Mysimba

Orexigen


Sentraltvirkende middel mot fedme.

A08A A62 (Naltrekson, Bupropion)DEPOTTABLETTER 8 mg/90 mg: Hver depottablett inneh.: Naltreksonhydroklorid 8 mg tilsv. naltrekson 7,2 mg, bupropionhydroklorid 90 mg tilsv. bupropion 78 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som tillegg til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne (≥18 år) med innledende kroppsmasseindeks (BMI/KMI) på ≥30 kg/m2 (fedme) eller ≥27-30 kg/m2 (overvekt) samt én eller flere vektrelaterte risikofaktorer (f.eks. diabetes type 2, dyslipidemi eller kontrollert hypertensjon). Behandlingen bør seponeres etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5% av innledende kroppsvekt.

Dosering

Voksne ≥18 år: Ved innledning av behandling bør dosen økes i en 4 ukers periode som følger:

Uke

Dosering

1

1 tablett morgen

2

1 tablett morgen + 1 tablett kveld

3

2 tabletter morgen + 1 tablett kveld

4 og videre

2 tabletter morgen + 2 tabletter kveld

Maks. anbefalt daglig dose er 2 tabletter 2 ganger daglig. Behovet for fortsatt behandling bør vurderes etter 16 uker og revurderes årlig.
Glemt dose: Det skal ikke tas en tilleggsdose. Neste forskrevne dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved moderat nedsatt leverfunksjon. Ved lett nedsatt leverfunksjon er maks. anbefalte daglige dose 2 tabletter (1 tablett om morgenen og 1 tablett om kvelden); det anbefales at pasienter med lett nedsatt leverfunksjon starter behandlingen med 1 tablett om morgenen den 1. behandlingsuken. Fra uke 2 og videre økes dosen til 1 tablett om morgenen og 1 tablett om kvelden. Graden av nedsatt leverfunksjon skal vurderes ved bruk av Child Pugh-score. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved terminal nyresvikt. Ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon er maks. anbefalte daglige dose 2 tabletter (1 tablett morgen, 1 tablett kveld); det anbefales at pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon starter behandlingen med 1 tablett om morgenen den 1. behandlingsuken. Fra uke 2 og videre økes dosen til 1 tablett om morgenen og 1 tablett om kvelden. Ingen dosereduksjon nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ved økt risiko for nedsatt nyrefunksjon, særlig diabetikere eller eldre, bør GFR vurderes før behandlingsstart. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre >65 år: Brukes med forsiktighet. Anbefales ikke til eldre >75 år. Begrenset erfaring med eldre >65 år. Eldre kan være mer følsomme for CNS-bivirkninger. Utskilles primært via nyrene, og risikoen for bivirkninger kan være større ved nedsatt nyrefunksjon, hvilket er vanligere hos eldre.
Administrering: Skal helst tas med mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ukontrollert hypertensjon. Pasienter som får/tidligere har hatt krampeanfall. Kjent tumor i CNS. Akutt avvenning fra alkohol eller benzodiazepiner. Tidligere bipolar lidelse. Samtidig behandling med bupropion eller naltrekson. Eksisterende eller tidligere diagnostisert bulimi eller anoreksi. Kronisk avhengighet av opioider (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner) eller opiatagonister (f.eks. metadon) eller ved avvenning fra opiater. Samtidig behandling med MAO-hemmere (det skal gå minst 14 dager fra seponering av MAO-hemmer til initiering av behandling med Mysimba). Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Terminal nyresvikt.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og tolerabilitet bør vurderes med jevne mellomrom, og behandlingen bør avbrytes ved bekymring vedrørende sikkerhet eller tolerabilitet, inkl. bekymring for økt blodtrykk. Selvmord eller -relatert atferd: Bupropion er indisert for behandling av depresjon. Det er vist at antidepressiver gir økt risiko for selvmordsrelatert atferd hos voksne med psykiatriske lidelser. Nøye overvåkning, særlig av de med høy risiko, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseforandringer. Pasient og omsorgspersoner bør informeres om behovet for observasjon av klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd/tanker samt uvanlige atferdsendringer, og å omgående søke medisinsk hjelp ved slike symptomer. Krampeanfall: Bupropion er forbundet med doserelatert