Erivedge

Roche

Antineoplastisk middel.

ATC-nr.: L01X X43

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER 150 mg: Hver kapsel inneh.: Vismodegib 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 173), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom, lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling.

Dosering

Skal bare forskrives av eller under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i behandling av de godkjente indikasjonene. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 1 gang daglig. Behandlingspauser på opptil 4 uker kan tillates basert på individuell toleranse. Nytten av kontinuerlig behandling må vurderes regelmessig, hvor optimal behandlingstid tilpasses individuelt.
Glemt dose: Dersom en dose glemmes skal pasienten ikke ta den, men fortsette med neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (definert iht. NCI-ODWG). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør pasienten overvåkes nøye for bivirkninger grunnet begrensede data. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes pga. sikkerhetsmessige forhold.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gravide eller ammende. Fertile kvinner, som ikke overholder Erivedge graviditetsforebyggende program. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Pasienten bør informeres om at legemidlet aldri må gis til andre personer. Graviditetsforebyggende program: Ved bruk til gravide kan vismodegib gi embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Fertile kvinner må få rådgivning om teratogen risiko, slik at de forstår at de ikke må ta vismodegib ved graviditet eller planlagt graviditet. Fertile kvinner skal ha negativ graviditetstest maks. innen 7 dager (dag for testing av graviditet = dag 1) før behandlingen starter og månedlig under behandling, selv ved amenoré. Graviditetstester bør ha minimum sensitivitet på 25 mIE/ml, ettersom hva som finnes lokalt tilgjengelig. Fertile kvinner må kunne overholde minst 2 effektive prevensjonsmetoder inkl. én meget sikker metode og én barrieremetode, under behandling og i 24 måneder etter siste dose, såfremt hun ikke forplikter seg til ikke å ha samleie (avholdenhet). Hvis pasienten blir gravid, én menstruasjon uteblir eller ved mistenkt graviditet, må kvinnen umiddelbart gi beskjed til behandlende lege og behandlingen avsluttes umiddelbart. Ved vedvarende uteblitt menstruasjon, bør årsaken antas å være graviditet inntil medisinsk bekreftelse. Pasienten må også informere behandlende lege ved avbrutt bruk av prevensjonsmiddel eller ved skifte av prevensjonsmiddel under behandlingen. Resept skal begrenses til 28 dagers behandling. Mannlige pasienter må få rådgivning om teratogen risiko ved ubeskyttet samleie med en gravid kvinne. Menn må alltid bruke kondom ved samleie under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose, og legen må informeres dersom kvinnelig partner blir gravid i løpet av denne perioden. Menn skal ikke donere sæd under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Helsepersonell må undervise pasienten slik at alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet til Erivedge er forstått og bekreftet. Følgende er anbefalte former for meget sikre prevensjonsmetoder: Hormonelle depotinjeksjoner, sterilisering, vasektomi, spiral (IUD). Følgende er anbefalte former for barrieremetoder: Kondomer for menn (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig) og pessar (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig). Postnatal utvikling: Prematur lukking av epifyseplaten og for tidlig pubertet er rapportert hos barn behandlet med vismodegib. Pga. lang halveringstid kan disse hendelsene forekomme eller utvikles etter avsluttet behandling. Blodgivning: Pasienten bør ikke gi blod under behandlingen og i 24 måneder etter siste dose. Utvikling av kutant plateepitelkarsinom (cuSCC): Ved avansert basalcellekarsinom (BCC) er det økt risiko for å utvikle cuSCC. Tilfeller av cuSCC er rapportert hos pasienter med avansert BCC som behandles med vismodegib. Det er ikke fastslått om cuSCC er relatert til behandlingen. Alle pasienter som behandles med vismodegib skal undersøkes jevnlig og ev. gis standardbehandling mot cuSCC. Hjelpestoffer: Inneholder laktosemonohydrat og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X43
Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med pH-forhøyende preparater, CYP450-hemmere eller P-gp-hemmere er ikke forventet (se SPC for interaksjonsstudier). Samtidig administrering med CYP-induktorer, kan føre til redusert vismodegibeksponering, og bør unngås. Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med CYP450-substrater er ikke forventet. Det kan ikke utelukkes at vismodegib-behandling i >7 dager kan indusere enzymer som metaboliserer svangerskapsforebyggende steroider, og dermed føre til redusert svangerskapsforebyggende effekt. In vitro-studier indikerer at vismodegib har potensiale til å opptre som en hemmer av brystkreftresistens-protein (BCRP-hemmer). In vivo-interaksjonsdata er ikke tilgjengelig. Det kan ikke utelukkes at vismodegib kan gi økt eksponering for legemidler som transporteres av dette proteinet. Samtidig administrering bør gjøres med forsiktighet og dosejustering kan være nødvendig. Inhibering av CYP-enzymer av vismodegib in vivo er utelukket. Vismodegib er en OATP1B1-hemmer in vitro og økt eksponering for OATP1B1-substrater kan ikke utelukkes. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av vismodegib og statiner.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Hemmere av Hedgehog-signalveien, slik som vismodegib, har vist seg å være embryotoksisk og/eller teratogent i flere dyrearter og kan gi alvorlige misdannelser. Kvinner må ikke bli gravide under behandling eller i løpet av 24 måneder etter siste dose, pga. risikoen for embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Vismodegib finnes i sæd. For å unngå potensiell eksponering av foster under graviditet må mannlige pasienter alltid bruke kondom ved samleie med kvinnelig partner under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Se Forsiktighetsregler vedrørende graviditetsforebyggende program.
Amming: Ukjent i hvilken grad vismodegib utskilles i morsmelk. Kvinner skal ikke amme under behandling med vismodegib eller i løpet av 24 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Kvinners fertilitet kan bli nedsatt ved behandling. Amenoré er observert i kliniske studier med fertile kvinner. Strategier for å bevare fertiliteten bør diskuteres med fertile kvinner før behandlingen starter. Det er ikke forventet nedsatt mannlig fertilitet.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, forstoppelse, oppkast, dyspepsi. Hud: Alopesi, pruritus, utslett. Kjønnsorganer/bryst: Amenoré. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, artralgi, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Dysgeusi, ageusi. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øvrige: Vektreduksjon, fatigue, smerter. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Smerter i øvre abdomen, abdominalsmerte. Hud: Madarosis, unormal hårvekst. Lever/galle: Økning i leverenzymer. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, muskel/skjelettsmerter i brystet, myalgi, smerter i siden, muskel- og skjelettsmerter, økt blod-CK. Nevrologiske: Hypogeusi. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Øvrige: Asteni. Ukjent frekvens: Endokrine: For tidlig pubertet. Lever/galle: Legemiddelindusert leverskade. Muskel-skjelettsystemet: Prematur epifyselukking.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser 3,6 × anbefalt daglig dose er ikke forbundet med økning i plasmanivået av vismodegib eller toksisitet.

