Nobligan

Nobligan Retard

Grünenthal


Sentraltvirkende opioidanalgetikum.

N02A X02 (Tramadol)KAPSLER, harde 50 mg: Nobligan: Hver kapsel inneh.: Tramadolhydroklorid 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


DEPOTTABLETTER 100 mg, 150 mg og 200 mg: Nobligan Retard: Hver depottablett inneh.: Tramadolhydroklorid 100 mg, resp. 150 mg og 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 100 mg: Titandioksid (E 171). 150 mg og 200 mg: Titandioksid (E 171), kinolingult (E 104), jernoksider (E 172).


Indikasjoner

Moderate smerter.

Dosering

Dosen bør justeres i forhold til graden av individuell smerte og følsomhet. Generelt bør laveste effektive dose velges. Skal ikke under noen omstendigheter administreres over lengre tid enn absolutt nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig mtp. sykdommens natur og alvorlighetsgrad, bør nøye og regelmessig oppfølging utføres (om nødvendig med opphold i behandlingen), for å fastslå om og i hvilken utstrekning videre behandling er nødvendig.
Kapsler: Voksne og barn >12 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte er startdosen 100 mg oftest nødvendig.
Depottabletter: Voksne og barn >12 år: Vanlig startdose er 100 mg 2 ganger daglig, morgen og kveld. Dersom smertelindringen er utilstrekkelig, kan dosen justeres opp til 150 mg eller 200 mg 2 ganger daglig. Maks. døgndose er 400 mg.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved seponering bør dosen gradvis trappes ned for å unngå abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ved nyre- og/eller leverinsuffisiens er tramadoleliminasjonen forsinket. Hos disse pasientene bør en økning av doseringsintervallet vurderes nøye iht. behov. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon. Barn <12 år: Skal ikke brukes. Eldre: Dersom nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon ikke er klinisk påvist, er det vanligvis ikke nødvendig med dosejustering hos eldre (opptil 75 år). Eliminasjonstiden kan være forlenget hos eldre (>75 år). Doseintervallene forlenges etter pasientens behov.
Administrering: Kapsler: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig væske. Depottabletter: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved akutt forgiftning av alkohol, hypnotika, analgetika, opioider eller psykofarmaka. Til pasienter som får monoaminoksidase (MAO)-hemmere, eller som har tatt slike i løpet av de siste 14 dagene. Hos pasienter med epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved behandling. Til bruk i forbindelse med narkotika-avvenning.

