MEDISINERT PLASTER 25 mg/25 mg: Hvert plaster inneh.: Lidokain 25 mg, prilokain 25 mg, karbomerer, makrogolglyserolhydroksystearat, natriumhydroksid, renset vann, skumtape, cellulose laminat surlyn 1652.


Indikasjoner

Topikal anestesi av intakt hud i forbindelse med kanyleinnføring, f.eks. intravenøse katetre eller ved blodprøvetaking og overfladiske kirurgiske prosedyrer hos voksne og barn.

Dosering

Bruk av Emla før MMR-vaksine eller i.m. difteri-kikhoste-stivkrampe-inaktivert poliovirus-H. influenzae b- eller hepatitt B-vaksiner påvirker ikke gjennomsnittlig antistofftiter.
Mindre prosedyrer, f.eks. kanyleinnføring og kirurgisk behandling av lokale lesjoner
Voksne og ungdom >12 år: ≥1 plaster(e) settes på hudområde(ne) i 1‑5 timer. Nyfødte og spedbarn 0-2 måneder: Ikke >1 plaster i 1 time. Applisering i >1 time er ikke dokumentert. Kun én enkelt dose bør gis i løpet av et døgn. Bør ikke brukes hos spedbarn <37 ukers gestasjonsalder eller ved behandling med methemoglobin‑induserende midler. Spedbarn 3-11 måneder: Opptil 2 plastre i 1 time. Det kan gis maks. 2 doser med et intervall på 12 timer i løpet av et døgn. Bør ikke brukes ved behandling med methemoglobin‑induserende midler. Barn 1‑5 år: Opptil 10 plastre i 1‑5 timer. Etter lengre applikasjonstid reduseres anestesieffekten. Barn 6‑11 år: Opptil 20 plastre i 1‑5 timer. Etter lengre applikasjonstid reduseres anestesieffekten.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosereduksjon ikke nødvendig.
  • Barn med atopisk dermatitt, før fjerning av mollusker: Applikasjonstid: 30 minutter.
  • Eldre: Ingen dosereduksjon nødvendig.
Administrering Til bruk på huden. Beskyttelseslaget fjernes fra den klebende overflaten før plasteret settes på, se utførlig bruksanvisning i pakningsvedlegget. Etter at beskyttelseslaget er fjernet og plasteret er satt på huden, skal kun ytterkantene på plasteret trykkes ned. Ikke legg trykk over midten av plasteret. Dette kan føre til at emulsjonen spres til den adhesive delen av plasteret og dermed svekker den adhesive effekten. Plasteret bør påføres minst 1 time før behandling. Fjern kroppshår fra påføringsstedet, om nødvendig. Plasteret skal ikke deles eller klippes i mindre biter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av amidtypen.