risiko for anfall. Risikoen er relatert til pasientfaktorer, kliniske forhold og samtidig bruk av andre legemidler, og må vurderes før behandlingsoppstart. Ved anfall skal Mysimba seponeres permanent. Forsiktighet skal utvises ved forskrivning til pasienter med predisponerende faktorer for anfall, slik som tidligere hodeskader, overdreven bruk av alkohol, avhengighet av kokain eller stimulerende midler, og samtidig bruk av legemidler som kan senke krampeterskelen, inkl. antipsykotika, antidepressiver, antimalariamidler, tramadol, teofyllin, systemiske steroider, kinoloner og sederende antihistaminer. Behandling med Mysimba kan gi redusert blodsukker, og hos diabetikere skal dosen med insulin og/eller orale antidiabetika vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi, hvilket kan predisponere for anfall. Opioidanalgetika: Se Kontraindikasjoner. Skal ikke administreres ved kronisk opioidbehandling. Behandling med Mysimba skal avsluttes dersom kronisk opioidbehandling er påkrevd. Ved intermitterende opioidbehandling bør behandling med Mysimba seponeres midlertidig, og opioiddosen skal ikke overstige standarddose. Forsøk på å overvinne opioidblokade av naltrekson ved inntak av store opioiddoser er svært farlig og kan gi dødelig overdosering eller livstruende opioidforgiftning (f.eks. respirasjonsstans, sirkulatorisk kollaps). Pasienten må være oppmerksom på økt følsomhet for lave opioiddoser etter seponering av Mysimba. Allergi/anafylaksi: Anafylaktiske reaksjoner som krever medisinsk behandling er rapportert for bupropion, inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og anafylaktisk sjokk. Pasienten bør avslutte behandlingen og oppsøke lege ved allergi/anafylaksi (f.eks. utslett, pruritus, elveblest, brystsmerter, ødem og kortpustethet). Artralgi, myalgi og feber med utslett samt andre symptomer på forsinket overfølsomhet er rapportert for bupropion. Symptomene kan ligne på serumsyke, og pasienten bør varsle behandlende lege ved slike symptomer. Ved mistanke om serumsyke, bør preparatet seponeres. Økt blodtrykk: Tidlig, forbigående økning i både systolisk og diastolisk blodtrykk er sett. Blodtrykk og puls bør måles før initiering av behandling og med jevne mellomrom, i samsvar med vanlig klinisk praksis. Preparatet bør seponeres ved klinisk relevant og vedvarende blodtrykks- eller pulsøkning. Bør gis med forsiktighet ved kontrollert hypertensjon. Kontraindisert ved ukontrollert hypertensjon. Kardiovaskulær sykdom: Ingen klinisk erfaring som fastslår sikkerheten ved bruk etter nylig myokardinfarkt, ved ustabil hjertesykdom eller hjertesvikt NYHA-klasse III eller IV. Bør brukes med forsiktighet ved aktiv koronar arteriesykdom (f.eks. eksisterende angina eller nylig myokardinfarkt) eller tidligere cerebrovaskulær sykdom. Levertoksisitet: Legemiddelindusert leverskade og tilfeller med forhøyede leverenzymer er rapportert. Preparatet bør seponeres ved mistenkt legemiddelindusert leverskade. Eldre: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset erfaring med nyreinsuffisiens. Se Dosering. Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Se Dosering. Nevropsykiatriske symptomer og aktivering av mani: Aktivering av mani og hypomani er rapportert hos pasienter behandlet med tilsvarende legemidler for alvorlig depressiv lidelse. Mysimba skal brukes med forsiktighet ved tidligere mani. Dyrestudier tyder på mulig misbrukspotensiale av bupropion. Studier og erfaring viser imidlertid at potensialet for misbruk hos mennesker er lavt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Påvirker evnen til å kjøre bil og bruke maskiner og pasienten skal advares om dette. Bruk er forbundet med somnolens og episoder med tap av bevissthet, noen ganger forårsaket av krampeanfall. Pasienter må bes om å utøve forsiktighet når de kjører bil eller bruker maskiner under behandling, spesielt ved behandlingsstart eller under titreringsfasen. Pasienter som opplever svimmelhet, somnolens, tap av bevissthet eller krampeanfall, skal anbefales å unngå bilkjøring eller bruk av maskiner inntil disse bivirkningene har forsvunnet. Alternativt kan det vurderes å seponere behandlingen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

