Glycopyrronium bromide Martindale

Ethypharm
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 0,2 mg, natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Beskyttelse mot perifer, muskarin effekt av antikolinesteraser, slik som neostigmin, som brukes til å reversere virkningen av gjenværende nevromuskulær blokade forårsaket av ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Som preoperativt antimuskarint middel for å redusere sekresjon av spytt og andre sekreter i munnhule, luftrør og svelg. Som pre- eller intraoperativt antimuskarint middel til å dempe eller forebygge intraoperativ bradykardi i forbindelse med bruk av suksametonium eller pga. vagusreflekser til hjertet.

Dosering

Premedisinering: Voksne (inkl. eldre) og ungdom >12 år: 0,2-0,4 mg i.v. eller i.m. før innledning av anestesi. Alternativt 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg. Høyere doser kan gi kraftig, langvarig og ubehagelig munntørrhet. Ved i.m. administrering skal dosen gis 30-60 minutter før innledning av anestesi. Barn 1 måned-12 år: 0,004-0,008 mg/kg opptil maks. 0,2 mg i.v. eller i.m. før innledning av anestesi. Høyere doser kan gi kraftig, langvarig og ubehagelig munntørrhet.
Intraoperativ bruk: Voksne (inkl. eldre) og ungdom >12 år: Enkeltdose 0,2-0,4 mg som i.v. injeksjon. Alternativt enkeltdose 0,004-0,005 mg/kg opptil maks. 0,4 mg, som gjentas ved behov. Barn 1 måned-12 år: Enkeltdose 0,2 mg som i.v. injeksjon. Alternativt enkeltdose 0,004-0,008 mg/kg som i.v. injeksjon opptil maks. 0,2 mg, som gjentas ved behov.
Reversering av gjenværende ikke-depolariserende nevromuskulær blokade: Kan gis samtidig i samme sprøyte som antikolinesterasen for å oppnå økt kardiovaskulær stabilitet. Voksne (inkl. eldre) og ungdom >12 år: 0,2 mg i.v. pr. 1 mg neostigmin, alternativt 0,01-0,015 mg/kg i.v. med 0,05 mg/kg neostigmin eller tilsv. dose pyridostigmin. Barn 1 måned-12 år: 0,01 mg/kg i.v. med 0,05 mg/kg neostigmin eller tilsv. dose pyridostigmin.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon bør vurderes.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Fysisk kompatibel med butorfanol, lorazepam, droperidol, fentanylsitrat, levorfanoltartrat, petidinhydroklorid, morfinsulfat, neostigmin, prometazin, pyridostigmin. Skal ikke blandes med diazepam, dimenhydrinat, metoheksitalnatrium, pentazocin, pentobarbitalnatrium og tiopentalnatrium.
Administrering: Gis i.v eller i.m.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vinkelblokkglaukom, myasthenia gravis, paralytisk ileus, pylorusstenose, prostataforstørrelse. Kombinasjon med antikolinesteraser og antimuskarine midler som neostigmin og glykopyrronium skal unngås ved forlenget QT-intervall.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet (pga. økt bivirkningsrisiko) ved Downs syndrom, hos barn og eldre, ved gastroøsofageal reflukssykdom, diaré, ulcerøs kolitt, akutt myokardinfarkt, tyreotoksikose, hypertensjon, kongestiv hjertesvikt, tilstander kjennetegnet ved takykardi (inkl. hypertyreoidisme, hjertesvikt, hjertekirurgi) pga. økning i hjertefrekvens ved administrering, koronararteriesykdom og hjertearytmier, feber (pga. svettehemming), graviditet og amming. Gir svettehemming og pasienter med forhøyet kroppstemperatur (spesielt barn) bør observeres nøye. Pga. forlenget renal eliminasjon bør gjentatte eller høye doser unngås ved uremi. Kan gi ventrikulære arytmier under inhalasjonsanestesi, spesielt i forbindelse med halogenerte hydrokarboner. Passerer ikke blod-hjernebarrieren, og postoperativ forvirring som er et problem særlig hos eldre, er mindre sannsynlig. Kan øke takykardisk effekt av sympatomimetiske legemidler. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Systemisk administrering av antimuskarine midler kan gi tåkesyn, svimmelhet og andre effekter, og kan svekke evnen til å utføre oppmerksomhetskrevende oppgaver som bilkjøring. Disse aktivitetene skal ikke utføres før enhver synsforstyrrelse eller balanseforstyrrelse har opphørt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av 2 eller flere legemidler med antimuskarine effekter gir økte bivirkninger som munntørrhet, urinretensjon og forstoppelse, samt forvirring hos eldre. Kan forsinke absorpsjonen av andre legemidler som gis samtidig. Samtidig bruk av kortikosteroider kan gi økt intraokulært trykk. Samtidig bruk med digoksin tabletter med langsom frisetting kan gi økt serumnivå av digoksin. Samtidig bruk av ritodrin kan gi takykardi. Økte antimuskarine bivirkninger ved samtidig bruk av amantadin, TCA, antihistaminer, klozapin, disopyramid, MAO-hemmere, nefopam, petidin, fentiaziner (økte antimuskarine bivirkninger av fentiaziner, men redusert plasmakonsentrasjon). Samtidig bruk av domperidon/metoklopramid kan gi antagonistisk effekt på gastrointestinal aktivitet. Samtidig bruk med ketokonazol kan redusere absorpsjonen av ketokonazol. Samtidig bruk av levodopa kan gi redusert absorpsjon av levodopa. Samtidig bruk av memantin kan gi økt effekt av memantin. Samtidig bruk av nitrater kan gi redusert effekt av sublingvale nitrater (manglende oppløsning under tungen pga. munntørrhet). Parasympatomimetika: Antagonistisk effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring. Dyrestudier er utilstrekkelige mhp. reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Fordeler av amming for barnet må avveies mot fordeler av behandling for moren.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjoner, arytmi. Nevrologiske: Døsighet. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Synsforstyrrelser. Svært sjeldne (<1/10 000): Øye: Trangvinklet glaukom. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, oppkast. Hjerte/kar: Forbigående bradykardi. Hud: Flushing, tørr hud, svettehemming. Immunsystemet: Hypersensitivitet, angioødem. Luftveier: Retensjon av bronkial sekresjon. Nevrologiske: Forvirring (særlig hos eldre), svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating, vannlatingsforstyrrelser. Øye: Akkomodasjonsforstyrrelse, fotofobi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Perifere.
Behandling: Kvartær ammoniumantikolinesterase, f.eks. neostigminmetylsulfat 1 mg pr. 1 mg glykopyrroniumbromid gitt parenteralt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antimuskarin kvartær ammoniumforbindelse med perifer effekt tilsv. atropin. Ubetydelig sentral effekt.
Absorpsjon: I.v.: Effekt inntrer etter 1 minutt. Tmax ca. 5 minutter. I.m.: Cmax og effekt innen 30 minutter. Tmax ca. 30-45 minutter. Vagusblokkerende effekt varer 2-3 timer, munntørrhet vedvarer 7-8 timer. Økt absorpsjonshastighet ved injisering i deltamuskelen sammenlignet med gluteus/vastus lateralis.
Fordeling: Lite lipidløselig og passerer ikke lett lipidmembraner, f.eks. blod-hjernebarrieren. Nivået i cerebrospinalvæsken forblir under deteksjonsnivå i opptil 1 time etter terapeutisk dosering.
Halveringstid: 75 minutter.
Utskillelse: Ca. 80% uendret eller som aktive metabolitter. Betydelige mengder i galle. 50% i urin innen 3 timer, betydelig forlenget ved uremi.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter anbrudd. Ev. rester kasseres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glycopyrronium bromide Martindale, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg/ml10 × 1 ml (glassamp.)
380781
Blå resept
Byttegruppe
454,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.04.2019