Emend

Ivemend

MSD


Antiemetikum.

A04A D12 (Aprepitant)KAPSLER, harde 80 mg og 125 mg: Emend: Hver kapsel inneh.: Aprepitant 80 mg, resp. 125 mg, sukrose 80 mg, resp. 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 80 mg: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 125 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


KAPSLER, harde i startpakning 80 mg og 125 mg: Emend: Hver kapsel inneh.: Aprepitant 80 mg, resp. 125 mg, sukrose 80 mg, resp. 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 80 mg: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 125 mg: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg: Ivemend: Hvert hetteglass inneh.: Fosaprepitantdimeglumin tilsv. fosaprepitant 150 mg (tilsv. 130,5 mg aprepitant), dinatriumedetat, polysorbat 80, vannfri laktose, natriumhydroksid, fortynnet saltsyre.


Indikasjoner

Emend, kapsler: Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt og moderat emetogen cancer-kjemoterapi hos voksne og ungdom fra 12 år. Gis som del av en kombinasjonsbehandling. Ivemend, infusjonsvæske: Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt- og moderat emetogen cancer-kjemoterapi hos voksne, ungdom og barn ≥6 måneder. Gis som del av en kombinasjonsbehandling.

Dosering

Emend, kapsler: Voksne: Gis i 3 dager som del av et regime som inkl. et kortikosteroid og en 5-HT3-antagonist. Anbefalt dose er 125 mg oralt 1 gang 1 time før kjemoterapibehandling på dag 1, og 80 mg oralt 1 gang daglig på dag 2 og 3 på morgenen. Følgende regimer anbefales til voksne:
Anbefalt dosering ved sterkt emetogent kjemoterapiregime:

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Aprepitant (oralt)

125 mg

80 mg

80 mg

ingen

Deksametason (oralt)

12 mg

8 mg

8 mg

8 mg

5-HT3-antagonist

standarddose av
5-HT3-antagonist

ingen

ingen

ingen

Deksametason gis 30 minutter før kjemoterapibehandling på dag 1, og om morgenen på dagene 2 til 4. Dosen av deksametason tar hensyn til virkestoffinteraksjoner. Se Felleskatalogteksten for 5-HT3-antagonisten for riktig doseringsinformasjon.
Anbefalt dosering ved moderat emetogent kjemoterapiregime:

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Aprepitant (oralt)

125 mg

80 mg

80 mg

Deksametason (oralt)

12 mg

ingen

ingen

5-HT3-antagonist

standarddose av
5-HT3-antagonist

ingen

ingen

Deksametason gis 30 minutter før kjemoterapibehandling på dag 1. Deksametasondosen tar hensyn til virkestoffinteraksjoner. Ungdom (12-17 år): Gis i 3 dager som del av et regime som inkluderer en 5-HT3-antagonist. Anbefalt dose av kapsler er 125 mg oralt 1 gang 1 time før kjemoterapibehandling på dag 1, og 80 mg oralt 1 gang daglig på dag 2 og 3 på morgenen hvis det ikke gis kjemoterapibehandling. Se Felleskatalogteksten for 5-HT3-antagonisten for riktig doseringsinformasjon. Emend: Effektdata for kombinasjon med andre kortikosteroider er begrenset.
Ivemend, infusjonsvæske: Voksne: Gis som uavbrutt i.v. infusjon over 20-30 minutter, kun på dag 1. Igangsettes ca. 30 minutter før kjemoterapi. Gis sammen med et kortikosteroid og en 5-HT3-antagonist, se tabellene nedenfor. Aprepitant (Emend kapsler) skal ikke gis oralt sammen med Ivemend 150 mg infusjonsvæske.
Anbefalt dosering ved sterkt emetogent kjemoterapiregime:

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Ivemend (i.v.)

150 mg

ingen

ingen

ingen

Deksametason (oralt)

12 mg

8 mg

8 mg × 2

8 mg × 2

5-HT3-antagonist

standarddose av
5-HT3-antagonist

ingen

ingen

ingen

Deksametason bør gis 30 minutter før kjemoterapibehandling på dag 1, om morgenen på dag 2 og morgen og kveld på dag 3 og 4. Deksametasondosen tar hensyn til virkestoffinteraksjoner. Se Felleskatalogteksten for 5-HT3-antagonisten for riktig doseringsinformasjon.
Anbefalt dosering ved moderat emetogent kjemoterapiregime:

 

Kun dag 1

Ivemend (i.v.)

