Invanz

MSD


Antibiotikum.

J01D H03 (Ertapenem)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Ertapenem 1 g, natriumbikarbonat, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Behandling: Indisert til barn (3 måneder-17 år) og voksne for behandling av følgende infeksjoner som skyldes bakterier som er, eller sannsynligvis er, følsomme for ertapenem, og hvor parenteral behandling er påkrevd: Intraabdominale infeksjoner, lungebetennelse ervervet utenfor sykehus, akutte gynekologiske infeksjoner og hud- og bløtvevsinfeksjoner i foten pga. diabetes. Forebygging: Indisert hos voksne for å forebygge infeksjoner på operasjonsstedet etter elektiv kolorektal kirurgi. Generelt: Hensyn til offisielle retningslinjer angående hensiktsmessig bruk av antibakterielle midler bør tas.

Dosering

Behandlingstiden er 3-14 dager, men kan variere avhengig av infeksjonstype, alvorlighetsgrad og kausal(e) patogen(er). Etter klinisk bedring kan en gå over til et egnet oralt antibakterielt middel.
Behandling av intraabdominale infeksjoner, lungebetennelse ervervet utenfor sykehus, akutte gynekologiske infeksjoner og hud- og bløtvevsinfeksjoner i foten pga. diabetes: Voksne og ungdom 13-17 år: 1 g gis i.v. 1 gang daglig. Barn 3 måneder-12 år: 15 mg/kg gis i.v. 2 ganger daglig (må ikke overskride 1 g daglig).
Forebygging av infeksjoner på operasjonsstedet etter elektiv kolorektal kirurgi: Voksne: 1 g gis i.v. som 1 enkelt dose og fullføres innen 1 time før kirurgisk inngrep.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Kan brukes ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR >30 ml/minutt/1,73 m2. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Ingen data for barn og ungdom med nedsatt nyrefunksjon finnes. Barn <3 måneder: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre: Anbefalt dose skal benyttes, unntatt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se ovenfor. Pasienter som får hemodialysebehandling: Bør ikke brukes pga. manglende sikkerhets- og effektdata som er utilstrekkelige til å støtte en doseanbefaling.
Tilberedning/Håndtering: Forlikelighet er ikke undersøkt og preparatet bør derfor ikke blandes med andre legemidler. Bruk ikke oppløsningsmidler eller infusjonsvæsker som inneholder dekstrose (glukose) til rekonstituering eller administrering av ertapenem. Rekonstituert oppløsning skal fortynnes med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%) umiddelbart etter tilberedning. Hetteglasset må først rekonstitueres og deretter fortynnes før administrering. Ertapenem er kompatibel med i.v. oppløsninger som inneholder heparinnatrium og kaliumklorid. Rekonstituert oppløsning bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering, såfremt beholderen gjør dette mulig. Oppløsningen varierer fra fargeløs til svakt gul. Fargevariasjoner innenfor dette spekteret påvirker ikke effekten. Ubrukt oppløsning bør destrueres. Rekonstituering: Innholdet i hetteglasset rekonstitueres med 10 ml vann til injeksjonsvæsker eller natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%) til en oppløsning på ca. 100 mg/ml. Rist godt for å løse opp pulveret. Fortynning til bruk hos voksne og ungdom 13-17 år: Fortynning i 50 ml pose til en 1 g dose: Overfør innholdet i det rekonstituerte hetteglasset umiddelbart til en 50 ml pose med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%). Fortynning i 50 ml hetteglass til en 1 g dose: Fra et 50 ml hetteglass med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%) trekkes det opp 10 ml som kasseres. Innholdet i det rekonstituerte hetteglasset med 1 g Invanz overføres til 50 ml hetteglass med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%). Fortynning til bruk hos barn 3 måneder-12 år: Fortynning i pose eller hetteglass: Overfør et volum lik 15 mg/kg kroppsvekt (overskrid ikke 1 g/dag) til en pose eller et hetteglass med natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%), til endelig konsentrasjon på 20 mg/ml eller mindre.