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel. Småmolekylær hemmer av Hedgehog-signalveien.
Virkningsmekanisme: Binder seg til og hemmer transmembranproteinet Smoothened (SMO). Dermed blokkeres Hegdehog-signaloverføringen, aktivering av GLI-transkripsjonsfaktorer (Glioma-Associated Oncogene) og induksjon av Hedgehog-målgener. Mange av disse genene er involvert i proliferasjon, overlevelse og differensiering.
Absorpsjon: Absolutt gjennomsnittlig biotilgjengelighet av 1 enkeltdose er 31,8% (variasjonskoeffisient 14,5%). Absorpsjonen er mettbar.
Proteinbinding: 97%.
Fordeling: Vd: 16,4-26,6 liter.
Halveringstid: 4 dager ved steady state ved kontinuerlig dosering. Etter kontinuerlig daglig dosering er det en tredoblet akkumulering av total plasmakonsentrasjon. Etter 1 enkeltdose er t1/2 ca. 12 dager.
Metabolisme: Vismodegib og metabolitter metaboliseres primært via lever. CYP2C9 ser ut til delvis å bidra.
Utskillelse: Mesteparten gjenfinnes i feces (82% av administrert dose) og i urinen (4,4% av administrert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i tett flaske for å beskytte mot fuktighet. Ikke anvendt legemiddel bør umiddelbart destrueres i overenstemmelse med lokale krav (kan returneres til apoteket eller behandlende lege).

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Sist endret: 10.12.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.11.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Erivedge, KAPSLER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
150 mg28 stk. (boks)
376974
H-resept
Byttegruppe
69461,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

basalcellekarsinom (basalcellekreft, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gliom: Gliom er en type hjernesvulst som utgår fra såkalte gliaceller. Gliacellene er vanlig i hjernen, hvor de danner en type støttevev. Gliomer graderes fra 1 til 4, avhengig av hvor ondartede de er. Grad 4-gliom er den mest ondartede.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.