Kaliumkanalblokker.

N07X X07 (Fampridin)DEPOTTABLETTER 10 mg: Hver tablett inneh.: Fampridin 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert for bedring av gangfunksjonen hos voksne pasienter med multippel sklerose (MS) og problemer med å gå (EDSS 4-7).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Multippel sklerose (MS)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling er begrenset til forskrivning og overvåkning av leger med erfaring fra behandling av MS. Anbefalt dose er 10 mg 2 ganger daglig med 12 timers mellomrom (1 tablett morgen og kveld). Bør ikke administreres hyppigere eller med høyere doser enn anbefalt. Innledende forskrivning bør begrenses til 2-4 ukers behandling. Vurdering av gangevne, vha. f.eks. «Timed 25 Foot Walk» (T25FW) eller «Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale» (MSWS-12), anbefales for å evaluere forbedring innen 2-4 uker.
Glemt dose Vanlig doseringsregime skal følges. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
  • Eldre: Nyrefunksjonen bør undersøkes før behandlingsoppstart.
Administrering Bør tas uten mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke suges. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av andre legemidler som inneholder fampridin (4-aminopyridin). Tidligere eller fortsatt epileptiske anfall. Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml​/​minutt). Samtidig bruk av OCT2-hemmere, f.eks. cimetidin.

Forsiktighetsregler

Preparatet bør seponeres dersom det ikke sees forbedring eller hvis pasienten ikke rapporterer noen nytte. Ved redusert gangevne bør legen vurdere å avbryte behandlingen for å revurdere nytten. Reevalueringen bør omfatte seponering og vurdering av gangevne. Preparatet bør seponeres hvis pasienten ikke lenger har noen nytte i forbindelse med gange. Fampridinbehandling øker risikoen for epileptiske anfall. Bør gis med forsiktighet ved faktorer som kan senke anfallsterskelen. Bør seponeres hos pasienter som får et epileptisk anfall under behandling. Nedsatt nyrefunksjon kan gi høyere plasmakonsentrasjoner og økt bivirkningsgrad, særlig nevrologiske effekter. Undersøkelse av nyrefunksjon før behandling og regelmessig overvåkning under behandling anbefales hos alle pasienter, særlig eldre. Gis med forsiktighet ved lett nedsatt nyrefunksjon. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaktisk reaksjon, er rapportert, de fleste innen 1. uke av behandlingen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot pasienter med tidligere allergiske reaksjoner. Ved anafylaktisk eller annen alvorlig allergisk reaksjon bør preparatet seponeres, og behandlingen ikke gjenopptas. Bør gis med forsiktighet ved symptomer på arytmier og sinoatriell eller atrioventrikulær ledningsforstyrrelse pga. begrenset sikkerhetsinformasjon. Den økte insidensen av svimmelhet og balanseforstyrrelse som sees ved behandling kan gi økt risiko for fall. Gåhjelpemidler bør derfor brukes etter behov. Økt infeksjonsforekomst og nedsatt immunrespons kan ikke utelukkes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner (se Bivirkninger).

Interaksjoner

Se Kontraindikasjoner. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som er substrater for OCT2, f.eks. karvedilol, propranolol og metformin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter, og som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Anbefales ikke under amming.
FertilitetIngen effekt er sett på fertilitet hos dyr.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerAkutt overdosering: Forvirring, skjelving, diaforese, epileptisk anfall og amnesi. Bivirkninger i sentralnervesystemet ved høye doser er svimmelhet, forvirring, krampeanfall, status epilepticus, ufrivillig og koreoatetoide bevegelser. Andre bivirkninger ved høye doser er hjertearytmier (f.eks. supraventrikulær takykardi og bradykardi) og ventrikulær takykardi som følge av potensiell QT-forlengelse. Hypertensjon.
BehandlingStøttende. Gjentatte epileptiske anfall bør behandles med benzodiazepin, fenytoin eller annen egnet behandling mot akutte anfall.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeKaliumkanaler blokkeres slik at ionelekkasjen reduseres og dannelsen av aksjonspotensialet i demyeliniserte aksoner og nevrologisk funksjon forsterkes. Det antas at flere impulser da kan ledes gjennom sentralnervesystemet. Smal terapeutisk indeks.
AbsorpsjonRask og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet for depottabletter er ikke fastslått, men relativ biotilgjengelighet sammenlignet med vandig mikstur er 95%. Cmax og AUC øker doseproporsjonalt. Cmax øker ved samtidig matinntak.
Proteinbinding3-7%.
FordelingKrysser raskt blod-hjernebarrieren. Vd ca. 2,6 liter​/​kg.
HalveringstidCa. 6 timer.
MetabolismeOksideres til 3-hydroksy-4-aminopyridin via CYP 2E1, og konjugeres videre til 3-hydroksy-4-aminopyridinsulfat.
UtskillelseHovedsakelig via nyrene. Ca. 90% av dosen gjenfinnes i urin som uendret substans i løpet av 24 timer. <1% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Fampyra, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 28 stk. (blister)
056308

H-resept

1 070,00 C
56 stk. (blister)
086142

H-resept

2 000,80 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Fampyra DEPOTTABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04/2022


Sist endret: 29.04.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)