Administrering: Gis i.v. Bør gis som infusjon over en periode på 30 minutter. For instruksjon vedrørende tilberedning, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre karbapenemer. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktisk reaksjon, alvorlig hudreaksjon) på andre typer betalaktamantibiotika (f.eks. penicilliner eller cefalosporiner).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Alvorlige og i noen tilfeller fatale overfølsomhetsreaksjoner er rapportert ved behandling med betalaktamer. Sannsynligheten for at disse reaksjonene skal forekomme, er høyere hos pasienter som tidligere har vist overfølsomhet for allergener. Før behandling påbegynnes, bør det undersøkes nøye om pasienten tidligere har hatt overfølsomhetsreaksjoner for penicilliner, cefalosporiner, andre betalaktamer eller andre allergener. Ved allergisk reaksjon må behandlingen avbrytes umiddelbart. Alvorlige anafylaktiske reaksjoner krever akutt behandling. Superinfeksjon: Langvarig bruk kan føre til overvekst av ikke-følsomme organismer. Gjentatte vurderinger av pasientens tilstand er viktig. Ved superinfeksjon under behandlingen, bør passende tiltak iverksettes. Antibiotikaassosiert kolitt: Antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt av mild til livstruende alvorlighetsgrad, er rapportert ved bruk av ertapenem. Dette bør tas i betraktning dersom diaré oppstår under eller like etter behandling. Seponering av ertapenem og spesifikk behandling av Clostridium difficile bør overveies. Legemidler som hemmer peristaltikken skal ikke gis. Anfall: Anfall er rapportert under behandling eller oppfølgingsperioden på 14 dager hos voksne pasienter som behandles med ertapenem (1 g 1 gang daglig). Anfall forekommer oftest hos eldre og pasienter med allerede eksisterende forstyrrelser i sentralnervesystemet (CNS) (f.eks. hjerneskade eller historie med anfall) og/eller nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av ertapenem og valproinsyre/natriumvalproat er ikke anbefalt, se Interaksjoner. Suboptimal eksponering: Det kan ikke utelukkes at i de få tilfellene kirurgiske inngrep overskrider 4 timer, kan pasienter utsettes for suboptimal ertapenemkonsentrasjon og potensiell risiko for feilbehandling. Forsiktighet må utvises i slike sjeldne tilfeller. Hensyn ved bruk hos spesiell pasientgrupper: Erfaringen ved behandling av alvorlige infeksjoner er begrenset. Pasienter med «APACHE II-score» ≥15 er ikke vurdert. Effekten av ertapenem til behandling av lungebetennelse, ervervet utenfor sykehus forårsaket av penicillinresistente Streptococcus pneumoniae, er ikke klarlagt. Effekten av ertapenem ved behandling av infeksjoner i foten pga. av diabetes samtidig med osteomyelitt er ikke vurdert. Liten erfaring med ertapenem hos barn <2 år. I denne aldersgruppen bør en være spesielt påpasselig med å stadfeste infeksjonsorganismens følsomhet for ertapenem. Ingen data tilgjengelig for barn <3 måneder. Hjelpestoffer: Inneholder ca. 137 mg natrium pr. 1 g dose, tilsv. 6,85% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienten bør informeres om at svimmelhet og søvnighet er rapportert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjoner som skyldes hemming av P-gp-mediert clearance eller CYP-mediert clearance er lite sannsynlig. Det er rapportert valproinsyrereduksjon til under terapeutisk nivå, ved samtidig bruk av antibakterielle midler av typen karbapenemer. Dette kan føre til inadekvat kontroll av kramper. Samtidig bruk av ertapenem og valproinsyre/natriumvalproat anbefales derfor ikke, og alternativ behandling med antibakterielle eller antikrampemidler bør vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke tilfredsstillende studier med gravide. Dyrestudier viser ingen skadelige effekter. Bør likevel ikke brukes under graviditet med mindre fordelene oppveier en mulig risiko for fosteret.
Amming: Går over i morsmelk. Kvinner som bruker ertapenem bør ikke amme pga. muligheten for bivirkninger hos spedbarnet.

