KAPSLER, myke 200 mg og 400 mg: Hver kapsel inneh.: Ibuprofen 200 mg, resp. 400 mg, sorbitol (E 420), hjelpestoffer. Fargestoff: Kochenillerød A (E 124).


TABLETTER 200 mg, 400 mg og 600 mg: Hver tablett inneh.: Ibuprofen 200 mg, resp. 400 mg og 600 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Ved milde til moderate smerter. Feber. Dysmenoré. Smerter i forbindelse med mindre operative inngrep (f.eks. tannekstraksjoner). Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet. Revmatoid artritt og artroser. Juvenil revmatoid artritt.
Reseptfri bruk Kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa.

Dosering

Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid. Dersom barn og ungdom <18 år trenger behandling >3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes.
Voksne og barn >40 kg og >12 år (kapsler​/​tabletter)
Bør tilpasses sykdomstilstand og individuell respons. Ved artrose bør behandlingen ikke gis kontinuerlig, men intermitterende avhengig av pasientens plager. Analgetisk effekt: 800-1200 mg pr. døgn fordelt på 3-4 doser. Sikker antiinflammatorisk effekt kan kreve døgndoser på 2400 mg eller mer. Akutte inflammasjonstilstander i muskel-skjelettsystemet: Første dose: 1200 mg (raskest mulig etter ev. skade) deretter 1800-2400 mg daglig fordelt på 3-4 doser i 3-10 dager. Dysmenoré: Initialt 400-800 mg, deretter 400 mg hver 6.-8. time etter behov.
Barn <40 kg og <12 år (tabletter)
0-10 kg: Dosering etter legens vurdering. 10-20 kg: 100 mg inntil 4 ganger i døgnet. 20-40 kg: 200 mg inntil 4 ganger i døgnet.
Administrering Kan tas uten eller med mat, alt etter om det ønskes hurtig eller mer gradvis innsettende og mer langvarig effekt. Kapsler: Skal svelges hele med vann. Tabletter: Kan knuses. Tabletter 400 mg: Kan deles for å lette svelging (delestrek), ikke for å dele i like doser. Tabletter 600 mg: Kan deles for å lette svelging (delestrek), ikke for å dele i like doser.

Kontraindikasjoner

Aktivt ulcus pepticum, gastrointestinal blødning. Tidligere gjentatte episoder (≥2 påviste hendelser) med ulcus pepticum eller gastrointestinal blødning. Tidligere gastrointestinale blødninger eller sår ved bruk av NSAID. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis om acetylsalisylsyre eller andre NSAID har forårsaket astma, urtikaria eller rhinitt. Alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse IV) og​/​eller nyresvikt (glomerulusfiltrasjon <30 ml​/​minutt). Graviditetens 3. trimester.

