Malarone

Malarone Junior

GlaxoSmithKline


Antimalariamiddel.

P01B B51 (Atovakvon, Proguanil)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 250 mg/100 mg: Malarone: Hver tablett inneh.: Atovakvon 250 mg, proguanilhydroklorid 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER 62,5 mg/25 mg: Malarone Junior: Hver tablett inneh.: Atovakvon 62,5 mg, proguanilhydroklorid 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Malarone: Profylakse mot Plasmodium falciparum-malaria. Behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum.
  • Malarone Junior: Profylakse mot P. falciparum-malaria hos personer som veier 11-40 kg. Behandling av akutt, ukomplisert P. falciparum-malaria hos barn ≥5 kg og <11 kg.
Siden Malarone og Malarone Junior kan være effektive mot stammer av P. falciparum som er resistente mot et eller flere antimalariamidler, kan disse preparatene være spesielt godt egnet som profylakse og behandling mot P. falciparum-malaria i områder hvor det er vanlig at denne arten er resistent overfor andre antimalariamidler. Offentlige retningslinjer og lokal informasjon om prevalens av resistens overfor antimalariamidler skal tas med i vurderingen. Offentlige retningslinjer vil normalt inkludere retningslinjer fra WHO og helsemyndigheter.

Dosering

Profylakse skal påbegynnes 24-48 timer før innreise i endemisk område med malaria, tas under hele oppholdet og i 7 dager etter utreise fra området. For innbyggere (semi-immune personer) i endemiske områder er sikkerhet og effekt av preparatene fastslått i studier på inntil 12 uker. I kliniske studier med ikke-immune personer var gjennomsnittlig eksponeringstid 27 dager.
Malarone, profylakse
Personer >40 kg: 1 tablett daglig. Personer <40 kg: Se dosering under Malarone Junior, profylakse.
Malarone, behandling
Voksne: 4 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 11-20 kg: 1 tablett 1 gang daglig i 3 dager. Barn 21-30 kg: 2 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 31-40 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn >40 kg: Dosering som for voksne. Barn 5-11 kg: Se dosering under Malarone Junior, behandling.
Malarone Junior, profylakse
Barn 11-20 kg: 1 tablett daglig. Barn 21-30 kg: 2 tabletter daglig. Barn 31-40 kg: 3 tabletter daglig. Barn >40 kg: Se dosering under Malarone, profylakse.
Malarone Junior, behandling
Barn 5-8 kg: 2 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn 9-10 kg: 3 tabletter 1 gang daglig i 3 dager. Barn >11 kg: Se dosering under Malarone, behandling.
Administrering Bør tas sammen med mat eller melk og til samme tid hver dag. Ved oppkast den første timen etter inntak, bør ny dose tas. Ved diaré bør normal dosering fortsette. Tablettene bør svelges hele. Kan ev. knuses og blandes i mat eller melk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Kontraindisert som profylakse mot P. falciparum-malaria hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).

