Glaukommiddel. Prostaglandin-F2α-analog + betablokker.

S01E D51 (Latanoprost, Timolol)ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 µg/ml + 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Latanoprost 50 μg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, makrogolglyserolhydroksysterarat (lakserolje polyoksylert, hydrogenert), sorbitol, makrogol, karbomer, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH 5,7-6,2. Inneholder ikke konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos voksne (inkl. eldre) pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon, når topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke er tilstrekkelig.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 dråpe i affisert øye/øyne 1 gang daglig.
Glemt dose: Fortsett med neste dose til vanlig tid. Dosen bør ikke overskride 1 dråpe pr. affisert øye daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Umiddelbart etter instillering av hver dråpe bør tåresekken presses sammen i øyekroken (punktalokklusjon) i 2 minutter for å redusere mulig systemisk absorpsjon. Kontaktlinser skal fjernes før drypping, og kan gjeninnsettes etter 15 minutter. Ved samtidig bruk av andre øyepreparater, skal de gis med ≥5 minutters mellomrom. Skal ikke blandes med andre legemidler. 1 endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Unngå kontakt mellom pipettespiss og øye/øyelokk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, syk-sinus-syndrom, SA-blokk, 2. eller 3. grads AV-blokk som ikke kontrolleres med pacemaker, ukontrollert hjertesvikt, kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Systemisk effekt: Kan gi samme type bivirkninger som ved systemisk bruk av betablokkere. Forekomst av systemiske bivirkninger etter bruk i øyet er lavere enn ved systemisk bruk. Hjerte/kar: Hos pasienter med kardiovaskulær sykdom (f.eks. koronarsykdom, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon bør behandling med betablokkere vurderes kritisk, og behandling med andre virkestoffer overveies. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør observeres for tegn på forverring av slik sykdom samt for bivirkninger. Pga. negativ effekt på ledningstiden bør betablokkere gis med forsiktighet ved 1. grads hjerteblokk. Hjertereaksjoner, og i sjeldne tilfeller dødsfall i forbindelse med hjertesvikt, har forekommet etter bruk av timolol. Pasienter med alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse (dvs. alvorlig form av Raynauds sykdom/syndrom) bør behandles med forsiktighet. Respiratoriske sykdommer: Respiratoriske reaksjoner, inkl. dødsfall pga. bronkospasmer hos pasienter med astma, har forekommet etter bruk av enkelte øyedråper med betablokkere. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved lett/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og kun hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko. Hypoglykemi/diabetes: Betablokkere bør brukes med forsiktighet hos pasienter som kan få spontan hypoglykemi eller som har labil diabetes, da symptomer på akutt hypoglykemi kan maskeres. Hypertyreose: Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreose. Hornhinnesykdom: Øyedråper med betablokkere kan gi tørre øyne. Pasienter med hornhinnesykdom bør behandles med forsiktighet. Anafylaktiske reaksjoner: Ved bruk av betablokkere kan pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, lettere reagere på gjentatt eksponering for disse allergenene, og muligens ikke respondere på vanlige adrenalindoser. Koroidalløsning: Har forekommet ved behandling som hemmer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol, acetazolamid) etter grå stær-operasjoner. Anestesi: Øyedråper med betablokkere kan blokkere effekten av systemiske betaagonister, f.eks. adrenalin. Anestesilegen bør informeres om at pasienten behandles med timolol. Irispigmentering: Latanoprost kan gi gradvis endring av øyefargen ved at mengden av brunt pigment i iris økes, spesielt ved blandet øyefarge (grønn-brun, gul-brun, eller blå/grå-brun). Dette skyldes økt melanininnhold i melanocyttene i iris. Det er vanlig at pigmenteringen rundt pupillen spres konsentrisk mot periferien, men også at hele eller deler av iris blir brunere. Fargeforandringen foregår langsomt og oppdages først etter måneder eller år, og kan være permanent. Pasienter under behandling bør undersøkes regelmessig. Før behandling bør pasientene informeres om muligheten for endret øyefarge. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterokromi. Øyelokk/øyevippeendringer: Mørkere hud på øyelokkene, som kan være reversibelt, er sett ved bruk av latanoprost. Latanoprost kan gi gradvis endring av øyevipper og vellushår rundt behandlet øye, inkl. økt lengde, tykkelse, pigmentering, antall vipper eller hår og feil vekstretning av øyevippene. Dette er reversibelt ved seponering. Glaukom: Pga. manglende erfaring anbefales forsiktighet ved bruk. Herpetisk keratitt: Latanoprost skal brukes med forsiktighet ved anamnese med herpetisk keratitt, og bør unngås ved aktiv herpes simplex-keratitt og ved anamnese med tilbakevendende herpetisk keratitt spesifikt forbundet med prostaglandinanaloger. Makulaødem: Makulaødem, inkl. cystoid makulaødem, er sett ved latanoprostbehandling, primært hos afake pasienter, pseudofake pasienter med ødelagt bakre linsekapsel eller pasienter med kjente risikofaktorer for makulaødem. Bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Hjelpestoffer: Inneholder makrogolglyserolhydroksysterarat (polyoksylert, hydrogenert lakserolje) som kan gi hudreaksjoner. Langtidssikkerhetsdata for dette hjelpestoffet mangler. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har liten påvirkning. Kan gi forbigående tåkesyn. Pasienten bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner før dette har opphørt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Paradoksal økning i intraokulært trykk er sett ved samtidig bruk av 2 okulære prostaglandinanaloger. Samtidig bruk av ≥2 prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller -derivater anbefales ikke. Det kan oppstå additive effekter med hypotensjon og/eller uttalt bradykardi når øyedråper med betablokkere gis samtidig med orale kalsiumantagonister, betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin. Økt systemisk betablokade (f.eks. nedsatt hjertefrekvens, depresjon) er sett ved kombinasjon av CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol. Effekten på intraokulært trykk eller kjente effekter av systemisk betablokade kan bli forsterket hos pasienter som allerede bruker oral betablokker. Bruk av ≥2 topikale betablokkere anbefales ikke. Bruk av øyedråper med betablokkere sammen med adrenalin har gitt mydriasis. Betablokkere kan forverre tilbakefall av hypertensjon ved brå seponering av klonidin. Betablokkere kan øke den hypoglykemiske effekten av antidiabetika og maskere symptomer på akutt hypoglykemi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet. Latanoprost: Mulig risiko er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Timolol: Skal kun brukes hvis strengt nødvendig. Det er vist risiko for intrauterin veksthemming ved peroral bruk av betablokkere samt symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, respirasjonshemming og hypoglykemi) hos nyfødte når betablokkere har vært brukt frem til fødsel. Etter slik bruk bør nyfødte følges nøye opp de første dagene.
Amming: Skal ikke brukes ved amming. Betablokkere utskilles i morsmelk, men terapeutisk dose av timolol i øyedråper gir sannsynligvis ikke tilstrekkelig mengde i morsmelk til å gi symptomer på betablokade hos barnet. Latanoprost og dets metabolitter kan utskilles i morsmelk.
Fertilitet: Latanoprost og timolol er ikke vist å ha effekt på fertilitet i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett med latanoprost øyedråper og med det kombinerte, konserverte latanoprost/timolol referansepreparatet