150 mg

Deksametason (oralt)

12 mg

5-HT3-antagonist

Standarddose av 5-HT3-antagonist

Deksametason bør gis 30 minutter før kjemoterapibehandling på dag 1. Deksametasondosen tar hensyn til virkestoffinteraksjoner. Se Felleskatalogteksten for 5-HT3-antagonisten for riktig doseringsinformasjon. Ivemend: Effektdata for kombinasjon med andre kortikosteroider er begrenset. Barn og ungdom (≥6 måneder, og ≥6 kg): Anbefalt dosering gitt sammen med en 5-HT3-antagonist, med/uten kortikosteroid, i forbindelse med administrering av et regime med høy emetogen kjemoterapi (HEC) eller moderat emetogen kjemoterapi (MEC) over 1 eller flere dager er vist nedenfor. Infusjon fullføres ca. 30 minutter før kjemoterapi. Deksametason bør gis 30 minutter før kjemoterapibehandling på dag 1.
Dosering ved 1 eller flere dagers kjemoterapiregimer:

 

Populasjon

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Ivemend (i.v.)

≥12 år

115 mg i.v.

80 mg i.v. eller
80 mg oralt (kapsler).

80 mg i.v. eller
80 mg oralt (kapsler).

 

6 måneder-12 år
og ikke <6 kg

3 mg/kg i.v.
Maks. dose
115 mg.

2 mg/kg i.v. eller
2 mg/kg oralt (mikstur).
Maks. dose 80 mg.

2 mg/kg i.v. eller
2 mg/kg oralt (mikstur).
Maks. dose 80 mg.

Deksametason
(oralt)

Alle pediatriske pasienter

Hvis et kortikosteroid gis samtidig, gi 50% av anbefalt dose med kortikosteroid på dag 1-4.

5-HT3-
antagonist

Alle pediatriske pasienter

Se preparatomtale for aktuell 5-HT3-antagonist for anbefalt dosering.

Alternativ dosering for 1-dags kjemoterapiregime:

 

Populasjon

Dag 1

Ivemend (i.v.)

≥12 år

150 mg i.v.

 

>2 år-12 år

4 mg/kg i.v. Maks. dose 150 mg.

 

6 måneder-2 år og ikke <6 kg

5 mg/kg i.v. Maks. dose 150 mg.

Deksametason
(oralt)

Alle pediatriske pasienter

Hvis et kortikosteroid gis samtidig, gi 50% av anbefalt dose med kortikosteroid på dag 1 og 2.