Forsiktighetsregler

Pasienter med arvelig glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel eller idiopatisk methemoglobinemi, er mer følsomme overfor tegn på methemoglobinemi indusert av aktivt virkestoff. Hos pasienter med mangel på glukose-6-fosfat-dehydrogenase er antidoten metylenblått ineffektiv ved methemoglobinreduksjon og kan oksidere hemoglobin i stedet, og behandling med metylenblått skal derfor ikke gis. Bør ikke appliseres på åpne sår, pga. manglende absorpsjonsdata. Det er ikke vist effekt ved stikk i hæl til nyfødte. Forsiktighet bør utvises ved bruk på hudområder med atopisk dermatitt. Kortere applikasjonstid, 15-30 minutter, kan være nok. Applikasjonstider >30 minutter hos pasienter med atopisk dermatitt kan føre til økt insidens av lokale vaskulære reaksjoner, særlig rødhet på applikasjonsstedet og i noen tilfeller petekkier og purpura. Før fjerning av mollusker hos barn med atopisk dermatitt, anbefales det å la plasteret virke i 30 minutter. Unngå kontakt med øynene pga. irritasjon. Reduserte beskyttelsesreflekser kan dessuten medføre irritasjon og mulig abrasjon av hornhinnen. Ved kontakt med øyne, skyll godt med vann eller natriumkloridoppløsning, og beskytt øyet godt inntil følelsen kommer tilbake. Virkestoffene har baktericide og antivirale egenskaper i konsentrasjoner >0,5-2% og resultatet av intrakutan injeksjon av levende vaksiner bør overvåkes. Studie viser at immuniseringsresponsen ikke synes å påvirkes når Emla brukes før BCG-vaksine. Inneholder makrogolglyserolhydroksystearat, som kan forårsake hudreaksjoner. Hos nyfødte/spedbarn <3 måneder, er det vanlig å observere en forbigående, ikke klinisk signifikant økt fraksjon av methemoglobin i opptil 12 timer etter applisering innenfor anbefalt dosering. Dersom anbefalt dose overskrides, skal pasienten overvåkes for systemiske bivirkninger i tillegg til methemoglobinemi. Bør ikke brukes hos nyfødte/spedbarn <12 måneders alder, som samtidig får behandling med methemoglobin-induserende midler eller hos for tidlig fødte spedbarn med en gestasjonsalder <37 uker, ettersom de har en risiko for å utvikle økt methemoglobinnivå.

