Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N03A A
Barbiturater og derivater
N03A A02
Fenobarbital (fenemal)
N03A A02
Fenobarbital (fenemal)
 
Toksisitet: Toleranseutvikling. Toksisiteten potenseres av alkohol og CNS-depressive legemidler. Barn: Toksisk dose ca. 10 mg/kg. 180 mg til 3-åring ga moderat og 270 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 1 g. 2 g ga lett til moderat forgiftning. Potensiell letal dose 5-10 g. Serumkonsentrasjoner: >200 μmol/liter forventes lett, >400 μmol/liter moderat og >600 μmol/liter alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Eksitasjon (tidlig i forløpet, særlig hos barn), deretter tiltagende CNS-depresjon til dypt koma med refleksbortfall og lang varighet. Ataksi og nystagmus. Respirasjonsdepresjon, hypotensjon og sirkulasjonssvikt. Hypotermi. Nedsatt GI-motilitet. Ev. bulløst eksantem, krystalluri (gjelder primidon) og rabdomyolyse.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg ev. serumkonsentrasjonen. Alkalisk diurese dersom gjentatt kulldosering ikke kan gjennomføres. Intubering og ev. respiratorbehandling på vid indikasjon. Vasopressor (noradrenalin) er da oftest nødvendig. Hemodialyse (CVVHD) kan unntaksvis være indisert ved alvorlig forgiftning og nedsatt nyrefunksjon.
N03A A03
Primidon
N03A A03
Primidon
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Barn: 750 mg til 4-åring ga lett til moderat, 4,5 g til 2,5-åring ga moderat til alvorlig og 4 g til 14-åring ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Fenobarbital (fenemal), N03A A02. Gjentatt kulldosering anbefales ikke.
N03A B
Hydantoinderivater
N03A B02
Fenytoin
N03A B02
Fenytoin
 
Toksisitet: Toksisk dose ca. 20 mg/kg. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til 21/2-åringer ga moderat, 600 mg til 41/2-åring ga alvorlig, 1,5 g til 6-åring ga alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Voksne: 1,2 g ga lett til moderat, 10 g ga alvorlig forgiftning og 7 g ga cerebellær atrofi. Serumkonsentrasjoner: 80-120 μmol/liter forventes lett, 120-160 μmol/liter moderat, >160 μmol/liter alvorlig og >200 μmol/liter svært alvorlig forgiftning. Doseavhengig kinetikk kan gi høye serumkonsentrasjoner i flere døgn.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Nystagmus (svært vanlig), ataksi, tremor, hyperrefleksi, dobbeltsyn, svimmelhet, talevansker, agitasjon, eksitasjon, forvirring, hallusinasjoner, ansiktsrødme, kvalme og brekninger. Symptomene forsvinner ofte etter 4-5 dager. Ved alvorlig forgiftning: Somnolens (koma sees sjelden), ev. kramper, ufrivillige bevegelser og respirasjonsdepresjon. Cerebellær atrofi er en fryktet komplikasjon ved kronisk overdosering, men svært sjelden ved akutt forgiftning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder beskyttende omgivelser og behandling på flatseng ved uttalt uro/ataksi. Følg ev. serumkonsentrasjonen.
N03A B05
Fosfenytoin
N03A B05
Fosfenytoin
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Fenytoin, N03A B02
N03A D
Suksinimid derivater
N03A D01
Etosuksimid
N03A D01
Etosuksimid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 5-7,5 g ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, hodepine, svimmelhet, motorisk uro, desorientering, ataksi, somnolens, bevisstløshet, respirasjonsdepresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N03A E
Benzodiazepinderivater
N03A E01
Klonazepam
N03A E01
Klonazepam
 
Toksisitet: Toleranseutvikling. Individuelle variasjoner. Toksisiteten potenseres av alkohol og CNS-depressive legemidler. Barn: <0,4 mg/kg gir som regel ingen eller lette symptomer. 3 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 4-8 mg til 2-åring ga lett til moderat, 16 mg til 11/2-åring ga moderat, 14-32 mg til 4-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 20-30 mg. 180 mg ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet. Somnolens, svimmelhet, irritabilitet og agitasjon. Økt spyttsekresjon og ataksi (vanlig hos barn). Ved store dose hallusinasjoner, koma, respirasjonsdepresjon, hypotermi, takykardi og ev. hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling er ofte tilstrekkelig. Flumazenil er indisert ved alvorlig forgiftning (respirasjonsdepresjon i tillegg til koma) for å unngå intubering og respiratorbehandling.
N03A F
Karboksamidderivater
N03A F01
Karbamazepin
N03A F01
Karbamazepin
 
Toksisitet: Barn: 200-400 mg gir som regel lett, 500-600 mg moderat og >1400 mg alvorlig til svært alvorlig forgiftning. 2-2,4 g til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 1,2-2,4 g gir som regel lett, 3-10 g moderat til alvorlig og >10 g alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjoner: 50-85 μmol/liter forventes lett, >100 μmol/liter moderat og >170 μmol/liter alvorlig til svært alvorlig forgiftning. Dårligere korrelasjon mellom serumkonsentrasjon og forgiftningsgrad hos barn. Ved store inntak kan absorpsjonen bli så forsinket (bezoardannelse) at serumkonsentrasjonen fortsetter å stige i 1-3 døgn etter inntak.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, svimmelhet, somnolens, dobbeltsyn, dysartri, ataksi, sterk uro, tremor, ev. nystagmus, ufrivillige bevegelser og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, respirasjonsdepresjon, elektrolyttforstyrrelser, hypotensjon, arytmier, AV-blokk, kardiogent sjokk og hjertestans. Risiko for tofaset forløp etter latens.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull. Vurder ventrikkeltømming også mange timer etter inntak. Gjentatt kulldosering i minst 24 timer etter inntak hvis indisert. Sterkt urolige pasienter kan gjøre behandlingen vanskelig. Vurder beskyttende omgivelser og behandling på flatseng ved uttalt uro/ataksi. Symptomatisk behandling. Følg ev. serumkonsentrasjonen.
N03A F02
Okskarbazepin
N03A F02
Okskarbazepin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig noe mindre toksisk enn karbamazepin. Barn: <900 mg forventes ingen eller lette symptomer. 6 g til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 3 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Trolig tilsvarende Karbamazepin, se N03A F01
N03A F03
Rufinamid
N03A F03
Rufinamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 7200 mg/dag ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Trolig tilsvarende Karbamazepin, se N03A F01
N03A F04
Eslikarbazepin
N03A F04
Eslikarbazepin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 2,5 g har vært gitt i kliniske studier uten forgiftningssymptomer.
 
