Daxas

AstraZeneca


Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom, PDE4-hemmer.

R03D X07 (Roflumilast)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 250 μg: Hver tablett inneh.: Roflumilast 250 μg, laktose, hjelpestoffer.


TABLETTER, filmdrasjerte 500 μg: Hver tablett inneh.: Roflumilast 500 μg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Vedlikeholdsbehandling av alvorlig kols (FEV1 post bronkodilatator <50% av forventet) forbundet med kronisk bronkitt, hos voksne med tidligere gjentatte eksaserbasjoner, som tillegg til behandling med bronkodilatator.

Dosering

Startdose
1 tablett à 250 µg 1 gang daglig i 28 dager. Startdosen er beregnet på å redusere bivirkninger og behandlingsavbrudd hos pasienten ved behandlingsstart. Det er imidlertid en subterapeutisk dose og derfor bør denne dosen kun brukes som en startdose.
Vedlikeholdsdose
Etter behandling i 28 dager med startdosen, må pasienten få oppjustert dosen til 1 tablett à 500 µg 1 gang daglig. Det kan være behov for å ta 500 µg i flere uker for å oppnå full effekt.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Se for øvrig Kontraindikasjoner.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Barn <18 år: Bruk er ikke relevant.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering Svelges med vann, til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B eller C).

