Dopamin

Preparater: Dopamin «Takeda» kons. til inf. (dopaminklorid 10 mg/ml).

Bruksområde: Vurder hos forgiftningspasienter med sviktende sirkulasjon, som ikke responderer på adekvat væsketilførsel, og ved inntak av agens som gir negativ inotrop og/eller kronotrop effekt. Noradrenalin vil imidlertid oftest være et bedre førstevalg.

Dosering: Eksakt dosering er vanskelig å angi. Vanlig startdose er 2-5 μg/kg/minutt, som økes gradvis. Titrer etter klinisk respons, men vær oppmerksom på arytmifare ved doser over 10 μg/kg/minutt. Dopamin kan kombineres med andre vasopressorer i alvorlige tilfeller.

Bivirkninger: Takykardi, hypertensjon, vasokonstriksjon og arytmier.