Entocort

Tillotts Pharma


Kortikosteroid.

A07E A06 (Budesonid)DEPOTKAPSLER 3 mg: Hver depotkapsel inneh.: Budesonid 3 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Crohns sykdom: Voksne: Crohns sykdom lokalisert i ileum og/eller colon ascendens. Barn ≥8 år med vekt >25 kg: Korttidsbehandling av mild til moderat aktiv Crohns sykdom lokalisert til ileum og/eller colon ascendens når induksjon av remisjon ikke har lyktes med enteral ernæring. Mikroskopisk kolitt: Voksne: Induksjon av remisjon hos pasienter med mikroskopisk kolitt. Vedlikeholdsbehandling av alvorlig, tilbakevendende mikroskopisk kolitt.

Dosering

Crohns sykdom, voksne: Anbefalt dosering for å oppnå remisjon er 9 mg daglig, gitt som en enkelt dose i inntil 8 uker. Vedlikeholdelse av remisjon: Initialt 1 enkelt dose på 6 mg. Dosen bør holdes på et lavest mulig nivå som er nødvendig for å opprettholde kontroll av symptomer. Ved langvarig behandling kan dosejustering være nødvendig pga. sykdomsaktiviteten. For å erstatte prednisolon hos steroidavhengige anbefales en daglig dose på 6 mg. Ved oppstart av budesonidbehandling skal prednisolondosen trappes ned.
Crohns sykdom, barn ≥8 år med vekt >25 kg: En pediater med kompetanse og erfaring i å behandle barn med Crohns sykdom bør være ansvarlig for behandlingen. Anbefalt dose ved mild til moderat aktiv Crohns sykdom: 9 mg daglig, gitt som en enkelt dose i inntil 8 uker. Full effekt oppnås vanligvis i løpet av 2-4 uker. Så snart symptomkontroll er oppnådd, bør doseringen trappes gradvis ned til laveste effektive dose. Budesonid kan maskere tegn på mukosal inflammasjon og nedtrapping til laveste effektive dose må derfor ikke bare relateres til åpenbare kliniske symptomer, men også til de mest sensitive markørene på inflammasjon (fekalt kalprotektin eller mukosal biopsi). Ingen erfaring fra behandling >12 uker.
Mikroskopisk kolitt, voksne: Aktiv fase: Anbefalt dose er 9 mg daglig, gitt som en enkelt dose i inntil 8 uker. Vedlikeholdelse av remisjon: Vedlikeholdsbehandling anbefales kun hvis symptomatisk behandling har utilstrekkelig effekt. Anbefalt maks. dose er 6 mg 1 gang daglig. Laveste effektive dose skal etterstrebes. Effekten av behandlingen skal regelmessig vurderes for å avgjøre om behandling er nødvendig.
Seponering: Crohns sykdom (vedlikeholdelse av remisjon): Behandlingen bør trappes gradvis ned før seponering, f.eks. nedtrapping med 3 mg hver 2. uke. Mikroskopisk kolitt (aktiv fase): Nedtrapping i de siste 2 ukene anbefales.
Administrering: Dosen skal tas om morgenen før frokost. Regelmessig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice under behandling bør unngås. Svelges hele sammen med vann. Kan åpnes, men innholdet skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bivirkninger som er typiske for systemiske kortikosteroider kan oppstå, f.eks. glaukom. Forsiktighet utvises ved infeksjoner (systemisk eller lokal bakteriell infeksjon, sopp- eller virusinfeksjon), hypertensjon, diabetes mellitus, osteoporose, magesår, glaukom eller katarakt, familiær diabetes eller familiært glaukom, eller ved andre tilstander der glukokortikoider kan forårsake bivirkninger. Uvelhet på en uspesifikk måte kan oppstå ved seponering, f.eks. smerter i muskler og ledd. En generell utilstrekkelig kortikosteroid effekt bør mistenkes ved symptomer som tretthet, hodeverk, kvalme og oppkast. Overgang fra kortikosteroider med sterk systemisk effekt til budesonid vil noen ganger få frem latente allergier tidligere kontrollert av legemidlet, f.eks. rhinitt og eksem. Binyrebarksuppresjon kan også oppstå ved en slik overgang. Ved nedsatt leverfunksjon påvirkes budesonids farmakokinetikk, med nedsatt eliminasjonshastighet og økt oral systemisk tilgjengelighet som resultat. Vær oppmerksom på mulige systemiske bivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. ketokonazol eller preparater som inneholder kobicistat, bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko for systemiske bivirkninger av kortikosteroider. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter. Dersom pasienten utsettes for stress-situasjoner, f.eks. kirurgi, anbefales å gi et systemisk glukokortikoid som tilleggsbehandling. Ved kronisk behandling i usedvanlige høye doser kan systemiske kortikosteroideffekter som hyperkortisisme og binyresuppresjon oppstå. Synsforstyrrelser: Synsforstyrrelser kan oppstå ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Hvis en pasient får symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er rapportert etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Barn og ungdom: Må følges nøye mtp. mulige steroidbivirkninger som f.eks. adrenal suppresjon og vekstretardasjon. Det er anbefalt at høyden på barn som får forlenget behandling med kortikosteroider blir kontrollert regelmessig. Ved vekstreduksjon bør behandlingen revurderes. Nytte av behandling og risiko for vekstsuppresjon må nøye vurderes. Langtidsstudier er ikke gjennomført hos barn. ACTH-stimuleringstest: Fordi binyrebarkfunksjonen kan undertrykkes, kan en ACTH-stimuleringstest for diagnostisering av hypofyseinsuffisiens vise falske resultater (for lave verdier). Hjelpestoffer: Inneholder sukrose, pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel bør ikke bruke dette legemidlet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ketokonazol og grapefruktjuice kan gi en flerfoldig økning av systemisk tilgjengelighet av budesonid. Samtidig bruk av ketokonazol eller andre potente CYP3A4-hemmere bør unngås. Dersom dette ikke er mulig bør intervallet mellom administreringene være så langt som mulig, og en reduksjon av budesoniddosen kan også vurderes. Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer kan redusere budesonideksponering, noe som kan gjøre en doseøkning nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Bruk under graviditet forutsetter at nytten for pasienten veies mot mulige skadevirkninger på fosteret.
Amming: Går over i morsmelk. Basert på data fra inhalert budesonid, og at budesonid viser lineær farmakokinetikk innenfor terapeutisk doseintervall etter inhalert, oral og rektal administrering, er eksponering hos barn som ammes antatt å være lav ved terapeutiske doser. Dette indikerer at budesonid kan brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Vanlige Cushinglignende symptombilde, hemming av egenutsondring av ACTH og kortisol
Svært sjeldne Veksthemming
Gastrointestinale
Vanlige Dyspepsi
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner
Hud
Vanlige Eksem, kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Ekkymose
Immunsystemet
Vanlige Immunsuppresjon
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Menstruasjonsforstyrrelse
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskelkramper
Nevrologiske
Mindre vanlige Psykomotorisk hyperaktivitet, tremor
Psykiske
Vanlige Atferdsendringer som nervøsitet, insomni, humørsvingninger og depresjon
Mindre vanlige Angst
Sjeldne Aggresjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypokalemi
Øye
Sjeldne Glaukom, katarakt inkl. subkapsulær katarakt, tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Endokrine Cushinglignende symptombilde, hemming av egenutsondring av ACTH og kortisol
Gastrointestinale Dyspepsi
Hjerte Palpitasjoner
Hud Eksem, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Immunsuppresjon
Kjønnsorganer/bryst Menstruasjonsforstyrrelse
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Psykiske Atferdsendringer som nervøsitet, insomni, humørsvingninger og depresjon
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Mindre vanlige
Nevrologiske Psykomotorisk hyperaktivitet, tremor
Psykiske Angst
Sjeldne
Hud Ekkymose
Psykiske Aggresjon
Øye Glaukom, katarakt inkl. subkapsulær katarakt, tåkesyn
Svært sjeldne
Endokrine Veksthemming
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved kronisk bruk av store doser: Hyperkortisisme, nedsatt binyrefunksjon.
Behandling: Gradvis seponering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Uttalt lokal antiinflammatorisk effekt i ileum og colon ascendens.
Absorpsjon: Raskt og tilsynelatende fullstendig. Tmax etter 3-5 timer. Biotilgjengelighet ca. 20% etter en enkeltdose hos pasienter med aktiv sykdom. Etter 8 ukers gjentatt dosering er biotilgjengeligheten tilnærmet som hos friske individer ca. 10%. Budesonid 9 mg i 7 dager ga høyere AUC (17%) og Cmax (50%) hos barn (9-14 år) sammenlignet med voksne.
Proteinbinding: Ca. 85-90%.
Metabolisme: >90% av absorbert dose metaboliseres i leveren (first pass). Hovedmetabolittenes glukokortikoide effekt er <1% av effekten av budesonid.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares i boksen, ved høyst 25°C. Korken må skrus godt fast etter bruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Entocort, DEPOTKAPSLER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3 mg 100 stk. (boks)
082784
Blå resept
-
979,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.07.2020