Firdapse

SERB


Middel mot Lambert-Eatons syndrom, kaliumkanalblokker.

N07X X05 (Amifampridin)TABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Amifampridinfosfat tilsv. amifampridin 10 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av Lambert-Eatons myastenisk syndrom (LEMS) hos voksne.

Dosering

Voksne: Behandling bør påbegynnes under overvåkning av lege med erfaring med behandling av LEMS. Anbefalt startdose er 15 mg daglig, fordelt på 3-4 doser. Dagsdosen kan økes trinnvis med 5 mg hver 4. eller 5. dag til maks. 60 mg daglig. Ingen enkeltdose bør overskride 20 mg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Bør brukes med forsiktighet. Ved lett nedsatt nyre- eller leverfunksjon anbefales en startdose på 10 mg daglig (5 mg 2 ganger daglig). Ved moderat til alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon anbefales en startdose på 5 mg daglig (en 1/2 tablett). Dosejustering bør være trinnvis med doseøkning på 5 mg hver 7. dag. Ved bivirkninger bør doseøkning avsluttes. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Skal tas med mat. Kan deles i to like deler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Epilepsi. Ukontrollert astma. Samtidig bruk av sultoprid, legemidler med smalt terapeutisk vindu eller med kjent potensiale for å medføre QTC-forlengelse. Medfødt QT-syndrom.

Forsiktighetsregler

Det er ikke utført studier ved nedsatt leverfunksjon. Pga. risiko for markant økt legemiddeleksponering, må disse pasientene kontrolleres nøye. Titrering av amifampridindosen bør gjøres saktere ved nedsatt nyre- og leverfunksjon enn ved normal funksjon, se Dosering. Amifampridin er forbundet med en økt risiko for epileptiske anfall. Risikoen er doseavhengig og er høyere ved risikofaktorer som nedsetter terskelen for epilepsi, inkl. samtidig bruk av andre legemidler som er kjent for å nedsette terskelen for epilepsi. Ved anfall må behandlingen avsluttes. Godartede og ondartede schwannom er observert i rotter behandlet med amifampridin. Korrelasjonen mellom bruk av amifampridin og utviklingen av tumorer hos mennesker er ukjent. Diagnosen schwannom bør vurderes hos pasienter med symptomer som f.eks. en masse som er smertefull ved berøring eller symptomer som ligner på kompressiv nevropati. Schwannom er generelt sentvoksende og kan eksistere i måneder og år uten å gi symptomer. Fordelen ved å fortsette behandlingen bør vurderes hos pasienter som utvikler et schwannom. Amifampridin bør brukes med varsomhet hos pasienter med økt risiko for schwannom, f.eks. pasienter med tidligere tumorer, nevrofibromatose type 2 eller schwannomatose. Klinisk overvåkning og EKG-monitorering er indisert ved behandlingsoppstart og deretter årlig. EKG må tas umiddelbart ved symptomer på hjertearytmi. Pasienter må informeres om at de må informere hver lege de konsulterer om at de tar dette preparatet, da nøye overvåkning av samtidig sykdom, spesielt astma, kan være nødvendig. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke undersøkt. Pga. bivirkninger som døsighet, svimmelhet, anfall og tåkesyn, kan amifampridin imidlertid ha en liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Legemidler som elimineres ved metabolisme eller aktiv utskillelse: Ingen data. Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved samtidig behandling med slike legemidler. Overvåkning anbefales hvis mulig. Dosen av legemidlet som tas samtidig må justeres dersom nødvendig. Samtidig bruk av legemidler med smalt terapeutisk vindu er kontraindisert. Interaksjoner som skyldes hemming av CYP-enzymer eller renale transportører: Potente CYP-hemmere vil trolig ikke hemme metabolismen til amifampridin ved humane N-acetyl-transferaseenzymer (NAT-er) og gi økt eksponering. In vitro-studier antyder at det er usannsynlig at amifampridin gir kliniske interaksjoner relatert til hemming av CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2D6-, CYP2E1- og CYP3A4-metabolismen av legemidler som administreres samtidig. Pasienten bør likevel overvåkes nøye for bivirkninger ved oppstart av behandling med en potent enzymhemmer eller renal transportørhemmer. Dersom behandling med en potent hemmer avsluttes, bør pasienten overvåkes for effekten, da økning av amifampridindosen kan bli nødvendig. Interaksjoner som skyldes induksjon av CYP-enzymer: In vitro-studier antyder et lavt potensial for interaksjoner grunnet CYP1A2-, CYP2B6- og CYP3A4-enzyminduksjon av amifampridin. Farmakodynamiske interaksjoner: Samtidig bruk av sultoprid eller andre legemidler kjent for å gi QT-forlengelse er kontraindisert, da kombinasjonen kan gi økt risiko for ventrikulær takykardi, spesielt torsades de pointes. Legemidler som nedsetter terskelen for epilepsi: Samtidig bruk av legemidler som er kjent for å nedsette terskelen for epilepsi kan gi økt risiko for anfall. Avgjørelsen om samtidig bruk av krampefremkallende legemidler eller legemidler som nedsetter terskelen for epilepsi (omfatter de fleste antidepressiver (TCA, SSRI), nevroleptika (fentiaziner og butyrofenoner), meflokin, bupropion og tramadol) må grundig vurderes i lys av alvorligheten av medfølgende risiko. Legemidler med atropineffekter: Samtidig bruk av amifampridin og legemidler med atropineffekter (omfatter TCA, de fleste H1-antihistaminer av atropintype, antikolinergika, antiparkinson-legemidler, antispasmodiske midler av atropintype, disopyramid, fenotiazin nevroleptika og klozapin) kan redusere effekten av begge aktive stoffer, og må tas hensyn til. Legemidler med kolinerge effekter: Samtidig bruk av amifampridin og legemidler med kolinerge effekter kan gi økt effekt av begge legemidlene, og må tas hensyn til. Ikke-depolariserende muskelrelakserende legemidler: Samtidig bruk av amifampridin og legemidler med ikke-depolariserende muskelrelakserende effekter kan gi nedsatt effekt av begge legemidlene, og må tas hensyn til. Depolariserende muskelrelakserende legemidler: Samtidig bruk av amifampridin og legemidler med depolariserende muskelrelakserende effekter kan gi nedsatt effekt av begge legemidlene, og må tas hensyn til.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra gravide. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandlingen.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Dyrestudier viser utskillelse i melk. Det er ingen indikasjon på bivirkninger hos diende dyr. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme1, oral hypoestesi1, oral parestesi1, perifere og peribukale parestesier
Vanlige Magesmerte
Ukjent frekvens Diaré, epigastralgi
Hjerte
Ukjent frekvens Arytmi, palpitasjoner
Hud
Svært vanlige Hyperhidrose1, kaldsvette1
Kar
Vanlige Kalde ekstremiteter1
Ukjent frekvens Raynauds syndrom
Lever/galle
Ukjent frekvens Økte leverenzymer (transaminaser)
Luftveier
Ukjent frekvens Astmaanfall hos pasienter med astma eller pasienter med astmahistorie, bronkial hypersekresjon, hoste
Nevrologiske
Svært vanlige Hypoestesi1, parestesi1, svimmelhet1
Ukjent frekvens Chorea, fatigue, hodepine, kramper, myoklonus, somnolens, svakhet
Psykiske
Ukjent frekvens Angst, søvnforstyrrelse
Øye
Ukjent frekvens Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme1, oral hypoestesi1, oral parestesi1, perifere og peribukale parestesier
Hud Hyperhidrose1, kaldsvette1
Nevrologiske Hypoestesi1, parestesi1, svimmelhet1
Vanlige
Gastrointestinale Magesmerte
Kar Kalde ekstremiteter1
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Diaré, epigastralgi
Hjerte Arytmi, palpitasjoner
Kar Raynauds syndrom
Lever/galle Økte leverenzymer (transaminaser)
Luftveier Astmaanfall hos pasienter med astma eller pasienter med astmahistorie, bronkial hypersekresjon, hoste
Nevrologiske Chorea, fatigue, hodepine, kramper, myoklonus, somnolens, svakhet
Psykiske Angst, søvnforstyrrelse
Øye Tåkesyn