Forsiktighetsregler

Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid. Samtidig bruk av andre NSAID, inkl. COX-2 hemmere, bør unngås. Eldre får oftere bivirkninger, spesielt gastrointestinal blødning og perforasjon, som kan være fatale. Væskeretensjon og ødem er rapportert under behandling med NSAID, og monitorering og veiledning er nødvendig for pasienter som tidligere har hatt hypertensjon og​/​eller mild til moderat hjertesvikt. Pasienter med ukontrollert hypertensjon, hjertesvikt med stuvning (NYHA II-III), etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og​/​eller cerebrovaskulær sykdom skal bare behandles med ibuprofen etter grundig vurdering, og høye doser (2400 mg​/​dag) bør unngås. En tilsvarende vurdering bør gjøres før oppstart av langtidsbehandling av en pasient med risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking), spesielt ved behov for høye doser (2400 mg​/​dag). Pasienter med ulcus pepticum eller dyspepsi i anamnesen må vurderes særskilt og kontrolleres jevnlig. Gastrointestinale blødninger, sår og perforasjoner kan oppstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uten forvarsel eller tidligere alvorlige plager. Risikoen for slike symptomer øker med økt dose, er økt hos pasienter med tidligere sår, særlig hvis såret har vært komplisert med samtidig blødning og perforasjon, og hos eldre. Disse pasientene bør innlede behandlingen med lavest mulig dose. Ulcusprofylakse (f.eks. med misoprostol eller protonpumpehemmer) bør vurderes hos disse pasientene, samt til pasienter som behandles med lavdose acetylsalisylsyre (ASA) eller andre legemidler som øker faren for gastrointestinale hendelser. Pasienter, særlig eldre, med tidligere gastrointestinal toksisitet bør rapportere alle uvanlige abdominale symptomer (særlig blødning), spesielt under behandlingsoppstart. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som øker risikoen for sår eller blødning, slik som kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) eller platehemmende midler som ASA. Hvis gastrointestinale blødninger eller sår oppstår, bør behandlingen avsluttes. Bør gis med forsiktighet ved gastrointestinal sykdom (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), da slik sykdom kan forverres. Alvorlige hudreaksjoner, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Pasienter synes å være mest utsatt for denne type reaksjoner tidlig i behandlingen (i løpet av 1. behandlingsmåned). Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er sett ved bruk av ibuprofen. Ibuprofen bør seponeres umiddelbart ved symptomer på alvorlig hudreaksjoner, som utslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på hypersensitivitet. Vannkopper kan føre til utbrudd av hudinfeksjoner og alvorlige bløtvevskomplikasjoner. Forverring ved bruk av NSAID kan ikke utelukkes, og bruk av ibuprofen bør derfor unngås ved vannkopper. Lav kroppstemperatur (temperatur ≤35°C) er sett hos pasienter som får ibuprofen i terapeutiske doser (vanligvis barn), samt ved overdoser. Klinisk undersøkelse anbefales ved unormalt lav kroppstemperatur for å utelukke alvorlig sykdom og for vurdering av behov for sykehusinnleggelse. Omsorgspersoner bør være oppmerksomme på store temperaturfall (spesielt hos små barn) og skal rådes til å kontakte lege​/​helsehjelp hvis dette oppstår, behandlingen med ibuprofen avbrytes og oppvarming startes. Kan gi reversibel hemming av plateaggregasjonen med risiko for forlenget blødningstid. Anvendes derfor med forsiktighet ved koagulasjonsdefekter. Øyeforandringer er observert. Hvis tåkesyn oppstår skal nøye oftalmologisk kontroll foretas. Periodiske oftalmologiske kontroller er ønskelig ved langtidsbehandling. Ved langtidsbruk (>3 måneder) annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres. Forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon, hepatisk porfyri og ved systemisk lupus erythematosus. Bruk bør unngås ved kraftig dehydrering over tid. Ved dehydrering hos barn og ungdom er det risiko for nyrepåvirkning. Mulighet for at behandling over lang tid kan forsinke tilhelingsprosesser, inkl. frakturtilheling. Det er videre mulig at artroser kan vise rask progresjon også under kontinuerlig behandling. Ibuprofen kan maskere symptomer på infeksjon, slik at riktig behandling forsinkes og infeksjonen forverres. Sett ved bakteriell samfunnservervet lungebetennelse og bakterielle komplikasjoner til varicellainfeksjoner. Ved bruk til lindring av feber og smerte relatert til infeksjon, anbefales overvåkning av infeksjonen. Kan redusere fertilitet hos kvinner og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller er under behandling for infertilitet, bør seponering vurderes. Kapsler: Inneholder sorbitol, og pasienter med sjeldne alvorlige problemer med fruktoseintoleranse bør derfor ikke bruke kapslene. Inneholder fargestoffet konchenillerød A som kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

