Lucentis

Novartis
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 10 mg/ml: 1 hetteglass (0,23 ml) inneh.: Ranibizumab 2,3 mg, α,α-trehalosedihydrat, histidinhydrokloridmonohydrat, histidin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10 mg/ml: 1 ferdigfylt sprøyte (0,165 ml) inneh.: Ranibizumab 1,65 mg, α,α-trehalosedihydrat, histidinhydrokloridmonohydrat, histidin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD). Behandling av nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem (DME). Behandling av proliferativ diabetisk retinopati (PDR). Behandling av nedsatt syn som skyldes makulaødem sekundært til retinal veneokklusjon (grenvene RVO eller sentralvene RVO). Behandling av nedsatt syn som skyldes koroidal neovaskularisering (CNV). Premature spedbarn: Behandling av retinopati hos premature (ROP) med sone I (stadium 1+, 2+, 3 eller 3+), sone II (stadium 3+) eller AP‑ROP (aggressiv posterior ROP)‑sykdom.

Dosering

Skal administreres av øyelege med erfaring med intravitreale injeksjoner.
Voksne: Anbefalt dose er 0,5 mg gitt som 1 enkelt intravitreal injeksjon, tilsv. et injeksjonsvolum på 0,05 ml. Intervallet mellom 2 doser injisert i samme øye skal være minst 4 uker. Behandling startes med 1 injeksjon pr. måned til maks. synsskarphet er oppnådd og/eller det ikke finnes tegn på sykdomsaktivitet, dvs. ingen endring av synsskarphet og andre tegn og symptomer på sykdommen. Ved våt AMD, DME, PDR og RVO kan det initielt være nødvendig å gi 3 eller flere påfølgende månedlige injeksjoner. Overvåkning og behandlingsintervaller skal deretter baseres på sykdomsaktivitet, evaluert av synsskarphet og/eller anatomiske parametre. Dersom visuelle og anatomiske parametre indikerer at pasienten ikke vil ha nytte av fortsatt behandling, bør behandlingen avbrytes. Overvåkning av sykdomsaktivitet kan inkludere kliniske undersøkelser, funksjonstesting eller avbildningsteknikker (f.eks. optisk koherenstomografi eller fluoresceinangiografi). Hvis pasienten behandles i samsvar med et «treat-and-extend»-regime, kan behandlingsintervallene forlenges trinnvis når maks. synsskarphet er oppnådd og/eller det ikke finnes tegn på sykdomsaktivitet, inntil tegn på sykdomsaktivitet eller nedsatt syn vender tilbake. Behandlingsintervallet skal forlenges med høyst 2 uker om gangen for våt AMD, og kan forlenges med opptil 1 måned om gangen for DME. For PDR og RVO kan behandlingsintervallene også gradvis forlenges, men det er utilstrekkelige data til å konkludere mht. lengden av disse intervallene. Hvis sykdomsaktivitet returnerer, skal behandlingsintervallet forkortes deretter. Nedsatt syn som skyldes CNV skal behandles individuelt basert på sykdomsaktivitet. Noen pasienter kan ha behov for 1 injeksjon i løpet av de første 12 månedene, mens andre kan ha behov for hyppigere behandling som f.eks. 1 injeksjon hver måned. For CNV sekundært til patologisk myopi (PM), kan mange pasienter bare ha behov for 1-2 injeksjoner i løpet av det første året. Fotokoagulasjon med laser ved DME og i makulaødem sekundært til BRVO: Det foreligger noe erfaring med administrering samtidig med fotokoagulasjon med laser. Når behandlingene gis på samme dag, skal Lucentis administreres minst 30 minutter etter laserbehandlingen. Kan administreres ved tidligere fotokoagulasjon med laser. Fotodynamisk behandling med verteporfin ved CNV sekundært til PM: Ingen erfaring med samtidig administrering av verteporfin.
Premature spedbarn: Anbefalt dose er 0,2 mg gitt som intravitreal injeksjon, tilsv. et injeksjonsvolum på 0,02 ml. Behandling av ROP innledes med én enkeltinjeksjon i hvert øye, og kan gis bilateralt på samme dag. Ved tegn på sykdomsaktivitet kan inntil 3 injeksjoner totalt administreres i hvert øye innen 6 måneder etter oppstart av behandling. Intervallet mellom 2 doser injisert i samme øye skal være minst 4 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering unødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått for andre indikasjoner enn retinopati hos premature. Eldre: Dosejustering unødvendig. Begrenset erfaring med bruk hos pasienter >75 år med DME.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. For premature spedbarn, se bruksanvisning i det separate VISISURE‑settet. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler, da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Undersøkes visuelt for partikler og misfarging før bruk. Hetteglass: Overflødig volum i hetteglasset kasseres. Ferdigfylt sprøyte: Inneholder mer enn anbefalt dose på 0,5 mg, og overflødig volum skal fjernes før injisering. For å fjerne luftbobler og overflødig volum trykkes stempelet forsiktig inn, til kanten under gummistopperens kuppel er på linje med det sorte dosemerket på sprøyten (tilsvarende 0,05 ml, dvs. 0,5 mg ranibizumab).
Administrering: Se pakningsvedlegg. Kun til intravitreal bruk. Injeksjonsprosedyren må utføres under aseptiske forhold. Pasientens anamnese for overfølsomhetsreaksjoner må vurderes grundig før gjennomføring av den intravitreale prosedyren. Anestesi og et bredspektret topisk antibiotikum til desinfisering av periokulær hud, øyelokk og okulær overflate gis før injeksjon i samsvar med lokal praksis. Premature spedbarn: Sprøyten i det separate VISISURE-settet skal brukes. Det inneholder sprøyte med lavt volum og høy nøyaktighet, og kanyle. Se bruksanvisning i VISISURE-settet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær infeksjon. Aktiv alvorlig intraokulær inflammasjon.

