Antineoplastisk middel.

L01X J01 (Vismodegib)KAPSLER 150 mg: Hver kapsel inneh.: Vismodegib 150 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 173), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom, lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Skal bare forskrives av eller under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring i behandling av de godkjente indikasjonene. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 1 gang daglig. Behandlingspauser på opptil 4 uker kan tillates basert på individuell toleranse. Nytten av kontinuerlig behandling må vurderes regelmessig, hvor optimal behandlingstid tilpasses individuelt.
Glemt dose Dersom en dose glemmes skal pasienten ikke ta den, men fortsette med neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (definert iht. NCI-ODWG).
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør pasienten overvåkes nøye for bivirkninger grunnet begrensede data.
  • Barn og ungdom <18 år: Bør ikke brukes pga. sikkerhetsmessige forhold.
Administrering Tas med eller uten mat. Svelges hele med vann. Skal ikke åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gravide eller ammende. Fertile kvinner, som ikke overholder Erivedge graviditetsforebyggende program. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Graviditetsforebyggende program: Ved bruk til gravide kan vismodegib gi embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Fertile kvinner må få rådgivning om teratogen risiko, slik at de forstår at de ikke må ta vismodegib ved graviditet eller planlagt graviditet. Fertile kvinner skal ha negativ graviditetstest maks. innen 7 dager (dag for testing av graviditet = dag 1) før behandlingen starter og månedlig under behandling, selv ved amenoré. Graviditetstester bør ha minimum sensitivitet på 25 mIE​/​ml, ettersom hva som finnes lokalt tilgjengelig. Fertile kvinner må kunne overholde minst 2 effektive prevensjonsmetoder inkl. én meget sikker metode og én barrieremetode, under behandling og i 24 måneder etter siste dose, såfremt hun ikke forplikter seg til ikke å ha samleie (avholdenhet). Hvis pasienten blir gravid, én menstruasjon uteblir eller ved mistenkt graviditet, må kvinnen umiddelbart gi beskjed til behandlende lege og behandlingen avsluttes umiddelbart. Ved vedvarende uteblitt menstruasjon, bør årsaken antas å være graviditet inntil medisinsk bekreftelse. Pasienten må også informere behandlende lege ved avbrutt bruk av prevensjonsmiddel eller ved skifte av prevensjonsmiddel under behandlingen. Resept skal begrenses til 28 dagers behandling. Mannlige pasienter må få rådgivning om teratogen risiko ved ubeskyttet samleie med en gravid kvinne. Menn må alltid bruke kondom ved samleie under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose, og legen må informeres dersom kvinnelig partner blir gravid i løpet av denne perioden. Menn skal ikke donere sæd under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Helsepersonell må undervise pasienten slik at alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet til Erivedge er forstått og bekreftet. Følgende er anbefalte former for meget sikre prevensjonsmetoder: Hormonelle depotinjeksjoner, sterilisering, vasektomi, spiral (IUD). Følgende er anbefalte former for barrieremetoder: Kondomer for menn (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig) og pessar (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig). Postnatal utvikling: Prematur lukking av epifyseplaten og for tidlig pubertet er rapportert hos barn behandlet med vismodegib. Pga. lang halveringstid kan disse hendelsene forekomme eller utvikles etter avsluttet behandling. Blodgivning: Pasienten bør ikke gi blod under behandlingen og i 24 måneder etter siste dose. Alvorlige hudbivirkninger: Alvorlige hudbivirkninger (SCAR), som kan være livstruende, er rapportert, inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS)​/​toksisk epidermal nekrolyse (TEN), legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). Hvis noen av disse reaksjonene oppstår må behandlingen ikke gjenopptas på noe tidspunkt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med