Interaksjoner

Høye doser prilokain kan forårsake økt fraksjon av methemoglobin hos pasienter som behandles med visse methemoglobin‑induserende midler (f.eks. sulfonamider, nitrofurantoin, fenytoin, fenobarbital). Ved bruk av store doser Emla, bør man ta i betraktning risikoen for ytterligere systemisk toksisitet hos pasienter som behandles med andre lokalanestetika eller andre legemidler som strukturmessig er beslektet med lokalanestetika, siden de toksiske effektene er additive. Legemidler som reduserer utskillelsen av lidokain (f.eks. cimetidin eller betablokkere), kan forårsake potensielt toksiske plasmakonsentrasjoner når lidokain gis gjentatte ganger i høye doser over en lengre tidsperiode. Dette antas ikke å være av klinisk betydning ved korttidsbehandling med lidokain ved anbefalte doser. Barn: Spesifikke interaksjonsstudier hos barn er ikke utført. Interaksjoner vil sannsynligvis likne de hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSelv om lokal applikasjon gir lav systemisk absorpsjon, bør forsiktighet utvises ved bruk hos gravide pga. utilstrekkelige data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo‑/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Reproduksjonstoksisitet er vist ved s.c./i.m. administrering av høye doser av lidokain eller prilokain som overgår eksponeringen ved lokal applikasjon. Lidokain og prilokain krysser placentabarrieren og kan bli absorbert av fostervevet. Det er rimelig å anta at lidokain og prilokain er brukt hos et stort antall gravide. Hittil er ingen spesifikke forstyrrelser av reproduksjonsprosessen rapportert, f.eks. økt insidens av misdannelser eller andre direkte eller indirekte skadelige effekter på fosteret.
AmmingLidokain, og sannsynligvis også prilokain, utskilles i morsmelk, men i så små mengder at det vanligvis ikke foreligger noen risiko for at barnet skal bli påvirket ved terapeutiske doser. Kan benyttes ved amming dersom det er nødvendig.
FertilitetDyrestudier har ikke vist svekket fertilitet hos hann- eller hunnrotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Sjeldne tilfeller av signifikant methemoglobinemi er rapportert.
SymptomerPrilokain i høye doser kan forårsake økt fraksjon av methemoglobin spesielt hos disponerte individer, ved for hyppig dosering hos nyfødte og spedbarn <12 måneder og i kombinasjon med methemoglobin‑induserende legemidler (f.eks. sulfonamider, nitrofurantoin, fenytoin og fenobarbital). Det må tas i betraktning at pulsoksimeterverdien kan overestimere den reelle oksygenmetningen ved tilfeller av økt methemoglobinfraksjon. Ved mistenkt methemoglobinemi, kan det derfor være mer nyttig å overvåke oksygenmetningen ved CO-oksymetri. Dersom andre symptomer på systemisk toksisitet skulle forekomme, er det forventet at de er tilsvarende som etter administrering av lokalanestetika via andre administreringsmåter. Toksisitet av lokalanestetika vises ved symptomer på nervesystemeksitasjon, og i alvorlige tilfeller, sentralnervøs og kardiovaskulær depresjon. Alvorlige nevrologiske symptomer (kramper, CNS-depresjon) må behandles symptomatisk med respiratorisk støtte og administrering av antikonvulsiva, mens sirkulasjonsproblemer behandles i tråd med anbefalinger for gjenoppliving.
BehandlingKlinisk signifikant methemoglobinemi bør behandles med en langsom i.v. injeksjon av metylenblått. Pga. langsom absorpsjon fra en behandlet intakt hudflate bør en pasient med symptomer på intoksikasjon observeres i flere timer etter akutt førstehjelp.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringLidokain og prilokain tilhører amidgruppen av lokalanestetika.
VirkningsmekanismeGir dermal anestesi gjennom frisetting av lidokain og prilokain inn i epidermis og dermis og til dermale smertereseptorer og nerveender. Lidokain og prilokain stabiliserer nervemembraner ved å hemme ionestrøm som er nødvendig for igangsetting og ledning av impulser, og gir derved lokal anestesi. Kvaliteten av anestesien avhenger av applikasjonstid og dose. Tiden som er nødvendig for å oppnå sikker anestesi av intakt hud er 1-2 timer, avhengig av prosedyretype. Den lokalanestetiske effekten blir bedre med lengre applikasjonstid, fra 1-2 timer på de fleste deler av kroppen, med unntak av ansiktshuden. Pga. den tynne ansiktshuden og den høye blodgjennomstrømningen, oppnås maks. lokalanestetisk effekt etter 30‑60 minutter i panne og kinn. Varigheten av anestesi etter applisering i 1-2 timer, er minst 2 timer etter fjerning av plasteret, bortsett fra ansiktet hvor varigheten er kortere. Er like effektiv og gir samme tid til innsettende anestetisk effekt over hele spekteret av hudtyper, fra svakt til kraftig pigmentert hud (hudtype I til IV). Emla fremkaller en bifasisk vaskulær respons som involverer initial vasokonstriksjon, fulgt av vasodilatasjon på applikasjonsstedet. Hos pasienter med atopisk dermatitt er en tilsvarende, men kortere, vaskulær reaksjon observert, med erytem som oppstår etter 30‑60 minutter, noe som indikerer raskere absorpsjon gjennom huden. Emla kan forårsake forbigående tykkere hud, til dels forårsaket av hydrering av huden under plasteret. Hudtykkelsen reduseres i løpet av 15 minutters eksponering for luft. Dybden av hudanestesien øker med applikasjonstiden. Hos 90% av pasientene er anestesien tilstrekkelig for innføring av en biopsistanse (4 mm i diameter) til en dybde på 2 mm etter 60 minutters behandling, og til 3 mm etter 120 minutters behandling.
AbsorpsjonSystemisk absorpsjon er avhengig av dose, applikasjonsområde og applikasjonstid. Ytterligere faktorer omfatter hudtykkelse (som varierer for forskjellige områder av kroppen), andre tilstander som hudsykdommer, og barbering.
UtskillelseMetabolittene utskilles via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Pakninger uten resept

Plaster 2 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Emla, MEDISINERT PLASTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg/25 mg 2 stk.
087251

-

* F
20 stk.
531962

-

503,30 C

Individuell refusjon

Lidokain og prilokain
Legemidler: Emla, Tapin
Indikasjon: Sykdommer med behov for jevnlige A) intravenøs injeksjon eller infusjon, B) innleggelse av intravenøs eller subkutan kanyle, eller C) bytte av nål i veneport (VAP).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Emla MEDISINERT PLASTER 25 mg/25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.11.2021


Sist endret: 16.12.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)