Noradrenalin Aguettant

Aguettant


Adrenergikum, alfa- og betastimulerende middel.

C01C A03 (Noradrenalin)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 0,08 mg/ml: 1 ml inneh.: Noradrenalintartrat tilsv. noradrenalin 0,08 mg (80 μg), natriumklorid, dinatriumedetat, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Hvert hetteglass à 50 ml inneholder noradrenalin 4 mg (4000 μg).


Indikasjoner

Pågående behandling av hypotensive nødssituasjoner med behov for eskalerende noradrenalindoser hos voksne >50 kg.

Dosering

Pasienten og blodtrykket (helst vha. arteriell blodtrykksmåling) skal overvåkes nøye under hele behandlingen. Preparatet skal ikke brukes for initiering av vasopressorbehandling. Det kan vurderes for bruk hos pasienter som allerede er i gang med noradrenalinbehandling hvis dosekrav kan klinisk bekreftes å eskalere, slik at det kan påbegynnes med en hastighet på 2 ml/time.
Voksne >50 kg: 1. dose: Vanligvis 0,05-0,15 μg/kg/minutt. Anbefalt vedlikeholdsdose: 0,05-1,5 μg/kg/minutt. Dosetitrering: En egnet infusjonspumpe, som kan levere nøyaktig og konsekvent minste angitte volum med en strengt kontrollert infusjonshastighet iht. dosetitreringsinstruksjonene, skal brukes. Ved etablert infusjon, skal dosen titreres i trinn på 0,05-0,10 μg/kg/minutt iht. pressoreffekten som sees. Det er stor individuell variasjon i dosen som kreves for å oppnå og opprettholde normotensjon. Målet er å etablere et lavt normalt systolisk blodtrykk (100-120 mm Hg) eller å oppnå et adekvat gjennomsnittlig arterielt blodtrykk (>65 mm Hg, avhengig av pasientens tilstand).

 

 

Infusjonshastighet (ml/time)

 

Kroppsvekt

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Dose

 

 

 

 

 

 

 

0,05 μg/kg/minutt

 

1,9

2,3

2,6

3

3,4

3,8

0,10 μg/kg/minutt

 

3,8

4,5

5,3

6

6,8

7,5

0,25 μg/kg/minutt

 

9,4

11,3

13,1

15

16,9

18,8

0,50 μg/kg/minutt

 

18,8

22,5

26,3

30

33,8

37,5

1 μg/kg/minutt

 

37,5

45

52,5

60

67,5

75

1,5 μg/kg/minutt

 

56,3

67,5

78,8

90

101,3

112,5

Behandlingsvarighet: Behandling skal fortsette helt til det ikke lenger er indikasjon for støtte med vasoaktivt legemiddel i høy dose, hvorpå infusjonshastigheten gradvis reduseres, og man skifter over til infusjon med lavere konsentrasjon.
Seponering: Reduser infusjonshastigheten gradvis, brå avslutning kan føre til akutt hypotensjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen erfaring. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Tilberedning/Håndtering: Bruksklar oppløsning, skal ikke fortynnes før bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er mørkere enn litt gul eller rosa, eller hvis det inneholder presipitat.
Administrering: Kun til i.v. bruk, som en i.v. infusjon via et sentralt venekateter, for å minimere faren for ekstravasasjon og påfølgende vevsdød. Bør gis med kontrollert hastighet ved bruk av infusjonspumpe. Manuell bolus for preparering ved infusjonsoppstart anbefales ikke. Vær forsiktig under infusjonen for å unngå hemodynamisk ustabilitet. Kontinuerlig noradrenalininfusjon gjennom et dobbeltpumpesystem og et utvidelsessett som reduserer dødromsvolum, anbefales.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Administrering via perifer kanyle og/eller perifer blodåre. Hypotensive pasienter hvor sirkulasjonssvikt er assosiert med hypovolemi, med unntak av nødstiltak for å opprettholde tilførsel til koronar- og hjernearteriene inntil blodvolumerstatningsterapi kan innledes.

