Nobligan

Nobligan Retard

Grünenthal (Grünenthal Norway AS)


Sentraltvirkende opioidanalgetikum.

N02A X02 (Tramadol)KAPSLER, harde 50 mg: Nobligan: Hver kapsel inneh.: Tramadolhydroklorid 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


DEPOTTABLETTER 100 mg, 150 mg og 200 mg: Nobligan Retard: Hver depottablett inneh.: Tramadolhydroklorid 100 mg, resp. 150 mg og 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 100 mg: Titandioksid (E 171). 150 mg og 200 mg: Titandioksid (E 171), kinolingult (E 104), jernoksider (E 172).


Indikasjoner

Moderate smerter.

Dosering

Dosen bør justeres i forhold til graden av individuell smerte og følsomhet. Generelt bør laveste effektive dose velges. Skal ikke under noen omstendigheter administreres over lengre tid enn absolutt nødvendig. Hvis langtids smertebehandling er nødvendig mtp. sykdommens natur og alvorlighetsgrad, bør nøye og regelmessig oppfølging utføres (om nødvendig med opphold i behandlingen), for å fastslå om og i hvilken utstrekning videre behandling er nødvendig.
Kapsler
Voksne og barn >12 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte er startdosen 100 mg oftest nødvendig.
Depottabletter
Voksne og barn >12 år: Vanlig startdose er 100 mg 2 ganger daglig, morgen og kveld. Dersom smertelindringen er utilstrekkelig, kan dosen justeres opp til 150 mg eller 200 mg 2 ganger daglig. Maks. døgndose er 400 mg.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt​/​redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved seponering bør dosen gradvis trappes ned for å unngå abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Ved nyre- og​/​eller leverinsuffisiens er tramadoleliminasjonen forsinket. Hos disse pasientene bør en økning av doseringsintervallet vurderes nøye iht. behov. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt lever- og​/​eller nyrefunksjon.
  • Barn <12 år: Skal ikke brukes.
  • Eldre: Dersom nedsatt lever- og​/​eller nyrefunksjon ikke er klinisk påvist, er det vanligvis ikke nødvendig med dosejustering hos eldre (opptil 75 år). Eliminasjonstiden kan være forlenget hos eldre (>75 år). Doseintervallene forlenges etter pasientens behov.
Administrering Kapsler: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig væske. Depottabletter: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med tilstrekkelig væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved akutt forgiftning av alkohol, hypnotika, analgetika, opioider eller psykofarmaka. Til pasienter som får monoaminoksidase (MAO)-hemmere, eller som har tatt slike i løpet av de siste 14 dagene. Hos pasienter med epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved behandling. Til bruk i forbindelse med narkotika-avvenning.

