Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E D05 (Lorlatinib)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Lorlatinib 25 mg, resp. 100 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Monoterapi til behandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase (ALK)‑positiv avansert ikke‑småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere har blitt behandlet med en ALK-hemmer.
  • Monoterapi til behandling av voksne med ALK‑positiv avansert NSCLC der sykdommen har progrediert etter alektinib eller ceritinib som første behandling med ALK-tyrosinkinasehemmer (TKI) eller krizotinib og minst 1 annen ALK-TKI.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør startes opp og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Påvisning av ALK-positiv NSCLC er nødvendig for seleksjon av pasienter som skal behandles med lorlatinib, da nytte kun er påvist hos disse. Bør utføres av laboratorier med ekspertise på den spesifikke teknologien, da feilaktig utført analyse kan føre til upålitelige testresultater.
Voksne
Anbefalt dose er 100 mg 1 gang daglig. Behandlingen bør fortsette til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Dosejustering
Doseringsopphold eller dosereduksjon kan være påkrevd basert på individuell sikkerhet og tolerabilitet. 1. dosereduksjon: 75 mg 1 gang daglig. 2. dosereduksjon: 50 mg 1 gang daglig. Skal seponeres permanent dersom dosen 50 mg 1 gang daglig ikke tolereres. Retningslinjer for dosejustering ved toksisiteter og ved utvikling av AV-blokk:

Bivirkning

 

Dosering av lorlatinib

Hyperkolesterolemi eller hypertriglyseridemi

Mild eller moderat hyperkolesterolemi (kolesterol >ULN-<400 mg​/​dl eller >ULN-<10,34 mmol​/​liter)
eller
Mild eller moderat hypertriglyseridemi (triglyserider >150-<500 mg​/​dl eller >1,71-<5,7 mmol​/​liter)

 

Start med eller modifiser lipidsenkende behandling, fortsett med samme dose lorlatinib.

Alvorlig hyperkolesterolemi (kolesterol >401-<500 mg​/​dl eller >10,35-<12,92 mmol​/​liter)
eller
Alvorlig hypertriglyseridemi (triglyserider >501-<1000 mg​/​dl eller >5,71-<11,4 mmol​/​liter)

 

Start med, øk dosen med eller bytt til annen lipidsenkende. Fortsett uavbrutt med samme dose lorlatinib.

Livstruende hyperkolesterolemi (kolesterol >500 mg​/​dl eller >12,92 mmol​/​liter)
eller
Livstruende hypertriglyseridemi (triglyserider >1000 mg​/​dl eller >11,4 mmol​/​liter)

 

Start med, øk dosen med eller bytt til annen lipidsenkende. Utsett lorlatinibbehandling inntil forbedring av hyperkolesterolemi og​/​eller hypertriglyseridemi til moderat eller mild alvorlighetsgrad. Start opp igjen med samme dose lorlatinib, samtidig med maks. dose lipidsenkende. Reduser lorlatinib med 1 dosenivå dersom alvorlig hyperkolesterolemi og​/​eller hypertriglyseridemi residiverer til tross for maks. dose lipidsenkende.

Påvirkning på CNS (omfatter psykotiske effekter og endringer i kognisjon, humør, mentaltilstand eller tale)

Grad 2: Moderat
eller
Grad 3: Alvorlig

 

Utsett behandlingen til toksisiteten er ≤grad 1. Fortsett deretter med 1 redusert dosenivå.

Grad 4: Livstruende​/​indikerer umiddelbare tiltak

 

Permanent seponering.

Økning i lipase​/​amylase

Grad 3: Alvorlig
eller
Grad 4: Livstruende​/​indikerer umiddelbare tiltak

 

Utsett behandlingen til lipase eller amalyse er tilbake til baseline. Fortsett deretter med 1 redusert dosenivå.

Interstitiell lungesykdom (ILD)​/​pneumonitt

Grad 1: Mild
eller
Grad 2: Moderat

 

Utsett behandlingen til symptomene er tilbake til baseline, og vurder oppstart med kortikosteroider. Fortsett med 1 redusert dosenivå. Seponeres permanent dersom ILD​/​pneumonitt residiverer eller ikke forbedres etter 6 uker med opphold av lorlatinib og steroidbehandling.