5-HT3-
antagonist

Alle pediatriske pasienter

Se preparatomtale for aktuell 5-HT3-antagonist for anbefalt dosering.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Brukes med forsiktighet ved moderat eller alvorlig redusert leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn og ungdom: Emend, kapsler: Sikkerhet og effekt ikke fastslått for barn <12 år. Ivemend, infusjonsvæske: Spedbarn <6 måneder: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering er nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Pulver til infusjonsvæske: Se pakningsvedlegget for rekonstituering og fortynning. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt i pakningsvedlegget. Skal ikke rekonstitueres eller blandes med oppløsninger med ukjent fysisk og kjemisk forlikelighet. Uforlikelig med enhver oppløsning som inneholder divalente kationer (f.eks. Ca2+, Mg2+), inkl. Hartmans og Ringerløsninger med laktat.
Administrering: Kapsler: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med litt væske. Pulver til infusjonsvæske: Skal ikke gis i.m., s.c., som bolusinjeksjon eller ufortynnet oppløsning. Voksne: Rekonstituert og fortynnet ferdig oppløsning gis som uavbrutt i.v. infusjon. Ungdom og barn ≥6 måneder: I.v. administrering anbefales via sentralt venekateter. Gis over 30 minutter hos pasienter ≥12 år og over 60 minutter hos pasienter <12 år.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis samtidig med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Hemming av CYP3A4 forårsaket av aprepitant kan føre til økte plasmakonsentrasjoner av disse legemidlene og potensielt forårsake livstruende reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Se Interaksjoner. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. CYP3A4-interaksjon: Gis med forsiktighet ved samtidig bruk med oralt administrerte virkestoffer som primært metaboliseres via CYP3A4, og som har smalt terapeutisk vindu, som ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, ergotalkaloidderivater, fentanyl og kinidin. Kjemoterapeutika som metaboliseres via CYP3A4 (f.eks. etoposid, vinorelbin), bør brukes med forsiktighet. Samtidig bruk med irinotekan kan gi økt toksisitet og må utøves med spesiell forsiktighet. Warfarin: Ved kronisk warfarinbehandling må INR overvåkes nøye i løpet av behandlingen og i 2 uker etter avsluttet behandling med fosaprepitant eller hver 3-dagers kur med aprepitant. Hormonelle antikonseptiva: Effekten av disse kan reduseres under bruk og i 28 dager etter avsluttet bruk av fosaprepitant eller aprepitant. Alternativ ikke-hormonell prevensjon bør brukes under behandling og i 2 måneder etter siste dose med aprepitant eller fosaprepitant. Hypersensitivitetsreaksjon: Ved hypersensitivitetsreaksjoner (f.eks. rødme, erytem, dyspné, anafylaksi/anafylaktisk sjokk) under Ivemend-infusjon skal infusjonen seponeres, hensiktsmessig behandling startes, og behandling skal ikke gjenopptas. Reaksjon på infusjonsstedet: Registrerte tilfeller. Flesteparten av de alvorlige reaksjonene, inkl. tromboflebitt og vaskulitt, er rapportert ved samtidig administrering av vevstoksisk kjemoterapi (f. eks. antrasyklin-basert), spesielt i forbindelse med ekstravasasjon. Registrerte tilfeller av nekrose ved samtidig vevstoksisk kjemoterapi. Mild trombose er sett ved høyere doser uten samtidig vevstoksisk kjemoterapi. Dersom det oppstår tegn eller symptomer på lokal irritasjon, skal infusjonen avsluttes og startes opp igjen i en annen vene. Hjelpestoffer: Aprepitant kapsler må ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel/dose infusjonsvæske, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og tretthet er rapportert, og bør tas i betraktning før man kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Forsiktighetsregler. Fosaprepitant omdannes raskt til aprepitant når det gis i.v. Fosaprepitant 150 mg gitt som enkeltdose er svak hemmer av CYP3A4. Fosaprepitant eller aprepitant ser ikke ut til å interagere med P-gp (manglende interaksjon mellom oral aprepitant og digoksin). Fosaprepitant antas å gi mindre eller lik induksjon av CYP2C9, CYP3A4 og glukuronisering sammenlignet med 3 dagers behandling med oral aprepitant. Det er sannsynlig at virkestoff som interagerer med aprepitant gitt oralt, også interagerer med fosaprepitant gitt i.v. Det er ikke forventet at potensialet for interaksjoner med fosaprepitantregimer over flere dager er større enn dem for aprepitantregimer gitt oralt. Anbefaling for bruk med andre legemidler hos barn og ungdom er derfor basert på data fra studier med fosaprepitant og aprepitant hos voksne. Effekten av Emend på farmakokinetikken til CYP3A4-substrater gitt oralt, er kraftigere enn effekten når de blir gitt i.v. Total eksponering for oralt administrerte CYP3A4-substrater kan bli opptil ca. 3 × høyere i løpet av en 3-dagers behandling med oral aprepitant og opptil 2 × høyere på dag 1 og 2 etter samtidig behandling med enkeltdose fosaprepitant. Etter avsluttet behandling gir aprepitant forbigående mild induksjon av CYP2C9, CYP3A4 og glukuronisering og kan redusere plasmakonsentrasjonen av substrater som elimineres av disse enzymene i 2 uker etter behandlingsstart. Effekten er klinisk ubetydelig 2 uker etter avsluttet behandling. Ved samtidig bruk med aprepitant eller fosaprepitant må vanlig oral deksametasondose reduseres med ca. 50%, vanlig i.v. metylprednisolondose med ca. 25% og vanlig oral metylprednisolondose med ca. 50%. Under kontinuerlig behandling med metylprednisolon kan AUC for metylprednisolon reduseres i løpet av første 2 uker etter doseringsstart av aprepitant. Interaksjon med oralt administrerte kjemoterapeutika som metaboliseres primært eller delvis via CYP3A4, kan ikke utelukkes. Det anbefales forsiktighet og nøye overvåkning av pasienter som får slike legemidler. Tilfeller av nevrotoksisitet er sett etter bruk sammen med ifosfamid. I løpet av 3-dagersbehandlingen ved kvalme- og oppkastfremkallende kjemoterapi, er det forventet forbigående moderat økning, etterfulgt av mild nedgang, i eksponeringen av immunsuppressiver som metaboliseres via CYP3A4. Reduksjon i dosen av immunsuppressiver er likevel ikke anbefalt. Potensielle effekter av økte plasmakonsentrasjoner av midazolam eller andre benzodiazepiner metabolisert via CYP3A4 (alprazolam, triazolam), må vurderes når disse gis sammen med aprepitant eller fosaprepitant. Fosaprepitant 150 mg er en svak CYP3A4-hemmer ved enkeltdose på dag 1, men det er ikke bekreftet hemming eller induksjon av CYP3A4 på dag 4. En enkeltdose i.v. fosaprepitant 150 mg på dag 1 økte AUC0-∞ for midazolam med 77% på dag 1 og hadde ingen effekt på dag 4, når 2 mg midazolam ble gitt samtidig med en enkeltdose på dag 1 og 4. Forsiktighet anbefales når warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andre virkestoff som metaboliseres via CYP2C9 gis. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes med mindre det er helt nødvendig.
Amming: Anbefales ikke. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos diende rotter.
Fertilitet: Muligheten for reproduksjonstoksiske effekter er ikke klarlagt. Mulige effekter på reproduksjon pga. endringer i nevrokininreguleringen er ukjent.

