Malarone

Malarone Junior

GlaxoSmithKline

Antimalariamiddel.

ATC-nr.: P01B B51

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 P01A X06
Atovakvon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av atovakvon kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Atovakvon har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at atovakvon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 09.02.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 P01B B01
Proguanil
 
PNEC: 5 μg/liter
Salgsvekt: 97,569 kg
Miljørisiko: Bruk av proguanil gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Proguanil har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Proguanil er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.03.2017) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER: Malarone: Hver tablett inneh.: Atovakvon 250 mg, proguanilhydroklorid 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER: Malarone Junior: Hver tablett inneh.: Atovakvon 62,5 mg, proguanilhydroklorid 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Malarone: Profylakse mot Plasmodium falciparum-malaria. Behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum. Malarone Junior: Profylakse mot P. falciparum-malaria hos personer som veier 11-40 kg. Behandling av akutt, ukomplisert P. falciparum-malaria hos barn ≥5 kg og <11 kg. Siden Malarone og Malarone Junior kan være effektive mot stammer av P. falciparum som er resistente mot et eller flere antimalariamidler, kan disse preparatene være spesielt godt egnet som profylakse og behandling mot P. falciparum-malaria i områder hvor det er vanlig at denne arten er resistent overfor andre antimalariamidler. Offentlige retningslinjer og lokal informasjon om prevalens av resistens overfor antimalariamidler skal tas med i vurderingen. Offentlige retningslinjer vil normalt inkludere retningslinjer fra WHO og helsemyndigheter.

Dosering

Profylakse skal påbegynnes 24-48 timer før innreise i endemisk område med malaria, tas under hele oppholdet og i 7 dager etter utreise fra området. For innbyggere (semi-immune personer) i endemiske områder er sikkerhet og effekt av preparatene fastslått i studier på inntil 12 uker. I kliniske studier med ikke-immune personer var gjennomsnittlig eksponeringstid 27 dager.
Malarone, profylakse: Personer >40 kg: 1 tablett daglig. Personer <40 kg: Se dosering under Malarone Junior, profylakse.
Malarone, behandling: Voksne: 4 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 11-20 kg: 1 tablett 1 gang daglig i 3 dager. Barn 21-30 kg: 2 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 31-40 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn >40 kg: Dosering som for voksne. Barn 5-11 kg: Se dosering under Malarone Junior, behandling.
Malarone Junior, profylakse: Barn 11-20 kg: 1 tablett daglig. Barn 21-30 kg: 2 tabletter daglig. Barn 31-40 kg: 3 tabletter daglig. Barn >40 kg: Se dosering under Malarone, profylakse.
Malarone Junior, behandling: Barn 5-8 kg: 2 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 9-10 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn >11 kg: Se dosering under Malarone, behandling.
Administrering: Bør tas sammen med mat eller melk og til samme tid hver dag. Ved oppkast den første timen etter inntak, bør ny dose tas. Ved diaré bør normal dosering fortsette. Tablettene bør svelges hele. Kan ev. knuses og blandes i mat eller melk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kontraindisert som profylakse mot P. falciparum-malaria hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Absorpsjon av atovakvon kan være redusert ved diaré/oppkast, men diaré/oppkast er ikke assosiert med nedsatt effekt i kliniske malariaprofylakse-studier. Ved diaré/oppkast bør pasienten rådes til å fortsette med malariaforebyggende tiltak i form av personlig beskyttelse (avstøtende midler, nett). Alternativ behandling bør vurderes ved akutt malaria med samtidig diaré/oppkast. Dersom Malarone brukes til behandling av malaria hos disse, bør parasittmengden i blod og pasientens kliniske tilstand følges nøye. Malarone er ikke undersøkt for behandling av cerebral malaria eller andre alvorlige manifestasjoner av komplisert malaria som hyperparasitaemia, lungeødem eller nyresvikt. Alvorlige allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske reaksjoner) er rapportert av og til. Ved allergisk reaksjon, må behandling avbrytes snarest og hensiktsmessig behandling bør startes. Malarone er ikke vist å ha noen effekt mot hypnozoitter av Plasmodium vivax, da residiv oppstod ofte når P. vivax-malaria kun ble behandlet med Malarone. Reisende som blir betydelig eksponert for P. vivax eller P. ovale, og som utvikler malaria forårsaket av en av disse parasittene, trenger tilleggsbehandling med et legemiddel som er aktivt overfor hypnozoitter. Ved residiv etter infeksjon med P. falciparum etter behandling med Malarone, eller ved mislykket kjemoprofylakse med Malarone, bør pasienten behandles med et annet legemiddel med drepende virkning på schizontene i blodet, da dette kan tyde på resistens hos parasitten. Parasittforekomst i blodet bør overvåkes ved samtidig tetrasyklinbehandling. Samtidig behandling med efavirenz eller forsterkede («boosted») proteaseinhibitorer bør om mulig unngås. Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin anbefales ikke. Samtidig behandling med metoklopramid er ikke anbefalt (annet antiemetikum bør brukes i stedet). Forsiktighet må utvises ved oppstart eller seponering av malariaprofylakse, og hos pasienter som behandles kontinuerlig med warfarin eller andre kumarinbaserte antikoagulantia. Atovakvon kan øke nivåene av etoposid og dens metabolitter. Alternativer til Malarone bør anbefales for behandling av akutt P. falciparum-malaria hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt). Sikkerhet og effekt av Malarone (atovakvon 250 mg/proguanilhydroklorid 100 mg tabletter) som profylakse er ikke klarlagt ved vekt <40 kg, eller som behandling for malaria ved vekt <11 kg. Sikkerhet og effekt av Malarone Junior som profylakse hos barn <11 kg, og behandling av malaria hos barn som veier <5 kg er ikke klarlagt. Malarone Junior skal ikke brukes til behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum ved vekt 11-40 kg.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se P01B B51
Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin er ikke anbefalt, pga. redusert plasmakonsentrasjonen av atovakvon med hhv. ca. 50% og 34%. Samtidig behandling med metoklopramid er forbundet med betydelig reduksjon (ca. 50%) i plasmakonsentrasjonen av atovakvon. Det er sett 75% reduksjon av atovakvonkonsentrasjonen ved samtidig bruk av efavirenz eller forsterkede («boosted») proteaseinhibitorer, og kombinasjonen bør unngås. Proguanil kan øke effekten av warfarin og andre beslektede kumarinbaserte antikoagulasjonsmidler, som kan føre til økt risiko for blødning. Mekanismen for denne potensielle interaksjonen er ukjent. Forsiktighet må utvises ved oppstart eller seponering av malariaprofylakse eller behandling med atovakvon og proguanil hos pasienter som behandles med orale antikoagulasjonsmidler. Basert på INR-resultater må muligens dosen av oralt antikoagulasjonsmiddel justeres i løpet av behandlingen eller etter seponering av Malarone. Samtidig behandling med tetrasykliner er forbundet med en redusert plasmakonsentrasjon av atovakvon. Atovakvon kan øke nivåene av etoposid og dens metabolitter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved samtidig bruk av atovakvon og proguanilhydroklorid hos gravide er ikke klarlagt og potensiell risiko er ukjent. Bruk under graviditet bør kun overveies dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. Proguanil hemmer parasittens dihydrofolatreduktase. Ingen kliniske data indikerer at folatsupplement reduserer legemidlets effekt. Kvinner i fertil alder som behandles med folattilskudd skal fortsette med slik behandling mens de tar preparatene.
Amming: Det er ikke kjent om atovakvon utskilles i morsmelk. Proguanil utskilles i morsmelk i små mengder. Preparatene bør ikke brukes under amming.
Atovakvon|Proguanil

