Kyntheum

LEO


Immunsuppressiv, interleukinhemmer.

L04A C12 (Brodalumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 210 mg: Hver ferdigfylte sprøyte (1,5 ml) inneh.: Brodalumab 210 mg, prolin, glutamat, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Til bruk under veiledning og tilsyn av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av psoriasis.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 210 mg s.c. i uke 0, 1 og 2, deretter hver 2. uke. Seponering bør vurderes ved manglende respons etter 12-16 uker. Enkelte med delvis respons i starten av behandlingen kan få ytterligere bedring ved behandling utover 16 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseanbefaling kan gis. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Skal ikke ristes. Oppbevares i romtemperatur i 30 minutter før bruk for å unngå ubehag på injeksjonsstedet. Skal ikke varmes opp på annen måte. Nålehetten skal ikke fjernes mens sprøyten oppnår romtemperatur. Skal undersøkes visuelt for partikler og misfarging. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar, misfarget eller inneholder klumper, flak eller partikler. Skal ikke brukes hvis den er blitt sluppet ned på en hard overflate. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis s.c. Skal ikke injiseres i områder der huden er øm, har blåmerker eller er rød, hard, tykk, flassende eller er berørt av psoriasis. Dersom lege vurderer det hensiktsmessig, kan pasienten, etter grundig opplæring i s.c. injeksjonsteknikk, injisere selv. Pasienten skal instrueres til å injisere hele mengden iht. instruksjonene i pakningsvedlegget. Se pakningsvedlegget for detaljerte instrukser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv Crohns sykdom. Aktive infeksjoner av klinisk betydning (f.eks. aktiv tuberkulose).

Forsiktighetsregler

Inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs kolitt): Nyoppstått eller forverring av inflammatorisk tarmsykdom er sett med IL-17-hemmere. Legemidlet er ikke anbefalt ved inflammatorisk tarmsykdom. Hvis en pasient utvikler tegn og symptomer på inflammatorisk tarmsykdom eller får en forverring av allerede eksisterende inflammatorisk tarmsykdom, bør legemidlet seponeres og egnet medisinsk behandling iverksettes. Selvmordstanker og suicidal atferd: Rapporterte tilfeller, inkl. gjennomført selvmord. Majoriteten med suicidal atferd har tidligere hatt depresjon og/eller selvmordstanker eller suicidal atferd. Ingen påvist årsakssammenheng mellom behandling og økt risiko for selvmordstanker og suicidal atferd. Risiko/nytte ved behandling skal nøye avveies ved tidligere depresjon/selvmordstanker/suicidal atferd, eller ved utvikling av slike symptomer. Pasient, omsorgspersoner og familie skal orienteres om behovet for å være oppmerksom på inntreden eller forverring av depresjon, selvmordstanker, angst eller andre humørsvingninger, og de bør kontakte helsepersonell hvis det forekommer. Seponering anbefales ved nye eller forverrede symptomer på depresjon/selvmordstanker/suicidal atferd. Overfølsomhetsreaksjoner: Anafylaktiske reaksjoner er sett. Ved anafylaktisk reaksjon, eller annen alvorlig allergisk reaksjon, bør legemidlet seponeres og passende behandling igangsettes. Infeksjoner: Kan øke risikoen for infeksjoner. Alvorlige infeksjoner sees hos 0,5%. Forsiktighet skal utvises ved vurdering av bruk hos pasient med kronisk infeksjon/tidligere tilbakevendende infeksjon. Pasienten skal instrueres til å søke medisinsk hjelp ved tegn/symptomer på infeksjon. Ved alvorlig infeksjon skal pasienten følges opp nøye, og brodalumab skal ikke administreres før infeksjonen er leget. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Tuberkulosebehandling bør vurderes før behandlingsstart ved latent tuberkulose. Vaksinasjoner: Ajourføring med alle vaksiner iht. lokale vaksinasjonsretningslinjer før behandling igangsettes anbefales. Levende vaksiner skal ikke gis samtidig med brodalumab; ingen data. Vaksinasjon av spedbarn: Vaksinasjon med levende vaksiner etter eksponering for brodalumab i 3. trimester bør drøftes med lege. Samtidig immunsuppressiv behandling: Sikkerhet og effekt ved kombinasjon med immunsuppressiver, inkl. biologiske legemidler eller lysbehandling, er ikke evaluert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Levende vaksiner skal ikke gis samtidig med brodalumab. Dannelsen av CYP450-enzymer kan endres ved økte nivåer av visse cytokiner (bl.a. IL-1, IL-6, IL-10, TNFα, IFN) under kronisk inflammasjon. Det er ikke rapportert noen rolle for interleukin (IL)-17A og IL-17RA i regulering av CYP450-enzymer. Hos pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis økte én enkelt dose på 210 mg brodalumab eksponeringen for midazolam, et CYP3A4/CYP3A5-substrat, med 24%, men ingen dosejustering av CYP3A4/ CYP3A5-substrater er nødvendig ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Humant IgG2 krysser placentabarrieren. Det er derfor mulig at brodalumab kan overføres fra mor til foster. Bruk under graviditet anbefales ikke. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under og i ≥12 uker etter behandling.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Det forventes at brodalumab er til stede i den første melken og i lave nivåer etter dette. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier viste ingen effekt på kjønnsorganer hos hanner/hunner eller på antall, motilitet og morfologi hos spermier.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme
Generelle
Vanlige Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, smerte, pruritus, blåmerker og blødning på injeksjonsstedet)
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Influensa, tineainfeksjoner (inkl. tinea pedis, tinea versicolor, tinea cruris)
Mindre vanlige Candidiasis (inkl. oral, genital og øsofageal)
Luftveier
Vanlige Orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Øye
Mindre vanlige Konjunktivitt
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Fatigue, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, smerte, pruritus, blåmerker og blødning på injeksjonsstedet)
Infeksiøse Influensa, tineainfeksjoner (inkl. tinea pedis, tinea versicolor, tinea cruris)
Luftveier Orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Infeksiøse Candidiasis (inkl. oral, genital og øsofageal)
Øye Konjunktivitt
Sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Opptil 700 mg er administrert i.v. uten tegn på dosebegrensende toksisitet.
Behandling: Pasienten overvåkes for tegn og symptomer på bivirkninger, og hensiktsmessig symptomatisk behandling startes umiddelbart.