Forsiktighetsregler

En skal utvise spesiell forsiktighet ved behandling av opioidavhengige pasienter, pasienter med kranieskader, pasienter som er i sjokktilstand eller som av ukjente årsaker har nedsatt bevissthet, pasienter med forstyrrelser i åndedrettssenteret eller -funksjonen og ved tilstander med økt intrakranielt trykk. Preparatet skal brukes med forsiktighet hos opioidfølsomme pasienter. Risiko ved samtidig bruk av sedativersom benzodiazepiner e.l. legemidler: Samtidig bruk med sedativer, som benzodiazepiner e.l., kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og dødsfall. Samtidig forskrivning bør derfor forbeholdes til pasienter der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Ved samtidig forskrivning bør laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid benyttes. Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon, og pasienten og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på disse symptomene. Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser: Opioider kan forårsake søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, inkl. sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Bruk av opioider øker risikoen for CSA (doseavhengig). Hos pasienter med CSA skal det vurderes å redusere den totale dosen av opioider. Serotonergt syndrom: Bruk av tramadol, alene eller i kombinasjon med andre serotonerge legemidler, kan gi serotonergt syndrom, se Interaksjoner. Kramper: Er rapportert hos pasienter som er behandlet med tramadol innenfor de anbefalte doseringsnivåer. Risikoen kan øke dersom doseringsnivået overskrider anbefalt daglig dose (400 mg). Tramadol kan også øke risikoen for kramper hos pasienter som tar andre krampeterskelnedsettende legemidler. Pasienter med epilepsi eller med risiko for krampeanfall bør kun unntaksvis behandles med preparatet. Toleranse, psykisk og fysisk avhengighet: Kan utvikles, spesielt ved langtidsbruk. Ved bruk til pasienter med tendenser til rusmisbruk eller -avhengighet skal preparatet kun administreres i kortere perioder og under nøye medisinsk kontroll. Tramadol er uegnet som erstatningsmiddel for opioidavhengige pasienter. Selv om tramadol er en opioidagonist kan preparatet ikke hemme morfinabstinens. Metabolisering via CYP2D6: Tramadol metaboliseres via CYP2D6. Ved helt eller delvis mangel av dette enzymet oppnås ikke tilstrekkelig analgetisk effekt. Estimater tyder på at opptil 7% av den kaukasiske populasjonen kan ha denne mangelen. Ved ultrarask legemiddelmetabolisme er det økt risiko for å få bivirkninger forbundet med opioidtoksisitet, selv ved vanlige doser. Barn: Stor forsiktighet bør utvises ved administrering til barn for postoperativ smertelindring, og bør følges opp nøye mhp. symptomer på opioidtoksisitet, inkl. respirasjonsdepresjon. Anbefales ikke til bruk hos barn med nedsatt lungefunksjon, inkl. ved nevromuskulære lidelser, alvorlige hjerte- eller lungelidelser, infeksjoner i øvre luftveier eller i lungene, multiple traumer eller omfattende kirurgiske inngrep. Hjelpestoffer: Kapsler: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, og er så godt som natriumfritt. Depottabletter: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tramadol kan ved normal dosering føre til søvnighet og svimmelhet og redusere reaksjonsevnen. Dette bør tas hensyn til ved f.eks. bilkjøring og bruk av maskiner. Dette gjelder spesielt i kombinasjon med andre psykotrope substanser, særlig alkohol.