Bivirkninger

Hyppigst rapportert ved behandling av malaria: Magesmerte, hodepine, anoreksi, kvalme, oppkast, diaré og hoste. Hyppigst rapportert ved malariaprofylakse: Hodepine, magesmerte og diaré. Bivirkninger fra kliniske studier og spontanrapporter etter markedsføring: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast, kvalme og diaré. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, nøytropeni. Hud: Kløe, utslett. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner: Lever/galle: Forhøyede leverenzymverdier. Unormale leverfunksjonstester er reversible og ikke forbundet med uønskede kliniske hendelser. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Søvnløshet, svimmelhet. Psykiske: Unormale drømmer, depresjon. Stoffskifte/ernæring: Hyponatremi, anoreksi. Øvrige: Feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Stomatitt. Hjerte/kar: Palpitasjoner. Hud: Hårtap, urticaria. Psykiske: Angst. Stoffskifte/ernæring: Forhøyede amylasenivåer. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Psykiske: Hallusinasjoner. Ukjent: Blod/lymfe: Pancytopeni. Gastrointestinale: Mageintoleranse, sår i munnen. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme, blemmer, hudavskalling, fotosensitivitetsreaksjoner. Immunsystemet: Angioødem, anafylaksi, vaskulitt. Lever/galle: Hepatitt, kolestase. Nevrologiske: Krampeanfall. Psykiske: Panikkanfall, gråt, mareritt, psykotiske forstyrrelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved mistanke om overdosering, bør symptomatisk støttebehandling gis.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For proguanil, kombinasjoner P01B B51

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjonspreparater med atovakvon og proguanilhydroklorid som virker drepende på schizonter i blodet og som også er aktive overfor hepatiske schizonter av P. falciparum.
Virkningsmekanisme: Kombinasjon av atovakvon og proguanil gir synergistisk effekt. Virkestoffene griper inn i ulike synteseveier for pyrimidin, som er nødvendig for replikasjon av nukleinsyrer. Atovakvon hemmer elektrontransportkjeden i parasittens mitokondrier og medfører kollaps av mitokondrienes membranpotensiale. Proguanil, via metabolitten cykloguanil, hemmer dihydrofolatreduktase og forhindrer deoksytymidylatsyntesen. Proguanil kan også forsterke atovakvons evne til å bryte mitokondriens membranpotensiale hos malariaparasitter.
Absorpsjon: Atovakvon er svært lipofilt med lav vannløselighet. Fettholdig mat inntatt samtidig med atovakvon øker absorpsjonsgrad og -hastighet, og øker AUC 2-3 ganger og Cmax 5 ganger i forhold til ved faste. Proguanilhydroklorid absorberes raskt og fullstendig, uavhengig av samtidig matinntak.
Fordeling: Atovakvon har høy proteinbindingsgrad (>99%), men fortrenger ikke andre legemidler med høy proteinbindingsgrad in vitro. Proguanil er 75% proteinbundet.
Halveringstid: Atovakvon: Ca. 2-3 dager hos voksne og 1-2 dager hos barn. Proguanil og cycloguanil: Ca. 12-15 timer hos både voksne og barn.
Metabolisme: Proguanilhydroklorid blir delvis metabolisert av CYP2C19.
Utskillelse: Atovakvon: Ubetydelig utskillelse i urin. Det meste (>90%) utskilles uforandret i feces. Proguanilhydroklorid: <40% utskilles uforandret i urin. Metabolittene cycloguanil og 4-klorofenylbiguanid utskilles også i urin.

Sist endret: 04.03.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Malarone, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
12 stk. (blister)
477059
-
Byttegruppe
324,80 (trinnpris 158,90)CSPC_ICON

Malarone Junior, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
12 stk. (blister)
012155
-
-
146,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetikum (antiemetika): Legemiddel som demper kvalme.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.