Egenskaper

Klassifisering: Fullstendig humant rekombinant monoklonalt immunglobulin IgG2-antistoff.
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet til humant IL-17RA og blokkerer de biologiske aktivitetene til de pro-inflammatoriske cytokinene IL-17A, IL-17F, IL-17A/F heterodimer, IL-17C og IL-17E (også kjent som IL-25). Dette fører til hemming av inflammasjon og kliniske symptomer forbundet med psoriasis.
Absorpsjon: Anslått akkumuleringsforhold er 2,5 etter 20 uker med dosering. Etter én enkelt s.c. dose på 210 mg ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis er gjennomsnittlig Cmax 13,4 µg/ml. Median Tmax er 3 dager. S.c. biotilgjengelighet er 55%. Ved steady state er gjennomsnittlig AUC 227,4 µg × dag/ml.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss er ca. 7,24 liter.
Halveringstid: 10,9 dager ved steady state etter en s.c. dose på 210 mg hver 2. uke. Clearance synker med økende dose, og eksponeringen øker mer enn proporsjonalt med dosen. Etter én enkelt s.c. administrering av 210 mg hos plakkpsoriasispasienter er tilsynelatende clearance 2,95 liter/dag.
Metabolisme: Nedbrytes til små peptider og aminosyrer via katabolske prosesser på samme måte som endogent IgG.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares i ytteremballasjen ved romtemperatur (opptil 25°C) én gang i én enkelt periode på maks. 14 dager. Så snart den er tatt ut av kjøleskapet og har oppnådd romtemperatur (opptil 25°C) må den enten brukes innen 14 dager eller kastes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kyntheum, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
210 mg 2 stk. (ferdigfylt sprøyte)
588134
H-resept
-
15986,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.07.2020