Progesteron.

ATC-nr.: G03D A04

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkVAGITORIER 400 mg: Hver vagitorie inneh.: Progesteron 400 mg, hardfett.


Indikasjoner

Som lutealfasestøtte som del av assistert reproduksjonsteknologi (ART)-behandling for kvinner.

Dosering

Voksne: 400 mg 2 ganger daglig. Behandlingen startes ved innhenting av oocytter. Ved bekreftet graviditet, skal behandlingen fortsettes i 38 dager fra behandlingsoppstart.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen erfaring. Eldre >65 år: Ingen data.
Administrering: Innføres i skjeden.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Udiagnostisert vaginalblødning. Kjente eller mistenkte progesteronsensitive, maligne tumorer. Porfyri. Kjent missed abortion (abortus retentus) eller ektopisk graviditet. Aktiv arteriell eller venøs tromboembolisme eller alvorlig tromboflebitt, eller slike hendelser i anamnesen. Alvorlig nedsatt leverfunksjon eller leversykdom.

Forsiktighetsregler

Skal seponeres ved mistanke om myokardinfarkt, cerebrovaskulær sykdom, arteriell eller venøs tromboembolisme (venetrombose eller lungeemboli), tromboflebitt eller retinal trombose. Ved kjente risikofaktorer for tromboemboliske hendelser, som f.eks. egen anamnese eller familieanamnese, kan behandlingen øke risikoen ytterligere, og fordel ved bruk skal veies opp mot risiko. Pasienter med depresjon i anamnesen skal overvåkes nøye. Dersom symptomene forverres bør seponering vurderes. Progesteron kan medføre en viss grad av væskeretensjon, og tilstander som kan påvirkes av dette (f.eks. epilepsi, migrene, astma, nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon) krever nøye overvåkning. Nedsatt glukosetoleranse er sett ved østrogen-progestogen-kombinasjoner, men mekanismen er ukjent. Diabetikere bør overvåkes nøye under behandlingen. Progesteron metaboliseres i lever, og skal brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Brå seponering av progesteronbehandling kan føre til økt angst, humørsvingninger og økt følsomhet for krampeanfall. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan forårsake svimmelhet, og forsiktighet bør utvises.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03D A04
CYP3A4-induktorer kan øke eliminasjonshastigheten, og dermed redusere biotilgjengeligheten av progesteron. Samtidig bruk av flere vaginale preparater er ikke vurdert, og anbefales derfor ikke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kun indisert i 1. trimester, som del av ART-behandling. Begrensede/ufullstendige data om risiko for medfødte misdannelser, inkl. genitale abnormiteter hos gutte- eller jentebarn, etter intrauterin eksponering under svangerskapet. Hyppigheten av medfødte misdannelser, spontanabort og ektopiske graviditeter sett i kliniske studier er sammenlignbar med hyppigheten beskrevet i den generelle befolkningen, selv om total eksponering er for lav til å kunne trekke konklusjoner.
Amming: Utskilles i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.
Progesteron

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, forstoppelse
Mindre vanligeDiaré, flatulens, gastrisk dilatasjon, oppkast
Generelle
VanligeFatigue
Mindre vanligeFølelse av kroppstemperaturendringer, kløe på applikasjonsstedet, kuldefølelse, ubehag
Hud
Mindre vanligeNattesvette, overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. utslett, pruritus)
Kar
VanligeHetetokter
Mindre vanligeBlødning
Kjønnsorganer/bryst
VanligeSmerter i brystene
Mindre vanligeBekkensmerte, metroragi, ovarieforstørrelse, vaginalblødning, vaginalkløe
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi
Nevrologiske
VanligeSomnolens
Mindre vanligeDysgeusi, hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanligeInkontinens, pollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeHumørforandringer
Svulster/cyster
Mindre vanligeRektal neoplasme
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt vekt
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, forstoppelse
GenerelleFatigue
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystSmerter i brystene
NevrologiskeSomnolens
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, flatulens, gastrisk dilatasjon, oppkast
GenerelleFølelse av kroppstemperaturendringer, kløe på applikasjonsstedet, kuldefølelse, ubehag
HudNattesvette, overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. utslett, pruritus)
KarBlødning
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, metroragi, ovarieforstørrelse, vaginalblødning, vaginalkløe
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveierInkontinens, pollakisuri
PsykiskeHumørforandringer
Svulster/cysterRektal neoplasme
UndersøkelserØkt vekt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kan gi eufori eller dysmenoré.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For progestogener G03D

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Naturlig forekommende steroid. Induserer, i nærvær av tilstrekkelige mengder østrogen, omdanningen av proliferativt endometrium til sekretorisk endometrium, og øker endometriets reseptivitet for implantasjon av embryo. Bidrar til å opprettholde graviditet etter implantasjon.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig Cmax etter 10 dager med gjentatte doseringer er 18,4 ng/ml, Cmin er 10,5 ng/ml.
Proteinbinding: Ca. 96-99%, primært til serumalbumin og kortikosteroidbindende globulin.
Metabolisme: Primært i lever. Progesteronmetabolitter utskilt via gallen kan dekonjugeres og metaboliseres videre i tarmen.
Utskillelse: Via nyrer og galle.

Sist endret: 16.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cyclogest, VAGITORIER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg15 stk. (blister)
377577
SPC_ICON-
Byttegruppe
291,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.