Forsiktighetsregler

En skal utvise spesiell forsiktighet ved behandling av opioidavhengige pasienter, pasienter med kranieskader, pasienter som er i sjokktilstand eller som av ukjente årsaker har nedsatt bevissthet, pasienter med forstyrrelser i åndedrettssenteret eller -funksjonen og ved tilstander med økt intrakranielt trykk. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos opioidfølsomme pasienter. Risiko ved samtidig bruk av sedativersom benzodiazepiner e.l. legemidler: Samtidig bruk med sedativer, som benzodiazepiner e.l., kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Samtidig forskrivning bør derfor forbeholdes til pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Ved samtidig forskrivning bør laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid benyttes. Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon, og pasienten og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på disse symptomene. Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser: Opioider kan forårsake søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, inkl. sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Bruk av opioider øker risikoen for CSA (doseavhengig). Hos pasienter med CSA skal det vurderes å redusere den totale dosen av opioider. Kramper: Er rapportert hos pasienter som er behandlet med tramadol innenfor de anbefalte doseringsnivåer. Risikoen kan øke dersom doseringsnivået overskrider anbefalt daglig dose (400 mg). Tramadol kan også øke risikoen for kramper hos pasienter som tar andre krampeterskelnedsettende legemidler. Pasienter med epilepsi eller med risiko for krampeanfall bør kun unntaksvis behandles med preparatet. Toleranse, psykisk og fysisk avhengighet: Kan utvikles, spesielt ved langtidsbruk. Ved bruk til pasienter med tendenser til rusmisbruk eller -avhengighet skal preparatet kun administreres i kortere perioder og under nøye medisinsk kontroll. Tramadol er uegnet som erstatningsmiddel for opioidavhengige pasienter. Selv om tramadol er en opioidagonist kan preparatet ikke hemme morfinabstinens. Metabolisering via CYP2D6: Tramadol metaboliseres via CYP2D6. Ved helt eller delvis mangel av dette enzymet oppnås ikke tilstrekkelig analgetisk effekt. Estimater tyder på at opptil 7% av den kaukasiske populasjonen kan ha denne mangelen. Ved ultrarask legemiddelmetabolisme er det økt risiko for å få bivirkninger forbundet med opioidtoksisitet, selv ved vanlige doser. Barn: Stor forsiktighet bør utvises ved administrering til barn for postoperativ smertelindring, og bør følges opp nøye mhp. symptomer på opioidtoksisitet, inkl. respirasjonsdepresjon. Anbefales ikke til bruk hos barn med nedsatt lungefunksjon, inkl. ved nevromuskulære lidelser, alvorlige hjerte- eller lungelidelser, infeksjoner i øvre luftveier eller i lungene, multiple traumer eller omfattende kirurgiske inngrep. Hjelpestoffer: Kapsler: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. kapsel, dvs. praktisk talt natriumfritt. Depottabletter: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige tilstander som fruktoseintoleranse eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tramadol kan ved normal dosering føre til søvnighet og svimmelhet og redusere reaksjonsevnen. Dette bør tas hensyn til ved f.eks. bilkjøring og bruk av maskiner. Dette gjelder spesielt i kombinasjon med andre psykotrope substanser, særlig alkohol.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tramadol skal ikke kombineres med MAO-hemmere (se Kontraindikasjoner). Samtidig administrering av tramadol og andre sentraltvirkende legemidler inkl. alkohol, kan potensere effektene på CNS. Kan sannsynligvis tas sammen med cimetidin. Samtidig eller tidligere administrering av karbamazepin (enzyminduktor) kan redusere den smertestillende effekten og forkorte virketiden. Tramadol bør ikke kombineres med preparater som har en blandet agonist/antagonistprofil (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin), da tramadols smertestillende effekt i slike tilfeller teoretisk sett kan reduseres. Tramadol kan indusere kramper og øke risikoen for kramper forårsaket av SSRI, TCA, antipsykotika og andre krampeterskelnedsettende midler (som bupropion, mirtazapin, tetrahydrokannabinol). Kan forårsake serotonergt syndrom ved samtidig bruk av tramadol sammen med andre serotonerge midler slik som SSRI, SNRI, MAO-hemmere, TCA og mirtazapin. Seponering av serotonerge midler medfører vanligvis rask bedring. Behandlingen er avhengig av egenskaper og alvorlighetsgrad på symptomene. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med kumarinderivater (f.eks warfarin) pga. rapportering av økt INR med større blødninger og bloduttredelser hos enkelte pasienter. Aktive substanser som hemmer CYP3A4, som ketokonazol og erytromycin, kan hemme metabolismen av tramadol og ev. også den aktive metabolitten. Klinisk effekt av en slik interaksjon er ikke studert. Ondansetron øker behovet for tramadol hos pasienter med postoperativ smerte.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier med tramadol viste ved svært høye doser effekter på organutvikling, bendannelse og neonatal mortalitet. Teratogene effekter er ikke sett. Tramadol går over i placenta. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, da human erfaring er utilstrekkelig. Bør ikke brukes ved graviditet. Tramadol administrert før eller under fødsel påvirker ikke livmorsammentrekningene. Hos nyfødte kan det medføre forandringer i respirasjonsfrekvensen. Disse forandringene er vanligvis ikke klinisk relevante. Kronisk bruk under svangerskapet kan føre til neonatale seponeringssymptomer.
Amming: Ca. 0,1% av dosen skilles ut i human morsmelk. I den umiddelbare postpartumperioden tilsv. dette i gjennomsnitt 3% av morens vektjusterte dose, ved orale daglige doser på inntil 400 mg. Preparatet bør ikke brukes under amming, eller alternativt, bør amming stoppes under behandling. Ved én enkelt tramadoldose er det vanligvis ikke nødvendig å avbryte ammingen.
Fertilitet: Dyrestudier og overvåkning etter markedsføring har ikke vist effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
VanligeForstoppelse, munntørrhet, oppkast
Mindre vanligeBrekning, diaré, gastrointestinal irritasjon (en følelse av trykk i magen, oppblåsthet)
Generelle
VanligeTretthet
Hjerte
Mindre vanligeKardiovaskulær regulering (palpitasjoner, takykardi); disse bivirkningene kan oppstå særlig ved i.v. administrering og hos pasienter som er fysisk stresset
SjeldneBradykardi
Hud
VanligeSvetting
Mindre vanligeHudreaksjoner (f.eks. kløe, utslett, urtikaria)
Immunsystemet
SjeldneAllergiske reaksjoner (f.eks.dyspné, bronkospasme, gisping, angioødem) og anafylaktisk sjokk
Kar
Mindre vanligeKardiovaskulær regulering (postural hypotensjon eller kardiovaskulær kollaps); disse bivirkningene kan oppstå særlig ved i.v. administrering og hos pasienter som er fysisk stresset
Lever/galle
Ukjent frekvensI noen få enkelte tilfeller er det sett økte leverenzymer i nær tilknytning til terapeutisk tramadolbruk
Luftveier
SjeldneDyspné, respirasjonsdepresjon (kan oppstå hvis anbefalt dose overskrides i betydelig grad og andre sentralberoligende stoffer administreres samtidig)
Ukjent frekvensAstmaeksaserbasjon (årsakssammenheng ikke fastslått)
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneMotorisk svakhet
Nevrologiske
Svært vanligeSvimmelhet
VanligeHodepine, somnolens
SjeldneEpileptiske anfall (oppstod hovedsakelig etter inntak av høye tramadoldoser eller etter samtidig bruk av legemidler som kan senke krampeterskelen), parestesi, synkope, taleforstyrrelse, tremor, ufrivillig muskelkontraksjon, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
SjeldneMiksjonsforstyrrelser (vanskelighet med vannlating, dysuri og urinretensjon)
Psykiske
SjeldneAngst, avhengighet, delirium, forvirring, hallusinasjon, mareritt, søvnforstyrrelse
Psykiske bivirkninger kan oppstå og disse varierer individuelt i intensitet og natur (avhengig av personlighet og behandlingsvarighet). Disse inkluderer humørsvingninger (vanligvis eufori, av og til dysfori), forandringer i aktivitetsnivå (vanligvis redusert, av og til økt) og forandinger i kognitiv- og sensorisk evne (f.eks. besluttsomhet og persepsjonsforstyrrelser)
Seponeringssymptomer tilsvarende som ved seponering av opioider kan forekomme: Agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer
Andre symptomer som er sett ved seponering av tramadol inkluderer: Panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesier, tinnitus og uvanlige CNS-symptomer (f.eks. forvirring, vrangforestillinger, depersonalisering, persepsjonsforstyrrelser, paranoia)
Stoffskifte/ernæring
SjeldneAppetittforstyrrelse
Ukjent frekvensHypoglykemi
Undersøkelser
SjeldneØkt blodtrykk
Øye
SjeldneMiose, mydriasis, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
NevrologiskeSvimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, munntørrhet, oppkast