MAO-hemmere: MAO-hemmere forsterker de katekolaminerge baner med en annen mekanisme enn bupropion, og skal derfor ikke brukes sammen med Mysimba. Opioidanalgetika: Mysimba er kontraindisert under kronisk behandling med opioider eller opiatagonister (f.eks. metadon), eller under akutt avvenning fra opiater. Kan brukes med forsiktighet etter at kronisk opiatbruk har vært seponert i 7-10 dager. Naltrekson har antagonistisk effekt på opioidreseptoren, og vil redusere nytten av behandling med opioidholdige legemidler. Ved behov for intermitterende opiatbehandling bør behandling med Mysimba seponeres midlertidig. Opiatdosen skal ikke økes over standarddose. CYP2B6: Bupropion metaboliseres til sin viktigste aktive metabolitt, hydroksybupropion, av CYP2B6. Mulig interaksjon ved samtidig bruk av CYP2B6-hemmere eller -induktorer. Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk av kjente CYP2B6-induktorer, da disse kan påvirke effekten av Mysimba. Samtidig bruk av CYP2B6-substrater og CYP2B6-hemmere kan gi økt plasmanivå av bupropion og lavere nivå av hydroksybupropion. Klinisk konsekvens er ukjent. CYP2D6: Bupropion og hydroksybupropion hemmer CYP2D6. AUC og Cmax for metoprolol (CYP2D6-substrat) økte hhv. ca. 4 og 2 ganger ved samtidig bruk av Mysimba. Lignende interaksjoner er sett med desipramin, venlafaksin og citalopram. CYP2D6-substrater skal brukes med forsiktighet, og med lave startdoser. Prodrugs som aktiveres via CYP2D6 (f.eks. tamoksifen), kan ha redusert effekt. Dosereduksjon av CYP2D6-substrat bør vurderes ved oppstart med Mysimba, særlig for CYP2D6-substrater med smalt terapeutisk vindu. Muligheten for terapeutisk legemiddelovervåkning bør vurderes for CYP2D6-substrater med smalt terapeutisk vindu. OCT2: Bupropion og metabolitter hemmer OCT2 kompetitivt. Svak økning av kreatinin er sett etter langtidsbehandling med Mysimba, sannsynligvis pga. OCT2-hemming, og er ikke indikativt for endringer i ClCR. Samtidig bruk av OCT2-substrater har ikke indikert behov for dosejustering. Alkohol: Farmakokinetiske interaksjoner er ikke sett, men nevropsykiatriske bivirkninger og redusert alkoholtoleranse er sett ved samtidig behandling med bupropion. Alkoholinntak bør reduseres til et minimum eller unngås under behandling. Anfall (kramper): Se Forsiktighetsregler. Levodopa og amantadin: Forsiktighet ved samtidig bruk av levodopa eller amantadin. Begrensede data viser høyere forekomst av bivirkninger som kvalme, oppkast og nevropsykiatriske bivirkninger, ved samtidig bruk av bupropion og levodopa eller amantadin. UGT1A2 og UGT2B7: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av hemmere eller induktorer av UGT1A2 og UGT2B7, da disse kan endre eksponeringen for naltrekson. Generelt: Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk av kjente hemmere (f.eks. valproat), da disse kan påvirke klinisk effekt og sikkerhet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data. Kombinasjonen er ikke utprøvd i studier for reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier med naltrekson har vist reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier med bupropion gir ingen klare bevis på reproduksjonsskader. Human risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet eller av kvinner som forsøker å bli gravide.
Amming: Naltrekson og bupropion med metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for spedbarn/nyfødte som ammes kan ikke utelukkes pga. begrensede opplysninger om systemisk eksponering. Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen data for kombinasjonen naltrekson/bupropion. Effekt på fertilitet er ikke sett for bupropion. Administrering av høye naltreksondoser til rotte ga signifikant økning i pseudograviditet og reduksjon av graviditetsrater. Relevansen for human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett ved bruk av naltrekson/bupropion som fastdosekombinasjon (Mysimba)

