller svømming bør ikke påvirke depotplasteret, men hvis det faller av skal et nytt plaster påføres og sitte på i 7 dager. Pasienten bør rådes til å unngå å utsette påføringsstedet med depotplaster for eksterne varmekilder som varmepute, varmeteppe, varmelampe, badstue, varmt bad og oppvarmet vannseng etc., da buprenorfinabsorpsjonen kan øke. Feber kan øke absorpsjonen/gi økt plasmakonsentrasjon av buprenorfin og øke risikoen for opioidreaksjoner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, opioidavhengighet og legemiddelassistert rehabilitering, tilstander hvor respirasjonssenter og -funksjon er betydelig hemmet eller kan bli det, MAO-hemmere siste 2 uker, ved myasthenia gravis eller delirium tremens.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med særlig forsiktighet ved akutt alkoholforgiftning, hodeskade, sjokk, nedsatt bevissthet av ukjent årsak, intrakranielle skader eller økt intrakranielt trykk eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av andre serotonerge legemidler som MAO-hemmere, SSRI, SNRI eller TCA kan gi serotonergt syndrom (potensielt livstruende). Dersom samtidig bruk er nødvendig, anbefales nøye observasjon, spesielt ved behandlingsstart og doseøkning. Ved mistanke om serotonergt syndrom bør dosereduksjon eller seponering vurderes, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Kan senke krampeterskelen hos pasienter med krampelidelser i anamnesen. Signifikant respirasjonshemming er forbundet med buprenorfin, spesielt i.v. En rekke overdosedødsfall hos misbrukere har skjedd ved buprenorfin i.v., vanligvis med benzodiazepiner samtidig, samt som følge av etanol og benzodiazepiner i kombinasjon med buprenorfin. Anbefales ikke til analgesi i umiddelbar postoperativ periode eller i andre situasjoner med smal terapeutisk indeks eller raskt svingende analgetisk behov. Studier indikerer at buprenorfin har mindre avhengighetstendens enn rene agonistanalgetika. Euforiske effekter, som kan gi misbruk, er sett, og det bør utvises forsiktighet ved kjent eller mistenkt stoff- eller alkoholmisbruk eller alvorlig sinnslidelse i anamnesen. Fysisk avhengighet kan utvikles ved kronisk bruk. Ev. abstinenser (abstinenssyndrom) er vanligvis milde, starter etter 2 dager, kan vare inntil 2 uker og omfatter agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale plager. Bør ikke brukes i høyere doser enn anbefalt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Stor påvirkning. Reaksjonsevnen kan påvirkes, spesielt ved behandlingsstart og i kombinasjon med andre sentralt virkende midler, slik at trafikksikkerhet og evnen til å bruke maskiner svekkes. En generell begrensning er ikke nødvendig ved stabil dose, men legen bør gi en individuell anbefaling. Pasienter som påvirkes og får bivirkninger (f.eks. svimmelhet, døsighet, tåkesyn) bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner i minst 24 timer etter at depotplasteret er fjernet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Alle styrker: MAO-hemmere, se Kontraindikasjoner. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan gi økt buprenorfineffekt. Dosen bør titreres forsiktig ved allerede bruk av CYP3A4-hemmere. En redusert dose kan være tilstrekkelig. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan gi redusert effekt. Bør brukes med forsiktighet sammen med andre serotonerge legemidler pga. økt risiko for serotonergt syndrom, se Forsiktighetsregler. Bør brukes forsiktig sammen med andre CNS-dempende midler, som andre opioidderivater, visse antidepressiver, sedative H1-reseptorantagonister, alkohol, anxiolytika, antipsykotika, klonidin og beslektede substanser. Disse kombinasjonene øker den CNS-dempende effekten. Reduksjon av leverens blodgjennomstrømning indusert av visse generelle anestetika (f.eks. halotan) og andre legemidler kan gi nedsatt eliminasjonshastighet for buprenorfin via leveren. 5 µg/time, 10 µg/time og 20 µg/time: Kombinasjon med benzodiazepiner kan forsterke respirasjonshemming med sentralt opphav. 15 µg/time og 30 µg/time: Samtidig bruk av sedativa som benzodiazepiner e.l. øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall pga. additiv CNS-hemmende effekt, og bør forbeholdes pasienter uten andre alternativer. Dose og varighet bør begrenses ved samtidig bruk. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Det anbefales sterkt å informere pasient/omsorgsperson om symptomene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data på bruk hos gravide. Mot slutten av svangerskapet kan høye doser gi respirasjonshemming hos nyfødte, selv etter kort tids bruk. Langvarig bruk under graviditet kan gi opioid neonatalt abstinenssyndrom. Bør ikke brukes under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker effektiv prevensjon.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes.