Grad 3: Alvorlig
eller
Grad 4: Livstruende​/​indikerer umiddelbare tiltak

 

Permanent seponering.

Forlengelse av PR-intervall​/​AV-blokk

AV-blokk grad 1: Asymptomatisk

 

Fortsett med samme dose uten avbrudd. Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, og vurder og korriger ev. elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet. Følg nøye med på EKG​/​symptomer som potensielt kan relateres til AV-blokk.

AV-blokk grad 1: Symptomatisk

 

Utsett behandling. Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, og vurder og korriger ev. elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet. Følg nøye med på EKG​/​symptomer som potensielt kan relateres til AV-blokk. Fortsett deretter med 1 redusert dosenivå dersom symptomene bedres.

AV-blokk grad 2: Asymptomatisk

 

Utsett behandling. Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, og vurder og korriger ev. elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet. Følg nøye med på EKG​/​symptomer som potensielt kan relateres til AV-blokk. Dersom påfølgende EKG ikke viser AV-blokk grad 2, kan behandlingen fortsettes med 1 redusert dosenivå.

AV-blokk grad 2: Symptomatisk

 

Utsett behandling. Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, og vurder og korriger ev. elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet. Henvis til hjerteobservasjon og overvåkning. Vurder pacemaker dersom symptomatisk AV-blokk vedvarer. Dersom symptomene og AV-blokk grad 2 bedres, eller dersom pasienten går tilbake til asymptomatisk AV-blokk grad 1, skal behandlingen fortsette med 1 redusert dosenivå.

Fullstendig AV-blokk

 

Utsett behandling. Vær oppmerksom på effekter av legemidler som brukes samtidig, og vurder og korrigerer ev. elektrolyttforstyrrelser som kan forlenge PR-intervallet. Henvis til hjerteobservasjon og overvåkning. Pacemaker kan være indisert ved alvorlige symptomer knyttet til AV-blokk. Dersom AV-blokken ikke bedres kan innsetting av en permanent pacemaker vurderes. Dersom pacemaker settes inn skal behandlingen fortsettes ved full dose. Dersom pacemaker ikke innsettes skal behandling fortsettes med 1 redusert dosenivå først når symptomene bedres og PR-intervallet er <200 msek.

Hypertensjon

 

 

Grad 3 (systolisk blodtrykk ≥160 mm Hg​/​diastolisk blodtrykk ≥100 mm Hg, medisinsk intervensjon indisert, >1 antihypertensiv, eller ved indikasjoner for en mer intensiv behandling enn tidligere)

 

Utsett behandling til hypertensjon er ≤grad 1 (systolisk blodtrykk <140 mm Hg og diastolisk blodtrykk <90 mm Hg). Fortsett deretter med samme dose. Hvis hypertensjon grad 3 oppstår igjen, utsett behandling til hypertensjon er ≤grad 1. Fortsett deretter med redusert dose. Hvis god nok kontroll av hypertensjon ikke kan oppnås med optimal medisinsk behandling, seponer permanent.

Grad 4 (livstruende konsekvenser, indikerer umiddelbare tiltak)

 

Utsett behandling til ≤grad 1 er oppnådd, fortsett deretter med redusert dose, eller seponer permanent. Hvis hypertensjon grad 4 oppstår igjen, seponer permanent.

Hyperglykemi

 

 

Grad 3
eller
Grad 4 (vedvarende hyperglykemi >250 mg​/​dl til tross for optimal blodglukosesenkende behandling)

 

Utsett behandling til hyperglykemi er tilstrekkelig kontrollert, fortsett deretter med neste lavere dose. Hvis tilstrekkelig kontroll av blodglukose ikke kan oppnås med optimal medisinsk behandling, seponer permanent.

Andre bivirkninger

 

 

Grad 1: Milde
eller
Grad 2: Moderate

 

Vurder å avstå fra dosejustering, ev. reduser med 1 dosenivå etter klinisk indikasjon.

Grad 3 eller høyere: Alvorlige

 

Utsett behandling til symptomene bedres og tilsvarer ≤grad 2, eller baseline. Fortsett deretter med 1 redusert dosenivå.