 

Bivirkninger

Voksne ≥18 år

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, sure oppstøt
Sjeldne Bekkenperitonitt, dysfagi, fekal inkontinens
Ukjent frekvens Misfarging av tenner
Generelle
Mindre vanlige Asteni/fatigue, brystsmerte, ekstravasasjon, feber, ødem/hevelse
Sjeldne Indurasjon på injeksjonsstedet, malaise
Hjerte
Mindre vanlige Sinusbradykardi
Sjeldne Arytmi, takykardi
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Erytem, urticaria
Sjeldne Dermatitt, deskvamasjon, overfølsomhetsvaskulitt
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)
Immunsystemet
Sjeldne Allergi
Ukjent frekvens Anafylaksi inkl. anafylaktiske reaksjoner
Infeksiøse
Mindre vanlige Candidiasis, oral candidiasis, pseudomembranøs kolitt, soppinfeksjon, vaginitt
Sjeldne Dermatomykose, pneumoni, postoperativ sårinfeksjon, urinveisinfeksjon
Kar
Vanlige Flebitt/tromboflebitt, komplikasjon med infusjonsvenen
Mindre vanlige Hypotensjon
Sjeldne Blødning, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Genital blødning
Lever/galle
Sjeldne Gulsott, kolecystitt, leversykdom
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, faryngealt ubehag
Sjeldne Epistakse, hoste, hvesing, ralling/ronki, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Muskelkramper, skuldersmerte
Ukjent frekvens Muskelsvakhet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Krampeanfall, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Sjeldne Synkope, tremor
Ukjent frekvens Dyskinesi, hallusinasjon, myoklonus, redusert bevissthet, unormal gange
Nyre/urinveier
Sjeldne Akutt nedsatt nyrefunksjon, nedsatt nyrefunksjon
Psykiske
Mindre vanlige Forvirring, insomni
Sjeldne Agitasjon, angst, depresjon
Ukjent frekvens Endret mental status inkl. aggresjon, delirium, manglende orienteringsevne
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Anoreksi
Sjeldne Hypoglykemi
Svangerskap
Sjeldne Abort
Undersøkelser
Vanlige Økning i ALAT, ASAT, alkaliske fosfataser og antall trombocytter
Mindre vanlige Positiv for Clostridium difficile toksin
Økning av total, direkte og indirekte serumbilirubin, serumkreatinin, serumurea, serumglukose
Reduksjon av hvite blodlegemer, trombocytter, segmenterte nøytrofile, hemoglobin og hematokrit
Økning av antall eosinofile, aktivert partiell tromboplastintid, protrombintid, segmenterte nøytrofile, hvite blodlegemer
Økning av bakterier i urinen, hvite blodlegemer i urinen, epitelceller i urinen, røde blodlegemer i urinen, forekomst av gjærsopp i urinen
Sjeldne Økt urobilinogen
Økning i LDH, serumfosfat og serumkalium
Økning av umodne nøytrofile, lymfocytter, metamyelocytter, monocytter, myelocytter, atypiske lymfocytter
Reduksjon av serumbikarbonat, serumkreatinin, serumkalium, antall lymfocytter
Øye
Sjeldne Skleral lidelse

Voksne ≥18 år

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Hud Kløe, utslett
Kar Flebitt/tromboflebitt, komplikasjon med infusjonsvenen
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Økning i ALAT, ASAT, alkaliske fosfataser og antall trombocytter
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, sure oppstøt
Generelle Asteni/fatigue, brystsmerte, ekstravasasjon, feber, ødem/hevelse
Hjerte Sinusbradykardi
Hud Erytem, urticaria
Infeksiøse Candidiasis, oral candidiasis, pseudomembranøs kolitt, soppinfeksjon, vaginitt
Kar Hypotensjon
Luftveier Dyspné, faryngealt ubehag
Nevrologiske Krampeanfall, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Psykiske Forvirring, insomni
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Undersøkelser Positiv for Clostridium difficile toksin
Økning av total, direkte og indirekte serumbilirubin, serumkreatinin, serumurea, serumglukose
Reduksjon av hvite blodlegemer, trombocytter, segmenterte nøytrofile, hemoglobin og hematokrit
Økning av antall eosinofile, aktivert partiell tromboplastintid, protrombintid, segmenterte nøytrofile, hvite blodlegemer
Økning av bakterier i urinen, hvite blodlegemer i urinen, epitelceller i urinen, røde blodlegemer i urinen, forekomst av gjærsopp i urinen
Sjeldne
Blod/lymfe Nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Bekkenperitonitt, dysfagi, fekal inkontinens
Generelle Indurasjon på injeksjonsstedet, malaise
Hjerte Arytmi, takykardi
Hud Dermatitt, deskvamasjon, overfølsomhetsvaskulitt
Immunsystemet Allergi
Infeksiøse Dermatomykose, pneumoni, postoperativ sårinfeksjon, urinveisinfeksjon
Kar Blødning, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst Genital blødning
Lever/galle Gulsott, kolecystitt, leversykdom
Luftveier Epistakse, hoste, hvesing, ralling/ronki, tett nese
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, skuldersmerte
Nevrologiske Synkope, tremor
Nyre/urinveier Akutt nedsatt nyrefunksjon, nedsatt nyrefunksjon
Psykiske Agitasjon, angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi
Svangerskap Abort
Undersøkelser Økt urobilinogen
Økning i LDH, serumfosfat og serumkalium
Økning av umodne nøytrofile, lymfocytter, metamyelocytter, monocytter, myelocytter, atypiske lymfocytter
Reduksjon av serumbikarbonat, serumkreatinin, serumkalium, antall lymfocytter
Øye Skleral lidelse
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Misfarging av tenner
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)
Immunsystemet Anafylaksi inkl. anafylaktiske reaksjoner
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet
Nevrologiske Dyskinesi, hallusinasjon, myoklonus, redusert bevissthet, unormal gange
Psykiske Endret mental status inkl. aggresjon, delirium, manglende orienteringsevne

