Lamisil

Novartis


Fungicid til systemisk bruk.

D01B A02 (Terbinafin)TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 250 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Soppinfeksjoner i hud og negler forårsaket av dermatofytter, når utvortes behandling ikke er egnet eller ikke har gitt tilfredsstillende resultat.

Dosering

Behandlingsvarighet avhenger av indikasjon og soppinfeksjonens alvorlighetsgrad.
Tinea corporis, tinea cruris og tinea pedis
Voksne: 1 tablett daglig i 2-6 uker. Symptomer kan observeres flere uker etter at infeksjonen er kurert.
Neglesopp
Voksne: 1 tablett daglig i 6-12 uker. Det er i de fleste tilfeller tilstrekkelig med 6 ukers behandling av infeksjoner på fingernegler. For behandling av infeksjoner på tånegler er det vanligvis tilstrekkelig med behandling i 12 uker. Hos enkelte pasienter med langsom neglevekst kan det være nødvendig med lengre behandlingstid. Ved neglesoppinfeksjoner sees optimal klinisk effekt først flere måneder etter at infeksjonen er kurert og behandlingen er avsluttet. Dette skyldes at det tar tid før friske negler vokser ut.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Anbefales ikke.
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige data mht. sikkerhet og effekt.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Muligheten for nedsatt lever- eller nyrefunksjon må overveies ved behandling av eldre (se Forsiktighetsregler).
Administrering Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (gulsott, protrombintid <50%, hepatisk encefalopati), kronisk eller aktiv leversykdom. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <20 ml/minutt eller serumkreatinin >500 μmol/liter).