pH-forhøyende preparater, CYP450-hemmere eller P-gp-hemmere er ikke forventet (se SPC for interaksjonsstudier). Samtidig administrering med CYP-induktorer, kan føre til redusert vismodegibeksponering, og bør unngås. Klinisk signifikante farmakokinetiske interaksjoner med CYP450-substrater er ikke forventet. Det kan ikke utelukkes at vismodegib-behandling i >7 dager kan indusere enzymer som metaboliserer svangerskapsforebyggende steroider, og dermed føre til redusert svangerskapsforebyggende effekt. In vitro-studier indikerer at vismodegib har potensiale til å opptre som en hemmer av brystkreftresistens-protein (BCRP-hemmer). In vivo-interaksjonsdata er ikke tilgjengelig. Det kan ikke utelukkes at vismodegib kan gi økt eksponering for legemidler som transporteres av dette proteinet. Samtidig administrering bør gjøres med forsiktighet og dosejustering kan være nødvendig. Inhibering av CYP-enzymer av vismodegib in vivo er utelukket. Vismodegib er en OATP1B1-hemmer in vitro og økt eksponering for OATP1B1-substrater kan ikke utelukkes. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av vismodegib og statiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
GraviditetHemmere av Hedgehog-signalveien, slik som vismodegib, har vist seg å være embryotoksisk og​/​eller teratogent i flere dyrearter og kan gi alvorlige misdannelser. Kvinner må ikke bli gravide under behandling eller i løpet av 24 måneder etter siste dose, pga. risikoen for embryoføtal død eller alvorlige fosterskader. Vismodegib finnes i sæd. For å unngå potensiell eksponering av foster under graviditet må mannlige pasienter alltid bruke kondom ved samleie med kvinnelig partner under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose. Se Forsiktighetsregler vedrørende graviditetsforebyggende program.
AmmingUkjent i hvilken grad vismodegib utskilles i morsmelk. Kvinner skal ikke amme under behandling med vismodegib eller i løpet av 24 måneder etter siste dose.
FertilitetKvinners fertilitet kan bli nedsatt ved behandling. Amenoré er observert i kliniske studier med fertile kvinner. Strategier for å bevare fertiliteten bør diskuteres med fertile kvinner før behandlingen starter. Det er ikke forventet nedsatt mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Doser 3,6 × anbefalt daglig dose er ikke forbundet med økning i plasmanivået av vismodegib eller toksisitet.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntineoplastisk middel. Småmolekylær hemmer av Hedgehog-signalveien.
VirkningsmekanismeBinder seg til og hemmer transmembranproteinet Smoothened (SMO). Dermed blokkeres Hegdehog-signaloverføringen, aktivering av GLI-transkripsjonsfaktorer (Glioma-Associated Oncogene) og induksjon av Hedgehog-målgener. Mange av disse genene er involvert i proliferasjon, overlevelse og differensiering.
AbsorpsjonAbsolutt gjennomsnittlig biotilgjengelighet av 1 enkeltdose er 31,8% (variasjonskoeffisient 14,5%). Absorpsjonen er mettbar.
Proteinbinding97%.
FordelingVd: 16,4-26,6 liter.
Halveringstid4 dager ved steady state ved kontinuerlig dosering. Etter kontinuerlig daglig dosering er det en tredoblet akkumulering av total plasmakonsentrasjon. Etter 1 enkeltdose er t1/2 ca. 12 dager.
MetabolismeVismodegib og metabolitter metaboliseres primært via lever. CYP2C9 ser ut til delvis å bidra.
UtskillelseMesteparten gjenfinnes i feces (82% av administrert dose) og i urinen (4,4% av administrert dose).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i tett flaske for å beskytte mot fuktighet. Ikke anvendt legemiddel bør umiddelbart destrueres i overenstemmelse med lokale krav (kan returneres til apoteket eller behandlende lege).

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 28 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

 

Pakninger, priser og refusjon

Erivedge, KAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
150 mg 28 stk. (boks)
376974

H-resept

69 461,70 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Erivedge KAPSLER 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

01.07.2021


Sist endret: 15.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)