Glaukommiddel. Prostaglandin-F2α-analog + betablokker.

ATC-nr.: S01E D51

  

  Timolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 µg/ml + 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Latanoprost 50 μg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, makrogolglyserolhydroksysterarat (lakserolje polyoksylert, hydrogenert), sorbitol, makrogol, karbomer, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH 5,7-6,2. Inneholder ikke konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon, når topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke er tilstrekkelig.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 dråpe i affisert øye/øyne 1 gang daglig.
Glemt dose: Fortsett med neste dose til vanlig tid. Dosen bør ikke overskride 1 dråpe pr. affisert øye daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Umiddelbart etter instillering av hver dråpe bør tåresekken presses sammen i øyekroken (punktalokklusjon) i 2 minutter for å redusere mulig systemisk absorpsjon. Kontaktlinser skal fjernes før drypping, og kan gjeninnsettes etter 15 minutter. Ved samtidig bruk av andre øyepreparater, skal de gis med ≥5 minutters mellomrom. Skal ikke blandes med andre legemidler. 1 endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Unngå kontakt mellom pipettespiss og øye/øyelokk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, syk-sinus-syndrom, SA-blokk, 2. eller 3. grads AV-blokk som ikke kontrolleres med pacemaker, ukontrollert hjertesvikt, kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Systemisk effekt: Kan gi samme type bivirkninger som ved systemisk bruk av betablokkere. Forekomst av systemiske bivirkninger etter bruk i øyet er lavere enn ved systemisk bruk. Hjerte/kar: Hos pasienter med kardiovaskulær sykdom (f.eks. koronarsykdom, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon bør behandling med betablokkere vurderes kritisk, og behandling med andre virkestoffer overveies. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør observeres for tegn på forverring av slik sykdom samt for bivirkninger. Pga. negativ effekt på ledningstiden bør betablokkere gis med forsiktighet ved 1. grads hjerteblokk. Hjertereaksjoner, og i sjeldne tilfeller dødsfall i forbindelse med hjertesvikt, har forekommet etter bruk av timolol. Pasienter med alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse (dvs. alvorlig form av Raynauds sykdom/syndrom) bør behandles med forsiktighet. Respiratoriske sykdommer: Respiratoriske reaksjoner, inkl. dødsfall pga. bronkospasmer hos pasienter med astma, har forekommet etter bruk av enkelte øyedråper med betablokkere. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved lett/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og kun hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko. Hypoglykemi/diabetes: Betablokkere bør brukes med forsiktighet hos pasienter som kan få spontan hypoglykemi eller som har labil diabetes, da symptomer på akutt hypoglykemi kan maskeres. Hypertyreose: Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreose. Hornhinnesykdom: Øyedråper med betablokkere kan gi tørre øyne. Pasienter med hornhinnesykdom bør behandles med forsiktighet. Anafylaktiske reaksjoner: Ved bruk av betablokkere kan pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, lettere reagere på gjentatt eksponering for disse allergenene, og muligens ikke respondere på vanlige adrenalindoser. Koroidalløsning: Har forekommet ved behandling som hemmer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol, acetazolamid) etter grå stær-operasjoner. Anestesi: Øyedråper med betablokkere kan blokkere effekten av systemiske betaagonister, f.eks. adrenalin. Anestesilegen bør informeres om at pasienten behandles med timolol. Irispigmentering: Latanoprost kan gi gradvis endring av øyefargen ved at mengden av brunt pigment i iris økes, spesielt ved blandet øyefarge (grønn-brun, gul-brun, eller blå/grå-brun). Dette skyldes økt melanininnhold i melanocyttene i iris. Det er vanlig at pigmenteringen rundt pupillen spres konsentrisk mot periferien, men også at hele eller deler av iris blir brunere. Fargeforandringen foregår langsomt og oppdages først etter måneder eller år, og kan være permanent. Pasienter under behandling bør undersøkes regelmessig. Før behandling bør pasientene informeres om muligheten for endret øyefarge. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterokromi. Øyelokk/øyevippeendringer: Mørkere hud på øyelokkene, som kan være reversibelt, er sett ved bruk av latanoprost. Latanoprost kan gi gradvis endring av øyevipper og vellushår rundt behandlet øye, inkl. økt lengde, tykkelse, pigmentering, antall vipper eller hår og feil vekstretning av øyevippene. Dette er reversibelt ved seponering. Glaukom: Pga. manglende erfaring anbefales forsiktighet ved bruk. Herpetisk keratitt: Latanoprost skal brukes med forsiktighet ved anamnese med herpetisk keratitt, og bør unngås ved aktiv herpes simplex-keratitt og ved anamnese med tilbakevendende herpetisk keratitt spesifikt forbundet med prostaglandinanaloger. Makulaødem: Makulaødem, inkl. cystoid makulaødem, er sett ved latanoprostbehandling, primært hos afake pasienter, pseudofake pasienter med ødelagt bakre linsekapsel eller pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem. Bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Hjelpestoffer: Inneholder makrogolglyserolhydroksysterarat (polyoksylert, hydrogenert lakserolje) som kan gi hudreaksjoner. Langtidssikkerhetsdata for dette hjelpestoffet mangler. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har opphørt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D51
Paradoksal økning i intraokulært trykk er sett ved samtidig bruk av 2 okulære prostaglandinanaloger. Samtidig bruk av ≥2 prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller -derivater anbefales ikke. Det kan oppstå additive effekter med hypotensjon og/eller uttalt bradykardi når øyedråper med betablokkere gis samtidig med orale kalsiumantagonister, betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin. Økt systemisk betablokade (f.eks. nedsatt hjertefrekvens, depresjon) er sett ved kombinasjon av CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol. Effekten på intraokulært trykk eller kjente effekter av systemisk betablokade kan bli forsterket hos pasienter som allerede bruker oral betablokker. Bruk av ≥2 topikale betablokkere anbefales ikke. Bruk av øyedråper med betablokkere sammen med adrenalin har gitt mydriasis. Betablokkere kan forverre tilbakefall av hypertensjon ved brå seponering av klonidin. Betablokkere kan øke den hypoglykemiske effekten av antidiabetika og maskere symptomer på akutt hypoglykemi.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet. Latanoprost: Mulig risiko er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Timolol: Skal kun brukes hvis strengt nødvendig. Det er vist risiko for intrauterin veksthemming ved peroral bruk av betablokkere samt symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, respirasjonshemming og hypoglykemi) hos nyfødte når betablokkere har vært brukt frem til fødsel. Etter slik bruk bør nyfødte følges nøye opp de første dagene.
Amming: Skal ikke brukes ved amming. Betablokkere utskilles i morsmelk, men terapeutisk dose av timolol i øyedråper gir sannsynligvis ikke tilstrekkelig mengde i morsmelk til å gi symptomer på betablokade hos barnet. Latanoprost og dets metabolitter kan utskilles i morsmelk.
Fertilitet: Latanoprost og timolol er ikke vist å ha effekt på fertilitet i dyrestudier.
Latanoprost|Timolol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bivirkninger sett med latanoprost øyedråper og med det kombinerte, konserverte latanoprost/timolol referansepreparatet

OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligePruritus, utslett
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
Svært vanligeHyperpigmentering av iris
VanligeØyeirritasjon (inkl. stikking, svie og kløe, følelse av fremmedlegeme), øyesmerte
Mindre vanligeBlefaritt, konjunktivitt, korneaforstyrrelse, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon

Bivirkninger sett med latanoprost øyedråper og med det kombinerte, konserverte latanoprost/timolol referansepreparatet

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeHyperpigmentering av iris
Vanlige
ØyeØyeirritasjon (inkl. stikking, svie og kløe, følelse av fremmedlegeme), øyesmerte
Mindre vanlige
HudPruritus, utslett
NevrologiskeHodepine
ØyeBlefaritt, konjunktivitt, korneaforstyrrelse, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon

Bivirkninger sett med latanoprost

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensBrystsmerte
Hjerte
Ukjent frekvensAngina pectoris, palpitasjoner, ustabil angina
Infeksiøse
Ukjent frekvensHerpetisk keratitt
Luftveier
Ukjent frekvensAstma, astmaeksaserbasjon, dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Ukjent frekvensSvimmelhet
Øye
Ukjent frekvensEndring av øyevipper og vellushår (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall), fotofobi, iriscyste, iritt, keratitt, konjunktival pseudopemfigoid, korneaerosjon, korneaødem, lokal hudreaksjon på øyelokkene, makulaødem inkl. cystoid makulaødem, mørkere hud på øyelokkene, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tørre øyne, uveitt, øyelokksødem
Periorbitale endringer og endringer i øyelokket som resulterer i fordypning av øyelokkets fold.

Bivirkninger sett med latanoprost

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GenerelleBrystsmerte
HjerteAngina pectoris, palpitasjoner, ustabil angina
InfeksiøseHerpetisk keratitt
LuftveierAstma, astmaeksaserbasjon, dyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeSvimmelhet
ØyeEndring av øyevipper og vellushår (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall), fotofobi, iriscyste, iritt, keratitt, konjunktival pseudopemfigoid, korneaerosjon, korneaødem, lokal hudreaksjon på øyelokkene, makulaødem inkl. cystoid makulaødem, mørkere hud på øyelokkene, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tørre øyne, uveitt, øyelokksødem
Periorbitale endringer og endringer i øyelokket som resulterer i fordypning av øyelokkets fold.