OrganklasseBivirkning
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine
Øye
Svært vanligeHyperpigmentering av iris
VanligeØyeirritasjon (inkl. stikking, svie, kløe, følelse av fremmedlegeme), øyesmerte
Mindre vanligeBlefaritt, konjunktivitt, kornealidelse, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon

Bivirkninger sett med latanoprost øyedråper og med det kombinerte, konserverte latanoprost/timolol referansepreparatet

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
ØyeHyperpigmentering av iris
Vanlige
ØyeØyeirritasjon (inkl. stikking, svie, kløe, følelse av fremmedlegeme), øyesmerte
Mindre vanlige
HudKløe, utslett
NevrologiskeHodepine
ØyeBlefaritt, konjunktivitt, kornealidelse, okulær hyperemi, tåkesyn, økt lakrimasjon

Bivirkninger sett med latanoprost

OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensBrystsmerte
Hjerte
Ukjent frekvensAngina pectoris, palpitasjoner, ustabil angina pectoris
Infeksiøse
Ukjent frekvensHerpetisk keratitt
Luftveier
Ukjent frekvensAstma, astmaeksaserbasjon, dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi, myalgi
Nevrologiske
Ukjent frekvensSvimmelhet
Øye
Ukjent frekvensEndring av øyevipper og vellushår (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall), fotofobi, iriscyste, iritt, keratitt, konjunktival pseudopemfigoid, korneal erosjon, kornealt ødem, lokal hudreaksjon på øyelokkene, makulaødem inkl. cystoid makulaødem, mørkere hud på øyelokkene, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tørre øyne, uveitt, øyelokksødem
Periorbitale endringer og endringer i øyelokket som resulterer i fordypning av øyelokkets fold.

Bivirkninger sett med latanoprost

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GenerelleBrystsmerte
HjerteAngina pectoris, palpitasjoner, ustabil angina pectoris
InfeksiøseHerpetisk keratitt
LuftveierAstma, astmaeksaserbasjon, dyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeSvimmelhet
ØyeEndring av øyevipper og vellushår (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall), fotofobi, iriscyste, iritt, keratitt, konjunktival pseudopemfigoid, korneal erosjon, kornealt ødem, lokal hudreaksjon på øyelokkene, makulaødem inkl. cystoid makulaødem, mørkere hud på øyelokkene, periorbitalt ødem, punktkeratitt, trichiasis, tørre øyne, uveitt, øyelokksødem
Periorbitale endringer og endringer i øyelokket som resulterer i fordypning av øyelokkets fold.

