Cubicin

MSD


Antibakterielt middel til systemisk bruk.

J01X X09 (Daptomycin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg: 1 hetteglass inneh.: Daptomycin 500 mg, natriumhydroksid.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI), høyresidig infeksiøs endokarditt (RIE) forårsaket av Staphylococcus aureus, S. aureus-bakteriemi (SAB) når den er assosiert med RIE eller cSSTI. Barn og ungdom (1-17år): Behandling av cSSTI. Behandling av SAB når den er assosiert med cSSTI. Kun effekt mot grampositive bakterier. Administreres sammen med hensiktsmessige antibakterielle midler ved blandede infeksjoner dersom gramnegative og/eller visse typer anaerobe bakterier mistenkes. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Behandlingsvarighet bør være i samsvar med gjeldende offentlige retningslinjer. Bør ikke gis oftere enn 1 gang daglig.
cSSTI uten samtidig SAB: Voksne: 4 mg/kg 1 gang hver 24. time i 7-14 dager eller til infeksjonen er helbredet.
cSSTI med samtidig SAB: Voksne: 6 mg/kg 1 gang hver 24. time. Behandlingsvarighet >14 dager kan være nødvendig avhengig av risiko for komplikasjoner.
Kjent eller mistenkt høyresidig infeksiøs endokarditt (RIE) forårsaket av S. aureus: Voksne: 6 mg/kg 1 gang hver 24. time.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) pga. manglende data. Nedsatt nyrefunksjon: Bør pga. begrenset klinisk erfaring kun brukes ved nedsatt nyrefunksjon (ClCR <80 ml/minutt) dersom det vurderes at forventet klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Behandlingsrespons, nyrefunksjon og nivå av kreatinfosfokinase (CK) bør overvåkes nøye hos alle pasienter med enhver grad av nedsatt nyrefunksjon. Ved ClCR <30 ml/minutt hos pasienter med cSSTI uten SAB og hos pasienter på hemodialyse eller CAPD (kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse), bør dosen reduseres til 4 mg/kg 1 gang hver 48. time. Administreres etter fullført dialyse på dialysedager, så langt det er mulig. Anbefalt dose for pasienter med RIE eller cSSTI forbundet med SAB med ClCR ≥30 ml/minutt er 6 mg/kg 1 gang daglig, ved ClCR <30 ml/minutt er anbefalt dose 6 mg/kg hver 48. time. Barn og ungdom (1-17 år):