 

Bivirkninger

Aprepitant

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, febril nøytropeni
Gastrointestinale
VanligeDyspepsi, forstoppelse
Mindre vanligeFlatulens, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast, raping
SjeldneAbdominal distensjon, hard avføring, nøytropen kolitt, perforert duodenalsår, stomatitt
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeAsteni, malaise
SjeldneBrystubehag, unormal gange, ødem
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner
SjeldneBradykardi, kardiovaskulær sykdom
Hud
Mindre vanligeAkne, utslett
SjeldneFotosensitivitetsreaksjon, hudlesjon, hyperhidrose, kløende utslett, seboré, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvensKløe, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner
Infeksiøse
SjeldneCandidiasis, stafylokokkinfeksjon
Kar
Mindre vanligeHetetokter/flushing
Luftveier
VanligeHikke
SjeldneHalsirritasjon, hoste, nysing, orofaryngeal smerte, postnasalt drypp
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneMuskelkramper, muskelsvakhet
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSomnolens, svimmelhet
SjeldneDysgeusi, kognitive lidelser, letargi
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri
SjeldnePollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeAngst
SjeldneDesorientering, eufori
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
SjeldnePolydipsi
Undersøkelser
VanligeØkt ALAT
Mindre vanligeHematuri, redusert natrium i blod, økt ALP, økt ASAT
SjeldneGlukosuri, redusert nøytrofiltall, redusert vekt, økt urinvolum
Øre
SjeldneTinnitus
Øye
SjeldneKonjunktivitt
Ytterligere bivirkninger ble observert hyppigere hos voksne pasienter som ble behandlet med en enkelt dose 40 mg aprepitant mot postoperativ kvalme og oppkast, enn hos pasienter som ble behandlet med ondansetron: Øvre abdominalsmerte, unormale tarmlyder, forstoppelse, dysartri, dyspné, hypoestesi, insomni, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, mageubehag, subileus, redusert synsskarphet, hvesing.

Aprepitant

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, forstoppelse
GenerelleFatigue
LuftveierHikke
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, febril nøytropeni
GastrointestinaleFlatulens, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magesmerte, munntørrhet, oppkast, raping
GenerelleAsteni, malaise
HjertePalpitasjoner
HudAkne, utslett
KarHetetokter/flushing
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierDysuri
PsykiskeAngst
UndersøkelserHematuri, redusert natrium i blod, økt ALP, økt ASAT
Sjeldne
GastrointestinaleAbdominal distensjon, hard avføring, nøytropen kolitt, perforert duodenalsår, stomatitt
GenerelleBrystubehag, unormal gange, ødem
HjerteBradykardi, kardiovaskulær sykdom
HudFotosensitivitetsreaksjon, hudlesjon, hyperhidrose, kløende utslett, seboré, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
InfeksiøseCandidiasis, stafylokokkinfeksjon
LuftveierHalsirritasjon, hoste, nysing, orofaryngeal smerte, postnasalt drypp
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, muskelsvakhet
NevrologiskeDysgeusi, kognitive lidelser, letargi
Nyre/urinveierPollakisuri
PsykiskeDesorientering, eufori
Stoffskifte/ernæringPolydipsi
UndersøkelserGlukosuri, redusert nøytrofiltall, redusert vekt, økt urinvolum
ØreTinnitus
ØyeKonjunktivitt
Ukjent frekvens
HudKløe, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner
Ytterligere bivirkninger ble observert hyppigere hos voksne pasienter som ble behandlet med en enkelt dose 40 mg aprepitant mot postoperativ kvalme og oppkast, enn hos pasienter som ble behandlet med ondansetron: Øvre abdominalsmerte, unormale tarmlyder, forstoppelse, dysartri, dyspné, hypoestesi, insomni, miose, kvalme, sanseforstyrrelse, mageubehag, subileus, redusert synsskarphet, hvesing.