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneRedusert hematokrit, redusert lymfocyttall
Ukjent frekvensLymfadenopati
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse4, kvalme3, oppkast
VanligeAbdominalsmerte, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeAbdominalt ubehag, dyspepsi, raping
SjeldneBrokk, hematochezi, hovne lepper, karies2, nedre abdominalsmerte, tannpine2
Ukjent frekvensDiaré, flatulens, hemoroider, magesår
Generelle
VanligeFatigue, føle seg skjelven, irritabilitet
Mindre vanligeAsteni, føle seg unormal, tørste, varmefølelse, økt appetitt
SjeldneBrystsmerte, feber, perifer kulde
Ukjent frekvensFrysninger, økt energi
Hjerte
VanligePalpitasjoner, økt hjerterytme
Mindre vanligeTakykardi
Hud
VanligeAlopesi, hyperhidrose, kløe, utslett
Ukjent frekvensAkne, erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhetsreaksjon, urticaria
SjeldneAngioødem
Kar
VanligeHetetokter, hypertensjon, økt blodtrykk
Ukjent frekvensBlodtrykkssvingninger
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
SjeldneUregelmessig menstruasjon, vaginalblødning, vulvovaginal tørrhet
Lever/galle
Mindre vanligeKolecystitt, økt ALAT, økt ASAT, økte leverenzymer
SjeldneLegemiddelindusert leverskade
Ukjent frekvensHepatitt
Luftveier
Ukjent frekvensBihulelidelse, dysfoni, dyspné, gjesping, hoste, neseubehag, nysing, orofaryngeal smerte, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneKjevesmerte
Ukjent frekvensArtralgi, lyskesmerter, myalgi, rabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi, letargi, somnolens, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeAmnesi, balanseforstyrrelse, intensjonstremor
SjeldneBevissthetstap, krampeanfall1, parestesi, presynkope, synkope
Ukjent frekvensDystoni, parkinsonisme, rastløshet, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Mindre vanligeØkt kreatinin i blod
SjeldneAkutt vannlatingsbehov
Ukjent frekvensDysuri, hyppig vannlating og/eller urinretensjon, pollakisuri
Psykiske
VanligeAngst, insomni
Mindre vanligeAgitasjon, anspenthet, dissosiasjon (følelse av fjernhet), humørsvingninger, nervøsitet, unormale drømmer
SjeldneHallusinasjon
Ukjent frekvensAffektiv lidelse, aggresjon, depresjon, desorientering, fiendtlighet, forvirringstilstand, manglende libido, mareritt, oppmerksomhetsforstyrrelse, paranoia, psykose, selvmordsatferd, selvmordsforsøk, selvmordstanker, vrangforestilling
Stoffskifte/ernæring
SjeldneDehydrering
Øre
VanligeTinnitus, vertigo
Mindre vanligeReisesyke
Ukjent frekvensØresmerte, øreubehag
Øye
Ukjent frekvensFotofobi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte eller astenopi

1Vanligste typen av anfall er generaliserte tonisk-kloniske anfall, en anfallstype som i noen tilfeller kan medføre postiktal forvirring eller svekket hukommelse. Betraktet som alvorlige og førte til seponering av behandling.