Barn og ungdom 3 måneder-17 år

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré
Mindre vanlige Melena, misfarging av feces
Generelle
Vanlige Smerte på infusjonsstedet
Mindre vanlige Erytem på injeksjonsstedet
Svie, pruritus, erytem og varme på infusjonsstedet
Hud
Vanlige Bleieutslett
Mindre vanlige Erytem, petekkier, utslett
Kar
Mindre vanlige Hetetokter, hypertensjon
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine
Ukjent frekvens Hallusinasjon
Psykiske
Ukjent frekvens Endret mental status inkl. aggresjon
Undersøkelser
Vanlige Reduksjon i antall nøytrofile, økning i ALAT og ASAT
Mindre vanlige Reduksjon av hemoglobin
Økning av antall blodplater, aktivert partiell tromboplastintid, protrombintid

Barn og ungdom 3 måneder-17 år

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré
Generelle Smerte på infusjonsstedet
Hud Bleieutslett
Undersøkelser Reduksjon i antall nøytrofile, økning i ALAT og ASAT
Mindre vanlige
Gastrointestinale Melena, misfarging av feces
Generelle Erytem på injeksjonsstedet
Svie, pruritus, erytem og varme på infusjonsstedet
Hud Erytem, petekkier, utslett
Kar Hetetokter, hypertensjon
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Reduksjon av hemoglobin
Økning av antall blodplater, aktivert partiell tromboplastintid, protrombintid
Ukjent frekvens
Nevrologiske Hallusinasjon
Psykiske Endret mental status inkl. aggresjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er lite sannsynlig. Behandling: Behandlingen bør avbrytes, og generell støttebehandling gis inntil alt er utskilt via nyrene. Ertapenem kan til en viss grad fjernes ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese ved binding til penicillinbindende proteiner (PBPer). Virksom mot en rekke grampositive og gramnegative aerobe og anaerobe bakterier.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon etter én enkel 30 minutters i.v. infusjon av 1 g til friske unge voksne (25-45 år) er 155 μg/ml (Cmax), 9 μg/ml og 1 μg/ml etter hhv. 0,5, 12 og 24 timer. AUC hos voksne øker nesten proporsjonalt i doseintervallet 0,5-2 g. Ingen akkumulering hos voksne etter multiple i.v. doser. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon etter én enkel 30 minutters i.v. infusjon av 15 mg/kg (opptil maks. dose på 1 g) hos barn 3-23 måneder er 103,8 μg/ml (Cmax), 13,5 μg/ml og 2,5 μg/ml etter hhv. 0,5, 6 og 12 timer. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon etter én enkel 30 minutters i.v. infusjon av 15 mg/kg (opptil maks. dose på 1 g) hos barn 2-12 år er 113,2 μg/ml (Cmax), 12,8 μg/ml og 3 μg/ml etter hhv. 0,5, 6 og 12 timer. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon etter én enkel 30 minutters i.v. infusjon av 20 mg/kg (opptil maks. dose på 1 g) hos ungdom 13-17 år er 170,4 μg/ml (Cmax), 7 μg/ml og 1,1 μg/ml etter hhv. 0,5, 12 og 24 timer.
Proteinbinding: Høy grad av binding til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd: Ca. 0,11 liter/kg (voksne), 0,2 liter/kg (3 måneder-12 år) og 0,16 liter/kg (13-17 år).
Halveringstid: Ca. 4 timer (13-49 år), ca. 2,5 timer (3 måneder-12 år).
Metabolisme: Dehydropeptidase-1-mediert hydrolyse av betalaktamringen.
Utskillelse: Ca. 80% gjenfinnes i urinen og ca. 10% i feces hos friske voksne (23-49 år).

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >25°C. Etter rekonstituering: Fortynnet oppløsning bør brukes umiddelbart. Hvis ikke brukt umiddelbart, er oppbevaringstiden brukerens ansvar. Fortynnet oppløsning (om lag 20 mg/ml ertapenem) er fysisk og kjemisk stabil i 6 timer ved romtemperatur (25°C) eller i 24 timer ved 2-8°C (i kjøleskap). Oppløsningen skal brukes innen 4 timer etter at den er tatt ut av kjøleskapet.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Invanz, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g 1 stk. (hettegl.)
010234
Blå resept
Byttegruppe
583,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2020