Forsiktighetsregler

Intravitreal injeksjon: Er assosiert med endoftalmitt, intraokulær inflammasjon, rhegmatogen retinaavløsning, retinarift og iatrogent traumatisk katarakt. Korrekt aseptisk injeksjonsteknikk må alltid brukes. Pasienten må overvåkes i uken etter injeksjon for rask initiering av behandling mot en ev. infeksjon. Pasienten må instrueres om straks å melde fra om ev. symptomer på endoftalmitt eller noen av hendelsene nevnt ovenfor. Intraokulært trykk (IOP): Midlertidig økt IOP i løpet av 60 minutter etter injeksjon er sett hos voksne. Vedvarende IOP-økning er også sett. Både IOP og perfusjon av synsnervepapillen må overvåkes og håndteres korrekt. Pasienten bør informeres om disse potensielle bivirkningene og instrueres i å informere legen ved symptomer. Immunogenitet: Det er risiko for immunogenitet. Pga. en potensiell risiko for økt systemisk eksponering ved DME, kan en økt risiko for hypersensitivitetsutvikling ikke utelukkes i denne populasjonen. Pasienten må også instrueres om å melde fra dersom en intraokulær inflammasjon øker i alvorlighetsgrad, pga. mulig intraokulær antistoffdannelse. Preparatet er ikke studert hos pasienter som tidligere har fått intravitreale injeksjoner. Anti-VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor): Skal ikke gis samtidig med andre anti-VEGF-legemidler (systemiske eller okulære). Tilbakeholdelse hos voksne: Dosen må holdes tilbake og behandlingen skal ikke gjenopptas tidligere enn neste planlagte behandling ved følgende tilstander: Reduksjon i optimalt korrigert synsskarphet (BCVA) på ≥30 bokstaver sammenlignet med siste vurdering av synsskarphet, IOP ≥30 mm Hg, retinal rift, subretinal blødning sentralt i fovea, eller hvis størrelsen på blødningen er ≥50% av det totale lesjonsområdet, utført eller planlagt intraokulær kirurgi i løpet av foregående eller neste 28 dager. Rift i retinalt pigmentepitel: Risikofaktorer assosiert med utvikling av rifter i retinalt pigmentepitel etter anti-VEGF-behandling ved våt AMD og potensielt også andre former for CNV, inkluderer en stor og/eller høy avløsning av retinalt pigmentepitel. Ved behandlingsstart må forsiktighet utvises ved disse risikofaktorene. Rhegmatogen retinaavløsning eller makulære hull stadium 3/4: Ved disse tilstandene må behandling seponeres. Populasjoner med begrenset erfaring: Begrenset erfaring finnes ved behandling av DME som skyldes diabetes mellitus type 1. Ikke undersøkt hos pasienter som tidligere har fått intravitreale injeksjoner, pasienter med aktive systemiske infeksjoner eller pasienter med samtidige øyesykdommer, slik som f.eks. retinaavløsning eller makulært hull. Begrenset erfaring med behandling hos diabetiske pasienter med HbA1c på >108 mmol/mol (12%) og ingen erfaring med behandling ved ukontrollert hypertensjon. Erfaringsmangelen bør vurderes av lege ved behandling av slike pasienter. Det er utilstrekkelige data om effekt hos pasienter med retinal veneokklusjon som gir irreversibelt iskemisk synsfunksjonstap. Blant pasienter med PM finnes det begrensede mengder data om effekten av Lucentis hos pasienter som tidligere har mottatt fotodynamisk behandling med verteporfin (vPDT) uten hell. Det er sett en konsistent effekt på pasienter med subfoveale og juxtafoveale lesjoner, men effektdata er utilstrekkelige. Systemiske bivirkninger: Er sett etter intravitreal injeksjon av VEGF-hemmere, inkl. også ikke-okulære blødninger og arterielle tromboemboliske hendelser. Begrensede sikkerhetsdata finnes ved behandling av pasienter med hhv. DME, makulaødem sekundært til RVO og CNV sekundært til PM, som tidligere har hatt slag eller transiente iskemiske anfall. Forsiktighet bør utvises ved behandling av slike pasienter. Premature spedbarn: Forsiktighetsregler for voksne gjelder også for premature spedbarn med ROP. Langtidssikkerhetsprofil utover 2 år ikke fastslått hos premature spedbarn. Administrering av >3 injeksjoner pr. øye ikke undersøkt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående synsforstyrrelser, som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synsforstyrrelsene avtar.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Studier av cynomolgus-aper indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. svangerskapsforløp eller embryo-/fosterutvikling. Systemisk eksponering for ranibizumab er svært lav etter okulær administrering, men pga. virkningsmekanismen må ranibizumab betraktes som potensielt teratogent og embryo-/fostertoksisk. Bør derfor ikke brukes under graviditet med mindre nytte oppveier ev. risiko for fosteret. For kvinner som ønsker å bli gravide anbefales det å vente minst 3 måneder etter siste ranibizumabdose før implantasjon. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming anbefales ikke.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Alvorlige bivirkninger forbundet med injeksjonsprosedyren inkluderer endoftalmitt, blindhet, retinaløsning, retinarift og iatrogent traumatisk katarakt. Andre alvorlige okulære hendelser inkluderer øyeinflammasjon og økt intraokulært trykk.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme
Hud
Vanlige Allergiske reaksjoner (utslett, urticaria, kløe, eksem)
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt
Vanlige Urinveisinfeksjon (kun sett i DME-populasjonen)
Luftveier
Vanlige Hoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Psykiske
Vanlige Angst
Undersøkelser
Svært vanlige Økt intraokulært trykk
Øye
Svært vanlige Blefaritt, følelse av fremmedlegeme i øyet, glasslegemeløsning, kløe i øyet, konjunktival blødning, mouches volantes, okulær hyperemi, retinal blødning, synsforstyrrelse, tørre øyne, vitritt, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyesmerte
Vanlige Allergisk konjunktivitt, blødning på injeksjonsstedet, flare-fenomen i fremre øyekammer, fotofobi, fotopsi, glasslegemeblødning, glasslegemelidelse, iridosyklitt, iritt, katarakt, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, korneal abrasjon, netthinneløsning, opasifisering av bakre kapsel, punktkeratitt, redusert synsskarphet, retinal degenerasjon, retinal pigmentepitelløsning, retinal rift, retinalidelse, rift i retinalt pigmentepitel, subkapsulær katarakt, tåkesyn, uveitt, øyeblødning, øyelokkssmerte, øyelokksødem, øyeubehag, øyeutflod
Mindre vanlige Blindhet, endoftalmitt, hyfemi, hypopyon, irissyneki, irritasjon på injeksjonsstedet, keratopati, korneale avleiringer, korneale striae, kornealt ødem, smerte på injeksjonsstedet, unormal følelse i øyet, øyelokksirritasjon