Bivirkninger sett med timolol

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
Generelle
Ukjent frekvensAsteni, fatigue
Hjerte
Ukjent frekvensAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
Hud
Ukjent frekvensAlopesi, forverring av psoriasis, hudutslett, psoriasislignende utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria, lokalt og generelt utslett, kløe)
Kar
Ukjent frekvensHypotensjon, kalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensRedusert libido, seksuell dysfunksjon
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme (primært hos pasienter med tidligere bronkospastisk sykdom), dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMyalgi
Nevrologiske
Ukjent frekvensCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, hodepine, parestesi, svimmelhet, synkope, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis
Psykiske
Ukjent frekvensAmnesi, depresjon, hallusinasjon, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHypoglykemi
Øre
Ukjent frekvensTinnitus
Øye
Ukjent frekvensBlefaritt, diplopi, keratitt, korneal erosjon, koroidalløsning etter grå stæroperasjon, redusert følsomhet i kornea, tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, rennende øyne og rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyelokksptose

Bivirkninger sett med timolol

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, dysgeusi, dyspepsi, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue
HjerteAV-blokk, arytmi, bradykardi, brystsmerte, hjertestans, hjertesvikt, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
HudAlopesi, forverring av psoriasis, hudutslett, psoriasislignende utslett
ImmunsystemetSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria, lokalt og generelt utslett, kløe)
KarHypotensjon, kalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/brystRedusert libido, seksuell dysfunksjon
LuftveierBronkospasme (primært hos pasienter med tidligere bronkospastisk sykdom), dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeCerebral iskemi, cerebrovaskulær hendelse, hodepine, parestesi, svimmelhet, synkope, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis
PsykiskeAmnesi, depresjon, hallusinasjon, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
ØreTinnitus
ØyeBlefaritt, diplopi, keratitt, korneal erosjon, koroidalløsning etter grå stæroperasjon, redusert følsomhet i kornea, tegn og symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, rennende øyne og rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyelokksptose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Latanoprost: Øyeirritasjon og konjunktival hyperemi. I.v. infusjon av 5,5-10 µg/kg ga kvalme, magesmerter, svimmelhet, fatigue, hetetokter og svetting. Dette var av mild til moderat alvorlighetsgrad og opphørte uten behandling, innen 4 timer etter avsluttet infusjon. Systemisk timolol: Bradykardi, hypotensjon, bronkospasme og hjertestans.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Ved utilsiktet svelging: Ventrikkelskylling ved behov. Timolol er ikke lett dialyserbart.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av prostaglandin-F2α-analog (selektiv prostanoid FP-reseptoragonist) og ikke-selektiv betablokker.
Virkningsmekanisme: Latanoprost er et isopropylester-prodrug som ved hydrolyse av esteraser i hornhinnen omdannes til den biologisk aktive syreformen. Reduserer intraokulært trykk ved å øke kammervannsdrenasjen, primært ved uveoskleralt avløp. Latanoprost påvirker ikke kammervannsproduksjonen, blod-kammervannsbarrieren eller intraokulær blodsirkulasjon. Timolol er en ikke-selektiv betablokker uten signifikant egen sympatomimetisk, direkte myokardhemmende eller membranstabiliserende aktivitet, som senker intraokulært trykk ved å redusere kammervannsproduksjonen i ciliærepitelet. Eksakt virkningsmekanisme er ikke klarlagt. Hemming av økt cAMP-syntese pga. endogen betaadrenerg stimulering er mulig. Timolol påvirker ikke blod-kammervannsbarrierens permeabilitet for plasmaproteiner.
Absorpsjon: Latanoprost absorberes godt gjennom hornhinnen. Tmax i kammervann er ca. 2 timer for latanoprost og 1 time for timolol. Biotilgjengeligheten av aktiv syreform av latanoprost er ca. 45%. Deler av timololdosen absorberes systemisk, og Cmax på 1 ng/ml nås 10-20 minutter etter bruk av 1 dråpe i hvert øye daglig (300 μg/døgn). Effekt av kombinasjonen latanoprost/timolol inntrer innen 1 time, maks. effekt nås innen 6-8 timer, og tilstrekkelig effekt er vist inntil 24 timer ved gjentatt dosering.
Proteinbinding: 87% for syreformen av latanoprost.
Fordeling: Latanoprost distribueres hovedsakelig i det fremre segment, bindehinnen og øyelokkene, Vd 0,16 liter/kg.
Halveringstid: Latanoprost: 17 minutter. Timolol: Ca. 6 timer.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Endosebeholdere i åpnet pose brukes innen 1 måned. Åpnede endosebeholdere brukes omgående og kastes etter bruk. Oppbevar endosebeholdere i posen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fixopost, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 µg/ml + 5 mg/ml30 × 0,2 ml (endosebeholdere)
505003
Blå resept
-
254,50C
90 × 0,2 ml (endosebeholdere)
585283
Blå resept
-
678,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.04.2020