GenerelleTretthet
HudSvetting
NevrologiskeHodepine, somnolens
Mindre vanlige
GastrointestinaleBrekning, diaré, gastrointestinal irritasjon (en følelse av trykk i magen, oppblåsthet)
HjerteKardiovaskulær regulering (palpitasjoner, takykardi); disse bivirkningene kan oppstå særlig ved i.v. administrering og hos pasienter som er fysisk stresset
HudHudreaksjoner (f.eks. kløe, utslett, urtikaria)
KarKardiovaskulær regulering (postural hypotensjon eller kardiovaskulær kollaps); disse bivirkningene kan oppstå særlig ved i.v. administrering og hos pasienter som er fysisk stresset
Sjeldne
HjerteBradykardi
ImmunsystemetAllergiske reaksjoner (f.eks.dyspné, bronkospasme, gisping, angioødem) og anafylaktisk sjokk
LuftveierDyspné, respirasjonsdepresjon (kan oppstå hvis anbefalt dose overskrides i betydelig grad og andre sentralberoligende stoffer administreres samtidig)
Muskel-skjelettsystemetMotorisk svakhet
NevrologiskeEpileptiske anfall (oppstod hovedsakelig etter inntak av høye tramadoldoser eller etter samtidig bruk av legemidler som kan senke krampeterskelen), parestesi, synkope, taleforstyrrelse, tremor, ufrivillig muskelkontraksjon, unormal koordinasjon
Nyre/urinveierMiksjonsforstyrrelser (vanskelighet med vannlating, dysuri og urinretensjon)
PsykiskeAngst, avhengighet, delirium, forvirring, hallusinasjon, mareritt, søvnforstyrrelse
Psykiske bivirkninger kan oppstå og disse varierer individuelt i intensitet og natur (avhengig av personlighet og behandlingsvarighet). Disse inkluderer humørsvingninger (vanligvis eufori, av og til dysfori), forandringer i aktivitetsnivå (vanligvis redusert, av og til økt) og forandinger i kognitiv- og sensorisk evne (f.eks. besluttsomhet og persepsjonsforstyrrelser)
Seponeringssymptomer tilsvarende som ved seponering av opioider kan forekomme: Agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer
Andre symptomer som er sett ved seponering av tramadol inkluderer: Panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesier, tinnitus og uvanlige CNS-symptomer (f.eks. forvirring, vrangforestillinger, depersonalisering, persepsjonsforstyrrelser, paranoia)
Stoffskifte/ernæringAppetittforstyrrelse
UndersøkelserØkt blodtrykk
ØyeMiose, mydriasis, tåkesyn
Ukjent frekvens
Lever/galleI noen få enkelte tilfeller er det sett økte leverenzymer i nær tilknytning til terapeutisk tramadolbruk
LuftveierAstmaeksaserbasjon (årsakssammenheng ikke fastslått)
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring, søvnighet, overfladisk pust, miose, kvalme, brekninger, kardiovaskulær kollaps, bevissthetsforstyrrelser/koma, krampetilstander og respirasjonsdepresjon/lammelse.
Behandling: Akutt behandling skal, avhengig av symptomene, foretas for å holde luftveiene åpne (aspirasjon), opprettholde respirasjonen og sirkulasjonen. Aktivt kull eller ventrikkelskylling er kun anbefalt innen 2 timer etter inntak av tramadol. Ved forgiftning med svært store mengder tramadol eller tramadol depottabletter, kan slik behandling være nyttig også på et senere tidspunkt. Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Tramadol er en ikke-selektiv ren agonist på my-, delta- og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til my-reseptorer.
Absorpsjon: >90% Påvirkes ikke av fødeinntak. Biotilgjengelighet: Ca. 70%.
Proteinbinding: 20%.
Halveringstid: Ca. 6 timer ved normal lever- og nyrefunksjon.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Kapsler: Tmax 1-2 timer. Depottabletter: Tmax for 100 mg og 200 mg er hhv. 4,9 og 4,8 timer.
Metabolisme: Tramadol metaboliseres hovedsakelig ved N- og O-demetylering og ved konjugering av O-demetyleringsproduktene med glukuronsyre. First pass-metabolisme er ca. 30%.
Utskillelse: 90% av tramadol og dens metabolitter utskilles renalt.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nobligan, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg20 stk. (blister)
060396
Blå resept
Byttegruppe
84,30B
100 stk. (blister)
060387
Blå resept
Byttegruppe
141,50B

Nobligan Retard, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg20 stk. (blister)
469890
Blå resept
-
114,80B
100 stk. (blister)
469932
Blå resept
-
231,00B
150 mg20 stk. (blister)
469866
Blå resept
-
140,20B
100 stk. (blister)
469874
Blå resept
-
362,60B
200 mg20 stk. (blister)
469742
Blå resept
-
158,40B
100 stk. (blister)
469817
Blå resept
-
371,00B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2020