Noradrenalin Abcur

Abcur


Adrenergikum, alfa- og betastimulerende middel.

C01C A03 (Noradrenalin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Noradrenalintartrat tilsv. noradrenalin 1 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kortvarig behandling av akutt hypotensjon, slik som ved septisk sjokk.

Dosering

Pasienten bør overvåkes nøye under hele behandlingen. Blodtrykket bør overvåkes og infusjonshastigheten justeres iht. ønsket blodtrykk.
Voksne: Oppstart: Vanligvis mellom 0,05-0,15 µg/kg/minutt. Dosetitrering: I trinn på 0,05-0,1 µg/kg/minutt inntil riktig blodtrykk oppnås (vanlig gjennomsnittlig arterielt blodtrykk >75-80 mm Hg). Dosen bør justeres iht. observert pressoreffekt. Stor individuell variasjon. Maks. anbefalt dose er 2,5 µg/kg/minutt. Doseringstabell: Rekonstituert oppløsning av Noradrenalin 40 µg/ml.

 

Infusjonshastighet (ml/time)

Kroppsvekt
Dose

40 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

110 kg

120 kg

0,05 μg/kg/minutt

3

3,8

4,5

5,3

6

6,8

7,5

8,3

9

0,10 μg/kg/minutt

6

7,5

9

10,5

12

13,5

15

16,5

18

0,15 μg/kg/minutt

9

11,3

13,5

15,8

18

20,3

22,5

24,8

27

0,20 μg/kg/minutt

12

15

18

21

24

27

30

33

36

0,25 μg/kg/minutt

15

18,8

22,5

26,3

30

33,8

37,5

41,3

45

0,30 μg/kg/minutt

18

22,5

27

31,5

36

40,5

45

49,5

54

0,35 μg/kg/minutt

21

26,3

31,5

36,8

42

47,3

52,5

57,8

63

0,40 μg/kg/minutt

24

30

36

42

48

54

60

66

72

0,45 μg/kg/minutt

27

33,8

40,5

47,3

54

60,8

67,5

74,3

81

0,50 μg/kg/minutt

30

37,5

45

52,5

60

67,5

75

82,5

90

Seponering: Avslutning av behandling: Infusjonen bør reduseres gradvis, da brå avslutning kan føre til akutt hypotensjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen erfaring. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Kan være spesielt sensitive for noradrenalin.
Tilberedning/Håndtering: Fortynning med 50 mg/ml (5%) glukoseoppløsning, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid med 50 mg/ml (5%) glukoseoppløsning, 50 mg/ml (5%) glukoseoppløsning og 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid (50:50): 4 ml konsentrat til infusjonsvæske (1 mg/ml) fortynnes med 96 ml av oppløsningsvæsken til en konsentrasjon på 40 μg/ml.
Administrering: Skal fortynnes før bruk og gis som i.v. infusjon via sentralt venekateter. Infusjonen bør gis med kontrollert hastighet ved å bruke sprøytepumpe eller infusjonspumpe.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes i sammenheng med egnet blodvolumerstatning. Gis med forsiktighet til pasienter som behandles med MAO-hemmer eller innen 14 dager etter behandling med MAO-hemmer, og til pasienter som behandles med trisykliske antidepressiver (TCA), da forlenget hypertensjon kan forekomme. Forsiktighet bør utvises ved koronar, mesentrisk eller perifer vaskulær trombose, da noradrenalin kan forverre iskemi og forstørre infarktområdet. Forsiktighet bør også utvises hos hypotensive pasienter etter infarkt, hos pasienter med angina, spesielt Prinzmetals angina, og hos pasienter med diabetes, hypertensjon eller hypertyreose. Bør bare gis av helsepersonell som er velkjent med bruken. Paravenøs infusjon kan gi lokal vevsnekrose og bør unngås. Infusjonsstedet bør derfor overvåkes hyppig og regelmessig. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ml, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør gis med forsiktighet til pasienter som behandles med MAO-hemmer eller innen 14 dager etter behandling med MAO-hemmer, og til pasienter som behandles med TCA, pga. risiko for alvorlig, forlenget hypertensjon. Bruk av noradrenalin med syklopropan, halotan, kloroform, enfluran eller andre inhalasjonsanestetika kan gi alvorlig arytmi. Pga. økt risiko for ventrikkelfibrillering bør noradrenalin brukes med forsiktighet hos pasienter som får disse eller andre hjertesensibiliserende midler, og hos pasienter som viser tegn på hypoksi eller hyperkapni. Effekten av noradrenalin kan forsterkes av guanitidin, resperpin, metyldopa eller TCA. Samtidig behandling med maprotilin og digoksin kan kreve dosejustering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan redusere placentaperfusjon og gi fosterbradykardi. Kan også gi kontraktil effekt på livmoren og føre til føtal asfyksi sent i svangerskapet. Risikoen for fosteret bør tas med i vurderingen mot mulig nytte for moren.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hjerte
Ukjent frekvens Hypertensjon, refleksbradykardi, stresskardiomyopati, ventrikkelarytmi
Kar
Ukjent frekvens Perifer iskemi (med påfølgende gangren), redusert plasmavolum ved langvarig administrering
Luftveier
Ukjent frekvens Dyspné
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine
Psykiske
Ukjent frekvens Angst
Noradrenalin er vevsirriterende og må fortynnes før bruk. Ekstravasal injeksjon kan gi nekrose i huden og omkringliggende vev. Utvikling av toleranse overfor effektene av noradrenalin kan forekomme ved langvarig bruk.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Hjerte Hypertensjon, refleksbradykardi, stresskardiomyopati, ventrikkelarytmi
Kar Perifer iskemi (med påfølgende gangren), redusert plasmavolum ved langvarig administrering
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Angst
Noradrenalin er vevsirriterende og må fortynnes før bruk. Ekstravasal injeksjon kan gi nekrose i huden og omkringliggende vev. Utvikling av toleranse overfor effektene av noradrenalin kan forekomme ved langvarig bruk.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Alvorlig hypertensjon, refleksbradykardi, uttalt økning i perifer motstand og nedsatt slagvolum, som kan følges av voldsom og plutselig hodepine, fotofobi, retrosternal smerte, blekhet, intens svetting og oppkast.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir sterk stimulering av alfareseptorene i blodårene, og gir karkontraksjon. Har effekt på β1-reseptorer i hjertet som fører til positiv inotrop og initialt positiv kronotrop effekt. Blodtrykksøkningen kan gi reflektorisk nedsatt hjerterytme. Vasokonstriksjon kan føre til nedsatt blodgjennomstrømning i nyre, lever, hud og glatt muskulatur. Lokal konstriksjon av årene kan gi hemostase og/eller nekrose. Blodtrykksøkende effekt forsvinner 1-2 minutter etter avsluttet infusjon. Utvikling av toleranse kan forekomme.
Utskillelse: Opptil 16% av en i.v. dose utskilles uforandret i urinen som metylerte og deaminerte metabolitter i frie og konjugerte former.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ≤25°C. Skal ikke fryses. Etter fortynning: Kjemisk og fysikalsk stabilitet av oppløsningen er 24 timer oppbevart ved maks. 25°C. Sett fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes straks etter fortynning. Hvis preparatet ikke brukes straks, er oppbevaringstid og -betingelser brukerens eget ansvar og vil normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Noradrenalin Abcur, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 10 × 1 ml (glassamp.)
196805
-
Byttegruppe
427,70 C
10 × 5 ml (glassamp.)
182502
-
-
1188,80 C
10 × 10 ml (glassamp.)
517824
-
Byttegruppe
2341,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.09.2019