Forsiktighetsregler

Pasienten skal informeres om risiko ved bruk og forholdsregler før oppstart. Legemidler til akutt behandling: Ikke indisert for lindring av akutte bronkospasmer. Vektreduksjon: Nedsatt kroppsvekt kan forekomme. Etter seponering gjenvant majoriteten kroppsvekten etter 3 måneder. Undervektige skal veies ved hver kontroll. Pasienten skal rådes til å kontrollere vekten regelmessig. Ved uforklarlig og klinisk betydningsfull vektreduksjon skal behandling avbrytes og kroppsvekten følges opp. Spesielle kliniske tilstander: Behandling skal ikke startes og eksisterende behandling avbrytes ved alvorlige immunologiske sykdommer (som hiv-infeksjon, MS, lupus erythematosus, progressiv multifokal leukoencefalopati), alvorlige akutte infeksjoner, cancer (unntatt basalcellekarsinom) eller ved behandling med immunsuppressiver (unntatt korttidsbehandling med systemiske kortikosteroider). Erfaring ved latente infeksjoner er begrenset. Pasienter med kongestiv hjertesvikt (NYHA grad III og IV) er ikke undersøkt og behandling anbefales ikke. Psykiske sykdommer: Preparatet er forbundet med økt risiko for psykiske sykdommer som insomni, angst, nervøsitet og depresjon. Sjeldne tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, inkl. selvmord er sett. Ved oppstart og fortsatt behandling skal nytte/risiko overveies nøye hvis pasienten rapporterer tidligere eller eksisterende psykiske symptomer, eller dersom behandling med legemidler som sannsynligvis forårsaker psykiske hendelser er påtenkt. Pasienten og ev. omsorgspersoner bør oppfordres til å informere lege om psykiske forandringer og om selvmordstanker. Anbefales ikke ved tidligere depresjon forbundet med selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd. Vedvarende intolerabilitet: Diaré, kvalme, magesmerter og hodepine kan forekomme, primært de første ukene og opphører som regel ved fortsatt behandling. Ved vedvarende intoleranse skal behandlingen revurderes. Dette kan forekomme hos spesielle populasjoner som svarte, ikke-røykende kvinner eller hos pasienter som samtidig behandles med CYP1A2/CYP2C19/CYP3A4-hemmere eller CYP1A2/CYP3A4-hemmeren enoksasin. Kroppsvekt <60 kg: Behandling med roflumilast kan føre til økt risiko for søvnforstyrrelser (hovedsakelig insomni) hos pasienter med baseline kroppsvekt <60 kg, pga. høyere total PDE4-hemmende aktivitet sett hos disse. Teofyllin: Samtidig behandling med teofyllin anbefales ikke da data mangler. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Kombinasjon av roflumilast og erytromycin, ketokonazol, fluvoksamin, enoksacin og cimetidin kan føre til økt eksponering og vedvarende intoleranse. I slike tilfeller skal roflumilastbehandling revurderes. Sterke CYP-induktorer reduserer terapeutisk effekt av roflumilast. Samtidig inntak av teofyllin gir økt total PDE4-hemmende aktivitet. Orale prevensjonsmiddel som inneholder gestoden og etinyløstradiol øker total PDE4-hemmende aktivitet. Det er ikke sett interaksjon med inhalert salbutamol, formoterol, budesonid, oral montelukast, digoksin, warfarin, sildenafil og midazolam.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrenset med data. Passerer placenta hos drektige rotter. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Fertile kvinner skal rådes til å bruke sikker prevensjon under behandling. Bruk er ikke anbefalt hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Ikke anbefalt under graviditet.
AmmingRoflumilast eller metabolitter utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
FertilitetIngen effekt på sædparametre eller reproduksjonshormoner i en human spermatogenesestudie.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Vanligst er diaré, vekttap, kvalme, abdominalsmerte og hodepine (forekommer primært de første ukene og opphører som regel ved fortsatt behandling).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerI studier med enkeltdoser på 2500 μg og 1 enkeltdose på 5000 μg er følgende sett i økt frekvens: Hodepine, gastrointestinale forstyrrelser, svimmelhet, palpitasjoner, ørhet, klamhet og arteriell hypotensjon.
BehandlingStøttebehandling. Pga. høy proteinbinding er hemodialyse sannsynligvis ikke effektivt. Ukjent om roflumilast er dialyserbart ved peritoneal dialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePåvirker systemisk og pulmonal inflammasjon forbundet med kols. PDE4 er et viktig cAMP-metaboliserende enzym, som finnes i strukturelle og inflammatoriske celler viktig for kols-patogenesen. Reduserer antall (pr. pasient pr. år) moderate eller alvorlige eksaserbasjoner og forbedrer signifikant lungefunksjonen. Effekten er lik, uavhengig av tidligere behandling med inhalerte kortikosteroider eller underliggende behandling med langtidsvirkende betaagonister. Roflumilast reduserer ikke signifikant graden av eksaserbasjoner ved moderat kols.
AbsorpsjonAbsolutt biotilgjengelighet ca. 80%. Tmax roflumilast: Ca. 1 time. Tmax aktiv metabolitt: Ca. 8 timer. Matinntak forsinker Tmax for roflumilast med 1 time og reduserer Cmax med 40%. Matinntak påvirker ikke total PDE4-hemmende aktivitet.
ProteinbindingRoflumilast: 99%. Aktiv metabolitt: 97%.
FordelingRask. Vd etter enkeltdose ca. 2,9 liter/kg.
HalveringstidMedian t1/2 for roflumilast og aktiv metabolitt er hhv. 17 timer og 30 timer.
MetabolismeRoflumilast metaboliseres primært via CYP3A4 og CYP1A2 til aktiv metabolitt, roflumilast-N-oksid. Både roflumilast og metabolitten har vesentlig PDE4-hemmende aktivitet. Etter inntak av roflumilast anses derfor total hemming av PDE4 å være en kombinert effekt av både roflumilast og aktiv metabolitt.
Utskillelse20% i feces og 70% i urin som inaktive metabolitter.

 

Pakninger, priser og refusjon

Daxas, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 μg 28 stk. (blister)
398002
Blå resept 473,80 C

Daxas, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 μg 30 stk. (blister)
393417
Blå resept 537,80 C
90 stk. (blister)
069883
Blå resept 1 540,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Daxas TABLETTER 250 μg

Daxas TABLETTER, filmdrasjerte 500 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.08.2022


Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)