Interaksjoner

Tramadol skal ikke kombineres med MAO-hemmere (se Kontraindikasjoner). Samtidig administrering av tramadol og andre sentraltvirkende legemidler inkl. alkohol, kan potensere effektene på CNS. Kan sannsynligvis tas sammen med cimetidin. Samtidig eller tidligere administrering av karbamazepin (enzyminduktor) kan redusere den smertestillende effekten og forkorte virketiden. Tramadol bør ikke kombineres med preparater som har en blandet agonist​/​antagonistprofil (f.eks. buprenorfin, nalbufin, pentazocin), da tramadols smertestillende effekt i slike tilfeller teoretisk sett kan reduseres. Tramadol kan indusere kramper og øke risikoen for kramper forårsaket av SSRI, TCA, antipsykotika og andre krampeterskelnedsettende midler (som bupropion, mirtazapin, tetrahydrokannabinol). Bruk av tramadol, alene eller i kombinasjon med andre serotonerge legemidler som SSRI, SNRI, MAO-hemmere, TCA og mirtazapin, kan gi serotonergt syndrom. Nøye observasjon anbefales hvis samtidig bruk med andre serotonerge legemidler er klinisk berettiget, spesielt ved behandlingsstart og doseregulering. Ved mistanke om serotonergt syndrom bør dosereduksjon​/​seponering vurderes, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Seponering av serotonerge legemidler medfører vanligvis rask bedring. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med kumarinderivater (f.eks. warfarin) pga. rapportering av økt INR med større blødninger og bloduttredelser hos enkelte pasienter. Aktive substanser som hemmer CYP3A4, som ketokonazol og erytromycin, kan hemme metabolismen av tramadol og ev. også den aktive metabolitten. Klinisk effekt av en slik interaksjon er ikke studert. Ondansetron øker behovet for tramadol hos pasienter med postoperativ smerte.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier med tramadol viste ved svært høye doser effekter på organutvikling, bendannelse og neonatal mortalitet. Teratogene effekter er ikke sett. Tramadol går over i placenta. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, da human erfaring er utilstrekkelig. Bør ikke brukes ved graviditet. Tramadol administrert før eller under fødsel påvirker ikke livmorsammentrekningene. Hos nyfødte kan det medføre forandringer i respirasjonsfrekvensen. Disse forandringene er vanligvis ikke klinisk relevante. Kronisk bruk under svangerskapet kan føre til neonatale seponeringssymptomer.
AmmingCa. 0,1% av dosen skilles ut i human morsmelk. I den umiddelbare postpartumperioden tilsv. dette i gjennomsnitt 3% av morens vektjusterte dose, ved orale daglige doser på inntil 400 mg. Preparatet bør ikke brukes under amming, eller alternativt, bør amming stoppes under behandling. Ved én enkelt tramadoldose er det vanligvis ikke nødvendig å avbryte ammingen.
FertilitetDyrestudier og overvåkning etter markedsføring har ikke vist effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerForvirring, søvnighet, overfladisk pust, miose, kvalme, brekninger, kardiovaskulær kollaps, bevissthetsforstyrrelser​/​koma, krampetilstander, serotonergt syndrom og respirasjonsdepresjon​/​lammelse.
BehandlingAkutt behandling skal, avhengig av symptomene, foretas for å holde luftveiene åpne (aspirasjon), opprettholde respirasjonen og sirkulasjonen. Aktivt kull eller ventrikkelskylling er kun anbefalt innen 2 timer etter inntak av tramadol. Ved forgiftning med svært store mengder tramadol eller tramadol depottabletter, kan slik behandling være nyttig også på et senere tidspunkt. Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTramadol er en ikke-selektiv ren agonist på my-, delta- og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til my-reseptorer.
Absorpsjon>90% Påvirkes ikke av fødeinntak. Biotilgjengelighet: Ca. 70%.
Proteinbinding20%.
HalveringstidCa. 6 timer ved normal lever- og nyrefunksjon.
Terapeutisk serumkonsentrasjonKapsler: Tmax 1-2 timer. Depottabletter: Tmax for 100 mg og 200 mg er hhv. 4,9 og 4,8 timer.
MetabolismeTramadol metaboliseres hovedsakelig ved N- og O-demetylering og ved konjugering av O-demetyleringsproduktene med glukuronsyre. First pass-metabolisme er ca. 30%.
Utskillelse90% av tramadol og dens metabolitter utskilles renalt.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Nobligan, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg 20 stk. (blister)
060396

Blå resept

88,50 B
100 stk. (blister)
060387

Blå resept

149,50 B

Nobligan Retard, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 20 stk. (blister)
469890

Blå resept

116,70 B
100 stk. (blister)
469932

Blå resept

217,60 B
150 mg 20 stk. (blister)
469866

Blå resept

141,40 B
100 stk. (blister)
469874

Blå resept

341,90 B
200 mg 20 stk. (blister)
469742

Blå resept

176,80 B
100 stk. (blister)
469817

Blå resept

366,50 B

Individuell refusjon

Opioider
Legemidler: Opioider
Indikasjon: Sterke smerter som skyldes aktiv kreftsykdom. Kroniske sterke smerter ved trigeminusnevralgi. Kroniske sterke smerter som ikke skyldes aktiv kreftsykdom (Unntatt cluster-​/​Hortons/klasehodepine, migrene og trigeminusnevralgi). Kroniske sterke smerter som skyldes klasehodepine (cluster-/Hortons hodepine). Kroniske sterke smerter som skyldes migrene.


Opioider
Legemidler: Opioider
Indikasjon: Sterke smerter som skyldes aktiv kreftsykdom.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Nobligan KAPSLER, harde 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nobligan Retard DEPOTTABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nobligan Retard DEPOTTABLETTER 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Nobligan Retard DEPOTTABLETTER 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

20.01.2023


Sist endret: 14.06.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)