Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Diabetes mellitus type 2: Til voksne og barn ≥10 år med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet:
  • Som monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse.
  • I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.
Se SPC for informasjon om kombinasjoner av behandlinger, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og nyrerelaterte, og populasjoner som er studert.
Hjertesvikt:
  • Til voksne med symptomatisk kronisk hjertesvikt.
Kronisk nyresykdom:
  • Til voksne med kronisk nyresykdom.

Dosering

Diabetes mellitus type 2
Monoterapi og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang daglig. Hos pasienter som trenger strengere glykemisk kontroll, tolererer 10 mg 1 gang daglig, og med eGFR ≥60 ml​/​minutt​/​1,73 m2, kan dosen økes til 25 mg 1 gang daglig. Maks. daglig dose er 25 mg.
Hjertesvikt
Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig.
Kronisk nyresykdom
Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig.
Alle indikasjoner
Ved kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.
Glemt dose Skal tas så snart pasienten husker det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Det anbefales ikke å initiere behandling ved eGFR <20 ml​/​minutt1,73 m2 pga. begrenset erfaring. Daglig dose er 10 mg ved eGFR <60 ml​/​minutt1,73 m2. Hos pasienter med diabetes mellitus type 2 er glukosesenkende effekt av empagliflozin redusert hos pasienter med eGFR <45 ml​/​minutt1,73 m2, og sannsynligvis fraværende hos pasienter med eGFR <30 ml​/​minutt​/​1,73 m2. Hvis eGFR synker til <45 ml​/​minutt​/​1,73 m2, bør annen glukosesenkende tilleggsbehandlinger vurderes ved behov.
  • Barn: Startdose er 10 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig. Ingen tilgjengelige data for barn med eGFR <60 ml​/​minutt​/​1,73 m² og barn <10 år. Sikkerhet og effekt for behandling av hjertesvikt eller kronisk nyresykdom hos barn <18 år er ikke fastslått, data mangler.
  • Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes.
Administrering Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Generelt: Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1. Det er sett økt forekomst av ketoacidose hos diabetes type 1-pasienter som får empagliflozin i tillegg til insulin. Ketoacidose: Ketoacidose, inkl. livstruende og fatale tilfeller, er sett ved behandling med SGLT2‑hemmere, inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med kun moderat økt blodglukoseverdi (<14 mmol​/​liter). Ketoacidose har også forekommet hos pasienter uten diabetes mellitus, men sannsynligheten er mindre. Risiko for ketoacidose må vurderes ved uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt eller diagnostisert ketoacidose skal empagliflozin seponeres umiddelbart. Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Overvåkning av ketoner (måling i blod fremfor urin) anbefales. Behandlingen kan gjenopptas når ketonverdiene er normale og pasientens tilstand er stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal pasientens anamnese evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose (se SPC). SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Reoppstart av behandling med SGLT2‑hemmer hos pasienter med tidligere ketoacidose under behandling med SGLT2‑hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt nyrefunksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, minst årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med legemiddel som kan redusere nyrefunksjonen. Se også Dosering. Kronisk nyresykdom: Pasienter med albuminuri kan ha større nytte av behandling med empagliflozin. Infiltrativ sykdom eller takotsubokardiomyopati: Ikke undersøkt spesifikt. Effekt er ikke fastslått. Lever: Leverskade er rapportert, men årsakssammenheng er ikke fastslått. Risiko for volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med terapeutisk glukosuri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet bør derfor utvises hos pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en risiko (f.eks. ved kjent kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihypertensiv behandling med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektrolytter anbefales ved tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes til væsketapet er korrigert. Eldre: Pasienter >75 år kan ha økt risiko for volumdeplesjon. Særlig oppmerksomhet bør gis til voluminntaket deres når legemidler som gis i tillegg kan føre til volumdeplesjon (f.eks. diuretika, ACE-hemmere). Komplisert urinveisinfeksjon: Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier med en annen SGLT2‑hemmer. Det er ukjent om dette utgjør en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal pasienten veiledes om rutinemessig forebyggende fotpleie. Økt hematokrit: Er sett ved behandling med empagliflozin. Laboratorievurderinger av urin: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter teste positivt for glukose i urinen. Interferens med 1,5-anhydroglucitoltest: Overvåkning av glykemisk kontroll ved bruk av 1,5-AG-test er ikke anbefalt. Alternative metoder anbefales. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 mg natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid og loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypotensjon. Samtidig bruk med insulin eller insulinstimulerende legemidler, som sulfonylurea, kan øke risikoen for hypoglykemi, og lavere dose av insulin eller insulinstimulerende legemiddel kan være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. Empagliflozin er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av UGT-induksjon på empagliflozin er ikke undersøkt. Empagliflozin kan øke utskillelsen av litium via nyrene, og litiumnivået i blodet kan bli redusert. Serumkonsentrasjon av litium skal overvåkes hyppigere etter initiering og doseendringer av empagliflozin. Henvis pasienten til legen som forskriver litiumet, for å overvåke serumkonsentrasjon av litium. Samtidig bruk med kjente UGT-induktorer anbefales ikke pga. mulig risiko for redusert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved samtidig administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av OAT3- og OATP1B1​/​1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante endringer. Hemming av OATP1B1​/​1B3-transportører ved samtidig administrering av rifampicin viste ingen klinisk relevante endringer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til empagliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvastatin, torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. Bør ikke brukes under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.
FertilitetEffekt på human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerEnkeltdoser opptil 800 mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes mellitus type 2.
BehandlingIht. klinisk status. Fjerning av empagliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeReversibel, potent og selektiv, kompetitiv hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2). Forbedrer glykemisk kontroll ved diabetes mellitus type 2 ved å redusere renal glukosereabsorpsjon. Uavhengig av betacellefunksjon og insulin, som bidrar til lav risiko for hypoglykemi.
AbsorpsjonHurtig. Tmax er 1,5 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt måltid senker Cmax og AUC med hhv. ca. 37% og ca. 16% sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av disse endringene.
ProteinbindingCa. 86%.
FordelingVdss ca. 73,8 liter.
HalveringstidBeregnet tilsynelatende terminal eliminasjons t1/2 er ca. 12,4 timer og tilsynelatende clearance ca. 10,6 liter​/​time. Ca. 22% akkumulering ved steady state, mht. AUC i plasma.
MetabolismeIn vitro-data antyder at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. De mest hyppige metabolittene er glukuronidkonjugatene 2-, 3- og 6-O-glukuronid. Systemisk eksponering av hver av disse er <10% av totalt legemiddelrelatert materiale.
UtskillelseHos friske gjenfinnes 41% i feces (primært uendret substans) og 54% i urin (50% som uendret substans).

 

Pakninger, priser og refusjon

Jardiance, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 30 stk. (blister)
384125

Blå resept

479,60 C
90 stk. (blister)
027051

Blå resept

1 318,30 C
25 mg 30 stk. (blister)
045475

Blå resept

551,70 C
90 stk. (blister)
585516

Blå resept

1 527,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Jardiance TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Jardiance TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.12.2023


Sist endret: 13.12.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)