Fertilitet: Ingen data på human fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, munntørrhet
Mindre vanligeFlatulens
SjeldneDysfagi, ileus
Ukjent frekvensDivertikulitt
Generelle
Svært vanligeReaksjon på administreringsstedet (inkl. erytem, ødem, pruritus, utslett)
VanligeAstenitilstander, perifert ødem, tretthet
Mindre vanligeBrystsmerte, dermatitt på administreringsstedet1, fatigue, feber, kuldeskjelvinger, seponeringssymptomer, ødem
SjeldneInfluensalignende sykdom
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
SjeldneAngina pectoris
Hud
Svært vanligeErytem, kløe
VanligeEksantem, svetting, utslett
Mindre vanligeKontaktdermatitt, tørr hud, urticaria
SjeldneAnsiktsødem
Svært sjeldnePustler, vesikler
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Ukjent frekvensAnafylaktoid reaksjon
Kar
Mindre vanligeFlushing, hypertensjon, hypotensjon, sirkulatorisk kollaps
SjeldneOrtostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/bryst
SjeldneErektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon
Lever/galle
Ukjent frekvensGalleveiskolikk
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligeHikke, hoste, hvesing
SjeldneForverret astma, hyperventilering, respirasjonsdepresjon, respirasjonssvikt, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelsvakhet
Mindre vanligeMuskelkramper, myalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
VanligeTremor
Mindre vanligeDysartri, dysgeusi, hypoestesi, migrene, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, synkope, unormal koordinasjon
SjeldneBalanseforstyrrelse, taleforstyrrelse
Svært sjeldneUfrivillig muskelkontraksjon
Ukjent frekvensKrampeanfall
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUrinhesitasjon, urininkontinens, urinretensjon
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, forvirring, insomni, nervøsitet
Mindre vanligeAffektlabilitet, aggresjon, agitasjon, eufori, hallusinasjon, mareritt, rastløshet, redusert libido, søvnforstyrrelse
SjeldnePsykotisk lidelse
Svært sjeldneHumørsvingninger, legemiddelavhengighet
Ukjent frekvensDepersonalisering
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeFall, skade ved uhell
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi
SjeldneDehydrering
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert vekt, økt ALAT
Øre
Mindre vanligeTinnitus, vertigo
Svært sjeldneØresmerte
Øye
Mindre vanligeTåkesyn, tørre øyne
SjeldneMiose, synsforstyrrelse, øyelokksødem

1Forsinkede lokale allergiske reaksjoner med klare tegn på inflammasjon kan forekomme. Behandlingen bør seponeres.

Buprenorfin har lav risiko for fysisk avhengighet. Etter seponering er seponeringssymptomer lite sannsynlig. Seponeringssymptomer tilsvarende de som oppstår ved opioidseponering, kan imidlertid ikke utelukkes helt etter langtidsbruk. Disse symptomene inkluderer agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale lidelser.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleReaksjon på administreringsstedet (inkl. erytem, ødem, pruritus, utslett)
HudErytem, kløe
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, munntørrhet
GenerelleAstenitilstander, perifert ødem, tretthet
HudEksantem, svetting, utslett
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeTremor
PsykiskeAngst, depresjon, forvirring, insomni, nervøsitet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens
GenerelleBrystsmerte, dermatitt på administreringsstedet1, fatigue, feber, kuldeskjelvinger, seponeringssymptomer, ødem
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudKontaktdermatitt, tørr hud, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarFlushing, hypertensjon, hypotensjon, sirkulatorisk kollaps
LuftveierHikke, hoste, hvesing
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi
NevrologiskeDysartri, dysgeusi, hypoestesi, migrene, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, sedasjon, svekket hukommelse, synkope, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierUrinhesitasjon, urininkontinens, urinretensjon
PsykiskeAffektlabilitet, aggresjon, agitasjon, eufori, hallusinasjon, mareritt, rastløshet, redusert libido, søvnforstyrrelse
Skader/komplikasjonerFall, skade ved uhell
UndersøkelserRedusert vekt, økt ALAT
ØreTinnitus, vertigo
ØyeTåkesyn, tørre øyne
Sjeldne
GastrointestinaleDysfagi, ileus
GenerelleInfluensalignende sykdom
HjerteAngina pectoris
HudAnsiktsødem
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarOrtostatisk hypotensjon, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon
LuftveierForverret astma, hyperventilering, respirasjonsdepresjon, respirasjonssvikt, rhinitt
NevrologiskeBalanseforstyrrelse, taleforstyrrelse
PsykiskePsykotisk lidelse
Stoffskifte/ernæringDehydrering
ØyeMiose, synsforstyrrelse, øyelokksødem
Svært sjeldne
HudPustler, vesikler
NevrologiskeUfrivillig muskelkontraksjon
PsykiskeHumørsvingninger, legemiddelavhengighet
ØreØresmerte
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDivertikulitt
GenerelleNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon
Lever/galleGalleveiskolikk
NevrologiskeKrampeanfall
PsykiskeDepersonalisering

1Forsinkede lokale allergiske reaksjoner med klare tegn på inflammasjon kan forekomme. Behandlingen bør seponeres.