2Innfridde ikke inklusjonskriteriene, men tatt med pga. undergruppen av pasienter med munntørrhet hvor det ble sett en høyere forekomst av tannpine og karies.

3Stort sett selvbegrensende og gikk i de fleste tilfeller over i løpet av 4 uker og nesten alle gikk over ved uke 24.

4Flertallet av hendelsene var under fasen med doseøkning.

5Omtrent halvparten opplevde dette under fasen med doseøkning. Gikk vanligvis over i løpet av 1 uke og nesten alle hendelser gikk over i løpet av 4 uker.

Bivirkninger sett ved bruk av naltrekson/bupropion som fastdosekombinasjon (Mysimba)

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse4, kvalme3, oppkast
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
GenerelleFatigue, føle seg skjelven, irritabilitet
HjertePalpitasjoner, økt hjerterytme
HudAlopesi, hyperhidrose, kløe, utslett
KarHetetokter, hypertensjon, økt blodtrykk
NevrologiskeDysgeusi, letargi, somnolens, svimmelhet, tremor
PsykiskeAngst, insomni
ØreTinnitus, vertigo
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, dyspepsi, raping
GenerelleAsteni, føle seg unormal, tørste, varmefølelse, økt appetitt
HjerteTakykardi
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon, urticaria
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Lever/galleKolecystitt, økt ALAT, økt ASAT, økte leverenzymer
NevrologiskeAmnesi, balanseforstyrrelse, intensjonstremor
Nyre/urinveierØkt kreatinin i blod
PsykiskeAgitasjon, anspenthet, dissosiasjon (følelse av fjernhet), humørsvingninger, nervøsitet, unormale drømmer
ØreReisesyke
Sjeldne
Blod/lymfeRedusert hematokrit, redusert lymfocyttall
GastrointestinaleBrokk, hematochezi, hovne lepper, karies2, nedre abdominalsmerte, tannpine2
GenerelleBrystsmerte, feber, perifer kulde
ImmunsystemetAngioødem
Kjønnsorganer/brystUregelmessig menstruasjon, vaginalblødning, vulvovaginal tørrhet
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade
Muskel-skjelettsystemetKjevesmerte
NevrologiskeBevissthetstap, krampeanfall1, parestesi, presynkope, synkope
Nyre/urinveierAkutt vannlatingsbehov
PsykiskeHallusinasjon
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Ukjent frekvens
Blod/lymfeLymfadenopati
GastrointestinaleDiaré, flatulens, hemoroider, magesår
GenerelleFrysninger, økt energi
HudAkne, erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom
KarBlodtrykkssvingninger
Lever/galleHepatitt
LuftveierBihulelidelse, dysfoni, dyspné, gjesping, hoste, neseubehag, nysing, orofaryngeal smerte, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, lyskesmerter, myalgi, rabdomyolyse
NevrologiskeDystoni, parkinsonisme, rastløshet, svekket hukommelse
Nyre/urinveierDysuri, hyppig vannlating og/eller urinretensjon, pollakisuri
PsykiskeAffektiv lidelse, aggresjon, depresjon, desorientering, fiendtlighet, forvirringstilstand, manglende libido, mareritt, oppmerksomhetsforstyrrelse, paranoia, psykose, selvmordsatferd, selvmordsforsøk, selvmordstanker, vrangforestilling
ØreØresmerte, øreubehag
ØyeFotofobi, tåkesyn, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeirritasjon, øyesmerte eller astenopi

1Vanligste typen av anfall er generaliserte tonisk-kloniske anfall, en anfallstype som i noen tilfeller kan medføre postiktal forvirring eller svekket hukommelse. Betraktet som alvorlige og førte til seponering av behandling.