Bivirkningsoppslag

Alvorlige bivirkninger forbundet med injeksjonsprosedyren inkluderer endoftalmitt, blindhet, retinaløsning, retinarift og iatrogent traumatisk katarakt. Andre alvorlige okulære hendelser inkluderer øyeinflammasjon og økt intraokulært trykk.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Nasofaryngitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Økt intraokulært trykk
Øye Blefaritt, følelse av fremmedlegeme i øyet, glasslegemeløsning, kløe i øyet, konjunktival blødning, mouches volantes, okulær hyperemi, retinal blødning, synsforstyrrelse, tørre øyne, vitritt, økt lakrimasjon, øyeirritasjon, øyesmerte
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Kvalme
Hud Allergiske reaksjoner (utslett, urticaria, kløe, eksem)
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Urinveisinfeksjon (kun sett i DME-populasjonen)
Luftveier Hoste
Psykiske Angst
Øye Allergisk konjunktivitt, blødning på injeksjonsstedet, flare-fenomen i fremre øyekammer, fotofobi, fotopsi, glasslegemeblødning, glasslegemelidelse, iridosyklitt, iritt, katarakt, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, korneal abrasjon, netthinneløsning, opasifisering av bakre kapsel, punktkeratitt, redusert synsskarphet, retinal degenerasjon, retinal pigmentepitelløsning, retinal rift, retinalidelse, rift i retinalt pigmentepitel, subkapsulær katarakt, tåkesyn, uveitt, øyeblødning, øyelokkssmerte, øyelokksødem, øyeubehag, øyeutflod
Mindre vanlige
Øye Blindhet, endoftalmitt, hyfemi, hypopyon, irissyneki, irritasjon på injeksjonsstedet, keratopati, korneale avleiringer, korneale striae, kornealt ødem, smerte på injeksjonsstedet, unormal følelse i øyet, øyelokksirritasjon