Bivirkninger sett med timolol

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
Generelle
Ukjent frekvensAsteni, fatigue
Hjerte
Ukjent frekvensAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
Hud
Ukjent frekvensAlopesi, forverring av psoriasis, hudutslett, psoriasislignende utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria, lokalt og generelt utslett, kløe)
Kar
Ukjent frekvensHypotensjon, kalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensNedsatt libido, seksuell dysfunksjon
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme (primært hos pasienter med tidligere bronkospastisk sykdom), dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMyalgi
Nevrologiske
Ukjent frekvensCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, hodepine, parestesi, svimmelhet, synkope, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis
Psykiske
Ukjent frekvensAmnesi, depresjon, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHypoglykemi
Øre
Ukjent frekvensTinnitus
Øye
Ukjent frekvensBlefaritt, diplopi, keratitt, korneaerosjon, koroidalløsning etter grå stæroperasjon, nedsatt korneafølsomhet, tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, rennende øyne og rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyelokksptose

Bivirkninger sett med timolol

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
HjerteAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
HudAlopesi, forverring av psoriasis, hudutslett, psoriasislignende utslett
ImmunsystemetSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria, lokalt og generelt utslett, kløe)
KarHypotensjon, kalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/brystNedsatt libido, seksuell dysfunksjon
LuftveierBronkospasme (primært hos pasienter med tidligere bronkospastisk sykdom), dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, hodepine, parestesi, svimmelhet, synkope, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis
PsykiskeAmnesi, depresjon, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
ØreTinnitus
ØyeBlefaritt, diplopi, keratitt, korneaerosjon, koroidalløsning etter grå stæroperasjon, nedsatt korneafølsomhet, tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, rennende øyne og rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyelokksptose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Latanoprost: Øyeirritasjon og konjunktival hyperemi. I.v. infusjon av 5,5-10 µg/kg ga kvalme, magesmerter, svimmelhet, fatigue, hetetokter og svetting. Dette var av mild til moderat alvorlighetsgrad og opphørte uten behandling, innen 4 timer etter avsluttet infusjon. Systemisk timolol: Bradykardi, hypotensjon, bronkospasme og hjertestans.
Behandling: Ved utilsiktet svelging av latanoprost: Ventrikkelskylling ved behov. Symptomatisk behandling. Timolol: Symptomatisk og støttende. Timolol er ikke lett dialyserbart.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For timolol C07A A06 og latanoprost S01E E01

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av prostaglandin-F2α-analog (selektiv prostanoid FP-reseptoragonist) og ikke-selektiv betablokker.
Virkningsmekanisme: Latanoprost er et isopropylester-prodrug som ved hydrolyse av esteraser i hornhinnen omdannes til den biologisk aktive syreformen. Reduserer intraokulært trykk ved å øke kammervannsdrenasjen, primært ved uveoskleralt avløp. Latanoprost påvirker ikke kammervannsproduksjonen, blod-kammervannsbarrieren eller intraokulær blodsirkulasjon. Timolol er en ikke-selektiv betablokker uten signifikant egen sympatomimetisk, direkte myokardhemmende eller membranstabiliserende aktivitet, som senker intraokulært trykk ved å redusere kammervannsproduksjonen i ciliærepitelet. Eksakt virkningsmekanisme er ikke klarlagt. Hemming av økt cAMP-syntese pga. endogen betaadrenerg stimulering er mulig. Timolol påvirker ikke blod-kammervannsbarrierens permeabilitet for plasmaproteiner.
Absorpsjon: Latanoprost absorberes godt gjennom hornhinnen. Tmax i kammervann er ca. 2 timer for latanoprost og 1 time for timolol. Biotilgjengeligheten av aktiv syreform av latanoprost er ca. 45%. Deler av timololdosen absorberes systemisk, og Cmax på 1 ng/ml nås 10-20 minutter etter bruk av 1 dråpe i hvert øye daglig (300 μg/døgn). Effekt av kombinasjonen latanoprost/timolol inntrer innen 1 time, maks. effekt nås innen 6-8 timer, og tilstrekkelig effekt er vist inntil 24 timer ved gjentatt dosering.
Proteinbinding: 87% for syreformen av latanoprost.
Fordeling: Latanoprost distribueres hovedsakelig i det fremre segment, bindehinnen og øyelokkene, Vd 0,16 liter/kg.
Halveringstid: Latanoprost: 17 minutter. Timolol: Ca. 6 timer.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Endosebeholdere i åpnet pose brukes innen 1 måned. Åpnede endosebeholdere brukes omgående og kastes etter bruk. Oppbevar endosebeholdere i posen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 06.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.05.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Fixopost, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 µg/ml + 5 mg/ml30 × 0,2 ml (endosebeholdere)
505003
Blå resept
-
224,80CSPC_ICON
90 × 0,2 ml (endosebeholdere)
585283
Blå resept
-
601,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, forhøyet iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intrauterin veksthemming (hemming av fostervekst, intrauterin vekstretardasjon): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneaerosjon (corneaerosjon, hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

sa-blokk (sinoatrialt blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.