2Innfridde ikke inklusjonskriteriene, men tatt med pga. undergruppen av pasienter med munntørrhet hvor det ble sett en høyere forekomst av tannpine og karies.

3Stort sett selvbegrensende og gikk i de fleste tilfeller over i løpet av 4 uker og nesten alle gikk over ved uke 24.

4Flertallet av hendelsene var under fasen med doseøkning.

5Omtrent halvparten opplevde dette under fasen med doseøkning. Gikk vanligvis over i løpet av 1 uke og nesten alle hendelser gikk over i løpet av 4 uker.

Bivirkninger sett enkeltvis for naltekson og bupropion i de respektive preparatomtaler

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeImmunologisk trombocytopeni1
Gastrointestinale
VanligeSmaksforstyrrelse2
Generelle
Mindre vanligeØkt vekt1
Hud
Mindre vanligeForverring av psoriasis2, seboré1
Immunsystemet
Svært sjeldneMer alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem, dyspné/bronkospasmer og anafylaktisk sjokk; artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som antyder forsinket overfølsomhet; disse symptomene kan ligne serumsyke2
Infeksiøse
Mindre vanligeOral herpes1, tinea pedis1
Kar
Mindre vanligeOrtostatisk hypotensjon2, vasodilatasjon2
Kjønnsorganer/bryst
VanligeForsinket ejakulasjon1
Lever/galle
Mindre vanligeGulsott2, økt bilirubin i blod1
Luftveier
Mindre vanligeØkt spyttsekresjon1
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelrykninger2
Nevrologiske
Mindre vanligeAtaksi2, manglende koordinasjonsevne2
Psykiske
VanligeSvekket konsentrasjonsevne2
Mindre vanligeDepersonalisering2, libidoforstyrrelse1, paranoide tanker2, vrangforestilling2
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt1
Mindre vanligeAnoreksi2, svingninger i blodglukose2
Undersøkelser
VanligeEKG-forandringer1
Øye
Mindre vanligeSynsforstyrrelse2

1Sett for naltrekson.

2Sett for bupropion.

Bivirkninger sett enkeltvis for naltekson og bupropion i de respektive preparatomtaler

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleSmaksforstyrrelse2
Kjønnsorganer/brystForsinket ejakulasjon1
PsykiskeSvekket konsentrasjonsevne2
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt1
UndersøkelserEKG-forandringer1
Mindre vanlige
Blod/lymfeImmunologisk trombocytopeni1
GenerelleØkt vekt1
HudForverring av psoriasis2, seboré1
InfeksiøseOral herpes1, tinea pedis1
KarOrtostatisk hypotensjon2, vasodilatasjon2
Lever/galleGulsott2, økt bilirubin i blod1
LuftveierØkt spyttsekresjon1
Muskel-skjelettsystemetMuskelrykninger2
NevrologiskeAtaksi2, manglende koordinasjonsevne2
PsykiskeDepersonalisering2, libidoforstyrrelse1, paranoide tanker2, vrangforestilling2
Stoffskifte/ernæringAnoreksi2, svingninger i blodglukose2
ØyeSynsforstyrrelse2
Svært sjeldne
ImmunsystemetMer alvorlige overfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem, dyspné/bronkospasmer og anafylaktisk sjokk; artralgi, myalgi og feber er også sett i forbindelse med utslett og andre symptomer som antyder forsinket overfølsomhet; disse symptomene kan ligne serumsyke2

1Sett for naltrekson.

2Sett for bupropion.