Klasseeffekter

I kliniske studier var samlet frekvens av ikke-okulære blødninger, en bivirkning som potensielt er relatert til systemisk VEGF-hemming, svakt stigende hos ranibizumab-behandlede pasienter. Intravitreal bruk av VEGF-hemmere er forbundet med en teoretisk risiko for arterielle tromboemboliske hendelser, inkl. slag og hjerteinfarkt.

Klasseeffekter

I kliniske studier var samlet frekvens av ikke-okulære blødninger, en bivirkning som potensielt er relatert til systemisk VEGF-hemming, svakt stigende hos ranibizumab-behandlede pasienter. Intravitreal bruk av VEGF-hemmere er forbundet med en teoretisk risiko for arterielle tromboemboliske hendelser, inkl. slag og hjerteinfarkt.

Premature spedbarn

Retinal blødning, konjunktival blødning, nasofaryngitt, anemi, hoste, urinveisinfeksjon og allergiske reaksjoner er sett.

Etablerte bivirkninger for indikasjoner hos voksne er vurdert som gjeldende for premature spedbarn med ROP.

Premature spedbarn

Retinal blødning, konjunktival blødning, nasofaryngitt, anemi, hoste, urinveisinfeksjon og allergiske reaksjoner er sett.

Etablerte bivirkninger for indikasjoner hos voksne er vurdert som gjeldende for premature spedbarn med ROP.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tilfeller av utilsiktet overdosering er sett.
Symptomer: Vanligst er økt IOP, forbigående synstap, nedsatt synsstyrke, korneaødem, smerte i kornea og øyesmerter.
Behandling: Det intraokulære trykket må overvåkes og behandles hvis det anses nødvendig av behandlende lege.

Egenskaper

Klassifisering: Ranibizumab er et humanisert, rekombinant monoklonalt antistoffragment som rettes mot human vaskulær endotelial vekstfaktor A (VEGF-A).
Virkningsmekanisme: Binder seg med høy affinitet til VEGF-A-isoformer (f.eks. VEGF110, VEGF121 og VEGF165). Dermed hindres VEGF-A i å binde seg til sine reseptorer VEGFR-1 og VEGFR-2. Dersom VEGF-A binder seg til sine reseptorer, resulterer det i endotelcelleproliferasjon og neovaskularisering, samt vaskulær lekkasje. Samtlige anses å bidra til progresjon av den neovaskulære formen for aldersrelatert makuladegenerasjon, patologisk myopi og CNV, eller til nedsatt syn forårsaket av enten diabetisk makulaødem eller makulaødem sekundært til RVO hos voksne og ROP hos premature spedbarn.
Absorpsjon: Etter månedlig intravitreal bruk ved neovaskulær AMD, er serumkonsentrasjonen av ranibizumab generelt lav, med Cmax generelt under ranibizumabkonsentrasjonen som er nødvendig for å hemme den biologiske aktiviteten av VEGF med 50%. Cmax er doseproporsjonal i doseområdet 0,05-1 mg/øye. Serumkonsentrasjoner hos et begrenset antall DME-pasienter indikerer at en noe høyere systemisk eksponering ikke kan utelukkes sammenliknet med det som er sett ved neovaskulær AMD. Cmax og AUCinf hhv. ca. 16 og 12 ganger høyere etter 0,2 mg (pr. øye) hos premature spedbarn med ROP enn etter 0,5 mg i ett øye hos voksne med neovaskulær AMD.
Halveringstid: Ca. 9 dager fra glasslegemet. Ca. 6 dager hos premature spedbarn med ROP.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ved månedlig administrering 0,5 mg/øye, er Cmax, som nås ca. 1 dag etter dosering, 0,79-2,9 ng/ml, og Cmin 0,07-0,49 ng/ml. Konsentrasjoner av ranibizumab i serum er ca. 90 000 ganger lavere enn i glasslegemet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Hetteglass: Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Før bruk kan det uåpnede hetteglasset oppbevares ved romtemperatur (25°C) i opptil 24 timer. Ferdigfylt sprøyte: Oppbevares i det forseglede brettet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Før bruk kan det uåpnede brettet oppbevares ved romtemperatur (25°C) i opptil 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lucentis, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 1 stk. (hettegl. + filterkanyle)
387375
-
-
7726,20 C

Lucentis, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
538757
-
-
7726,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020