Fosaprepitant

OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeErytem/smerter/kløe på infusjonsstedet
SjeldneIndurasjon på infusjonsstedet
Ukjent frekvensUmiddelbare overfølsomhetsreaksjoner inkl. flushing, erytem, dyspné, anafylaktiske reaksjoner/anafylaktisk sjokk
Hud
Mindre vanligeErytem
Kar
Mindre vanligeFlushing, tromboflebitt (fremtredende, tromboflebitt på infusjonsstedet)
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt blodtrykk

Fosaprepitant

FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleErytem/smerter/kløe på infusjonsstedet
HudErytem
KarFlushing, tromboflebitt (fremtredende, tromboflebitt på infusjonsstedet)
UndersøkelserØkt blodtrykk
Sjeldne
GenerelleIndurasjon på infusjonsstedet
Ukjent frekvens
GenerelleUmiddelbare overfølsomhetsreaksjoner inkl. flushing, erytem, dyspné, anafylaktiske reaksjoner/anafylaktisk sjokk

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved ev. overdose må aprepitant seponeres og generell støttebehandling og overvåkning iverksettes. Pga. aprepitants antiemetiske virkning kan det hende at legemiddelindusert brekning ikke er effektivt. Aprepitant kan ikke fjernes ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fosaprepitant er prodrug og omdannes raskt til aprepitant når det gis i.v. Aprepitant er selektiv høyaffinitetsantagonist for human substans-P-nevrokinin-1-(NK1)-reseptorer.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt oral biotilgjengelighet: 67% og 59% for hhv. 80 mg og 125 mg. Tmax ca. 4 timer. Ikke-lineær farmakokinetikk i det kliniske doseringsintervallet. Aprepitant etter en enkeltdose fosaprepitant 150 mg i.v. hos friske voksne: AUC0-∞ 35 µg × timer/ml, gjennomsnittlig Cmax 4,01 µg/ml. For ytterligere detaljer, se SPC.
Proteinbinding: Sterk, gjennomsnittlig 97%.
Fordeling: Vdss: Kapsler: Ca. 66 liter. Infusjonsvæske: Ca. 82 liter estimert fra en enkelt i.v. dose fosaprepitant 150 mg.
Halveringstid: Kapsler: Plasmaclearance: Doseavhengig, reduseres med økende dose, ca. 60-72 ml/minutt i det terapeutiske doseområdet. Terminal t1/2: Ca. 9-13 timer. Infusjonsvæske: Plasmaclearance av aprepitant etter en i.v. dose fosaprepitant 150 mg, ca. 73 ml/minutt. Terminal t1/2: Ca. 11 timer.
Metabolisme: Fosaprepitant omdannes til aprepitant i løpet av 30 minutter etter avsluttet infusjon. Aprepitant gjennomgår utstrakt metabolisme. 12 svakt aktive metabolitter er identifisert i humant plasma. Metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4 og potensielt minimalt via CYP1A2 og CYP2C19.
Utskillelse: Via urin og galle i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pulver til infusjonsvæske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering og fortynning: Kjemisk og fysisk holdbarhet ved bruk er vist i 24 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Emend, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 mg2 stk. (blister)
018520
Blå resept
-
434,70C
125 mg5 stk. (endose)
017436
-
-
1047,70C

Emend, KAPSLER, harde i startpakning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 mg og 125 mg2 stk. à 80 mg + 1 stk. à 125 mg (blister)
017331
Blå resept
-
634,40C

Ivemend, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mg1 stk. (hettegl.)
095813
-
-
742,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Emend: 19.08.2020

Ivemend: 11.05.2020