Eldre: Eldre kan være mer følsomme for CNS-bivirkninger (primært svimmelhet og tremor). Det er en økt forekomst av gastrointestinale lidelser i høyere aldersgrupper. Vanlige hendelser blant eldre som førte til seponering var kvalme, oppkast, svimmelhet og forstoppelse.
Type 2 diabetes: Pasienter med type 2 diabetes viste en høyere forekomst av gastrointestinale bivirkninger, hovedsakelig kvalme, oppkast og diaré og kan være mer utsatt for disse hendelsene pga. samtidig bruk av legemidler (f.eks. metformin) eller det kan være mer sannsynlig at de har underliggende gastrointestinale lidelser (f.eks. gastroparese) som predisponerer for gastrointestinale symptomer.
Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon hadde en høyere forekomst av gastrointestinale bivirkninger og bivirkninger relatert til CNS, og disse pasientene hadde en lavere tolerabilitet for virkestoffene ved en total daglig dose på 32 mg naltrekson/360 mg bupropion. Dette kan komme av høyere plasmakonsentrasjoner av aktive metabolitter. Typene av tolerabilitetshendelser var de samme som hos pasienter med normal nyrefunksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen erfaring med overdosering ved bruk av kombinasjonen. Maks. daglig dose i kliniske studier var naltreksonhydroklorid 50 mg og bupropionhydroklorid 400 mg. De alvorligste implikasjonene er sannsynligvis relatert til bupropion. Inntak av bupropiondoser >10 ganger maks. terapeutisk dose har vært rapportert. Anfall ble rapportert i ca. 1/3 av disse overdosetilfellene. Dødsfall er rapportert. Begrenset erfaring med overdosering av naltrekson.
Behandling: Sikre frie luftveier, oksygenering og ventilasjon. Hjerterytme og vitale tegn bør overvåkes. EKG-overvåkning anbefales de første 48 timene etter inntak. Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling. Induksjon av emese anbefales ikke. Aktivt kull bør administreres. Ingen erfaring med forsert diurese, dialyse, hemoperfusjon eller transfusjoner.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Naltrekson er my-opioidantagonist. Bupropion er svak dopamin- og noradrenalin-reopptakshemmer. Påvirker 2 viktige områder i hjernen, særlig nucleus arcuatus i hypothalamus og det mesolimbiske dopaminerge belønningssystemet.
Absorpsjon: I høy grad (>90%), men signifikant first pass-metabolisme begrenser biotilgjengeligheten av naltrekson, og bare 5-6% når systemisk sirkulasjon uforandret. Cmax for naltrekson og bupropion oppnås hhv. ca. 2 og 3 timer etter administrering. Gitt sammen med svært fettholdig måltid, er AUC og Cmax for naltrekson hhv. 2,1 ganger og 3,7 ganger høyere, og for bupropion hhv. 1,4 ganger og 1,8 ganger høyere.
Proteinbinding: Naltrekson 21% og bupropion 84%.
Fordeling: VdSS for naltrekson og bupropion er hhv. 5697 liter og 880 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 ca. 5 timer for naltrekson og 21 timer for bupropion.
Metabolisme: Naltrekson: Hovedmetabolitt er 6-beta-naltreksol, som er mindre potent enn naltrekson, men elimineres saktere og sirkulerer således ved mye høyere konsentrasjon enn naltrekson. Naltrekson og 6-beta-naltreksol metaboliseres primært av dihydrodiol-dehydrogenaser (DD1, DD2 og DD4). Bupropion: Metaboliseres primært til de aktive metabolittene hydroksybupropion, treohydrobupropion og erytrohydrobupropion. Metabolittene har lenger t1/2 enn bupropion og akkumuleres i større grad. CYP2B6 er viktigste isoenzym. Bupropion og metabolitter hemmer CYP2D6.
Utskillelse: Naltrekson og metabolitter: Primært via nyre (37-60% av dosen). Bupropion og metabolitter: 87% av radiomerket dose gjenfinnes i urin og 10% i feces. Uforandret bupropion utgjør 0,5% som følge av utstrakt metabolisme.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mysimba, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
8 mg/90 mg112 stk. (blister)
190131
-
-
1096,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.03.2020