Glemt dose Skal tas så snart som mulig. Dersom det er <4 timer til neste dose, skal glemt dose ikke tas. Det skal ikke tas 2 doser samtidig for å erstatte glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejusteringer ved lett nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, pga. manglende data.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 ml​/​minutt). Redusert dose anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml​/​minutt), f.eks. startdose 75 mg 1 gang daglig. Ingen data hos dialysepasienter.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Begrensede data. Ingen doseanbefalinger kan gis.
Administrering Tas til omtrent samme tid hver dag, med eller uten mat (grapefrukt​/​grapefruktjuice skal unngås). Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses, deles eller oppløses. Skal ikke tas dersom tabletten er ødelagt, sprukket eller på andre måter ikke er intakt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-​/​CYP3A5-induktorer.

Forsiktighetsregler

Hyperlipidemi: Behandling er assosiert med økning i serumkolesterol og triglyserider. Mediantid for forekomst av alvorlig økning i serumkolesterol og triglyserider er hhv. 104 dager og 120 dager. Serumkolesterol og triglyserider skal overvåkes før oppstart, samt 2, 4 og 8 uker etter oppstart og deretter regelmessig. Start behandling med eller øk dosen av lipidsenkende legemidler hvis indisert. Effekter på CNS: Påvirkning på CNS er sett, inkl. psykotiske effekter og endringer i kognitiv funksjon, humør, mentaltilstand eller tale. Justering​/​seponering av dosen kan være nødvendig. AV-blokk: Forlenget PR-intervall og AV-blokk er sett. EKG tas før oppstart og deretter månedlig, spesielt ved predisponering for klinisk signifikante hjertehendelser. Dosejustering kan være nødvendig. Reduksjon i venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF): Sett hos pasienter som hadde baselineverdier og minst 1 oppfølgingsvurdering av LVEF. Årsakssammenheng er ikke fastslått. Hjerteovervåkning, inkl. LVEF-vurdering ved baseline og under behandling, bør vurderes ved sykdommer som kan påvirke LVEF og ved risiko for hjertesykdom. Hjerteovervåkning, inkl. LVEF-vurdering, bør vurderes ved utvikling av relevante tegn​/​symptomer på hjertesykdom. Økning i lipase og amylase: Har forekommet. Mediantid for forekomst av økning i lipase og amylase i serum er hhv. 141 dager og 138 dager. Risiko for pankreatitt skal vurderes pga. medfølgende hypertriglyseridemi og​/​eller en potensiell indre mekanisme. Pasienten bør overvåkes for forhøyet lipase og amylase før oppstart og deretter regelmessig. Interstitiell lungesykdom (ILD)​/​pneumonitt: Alvorlige eller livstruende lungebivirkninger har forekommet. Skal evalueres omgående for ILD​/​pneumonitt ved forverring av respirasjonssymptomer som indikerer ILD​/​pneumonitt (f.eks. dyspné, hoste og feber). Behandlingen bør avbrytes midlertidig og​/​eller seponeres permanent avhengig av alvorlighetsgrad. Hypertensjon: Er sett. Blodtrykkskontroll før oppstart, etter 2 uker og deretter minst månedlig. Behandling utsettes​/​gjenopptas med redusert dose eller seponeres permanent iht. alvorlighetsgrad. Hyperglykemi: Er sett. Fastende serumglukose bør vurderes før oppstart, og deretter regelmessig iht. nasjonale retningslinjer. Behandling utsettes​/​gjenopptas med redusert dose eller seponeres permanent iht. alvorlighetsgrad. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Forsiktighet må utvises, da CNS-påvirkning kan forekomme.