Klinikk: Lite beskrevet. Se ev. Karbamazepin, N03A F01
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hemodialyse er teoretisk aktuelt, men vil sjelden være indisert.
N03A G
Fettsyrederivater
N03A G01
Valproinsyre
N03A G01
Valproinsyre
 
Toksisitet: Barn: <50 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg/kg har gitt alvorlig forgiftning. Voksne: <75 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 6 g er en estimert toksisk dose. >400 mg/kg gir som regel alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjoner: >700 μmol/liter forventes lett og >3000 μmol/liter alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Somnolens, uklarhet, uro, oppkast og diaré. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper, respirasjonsdepresjon og ev. hjerneødem (forårsaket av valproinindusert karnitinmangel). Takykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid og ev. hjertestans. Hypernatremi, hypokalsemi, hypoglykemi, ammoniakkstigning i blod, metabolsk acidose, leukopeni og trombocytopeni. Ev. pankreatitt og leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull (ofte behov for store doser kull) hvis indisert. Symptomatisk behandling i hovedsak, men vurder levokarnitin og hemodialyse i tillegg ved alvorlig forgiftning. Følg ev. serumkonsentrasjonen.
N03A G04
Vigabatrin
N03A G04
Vigabatrin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8,5-30 g ga etter ventrikkeltømming lett og 45 g ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, tremor, motorisk uro, somnolens, men også agitasjon og eksitasjon (særlig barn). Ved alvorlig forgiftning: Kramper og ev. akutt psykose. EEG-forandringer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N03A X
Diverse antiepileptika
N03A X
Diverse antiepileptika
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Generelt lav til moderat akutt toksisitet. For toksiske doser se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk: CNS-fenomener dominerer. Ved lett forgiftning: Hodepine, svimmelhet, nystagmus, dobbeltsyn, tremor, ataksi, letargi, GI-symptomer og lett takykardi. Ved moderat og alvorlig forgiftning: Ufrivillige bevegelser, økt muskeltonus, refleksbortfall, hyperrefleksi, myoklonus, agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, kramper, takykardi eller bradykardi, hypertensjon eller hypotensjon, elektrolyttforstyrrelser og ev. rabdomyolyse, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Forsiktig med kull prehospitalt (antiepileptika kan gi CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper). Symptomatisk behandling. Hemodialyse er teoretisk aktuelt for flere av virkestoffene, men vil sjelden være indisert.
N03A X09
Lamotrigin
N03A X09
Lamotrigin
 
Toksisitet: Barn: >200 mg til sykehus. <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: >1300 mg til sykehus. 500-1000 mg forventes lett, 1350-3500 forventes moderat og >4 g forventes moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X. Brugadalignende EKG-forandringer og komplett hjerteblokk er rapportert. Hemodialyse svært sjelden aktuelt.
N03A X10
Felbamat
N03A X10
Felbamat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventer ingen eller lette symptomer. >600 mg til sykehus. Voksne: >8 g til sykehus. Inntil 5 g forventer ingen til lett forgiftning. 12 g (i løpet av 12 timer) ga lett og 36 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X. Akutt nyresvikt grunnet utfelling av krystaller er rapportert.
N03A X11
Topiramat
N03A X11
Topiramat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: >4 g til sykehus. 8 g og 20 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X. Kan gi metabolsk acidose av varierende grad, også langvarig.
N03A X12
Gabapentin
N03A X12
Gabapentin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser, men trolig lav akutt toksisitet. Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer. 600 mg til 21/2-åring ga etter kull ingen symptomer. 48 g til 16-åring ga moderat forgiftning. Voksne: <8 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X. Kramper er mindre sannsynlig, men rapportert etter svært store doser.
N03A X14
Levetiracetam
N03A X14
Levetiracetam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser, men trolig lav akutt toksisitet. Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 3 g til 5-åring ga lett forgiftning. Voksne: >15 g til sykehus. 30 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X. Leukopeni og trombocytopeni er sett.
N03A X15
Zonisamid
N03A X15
Zonisamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X
N03A X16
Pregabalin
N03A X16
Pregabalin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 2,7 g ga ingen til lett og 3,75-4,5 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Diverse antiepileptika N03A X
N03A X17
Stiripentol
N03A X17
Stiripentol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Lite beskrevet. Se ev. Diverse antiepileptika N03A X
N03A X18
Lakosamid
N03A X18
Lakosamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Lite beskrevet. Se ev. Diverse antiepileptika N03A X
N03A X21
Retigabin
N03A X21
Retigabin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 900 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Lite beskrevet. Se ev. Diverse antiepileptika, N03A X. Følg EKG ved store doser.
N03A X22
Perampanel
N03A X22
Perampanel
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Lite beskrevet. Se ev. Diverse antiepileptika, N03A X
N03A X23
Brivaracetam
N03A X23
Brivaracetam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1400 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Diverse antiepileptika, N03A X