Dapson

Scanpharm

Kjemoterapeutikum, antimykobakterielt middel.

ATC-nr.: J04B A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 50 mg: Hver tablett inneh.: Dapson 50 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Sunset yellow (E 110).


Indikasjoner

Lepra og dermatitis herpetiformis.

Dosering

Lepra: Initialt: 25 mg 2 ganger i uken gradvis økende over 3-4 måneder til maks. 350 mg 2 ganger i uken. Det er sjelden nødvendig å gi høyere dose enn 200 mg 1-2 ganger i uken. I mange tilfeller er 50 mg 2 ganger i uken tilstrekkelig.
Dermatitis herpetiformis: Initialt: 100 mg daglig i 1 uke. Hvis ikke respons, økes den daglige dosen med 50-100 mg. Ved bedring reduseres dosen med 25 mg i uken inntil oppnådd vedlikeholdsdosering. Glutenfri kost kan redusere dosen ytterligere.
Administrering: Svelges helst med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Overfølsomhet eller allergi for sulfonamider. Personer som har eller har hatt mentale forstyrrelser.

Forsiktighetsregler

Gjeldende retningslinjer for riktig bruk av antibiotika bør følges. Særlig forsiktighet bør utvises ved bruk av sulfonamider (da kryssallergi kan forekomme), hos pasienter med hjerte-, lunge-, lever- eller nyresykdom og hos pasienter med anemi. Telling av røde og hvite blodlegemer, og måling av methemoglobinnivå, bør foretas ukentlig ved behandlingsstart inntil terapeutisk effektiv dose er oppnådd, deretter hver 3. måned. Klinisk-kjemiske prøver, inkl. nyrefunksjon og leverenzymer, bør tas hver 3. uke ved behandlingsstart, deretter hver 3. måned. Glukose-6-fosfatdehydrogenasenivå og methemoglobinnivå bør kontrolleres før behandlingsstart. Pasienter med en annen etnisk bakgrunn enn nordeuropeisk, bør kontrolleres for glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel før behandlingsstart. Dapson kan senke HbA1c-nivået. En alternativ test for glykemisk kontroll hos diabetespasienter bør vurderes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J04B A02
Samtidig inntak av probenecid reduserer utskillelsen av dapson som kan føre til en økt risiko for dapsontoksisitet. Pasienten bør observeres mht. doserelaterte bivirkninger av dapson som hemolytisk anemi, methemoglobinemi og perifer nevropati. Trimetoprim øker dapsonkonsentrasjonen i blod. Pasienten bør observeres mht. økt risiko for toksiske effekter av dapson (som f.eks. hemolytisk anemi og methemoglobinemi). Pyrimetamin øker blodkonsentrasjonen av dapson. Rifampicin induserer dapsonmetabolismen og øker utskillelsen via nyrene, og kan dermed nedsette effekten av dapson. Samtidig bruk av dapson og zidovudin kan øke risikoen for hematologisk toksisitet. Behandlingen bør monitoreres for dette.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Erfaring ved bruk under graviditet er begrenset. Dapson er en folsyreantagonist og har i tillegg vist gentoksiske egenskaper samt kreftfremkallende effekt i rotte. Dette utgjør en mulig risiko for fosteret. Behandling i graviditeten må derfor bare foregå på strenge indikasjoner.
Amming: Skilles ut i morsmelk og kan forårsake toksiske reaksjoner hos barnet. Skal derfor ikke brukes under amming.
Dapson

Bivirkninger

Bivirkninger sees sjelden ved doser <100 mg/døgn, men er hyppige ved 200-300 mg/døgn. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Hemolyse: Hemolytisk anemi kan forekomme ved doser >100 mg daglig. Pasienter med glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel kan få hemolyse ved doser >50 mg daglig. Methemoglobinemi: Enhver pasient som inntar 100 mg dapson hver dag vil i noen grad ha dannet methemoglobin eller sulfhemoglobin. Ca. 15% av hemoglobinet kan være omdannet til methemoglobin eller sulfhemoglobin før en får klinisk cyanose, ved normalt hemoglobinnivå. Agranulocytose: Agranulocytose kan oppstå både ved avbrutte doseringsregimer og ved konstant dosering, hyppigst 3-12 uker etter 1. dose. Hud: Allergisk dermatitt/eksantem. Psykiske: Psykose. Øvrige: Kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, kortpustethet og nervøse symptomer (disse bivirkningene vil kunne opptre hos ca. 20%). Kryssallergi med sulfonamider hos ca. 10%. Mindre vanlige/Sjeldne (≥1/1000 til <1/100)/≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Hepatitt: Kolestase. Nevrologiske: Nevropati: Nevropatien er vanligvis motorisk, men kan også være sensorisk. Nyre/urinveier: Nefrotoksisitet. Nyreskade med papillnekrose. Øvrige: Diaminodifenylsulfon (DADPS)-syndrom. Søvnforstyrrelser. Synsforstyrrelser. Atrofi av nervus opticus. Mononukleoselignende sykdomstilfelle. Karsinogenese: Dapson kan fremkalle kromosomskader, og dyreforsøk indikerer kreftfremkallende effekt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: J04B A02

Egenskaper

Klassifisering: Sulfonderivat virksomt ved lepra og dermatitis herpetiformis.
Virkningsmekanisme: Ved lepra: Kompetitiv antagonist til paraaminobenzosyre i bakterienes folsyresyntese. Ved dermatitis herpetiformis: Ikke klarlagt.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Maks. serumkonsentrasjon etter 2-6 timer.
Halveringstid: 18-43 timer.
Utskillelse: Ca. 90% utskilles via nyrene og ca. 10% utskilles i feces via gallen. Ca. 50% utskilles innen de første 24 timer, deretter er eliminasjonshastigheten konstant. Generelt vil 90% av en 100 mg dose dapson være eliminert etter 9 dager. Etter gjentatt dosering over lengre tid kan en finne legemidlet i kroppen opptil 35 døgn etter siste inntak.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 01.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.09.2014


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Dapson, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg100 stk. (boks)
542977
SPC_ICONBlå resept
-
321,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

dermatitis herpetiformis: Sjelden, kronisk hudsykdom med intenst, kløende utslett med blærer av ulike størrelser og former.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hba1c: HbA1c er en langtidsprøve som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 6-8 uker før prøvetakingen. Man måler den andel hemoglobin som har bundet sukker til seg. Norge gikk over til ny skala for HbA1c (fra % til mmol/mol) 30. september 2018. Konverteringskalkulator finnes på www.noklus.no

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lepra (spedalskhet): Sjelden, men alvorlig kronisk infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium leprae.