Interaksjoner

In vitro-data indikerer metabolisme primært via CYP3A4 og UGT1A4, og i mindre grad via CYP2C8, CYP2C19, CYP3A5 og UGT1A3. CYP3A4-​/​CYP3A5-induktorer: Samtidig bruk av sterk CYP3A4/CYP3A5-induktor kan redusere plasmakonsentrasjonen av lorlatinib og er kontraindisert. CYP3A4-​/​CYP3A5-hemmere: Samtidig bruk med sterke CYP3A4-​/​CYP3A5-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av lorlatinib. Grapefrukt kan øke plasmakonsentrasjonen og skal unngås. Dersom en sterk CYP3A4-​/​CYP3A5-hemmer må gis samtidig anbefales dosereduksjon av lorlatinib. CYP3A4-​/​CYP3A5-substrater: In vitro-studier indikerer at lorlatinib er både en tidsavhengig hemmer og en induktor av CYP3A4/CYP3A5. Samtidig bruk av lorlatinib med CYP3A4-​/​CYP3A5-substrater med lav terapeutisk indeks bør derfor unngås. CYP2B6-substrater: Lorlatinib er en svak induktor av CYP2B6. CYP2C9- og UGT-substrater: Lorlatinib er en svak induktor av CYP2C9 og UGT. Overvåk pasienten ved samtidig bruk med CYP2C9- og UGT-substrater med lav terapeutisk indeks (f.eks. kumarinantikoagulantia). P-gp-substrater: Lorlatinib er en moderat induktor av P-gp. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk med P-gp-substrater med lav terapeutisk indeks (f.eks. digoksin, dabigatraneteksilat), grunnet risiko for redusert plasmakonsentrasjon av disse. In vitro-studier av hemming og induksjon av andre CYP-enzymer: In vitro har lorlatinib et lavt potensial for å forårsake legemiddelinteraksjoner ved induksjon av CYP1A2. In vitro-studier med andre legemiddeltransportører enn P-gp: In vitro-studier indikerer at lorlatinib kan ha potensial til å hemme BCRP (i mage-tarmkanalen), OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 og OAT3 ved klinisk relevante konsentrasjoner. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk med substrater av BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 og OAT3, da klinisk relevante endringer i plasmaeksponeringen ikke kan utelukkes. Human pregnan-X-reseptor (PXR) og human konstitutiv androstan-reseptor (CAR): Lorlatinib er en induktor via PXR og CAR.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har vist embryoføtal toksisitet. Ingen data på bruk hos gravide. Kan forårsake fosterskader. Ikke anbefalt under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. Kvinner skal rådes til å unngå å bli gravide under behandling. En svært sikker ikke-hormonell prevensjonsmetode er påkrevd for kvinnelige pasienter, siden lorlatinib kan gjøre hormonelle prevensjonsmidler ineffektive. Dersom hormonell prevensjonsmetode ikke kan unngås må det i tillegg brukes kondom. Sikker prevensjon må brukes i ≥35 dager etter avsluttet behandling. Under behandling og i ≥14 uker etter siste dose skal mannlige pasienter med fertile kvinnelige partnere bruke sikker prevensjon, inkl. kondom. Mannlige pasienter med gravide partnere skal bruke kondom.
AmmingUkjent om lorlatinib og dets metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte​/​spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under amming. Amming skal opphøre under behandling og i 7 dager etter siste dose.
FertilitetMannlig fertilitet kan reduseres under behandling. Ukjent om kvinnelig fertilitet påvirkes. Menn bør rådes om effektive fertilitetsbevarende tiltak før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingGenerell støttebehandling. EKG-overvåkning anbefales pga. doseavhengig påvirkning på PR-intervall.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv, adenosintrifosfat (ATP)-kompetitiv hemmer av ALK- og c-ros-onkogen 1 (ROS1) tyrosinkinase.
AbsorpsjonTmax 1,2 timer etter enkeltdose 100 mg, og 2 timer ved flere doser à 100 mg 1 gang daglig. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 80,8%. Inntak sammen med et fettrikt og kaloririkt måltid ga 5% høyere opptak sammenlignet med fastende forhold. Se SPC for ytterligere informasjon.
Proteinbinding66%.
Halveringstid23,6 timer etter enkeltdose 100 mg. Estimert til 14,83 timer ved steady state etter full autoinduksjon.
MetabolismePrimært ved oksidering og glukuronidering via CYP3A4 og UGT1A4, med mindre bidrag fra CYP2C8, CYP2C19, CYP3A5 og UGT1A3.
UtskillelsePrimært via urin (47,7%) og feces (40,9%). Uendret lorlatinib var hovedbestanddelen i humant plasma og avføring, hhv. 44% og 9,1% av total gjenfinning. <1% av uendret lorlatinib ble påvist i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lorviqua, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg 90 stk. (blister)
406435

H-resept

70 161,30 C
100 mg 30 stk. (blister)
169944

H-resept

70 161,30 C

SPC (preparatomtale)

Lorviqua TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg

Lorviqua TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

09.01.2024


Sist endret: 22.01.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)