SUBLINGVALE LYOFILISATER 12 SQ-Bet: Hvert sublingvalt lyofilisat inneh.: Standardisert allergenekstrakt av pollen fra bjørk (Betula verrucosa) 12 SQ-Bet, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne: Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av pollen fra den homologe bjørkegruppen1. Pasienter med en klinisk anamnese med symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv test for sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk IgE). 1Bjørk, or, agnbøk, hassel, eik, bøk.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i behandling av allergiske sykdommer.
Voksne
1 sublingvalt lyofilisat daglig. Behandling initieres utenfor pollensesongen og fortsettes i trepollensesongen. Klinisk effekt i trepollensesongen (homolog bjørkegruppe) er vist når behandling startes minst 16 uker før forventet start av trepollensesongen (homolog bjørkegruppe), og fortsettes gjennom hele sesongen. Internasjonale behandlingsretningslinjer for immunterapi mot allergi viser til en behandlingsperiode på 3 år for å oppnå sykdomsmodifikasjon. Dersom det ikke sees forbedring i løpet av 1. behandlingsår, er det ingen indikasjon for å fortsette behandlingen. Det første sublingvale lyofilisatet bør tas under medisinsk tilsyn, og pasienten bør overvåkes i minst 30 minutter for å kunne diskutere, og ev. behandle, ev. umiddelbare bivirkninger.
Glemt dose Dersom behandlingen stoppes i >7 dager, anbefales det å kontakte lege før behandlingen fortsetter.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: 12-17 år: Begrenset erfaring. <12 år: Ingen erfaring.
  • Eldre ≥65 år: Begrenset erfaring.
Administrering Det sublingvale lyofilisatet bør tas ut av blisteret med tørre fingre umiddelbart etter åpning, og plasseres under tungen hvor det løses opp. Svelging bør unngås i ca. 1 minutt. Mat og drikke bør ikke inntas de påfølgende 5 minuttene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for hjelpestoffene. FEV1 <70% av anslått verdi (etter tilfredsstillende farmakologisk behandling) ved behandlingsstart. Alvorlig astmaeksaserbasjon eller ukontrollert astma i løpet av de siste 3 månedene før behandlingsstart. Aktive systemiske autoimmune lidelser (responderer ikke på behandling) og immundefekter, -svikt eller -suppresjon. Malign neoplastisk sykdom med aktuell sykdomsrelevans. Akutt alvorlig oral betennelse eller munnsår.

Forsiktighetsregler

Alvorlig systemisk allergisk reaksjon: Behandlingen seponeres og lege skal kontaktes umiddelbart ved alvorlig systemisk allergisk reaksjon, alvorlig astmaeksaserbasjon, alvorlig faryngealt ødem, svelgevansker, pustevansker, stemmeendring, hypotensjon eller følelse av at halsen er tykk. Systemiske symptomer kan begynne som rødme, pruritus, varmefølelse, generelt ubehag og agitasjon/angst. Et alternativ for å behandle alvorlige systemiske allergiske reaksjoner er adrenalin. Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behandles med TCA, MAO- og/eller COMT-hemmere, noe som kan få fatale følger. Adrenalineffekten kan reduseres hos pasienter som behandles med betablokkere. Pasienter med hjertesykdom kan ha økt risiko ved alvorlig systemisk allergisk reaksjon, klinisk erfaring er begrenset, og immunterapi mot allergi bør forskrives med forsiktighet til pasienter med alvorlig hjerte- og karsykdom. Oppstart bør vurderes nøye hos pasienter med tidligere systemisk allergisk reaksjon ved s.c. immunterapi mot trepollenallergi, da risiko for alvorlige allergiske reaksjoner kan være økt. Preparater for behandling av potensielle reaksjoner må være tilgjengelig. Astma: Astma er en kjent risikofaktor for alvorlige systemiske allergiske reaksjoner. Alvorlig astmaeksaserbasjon i løpet av de 12 siste månedene er en kjent risikofaktor for fremtidig eksaserbasjon. Astmatikere må informeres om behovet for å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved plutselig astmaforverring. Hos pasienter med astma som får en akutt luftveisinfeksjon bør behandlingsstart utsettes til infeksjonen er løst. Betennelse i munnen: Hos pasienter med alvorlig betennelse i munnen (f.eks. oral lichen planus, sår i munnen eller trøske), munnsår eller etter munnkirurgi inkl. tanntrekking eller etter tannløsning, bør behandlingsoppstart utsettes og pågående behandling midlertidig avbrytes for å bedre helningen av munnhulen. Lokale allergiske reaksjoner: Under behandlingen er pasienten eksponert mot allergenet som gir de allergiske symptomene, og lokale allergiske reaksjoner må derfor forventes. Disse reaksjonene er vanligvis milde eller moderate, men mer alvorlige reaksjoner kan forekomme. De første dagene med administrering i hjemmet kan det forekomme bivirkninger som ikke er sett 1. behandlingsdag. Ved signifikante lokale bivirkninger bør antiallergisk behandling (f.eks. antihistaminer) vurderes. Eosinofil øsofagitt: Hos pasienter med alvorlige eller vedvarende gastroøsofageale symptomer, slik som dysfagi eller dyspepsi, må behandling avbrytes og medisinsk evaluering søkes. Autoimmune sykdommer i remisjon: Forsiktighet utvises pga. begrensede data. Samtidig vaksinering: Vaksinering kan gis uten å avbryte behandlingen, etter medisinsk evaluering av allmenntilstanden. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen humane interaksjonsstudier er utført, og ingen legemiddelinteraksjoner forventes. Samtidig behandling med symptomlindrende antiallergiske legemidler kan øke pasientens toleransenivå for immunterapi. Dette må vurderes ved seponering av slike legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen klinisk erfaring. Dyrestudier indikerer ikke økt risiko for fosteret. Behandling bør ikke startes under graviditet. Dersom pasienten blir gravid under behandling, kan behandlingen fortsette etter evaluering av pasientens generelle tilstand (inkl. lungefunksjon), og reaksjoner på tidligere administrering med preparatet. Pasienter som har astma bør følges nøye under graviditet.
AmmingData mangler. Effekt på spedbarn som ammes forventes ikke.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed høyere doser enn anbefalt kan bivirkningsrisikoen øke, inkl. risiko for alvorlige systemiske eller lokale allergiske reaksjoner.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringStandardisert allergenekstrakt av pollen fra bjørk.
VirkningsmekanismeFullstendig og eksakt virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt. Behandlingen fremkaller en økning i bjørkespesifikt IgG4 og en systemisk antistoffrespons som kan konkurrere med IgE i bindingen av bjørkeallergen. Det er omfattende IgE-kryssreaktivitet mot de homologe bjørketrærne før behandlingsstart, hvilket indikerer allergisk sensibilisering overfor trærne i denne gruppen, og det er et sammenlignbart nivå av IgG4-kryssreaktivitet mot de homologe bjørketrærne etter behandling med preparatet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Itulazax, SUBLINGVALE LYOFILISATER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
12 SQ-Bet 30 stk. (blister)
081344

Blå resept

1 195,10 C
90 stk. (blister)
462544

Blå resept

3 512,80 C

Individuell refusjon

Allergenekstrakt fra bjørk
Legemidler: Itulazax smeltetabletter / sublingvalt lyofilisat
Indikasjon: Allergisk rinitt – hos barn 12-17 år. Allergisk konjunktivitt – hos barn 12-17 år.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Itulazax SUBLINGVALE LYOFILISATER 12 SQ-Bet

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.11.2022


Sist endret: 09.12.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)