Forsiktighetsregler

Infusjonsstedet skal kontrolleres jevnlig. Hvis ekstravasasjon inntreffer, skal infusjonen umiddelbart stoppes, og stedet skal umiddelbart infiltreres med fentolamin, overvåkes nøye for forbedring, og vurderes på nytt for ytterligere behandling for å reversere iskemieffekten. Forsiktig evaluering anbefales i følgende tilfeller av hypotensjon og hypoperfusjon, hvor en reduksjon i noradrenalindosen kan være aktuelt: -Alvorlig venstresidig ventrikulær dysfunksjon tilknyttet akutt hypotensjon. Støttebehandling skal igangsettes samtidig med diagnoseevaluering. Noradrenalin skal reserveres for pasienter med kardiogent sjokk og refraktær hypotensjon, især pasienter uten økt systemisk vaskulær motstand. -Hypotensive pasienter med koronar, mesentrisk eller perifer vaskulær trombose, myokardialt hjerteinfarkt eller Prinzmetal angina. Forsiktighet bør utvises da noradrenalin kan forverre assosiert iskemi og forstørre infarktområdet. -Forekomst av hjerterytmeforstyrrelser under behandlingen. Øvrige: Forsiktighet anbefales ved hypertyreose eller diabetes mellitus. I tilfeller hvor det er nødvendig med samtidig administrering av fullblod eller plasma, skal fullblod/plasma administreres i et separat drypp. Hjelpestoffer: Inneholder 177,3 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 8,9% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak for en voksen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ikke-anbefalte kombinasjoner: Flyktige halogenerte anestetika: Alvorlig ventrikulær arytmi (økning i hjertets eksitabilitet). Imipramin-antidepressiver: Paroksysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemming av sympatomimetikas inntrenging i sympatiske fibre). Serotonerge-adrenerge antidepressiver: Parokysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemming av sympatomimetikas inntrengen i sympatiske fibre). Kombinasjoner som krever forsiktighet: Ikke-selektive MAO-hemmere: Forsterkning av sympatomimetikas pressorvirkning som vanligvis er moderat. Bør kun brukes under tett medisinsk overvåkning. Selektive MAO-A-hemmere, linezolid og metylenblått: Ved ekstrapolering fra ikke-selektive MAO-hemmere, risiko for forsterkning av pressorvirkning. Bør kun brukes under tett medisinsk overvåkning.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan redusere placentaperfusjon og gi fosterbradykardi. Kan ha kontraktil effekt på livmoren og føre til føtal asfyksi sent i svangerskapet. Noradrenalin kan, pga. sine indikasjoner, gis under graviditet, hvis nødvendig. De farmakodynamiske egenskapene skal imidlertid tas hensyn til.
Amming: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ikke angitt Oppkast
Generelle
Ikke angitt Mulighet for lokal irritasjon og nekrose på injeksjonsstedet
Hjerte
Ikke angitt Akutt hjertesvikt, arytmi, bradykardi (sannsynligvis en refleks som følge av blodtrykksøkning), palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi, økning i hjertemuskelsammentrekninger (som følge av den betaadrenerge effekten på hjertet (inotrop og kronotrop))
Kar
Ikke angitt Arteriell hypertensjon og vevshypoksi; iskemisk skade pga. potent vasokonstriksjon (kan resultere i kalde og bleke ekstremiteter og ansikt), gangren i ekstremitetene
Luftveier
Ikke angitt Dyspné, respirasjonssvikt eller pustebesvær
Nevrologiske
Ikke angitt Hodepine, tremor
Nyre/urinveier
Ikke angitt Urinretensjon
Psykiske
Ikke angitt Angst
Øye
Ikke angitt Akutt glaukom (svært hyppig hos pasienter som er anatomisk disponert med lukking av kammervinkelen)
Kontinuerlig administrering av vasopressor for å opprettholde blodtrykket uten erstatning av blodvolum kan forårsake følgende symptomer: Alvorlig perifer og visceral vasokonstriksjon, renal hypoperfusjon, redusert urinproduksjon, hypoksi, økt laktatnivå i serum. I tilfelle overfølsomhet eller overdosering kan følgende effekter forekomme hyppigere: Hypertensjon, fotofobi, retrosternale smerter, faryngeale smerter, pallor, hyperhidrose og oppkast.
Frekvens Bivirkning
Ikke angitt
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Mulighet for lokal irritasjon og nekrose på injeksjonsstedet
Hjerte Akutt hjertesvikt, arytmi, bradykardi (sannsynligvis en refleks som følge av blodtrykksøkning), palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi, økning i hjertemuskelsammentrekninger (som følge av den betaadrenerge effekten på hjertet (inotrop og kronotrop))
Kar Arteriell hypertensjon og vevshypoksi; iskemisk skade pga. potent vasokonstriksjon (kan resultere i kalde og bleke ekstremiteter og ansikt), gangren i ekstremitetene
Luftveier Dyspné, respirasjonssvikt eller pustebesvær
Nevrologiske Hodepine, tremor
Nyre/urinveier Urinretensjon
Psykiske Angst
Øye Akutt glaukom (svært hyppig hos pasienter som er anatomisk disponert med lukking av kammervinkelen)
Kontinuerlig administrering av vasopressor for å opprettholde blodtrykket uten erstatning av blodvolum kan forårsake følgende symptomer: Alvorlig perifer og visceral vasokonstriksjon, renal hypoperfusjon, redusert urinproduksjon, hypoksi, økt laktatnivå i serum. I tilfelle overfølsomhet eller overdosering kan følgende effekter forekomme hyppigere: Hypertensjon, fotofobi, retrosternale smerter, faryngeale smerter, pallor, hyperhidrose og oppkast.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kutan vasokonstriksjon, liggesår, sirkulasjonssvikt og hypertensjon.
Behandling: I tilfelle bivirkninger knyttet til overdreven dosering anbefales det å redusere doseringen, hvis mulig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir sterk stimulering av alfareseptorene i blodårene, og gir karkontraksjon. Har også effekt på β1-reseptorer i hjertet, noe som fører til positiv inotrop og initialt positiv kronotrop effekt. Blodtrykksøkningen kan gi reflektorisk nedsatt hjerterytme. Vasokonstriksjon kan føre til nedsatt blodgjennomstrømning i nyre, lever, hud og glatt muskulatur. Lokal konstriksjon av årene kan gi hemostase og/eller nekrose. Blodtrykksøkende effekt forsvinner 1-2 minutter etter avsluttet infusjon. Toleranseutvikling kan forekomme.
Fordeling: Forsvinner raskt fra plasma ved en kombinasjon av cellulært gjenopptak og metabolisme. Passerer ikke uten videre blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: Plasma t1/2: 1-2 minutter.
Metabolisme: Metylering ved katekol-O-metyltransferase og deaminering ved monoaminoksidase (MAO).
Utskillelse: I urin, primært som glukuronid- eller sulfatkonjugasjon av metabolittene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter første åpning: Skal brukes umiddelbart og er kun til engangsbruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Noradrenalin Aguettant, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,08 mg/ml 10 × 50 ml (hettegl.)
540322
-
-
2593,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.07.2020