Efedrin Unimedic

Unimedic


Adrenergikum.

C01C A26 (Efedrin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Efedrinhydroklorid 5 mg, natriumsitrat, sitronsyre, natriumklorid, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Hypotensjon assosiert med spinalanestesi, epiduralanestesi eller generell anestesi.

Dosering

Brukes kun av eller under oppsyn av anestesilege.
Voksne: 5‑10 mg, gjentas ved behov hvert 3.‑4. minutt. Ved fravær av effekt etter 30 mg, bør valg av legemiddel revurderes.
Ungdom 12-17 år: 3‑7,5 mg (maks. 9 mg/dose), gjentas ved behov hvert 3.‑4. minutt iht. respons, til maks. 30 mg.
Barn 1-11 år: 0,5‑0,75 mg/kg eller 17‑25 mg/m2 hvert 3.‑4. minutt iht. respons, til maks. 30 mg.
Barn <1 år: Sikker og effektiv dose er ikke fastslått.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør det tas hensyn til at efedrin primært utskilles uendret i urin. Eldre ≥85 år: Kan ha økt behov for efedrin for å justere hypotensjon etter anestesi pga. redusert systemisk vaskulær motstand.
Tilberedning/Håndtering: Uforlikeligheter er ikke undersøkt, skal ikke blandes med andre legemidler. Kun til engangsbruk. Ampullene åpnes ved å knekke ampullen på den smale delen under den hvite prikken.
Administrering: Gis som langsom i.v. injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved hypertensjon, diabetes mellitus, hypertyreose, trangvinkelglaukom, prostatahypertrofi, alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Stor forsiktighet utvises ved hjerte- og karsykdom, f.eks. iskemisk hjertesykdom, arytmi eller takykardi, okklusiv karsykdom, inkl. arteriosklerose, hypertensjon eller aneurisme. Smerter i brystet kan forventes hos pasienter med angina pectoris. Hypokalemi assosiert med høye efedrindoser kan gi økt følsomhet for digitalisindusert hjertearytmi. Hypokalemi kan forverres av samtidig bruk av aminofyllin, andre xantiner, kortikosteroider eller diuretika. Hjelpestoffer: Inneholder 32 mg natrium/10 ml injeksjonsvæske, tilsv. 1,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen person.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt risiko for vasokonstriksjon og/eller akutte episoder med hypertensjon ved samtidig bruk av indirekte sympatomimetika. Brukes med forsiktighet ved bruk av syklopropan, halotan eller andre halogenerte anestesimidler, pga. økt risiko for alvorlig ventrikkelarytmi. Økt risiko for arytmier ved samtidig bruk av hjerteglykosider, kinidin eller TCA. Samtidig bruk av guanetidin og relaterte preparater gir risiko for betydelig blodtrykksøkning. Interagerer med MAO-hemmere, og skal ikke gis under eller innen 14 dager etter avsluttet MAO-hemmerbehandling. Kan gis tidligere etter seponering av moklobemid pga. moklobemids korte halveringstid. Samtidig bruk av levodopa og bromokriptin gir risiko for kardiovaskulær tilleggstoksisitet. Samtidig bruk av selegilin eller COMT-hemmere bør unngås pga. risiko for alvorlig hypertensjon. Samtidig bruk av teofyllin kan gi insomni, nervøsitet og gastrointestinale problemer. Efedrin gir økt blodtrykksrespons hos pasienter som allerede behandles med klonidin. Negative metabolske effekter kan forverres av høye efedrindoser og samtidig bruk av høye kortikosteroiddoser. Pasienten skal overvåkes nøye, men dette er ikke like aktuelt for inhalasjonskortikosteroider. Efedrin øker deksametasonclearance. Mulig påvirkning på deksametasoneffekten bør overvåkes, dosen justeres ved behov. Kan motvirke effekten av alfa- og betablokkere. Efedrin øker blodtrykket, og spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av antihypertensiver. Oksytocin kan gi hypertensjon ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Skal ikke brukes med mindre kvinnens kliniske tilstand krever det. Går over i placenta og assosieres med økt hjertefrekvens og slagvariabilitet hos foster. Kan brukes under keisersnitt for å hindre hypotensjon forårsaket av spinalanestesi. Føtal acidose er sett, men ga ikke skadelige neonatale effekter reflektert i Apgar-score. Skal ikke brukes når morens blodtrykk er >130/80 mm Hg, da parenteral bruk kan gi økt hjertefrekvens hos foster.
Amming: Utskilles i morsmelk. Amming skal opphøre i 2 dager etter administrering. Kan gi irritabilitet og forstyrret søvnmønster hos spedbarn som ammes.
Fertilitet: Dyrestudier er utilstrekkelige.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme, oppkast
Ukjent frekvens Redusert appetitt
Hjerte
Vanlige Hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
Sjeldne Arytmi
Ukjent frekvens Anginasmerter, hjertestans, hypotensjon, refleksbradykardi
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhet
Kar
Ukjent frekvens Hjerneblødning
Luftveier
Vanlige Dyspné
Ukjent frekvens Lungeødem
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, insomni, irritabilitet, nervøsitet, rastløshet, svakhet, svetting
Ukjent frekvens Tremor, økt spyttsekresjon
Nyre/urinveier
Sjeldne Akutt urinretensjon
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, forvirring
Ukjent frekvens Frykt, psykotiske tilstander
Undersøkelser
Ukjent frekvens Blodglukoseforandringer, hypokalemi
Øye
Ukjent frekvens Episoder med trangvinkelglaukom
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Hjerte Hypertensjon, palpitasjoner, takykardi
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Hodepine, insomni, irritabilitet, nervøsitet, rastløshet, svakhet, svetting
Psykiske Angst, depresjon, forvirring
Sjeldne
Hjerte Arytmi
Nyre/urinveier Akutt urinretensjon
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Redusert appetitt
Hjerte Anginasmerter, hjertestans, hypotensjon, refleksbradykardi
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Hjerneblødning
Luftveier Lungeødem
Nevrologiske Tremor, økt spyttsekresjon
Psykiske Frykt, psykotiske tilstander
Undersøkelser Blodglukoseforandringer, hypokalemi
Øye Episoder med trangvinkelglaukom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kan omfatte kvalme, oppkast, feber, paranoid psykose, hjertearytmi som ventrikulær og supraventrikulær takykardi, hypertensjon, respirasjonsdepresjon, kramper og koma. Dødelig dose er ca. 2 g, tilsv. blodkonsentrasjon ca. 3,5‑20 mg/liter.
Behandling: Kan kreve intensivbehandling. Langsom i.v. injeksjon av 50‑200 mg labetalol kan gis under EKG-overvåkning for behandling av supraventrikulær takykardi. Alvorlig hypokalemi (<2,8 mmol/liter) pga. forflytning av kalium, predisponerer for hjertearytmi og kan korrigeres ved kaliumkloridinfusjon i tillegg til propranolol. Kaliumklorid kan også korrigere respiratorisk alkalose.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sympatomimetisk amin som virker direkte på alfa- og betareseptorer, og indirekte ved økt frisetting av noradrenalin fra sympatiske nerveender. Stimulerer CNS, hjerte- og karsystemet, respirasjonssystemet og lukkemusklene i fordøyelses- og urinveissystemet.
Halveringstid: 3-6 timer, avhengig av pH i urin (opptil 9 timer er sett). Økt eliminering når pH-verdi i urin reduseres.
Utskillelse: Primært uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Efedrin Unimedic, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 10 × 10 ml (amp.)
040317
-
-
1007,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.07.2018