Buprenorfin har lav risiko for fysisk avhengighet. Etter seponering er seponeringssymptomer lite sannsynlig. Seponeringssymptomer tilsvarende de som oppstår ved opioidseponering, kan imidlertid ikke utelukkes helt etter langtidsbruk. Disse symptomene inkluderer agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale lidelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Respirasjonshemming, sedasjon, døsighet, kvalme, oppkast, sirkulasjonssvikt og uttalt miose.
Behandling: Fjern ev. plastre, sikre/oppretthold frie luftveier, hjelp/kontroller respirasjonen ved behov, oppretthold adekvat kroppstemperatur og væskebalanse. Oksygen, i.v. væsker, vasopressorer og andre støttende tiltak ved behov. En spesifikk opioidantagonist som nalokson kan reversere effekten. Behandling med kontinuerlig i.v. nalokson bør starte med vanlige doser, men høye doser kan være nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Partiell opioidagonist på my-reseptoren, samt antagonistaktivitet på kappa-reseptoren. Hvert plaster avgir buprenorfin i fast mengde i inntil 7 dager. Depotplaster 5 µg/time, 10 µg/time og 20 µg/time: Steady state nås under 1. påføring. Etter fjerning av plasteret faller buprenorfinkonsentrasjonen med ca. 50% i løpet av 12 timer (10-24 timer). Depotplaster 15 µg/time og 30 µg/time: Steady state nås under 2. påføringsperiode. Etter fjerning av plasteret faller buprenorfinkonsentrasjonen med en gjennomsnittlig eliminasjonshalveringstid på 31-45 timer.
Absorpsjon: Buprenorfin diffunderer fra plasteret gjennom huden. Median tid til frisetting av påviselige konsentrasjoner (25 pikogram/ml) er ca. 17 timer (gjelder 10 µg/time). Biotilgjengelighet ca. 15%. Buprenorfinkonsentrasjonen er relativt konstant i 7-dagersperioden med depotplaster. Absorpsjonen varierer noe avhengig av påføringssted, og eksponeringen er på det meste ca. 26% høyere ved påføring på øvre del av ryggen sammenlignet med siden av brystkassen.
Proteinbinding: Ca. 96%.
Fordeling: Etter i.v. administrering er Vdss 430 liter, og buprenorfin og dets metabolitter utskilles i gallen, og distribueres i løpet av minutter til cerebrospinalvæsken, hvor konsentrasjonen synes å være ca. 15-25% av samtidig plasmakonsentrasjon. Det er holdepunkter for enterohepatisk kretsløp.
Metabolisme: Levermetabolisme, via CYP3A4- og UGT1A1/1A3-enzymer. Aktiv metabolitt: Norbuprenorfin.
Utskillelse: Via galle og nyrer. Total eliminasjon er vist å være ca. 55 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Norspan, DEPOTPLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 µg/time4 stk.
024765
Blå resept
Byttegruppe
166,90 (trinnpris 148,50)A
10 µg/time4 stk.
024773
Blå resept
Byttegruppe
242,00 (trinnpris 223,20)A
15 µg/time4 stk.
501930
Blå resept
Byttegruppe
374,70 (trinnpris 320,30)A
20 µg/time4 stk.
024784
Blå resept
Byttegruppe
374,70 (trinnpris 360,70)A
30 µg/time4 stk.
540540
Blå resept
-
689,50A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.10.2020