NSAID bør ikke kombineres med warfarin og tiklopidin pga. additiv hemming av trombocyttfunksjonen og NSAID hemming av metabolisme av warfarin. Samtidig bruk med ASA er generelt ikke anbefalt pga. muligheten for økte bivirkninger. Eksperimentelle data tyder på at ibuprofen kan hemme effekten av lavdose ASA på plateaggregering ved samtidig bruk, og redusere den hjertebeskyttende effekten av lavdose ASA ved langtidsbruk av ibuprofen. Klinisk relevans er ikke sannsynlig ved sporadisk ibuprofenbruk. Samtidig bruk av etanol og ibuprofen gir økt blødningsrisiko. NSAID øker effekten av antidiabetika ved samtidig administrering. Interaksjoner forekommer eller kan forekomme ved samtidig behandling med antikoagulantia, diuretika, betablokkere, metotreksat, ciklosporin, litium, ACE-hemmere, ciprofloksacin, probenecid, kolestyramin, SSRI, kortikosteroider, ASA eller andre NSAID.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIbuprofen hemmer prostaglandinsyntesen. Kan redusere kvinnelig fertilitet og anbefales ikke til kvinner som forsøker å bli gravide. Hos kvinner som har problemer med å bli gravide, eller er under utredning for infertilitet, bør seponering vurderes. Hemming av prostaglandinsyntesen kan ha skadelig effekt på svangerskapsforløpet og​/​eller embryonal​/​føtal utvikling. Studier indikerer økt risiko for abort, kardiovaskulære misdannelser og gastroschisis etter bruk tidlig i svangerskapet. Den absolutte risikoen for kardiovaskulære misdannelser er økt fra <1% til 1,5%. Risikoen antas å øke med dose og behandlingsvarighet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Bruk av ibuprofen etter svangerskapsuke 20 kan gi for lite fostervann (oligohydramnion) pga. renal dysfunksjon hos fosteret. Dette kan inntreffe kort tid etter behandlingsstart, men vil vanligvis reverseres ved seponering. I tillegg er det rapportert innsnevring av ductus arteriosus etter behandling i 2. trimester, de fleste tilfeller ble reversert ved seponering. Ibuprofen skal ikke brukes under 1. og 2. trimester, hvis ikke strengt nødvendig. Dersom ibuprofen brukes av kvinner som forsøker å bli gravide, eller i 1. og 2. trimester, bør dosen være så lav og behandlingsvarigheten så kort som mulig. Det skal vurderes om fostervannsmengden og innsnevring av ductus arteriosus bør overvåkes dersom ibuprofen brukes over flere dager etter svangerskapsuke 20. Ibuprofen skal seponeres dersom redusert mengde fostervann eller innsnevring av ductus arteriosus blir påvist. Bruk i 3. trimester er kontraindisert, da bruk kan gi kardiopulmonal toksisitet, renal dysfunksjon, mulig forlenget blødningsperiode eller hemming av rieaktivitet og dermed forsinket​/​forlenget fødsel.
AmmingKonsentrasjonen i morsmelk er ca. 1% av plasmakonsentrasjonen. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemming av prostaglandinsyntesen. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt.
AbsorpsjonKapsler: Raskt og nesten fullstendig, noe raskere enn for tabletter. Cmax innen 1/2-1 time. Tabletter: Raskt og nesten fullstendig. Cmax innen 1/2-2 timer.
ProteinbindingCa. 99% i det terapeutiske konsentrasjonsområdet.
HalveringstidCa. 2 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon10-40 μg​/​ml.
Metabolisme60-90% av dosen metaboliseres ved hydroksylering og alkyloksidasjon til inaktive metabolitter.
UtskillelseIbuprofen og metabolitter utskilles vesentlig i urinen (ca. 95%), hvorav ca. halvparten i konjugert form.

Pakninger uten resept

Kapsler 200 mg 20 stk. og 400 mg inntil 20 stk., tabletter 200 mg 20 stk. og 400 mg 10 stk. og 20 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ibux, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
200 mg 20 stk. (blister)
095352

-

* F
400 mg 10 stk. (blister)
095361

-

* F

Ibux, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
200 mg 20 stk. (blister)
153569

-

* F
100 stk. (boks)
153742

Blå resept

125,40 C
400 mg 10 stk. (blister)
017833

-

* F
20 stk. (blister)
021630

-

* F
50 stk. (endose)
053827

Blå resept

73,40 C
100 stk. (boks)
154021

Blå resept

110,60 C
600 mg 10 stk. (boks)
055137

-

76,60 C
30 stk. (boks)
154062

Blå resept

74,30 C
100 stk. (boks)
154203

Blå resept

121,60 C

Individuell refusjon

Ibuprofen
Legemidler: Brufen Retard depottabletter, Ibux tabletter, Ibuprofen tabletter
Indikasjon: Akutt perikarditt.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ibux KAPSLER, myke 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ibux KAPSLER, myke 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ibux TABLETTER 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ibux TABLETTER 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ibux TABLETTER 600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

13.10.2023


Sist endret: 17.10.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)