Donacom

2care4


Antiflogistikum.

M01A X05 (Glukosamin)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 1178 mg: Hver dosepose inneh.: Glukosaminsulfat 1500 mg tilsv. glukosamin 1178 mg, aspartam, natrium, makrogol 4000, vannfri sitronsyre, sorbitol.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved mild til moderat artrose i kneleddet.

Dosering

Voksne inkl. eldre: 1 dosepose 1 gang daglig. Glukosamin er ikke indisert for behandling av akutte smertefulle symptomer. Symptomlindring (spesielt smertelindring) merkes ikke nødvendigvis før etter noen ukers behandling og av og til enda senere. Hvis det etter 2-3 måneder ikke merkes noen symptomlindring, bør fortsatt behandling med glukosamin revurderes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen doseanbefaling kan gis pga. manglende studier. Legemidlets toksikologiske og farmakokinetiske profil indikerer ingen begrensninger for disse pasientene. Administrering ved alvorlig lever- eller nyreinsuffisiens bør imidlertid foregå under medisinsk tilsyn. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes, sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Innholdet i 1 dosepose løses opp i et glass vann (ca. 250 ml) og tas 1 gang daglig, helst til mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis ved skalldyrallergi, da glukosamin utvinnes fra skalldyr.

Forsiktighetsregler

Det skal utelukkes at det foreligger leddsykdom hvor annen behandling bør overveies. Forsiktighet tilrådes ved diabetes mellitus. Hyppigere kontroll av blodsukkernivåer kan være nødvendig ved oppstart av behandlingen. Bør brukes med forsiktighet hos astmatikere, da disse kan være mer mottakelige for å utvikle en allergisk reaksjon for glukosamin, og symptomene kan da forverres. Hjelpestoffer: Inneholder 2028,5 mg sorbitol pr. dosepose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder 2,5 mg aspartam pr. dosepose. Aspartam er en fenylalaninkilde. Fenylalanin kan være skadelig hvis man har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp. Inneholder 151 mg natrium pr. dosepose, tilsv. 7,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet eller synsforstyrrelser anbefales å utvise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt INR er sett ved samtidig bruk med orale vitamin K-antagonister. Pasienter som behandles med orale vitamin K-antagonister bør derfor overvåkes nøye ved oppstart og seponering av glukosaminbehandling. Samtidig behandling med glukosamin kan øke absorpsjon og serumkonsentrasjon av tetrasykliner, men klinisk relevans er sannsynligvis begrenset. Pga. begrensede data om potensielle interaksjoner, bør man generelt være oppmerksom på endret respons eller konsentrasjon av legemidler som brukes samtidig. Glukosaminsulfats fysiokjemiske og farmakokinetiske egenskaper viser imidlertid et lavt interaksjonspotensiale.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data på bruk hos gravide. Begrensede data fra dyrestudier. Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Bruk under amming anbefales ikke, pga. manglende data om sikkerheten for den nyfødte.

 

Bivirkninger

De rapporterte bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Ukjent frekvens Oppkast
Generelle
Ukjent frekvens Fatigue, perifert ødem, ødem
Hud
Mindre vanlige Erytem, flushing, kløe, utslett
Ukjent frekvens Alopesi, angioødem, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergiske reaksjoner (overfølsomhet)
Lever/galle
Ukjent frekvens Gulsott, økte leverenzymer
Luftveier
Ukjent frekvens Astma/astmaeksaserbasjon
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, somnolens, tretthet
Ukjent frekvens Svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Diabetes uten tilstrekkelig kontroll
Undersøkelser
Ukjent frekvens Fluktuasjoner i INR
Øye
Ukjent frekvens Synsforstyrrelse
Tilfeller av hyperkolesterolemi er rapportert, men en årsakssammenheng er ikke vist.

De rapporterte bivirkningene er vanligvis milde og forbigående.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Nevrologiske Hodepine, somnolens, tretthet
Mindre vanlige
Hud Erytem, flushing, kløe, utslett
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Fatigue, perifert ødem, ødem
Hud Alopesi, angioødem, urticaria
Immunsystemet Allergiske reaksjoner (overfølsomhet)
Lever/galle Gulsott, økte leverenzymer
Luftveier Astma/astmaeksaserbasjon
Nevrologiske Svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Diabetes uten tilstrekkelig kontroll
Undersøkelser Fluktuasjoner i INR
Øye Synsforstyrrelse
Tilfeller av hyperkolesterolemi er rapportert, men en årsakssammenheng er ikke vist.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel til dyr kan øke proteoglykansyntesen i brusk og derved hemme nedbrytning av brusken. Langtidsstudier indikerer at glukosamin kan ha en positiv effekt på bruskmetabolismen. Virkningsmekanismen hos mennesker er imidlertid ukjent. Studier har vist at smertelindring er forventet å inntre etter noen ukers behandling.
Absorpsjon: Absorberes via glukosetransportører.
Fordeling: Vd ca. 5 liter.
Halveringstid: Terminal eliminasjons t1/2 15 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig via heksoaminsystemet.
Utskillelse: Ca. 1% utskilles uforandret i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Donacom, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1178 mg 30 stk. (dosepose)
147771
-
Byttegruppe
145,00 C
90 stk. (dosepose)
423113
-
Byttegruppe
694,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.10.2020