Forsiktighetsregler

Leverfunksjon: Leverfunksjonstester bør utføres før forskrivning. Hepatotoksisitet kan inntreffe og regelmessig monitorering av leverfunksjonen anbefales (etter 4-6 ukers behandling). Tablettene bør seponeres umiddelbart ved forhøyede leverfunksjonstester. Svært sjeldne tilfeller av alvorlig leversvikt (noen med fatalt utfall eller som krevde transplantasjon) er rapportert, primært hos pasienter med bakenforliggende systemiske tilstander. Pasienter bør instrueres i å rapportere øyeblikkelig symptomer som uforklarlig vedvarende kvalme, nedsatt appetitt, tretthet, brekninger, høyresidig øvre abdominale smerter, gulsott, mørk urin eller blek avføring. Pasienter med disse symptomene bør seponere oral terbinafinbehandling og pasientens leverfunksjon må undersøkes umiddelbart. Dyreforsøk har gitt indikasjon på leverkarsinogen effekt i hannrotter. Denne effekten var ikke reproduserbar i hunnrotter, mus, ape eller i humane hepatocyttkulturer. Dette bør det tas hensyn til ved vurdering av bruk ved indikasjoner som medfører langtidsbehandling eller gjentatte behandlinger. Nyrefunksjon: Bruk av preparatet er ikke tilstrekkelig undersøkt ved nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt eller serumkreatinin >300 μmol/liter), og anbefales derfor ikke. Hematologiske effekter: Svært sjeldne tilfeller av bloddyskrasier (nøytropeni, agranulocytose, trombocytopeni og pancytopeni) er rapportert. Årsaken til bloddyskrasien hos pasienter som har fått preparatet bør vurderes med tanke på mulig endring av behandlingsregime, inkl. seponering av preparatet. Pasienter må gjøres oppmerksom på at lege må kontaktes, eller ev. at preparatet seponeres, så fort symptomer på hematologiske bivirkninger (infeksjoner, blødninger) eller kutane bivirkninger oppstår. Dermatologiske effekter: Alvorlige hudreaksjoner (f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer) er rapportert svært sjelden. Ved tiltagende hudutslett bør preparatet seponeres. Brukes med forsiktighet ved kjent psoriasis eller lupus erythematosus, da utbrudd og forverring av psoriasis og kutan og systemisk lupus erythematosus er rapportert. Hjelpestoffer: Inneholder <23 mg natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet ved bruk av preparatet bør unngå å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Plasmaclearance av terbinafin kan bli akselerert av legemidler som induserer metabolisme og nedsatt av legemidler som hemmer CYP450. Ved slike kombinasjoner kan det være nødvendig å justere terbinafindosen. Cimetidin reduserer clearance av terbinafin med 33%, og kan gi økt effekt eller plasmakonsentrasjon av terbinafin. Flukonazol øker Cmax og AUC for terbinafin med hhv. 52% og 69% grunnet hemming av CYP2C9 og CYP3A4. Samme økning i terbinafineksponering kan oppstå ved samtidig bruk med andre CYP2C9- og CYP3A4-hemmere. Rifampicin øker clearance av terbinafin med 100%. Terbinafin reduserer clearance av i.v. administrert koffein med 19%, reduserer clearance av desipramin med 82% og øker clearance av ciklosporin med 15%. In vitro- og in vivo-studier har vist at terbinafin hemmer metabolismen via CYP2D6. Dette kan være av klinisk betydning for legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP2D6. Pasienter som behandles med disse bør derfor følges, særlig dersom preparatet i tillegg har et smalt terapeutisk vindu. In vitro-studier tyder på at terbinafin har lavt potensiale for å påvirke clearance av de fleste legemidler som metaboliseres via CYP450-systemet, med unntak av de som metaboliseres via CYP2D6. Det er rapportert enkelte tilfeller av uregelmessig menstruasjon ved kombinasjon med orale antikonseptiva.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData fra en observasjonsregisterbasert kohortstudie viste ingen økt risiko for alvorlige misdannelser eller spontanaborter under graviditeter eksponert for oral terbinafin. I reproduksjonsstudier på dyr forårsaket terbinafin ikke reproduksjonstoksisitet hos rotter og kaniner ved orale doser på hhv. 12 og 23 ganger maks. anbefalt dose hos menneske basert på kroppsoverflate. Hvis nødvendig, kan bruk av terbinafin under graviditet vurderes.
AmmingGår over i morsmelk, og forholdet mellom konsentrasjon i melk og i plasma er målt til 7:1. Maks. mengde terbinafin som inntas av spedbarnet forventes være 16% av dosen som gis til den ammende moren. De utviklingsmessige og helsemessige fordelene ved amming bør vurderes sammen med morens kliniske behov og ev. negative effekter for det diende barnet.
FertilitetDet foreligger ikke relevant informasjon fra human bruk. Fertilitetsstudier på rotter indikerer ingen alvorlige effekter på fertilitet eller reproduksjon.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerFå tilfeller av overdosering er rapportert (opptil 5 g). Dette ga følgende symptomer: Hodepine, kvalme, epigastrisk smerte og svimmelhet.
BehandlingEliminasjon av legemidlet, primært ved administrering av aktivt kull. Hvis nødvendig, symptomatisk støttebehandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringEt allylamin med bredt antimykotisk virkningsspektrum. Virker fungicid ved lave konsentrasjoner mot dermatofytter, muggsopper og enkelte dimorfe sopper. Effekten på gjærsopper er fungicid eller fungistatisk, avhengig av sopparten. Gitt peroralt konsentreres terbinafin i hud og negler i konsentrasjoner som har fungicid effekt.
VirkningsmekanismeInterfererer spesifikt med soppens sterolbiosyntese på et tidlig stadium. Dette fører til mangel på ergosterol og til en intracellulær akkumulering av skvalen, noe som resulterer i fungal celledød. Terbinafin hemmer skvalenepoksidase i soppens cellemembran.
Absorpsjon>70%. Absolutt biotilgjengelighet etter first pass-metabolisme er ca. 50%. Etter administrering av en enkel peroral dose på 250 mg var gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon på 1,3 mg/ml innen 1,5 timer. Ved steady state (70% steady state oppnås innen ca. 28 dager) var Cmax gjennomsnittlig 25% høyere enn ved administrering av en enkeltdose, og plasma-AUC var ca. 2,3 ganger høyere. Biotilgjengeligheten påvirkes av samtidig matinntak (<20% økning i AUC), men dosejusteringer er ikke nødvendig.
Proteinbinding99%.
FordelingDiffunderer hurtig gjennom dermis og akkumuleres i stratum corneum. Sekreres også i sebum, noe som medfører høye konsentrasjoner i hårfollikler, hår og sebumrik hud. Terbinafin distribueres også til neglene i løpet av få uker etter behandlingsstart.
HalveringstidCa. 30 timer. Terminal t1/2 ca. 16,5 dager (gjentatt dosering). Akkumuleres ikke. Ved nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt) eller preeksisterende leversykdom kan clearance bli redusert med ca. 50%.
MetabolismeMetaboliseres raskt og i stor utstrekning av minst 7 CYP450-isoenzymer, hovedsakelig CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 og CYP2C19.
UtskillelseHovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lamisil, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 28 stk. (blister)
049650
Blå resept 428,60 (trinnpris 231,50) C
98 stk. (blister)
069815
Blå resept 1 409,40 (trinnpris 716,40) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Lamisil TABLETTER 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.03.2022


Sist endret: 28.04.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)