Aldersgruppe

Dosering ved cSSTI uten SAB1

Dosering ved cSSTI assosiert med SAB2

12-17 år

5 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 30 minutter

7 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 30 minutter

7-11 år

7 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 30 minutter

9 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 30 minutter

2-6 år

9 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 60 minutter

12 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 60 minutter

1-<2 år

10 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 60 minutter

12 mg/kg 1 gang hver 24. time
med infusjonsvarighet 60 minutter

1Behandlingsvarighet opptil 14 dager. 2Minimum behandlingsvarighet bør være iht. antatt risiko for komplikasjoner hos den enkelte. Behandling >14 dager kan være nødvendig.CK-nivåer skal måles ved baseline og med jevne mellomrom (minst ukentlig) under behandling. Skal ikke gis til barn <1 år, se Forsiktighetsregler. Eldre: Samme dosering som for voksne.
Tilberedning/Håndtering: Aseptisk teknikk skal benyttes. Brukes umiddelbart etter rekonstituering. 1 hetteglass rekonstitueres i 10 ml natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske (tar ca. 15 minutter). Klargjøring til i.v. infusjon krever et ekstra fortynningssteg, se pakningsvedlegg/SPC for ytterligere informasjon. Blandbarhet: Aztreonam, ceftazidim, ceftriakson, gentamicin, flukonazol, levofloxacin, dopamin, heparin og lidokain er kompatible med daptomycin infusjonsvæske.
Administrering: Voksne: Gis som i.v. infusjon (rekonstituert oppløsning fortynnet i natriumklorid 0,9%, typisk volum 50 ml) i løpet av 30 minutter eller i.v. injeksjon (ufortynnet rekonstituert oppløsning) i løpet av 2 minutter. Barn og ungdom 7-17 år: Gis som i.v. infusjon i løpet av 30 minutter. Barn 1-6 år: Gis som i.v. infusjon i løpet av 60 minutter. Se for øvrig pakningsvedlegg/SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Generelt: Ved identifisering av et annet infeksjonsfokus enn cSSTI eller RIE etter initiering av daptomycinbehandling, bør alternativ antibakteriell behandling vurderes. Anafylakse/hypersensitivitetsreaksjoner: Er rapportert. Ved allergisk reaksjon skal behandlingen avbrytes og hensiktsmessige tiltak igangsettes. Pneumoni: Ikke indisert for behandling av pneumoni. RIE forårsaket av S. aureus: Effekt hos pasienter med infeksjoner i kunstig hjerteklaff eller med venstresidig infeksiøs endokarditt forårsaket av S. aureus er ikke vist. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom <18 år med høyresidig infesksiøs endokarditt (RIE) pga. S. aureus er ikke fastslått. Pasienter med dyptliggende infeksjoner: Bør få nødvendig kirurgisk behandling uten opphold. Enterokokkinfeksjoner: Det kan ikke trekkes noen konklusjoner vedrørende mulig klinisk effekt mot enterokokkinfeksjoner, inkl. Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium. Hensiktsmessig doseringsregime ved behandling av enterokokkinfeksjoner, med eller uten bakteriemi, er ikke påvist. Behandlingssvikt ved enterokokkinfeksjoner, i de fleste tilfeller assosiert med bakteriemi, er rapportert. I noen tilfeller er behandlingssvikt sett i sammenheng med seleksjon av organismer med redusert følsomhet eller direkte resistens overfor daptomycin. Ikke-følsomme mikroorganismer: Bruk av antibakterielle midler kan fremme overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer. Hvis superinfeksjon oppstår, må relevante tiltak iverksettes. Clostridioides difficile-assosiert diaré (CDAD): Dersom CDAD mistenkes eller bekreftes, kan seponering være nødvendig, og hensiktsmessig behandling bør igangsettes etter klinisk vurdering. Legemiddel/laboratorietest-interaksjoner: Falsk forlenget protrombintid (PT) og stigning i INR er observert. Kreatinfosfokinase og myopati: Kan gi økning av CK i plasma. CK bør overvåkes ved behandlingsstart, samt minimum 1 gang/uke under behandling. CK skal måles oftere (f.eks. hver 2.-3. dag i det minste de 2 første behandlingsukene) hos pasienter som har høyere risiko for å utvikle myopati, f.eks. hos pasienter med enhver grad av nedsatt nyrefunksjon, inkl. de på hemodialyse og CAPD, og de som tar andre legemidler forbundet med myopati. Regelmessige undersøkelser for tegn og symptomer på myopati anbefales. CK bør overvåkes >1 gang/uke ved CK >5 ganger øvre normalgrense (ULN) ved behandlingsstart. Ved uforklarlig muskelsmerte, -ømhet, -svakhet eller -krampe, skal CK måles annenhver dag. Bør seponeres ved uforklarlige muskelsymptomer, hvis CK blir >5 × ULN. Perifer nevropati: Ved tegn eller symptomer på perifer nevropati skal pasienten undersøkes, og seponering bør overveies. Eosinofil pneumoni: Er rapportert. I de fleste tilfellene utviklet pasientene feber, dyspné med hypoksisk respirasjonssvikt og diffuse pulmonære infiltrater eller organiserende pneumoni. De fleste tilfellene oppstod etter >2 ukers behandling, og ble bedre ved daptomycinseponering og initiering av steroidbehandling. Tilbakefall av eosinofil pneumoni er rapportert ved reeksponering. Pasienter som utvikler disse tegnene og symptomene under behandling bør øyeblikkelig gjennomgå medisinsk undersøkelse, om nødvendig også bronkioalveolær utskylling, for å utelukke andre årsaker (f.eks. bakterieinfeksjon, soppinfeksjon, parasitter, andre legemidler). Daptomycin skal seponeres umiddelbart og om nødvendig bør behandling med systemiske steroider startes opp. Alvorlige kutane bivirkninger (SCAR): SCAR, inkl. DRESS og væskefylt utslett med/uten slimhinneinvolvering (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse) er sett, og kan være livstruende/dødelig. Pasienten bør informeres om tegn/symptomer på alvorlige hudreaksjoner, og overvåkes nøye. Ved tegn/symptomer, bør behandlingen seponeres umiddelbart og alternativ behandling vurderes. Ved utvikling av alvorlig kutan bivirkning, skal behandlingen aldri startes på nytt hos denne pasienten. Tubulointerstitiell nefritt (TIN): Er sett. Ved utvikling av feber, utslett, eosinofili og/eller ny eller forverret nedsatt nyrefunksjon, bør pasienten evalueres medisinsk. Ved mistanke om TIN, bør daptomycin seponeres umiddelbart og egnet behandling og/eller tiltak iverksettes. Nedsatt nyrefunksjon: Er rapportert. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan i seg selv predisponere til forhøyede nivåer av daptomycin, som kan øke risikoen for myopati. Justering av doseringsintervallet kan være nødvendig, se Dosering. Fedme: Hos pasienter med BMI >40 kg/m2 og CK >70 ml/minutt, er AUC0-∞ betydelig høyere enn hos normalvektige. Pga. begrenset informasjon om sikkerhet og effekt, bør forsiktighet utvises hos svært overvektige pasienter. Barn: Skal ikke gis til barn <1 år pga. risiko for uønskede effekter på muskulære eller nevromuskulære systemer og/eller nervesystemet (det perifere og/eller sentrale). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