1Sett i studie hvor enkeltdose 30 mg eller 60 mg ble gitt til friske personer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Liten erfaring. Symptomene på akutt overdose omfatter oppkast og magesmerter.
Behandling: Pasienten bør avslutte behandlingen. Understøttende behandling bør gis iht. klinisk vurdering, inkl. grundig overvåkning av vitale tegn.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Amifampridin blokkerer spenningsavhengige kaliumkanaler og forlenger derved presynaptisk depolarisering. Forlengelse av aksjonspotensialet forsterker transporten av kalsium inn i nerveendene. Resulterende økning av intracellulært kalsium fremmer eksocytose av vesikler som inneholder acetylkolin, noe som igjen forsterker nevromuskulær transmisjon. Forbedrer muskelstyrke og amplitudene for aksjonspotensial i hvilende muskel (CMAP - «compound muscle action potential») med en total vektet middeldifferanse på 1,69 mV (95% konfidensintervall (KI) 0,60-2,77).
Absorpsjon: Rask. Tmax: 0,6-1,3 timer. Hastighet og omfang av absorpsjonen påvirkes av matinntak. Ved samtidig inntak med mat reduseres Cmax og AUC, og Tmax øker (2 ganger). Biotilgjengeligheten er ca. 93-100%.
Fordeling: Distribusjon er studert hos rotter. Etter oral administrering absorberes amifampridin raskt fra mage-tarmkanalen og distribueres i stort omfang i hele kroppen. Vevskonsentrasjon er vanligvis lik eller større enn plasmakonsentrasjon, med størst konsentrasjon i utskillingsorganer (lever, nyrer og mage-tarmkanalen) og noe vev med kjertelfunksjon (tårekjertler, spyttkjertler, slimkjertler, hypofyse og skjoldkjertel).
Halveringstid: Plasmaelimineringshalveringstiden er ca. 2,5 timer for amifampridin, og 4 timer for den 3-N-acetylerte amifampridinmetabolitten.
Metabolisme: Amifampridin metaboliseres til en enkelt hoved-3-N-acetylert amifampridinmetabolitt.
Utskillelse: 93,2-100% utskilles i urin innen 24 timer (19% uendret og 74-81,7% som 3-N-acetylert amifampridinmetabolitt).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet, ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Firdapse, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 100 stk. (boks m/10 strips à 10 tabletter)
113885
H-resept
-
27424,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020