Forsiktighetsregler

Absorpsjon av atovakvon kan være redusert ved diaré/oppkast, men diaré/oppkast er ikke assosiert med nedsatt effekt i kliniske malariaprofylakse-studier. Ved diaré/oppkast bør pasienten rådes til å fortsette med malariaforebyggende tiltak i form av personlig beskyttelse (avstøtende midler, nett). Alternativ behandling bør vurderes ved akutt malaria med samtidig diaré/oppkast. Dersom Malarone brukes til behandling av malaria hos disse, bør parasittmengden i blod og pasientens kliniske tilstand følges nøye. Malarone er ikke undersøkt for behandling av cerebral malaria eller andre alvorlige manifestasjoner av komplisert malaria som hyperparasitaemia, lungeødem eller nyresvikt. Alvorlige allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktiske reaksjoner) er rapportert av og til. Ved allergisk reaksjon, må behandling avbrytes snarest og hensiktsmessig behandling bør startes. Malarone er ikke vist å ha noen effekt mot hypnozoitter av Plasmodium vivax, da residiv oppstod ofte når P. vivax-malaria kun ble behandlet med Malarone. Reisende som blir betydelig eksponert for P. vivax eller P. ovale, og som utvikler malaria forårsaket av en av disse parasittene, trenger tilleggsbehandling med et legemiddel som er aktivt overfor hypnozoitter. Ved residiv etter infeksjon med P. falciparum etter behandling med Malarone, eller ved mislykket kjemoprofylakse med Malarone, bør pasienten behandles med et annet legemiddel med drepende virkning på schizontene i blodet, da dette kan tyde på resistens hos parasitten. Parasittforekomst i blodet bør overvåkes ved samtidig tetrasyklinbehandling. Samtidig behandling med efavirenz eller forsterkede («boosted») proteaseinhibitorer bør om mulig unngås. Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin anbefales ikke. Samtidig behandling med metoklopramid er ikke anbefalt (annet antiemetikum bør brukes i stedet). Forsiktighet må utvises ved oppstart eller seponering av malariaprofylakse, og hos pasienter som behandles kontinuerlig med warfarin eller andre kumarinbaserte antikoagulantia. Atovakvon kan øke nivåene av etoposid og dens metabolitter. Alternativer til Malarone bør anbefales for behandling av akutt P. falciparum-malaria hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt). Sikkerhet og effekt av Malarone (atovakvon 250 mg/proguanilhydroklorid 100 mg tabletter) som profylakse er ikke klarlagt ved vekt <40 kg, eller som behandling for malaria ved vekt <11 kg. Sikkerhet og effekt av Malarone Junior som profylakse hos barn <11 kg, og behandling av malaria hos barn som veier <5 kg er ikke klarlagt. Malarone Junior skal ikke brukes til behandling av akutt, ukomplisert malaria forårsaket av P. falciparum ved vekt 11-40 kg. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin er ikke anbefalt, pga. redusert plasmakonsentrasjonen av atovakvon med hhv. ca. 50% og 34%. Samtidig behandling med metoklopramid er forbundet med betydelig reduksjon (ca. 50%) i plasmakonsentrasjonen av atovakvon. Det er sett 75% reduksjon av atovakvonkonsentrasjonen ved samtidig bruk av efavirenz eller forsterkede («boosted») proteaseinhibitorer, og kombinasjonen bør unngås. Proguanil kan øke effekten av warfarin og andre beslektede kumarinbaserte antikoagulasjonsmidler, som kan føre til økt risiko for blødning. Mekanismen for denne potensielle interaksjonen er ukjent. Forsiktighet må utvises ved oppstart eller seponering av malariaprofylakse eller behandling med atovakvon og proguanil hos pasienter som behandles med orale antikoagulasjonsmidler. Basert på INR-resultater må muligens dosen av oralt antikoagulasjonsmiddel justeres i løpet av behandlingen eller etter seponering av Malarone. Samtidig behandling med tetrasykliner er forbundet med en redusert plasmakonsentrasjon av atovakvon. Atovakvon kan øke nivåene av etoposid og dens metabolitter.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved samtidig bruk av atovakvon og proguanilhydroklorid hos gravide er ikke klarlagt og potensiell risiko er ukjent. Bruk under graviditet bør kun overveies dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. Proguanil hemmer parasittens dihydrofolatreduktase. Ingen kliniske data indikerer at folatsupplement reduserer legemidlets effekt. Kvinner i fertil alder som behandles med folattilskudd skal fortsette med slik behandling mens de tar preparatene.
AmmingDet er ikke kjent om atovakvon utskilles i morsmelk. Proguanil utskilles i morsmelk i små mengder. Preparatene bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved mistanke om overdosering, bør symptomatisk støttebehandling gis.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjonspreparater med atovakvon og proguanilhydroklorid som virker drepende på schizonter i blodet og som også er aktive overfor hepatiske schizonter av P. falciparum.
VirkningsmekanismeKombinasjon av atovakvon og proguanil gir synergistisk effekt. Virkestoffene griper inn i ulike synteseveier for pyrimidin, som er nødvendig for replikasjon av nukleinsyrer. Atovakvon hemmer elektrontransportkjeden i parasittens mitokondrier og medfører kollaps av mitokondrienes membranpotensiale. Proguanil, via metabolitten cykloguanil, hemmer dihydrofolatreduktase og forhindrer deoksytymidylatsyntesen. Proguanil kan også forsterke atovakvons evne til å bryte mitokondriens membranpotensiale hos malariaparasitter.
AbsorpsjonAtovakvon er svært lipofilt med lav vannløselighet. Fettholdig mat inntatt samtidig med atovakvon øker absorpsjonsgrad og -hastighet, og øker AUC 2-3 ganger og Cmax 5 ganger i forhold til ved faste. Proguanilhydroklorid absorberes raskt og fullstendig, uavhengig av samtidig matinntak.
FordelingAtovakvon har høy proteinbindingsgrad (>99%), men fortrenger ikke andre legemidler med høy proteinbindingsgrad in vitro. Proguanil er 75% proteinbundet.
HalveringstidAtovakvon: Ca. 2-3 dager hos voksne og 1-2 dager hos barn. Proguanil og cycloguanil: Ca. 12-15 timer hos både voksne og barn.
MetabolismeProguanilhydroklorid blir delvis metabolisert av CYP2C19.
UtskillelseAtovakvon: Ubetydelig utskillelse i urin. Det meste (>90%) utskilles uforandret i feces. Proguanilhydroklorid: <40% utskilles uforandret i urin. Metabolittene cycloguanil og 4-klorofenylbiguanid utskilles også i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Malarone, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg/100 mg 12 stk. (blister)
477059

-

324,80 (trinnpris 158,90) C

Malarone Junior, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
62,5 mg/25 mg 12 stk. (blister)
012155

-

146,20 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Malarone Junior TABLETTER 62,5 mg/25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Malarone TABLETTER 250 mg/100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.12.2020


Sist endret: 08.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)