De første dagene etter behandlingsstart, bør antikoagulerende aktivitet hos pasienter som bruker warfarin overvåkes. Enkelte tilfeller av markert CK-økning og rabdomyolyse er sett ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forårsake myopati. Andre legemidler forbundet med myopati bør seponeres midlertidig under behandlingen, med mindre nytten ved samtidig behandling oppveier risikoen. Hvis samtidig administrering ikke kan unngås bør CK måles >1 gang/uke, og pasienten overvåkes nøye for tegn eller symptomer på myopati. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av andre legemidler som kan redusere renal clearance. Kan interferere med protrombintidsanalyser og gi falsk forlenget protrombintid (PT) og forhøyet INR. Ved uforklarlige abnormaliteter i PT-INR, bør en mulig in vitro interaksjon med laboratorietesten overveies. Muligheten for feilaktige resultater kan minimeres ved å ta prøver for PT-INR nær tidspunktet for laveste daptomycinplasmakonsentrasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering med tobramycin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data. Skal ikke brukes, hvis ikke forventet nytte oppveier mulig risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Amming skal opphøre under behandling.
Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Eosinofili, leukocytose, trombocytose, økt INR
Sjeldne Forlenget protrombintid
Ukjent frekvens Trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal- og abdominal smerte, kvalme, oppkast, oppblåsthet og distensjon
Mindre vanlige Dyspepsi, glossitt
Generelle
Vanlige Asteni, feber, reaksjon på infusjonsstedet
Mindre vanlige Fatigue, smerter
Hjerte
Mindre vanlige Ekstrasystoler, supraventrikulær takykardi
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Urticaria
Ukjent frekvens AGEP, DRESS, vesikulobulløst utslett med eller uten affeksjon av slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhet, manifestert ved isolerte spontane rapporter inkl., men ikke begrenset til, angioødem, pulmonal eosinofili, følelse av orofaryngeal hevelse, anafylaktisk reaksjon.
Infusjonsreaksjoner inkl. følgende symptomer: Takykardi, hvesing, feber, frysninger, flushing, vertigo, synkope og metallsmak.
Infeksiøse
Vanlige Candidiasis, soppinfeksjon, urinveisinfeksjon
Mindre vanlige Fungemi
Ukjent frekvens Clostridioides difficile-assosiert diaré
Kar
Vanlige Hypertensjon, hypotensjon
Mindre vanlige Ansiktsrødme
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Vaginitt
Lever/galle
Vanlige Unormale leverfunksjonstester (økt ALATASAT eller alkalisk fosfatase)
Sjeldne Gulsott
Luftveier
Ukjent frekvens Eosinofil pneumoni (som av og til fremstår som organiserende pneumoni), hoste
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Smerter i ekstremitet, økt CK
Mindre vanlige Artralgi, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi, myositt, økt myoglobin i blod, økt serumlaktatdehydrogenase
Ukjent frekvens Rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Parestesi, smaksforstyrrelse, tremor, øyeirritasjon
Ukjent frekvens Perifer nevropati
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nefropati, inkl. nyresvikt og nedsatt nyrefunksjon, økt serumkreatinin
Ukjent frekvens Tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Vanlige Angst, insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Elektrolyttavvik, hyperglykemi, redusert appetitt
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Diaré, flatulens, forstoppelse, gastrointestinal- og abdominal smerte, kvalme, oppkast, oppblåsthet og distensjon
Generelle Asteni, feber, reaksjon på infusjonsstedet
Hud Kløe, utslett
Infeksiøse Candidiasis, soppinfeksjon, urinveisinfeksjon
Kar Hypertensjon, hypotensjon
Lever/galle Unormale leverfunksjonstester (økt ALATASAT eller alkalisk fosfatase)
Muskel-skjelettsystemet Smerter i ekstremitet, økt CK
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Angst, insomni
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, leukocytose, trombocytose, økt INR
Gastrointestinale Dyspepsi, glossitt
Generelle Fatigue, smerter
Hjerte Ekstrasystoler, supraventrikulær takykardi
Hud Urticaria
Infeksiøse Fungemi
Kar Ansiktsrødme
Kjønnsorganer/bryst Vaginitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi, myositt, økt myoglobin i blod, økt serumlaktatdehydrogenase
Nevrologiske Parestesi, smaksforstyrrelse, tremor, øyeirritasjon
Nyre/urinveier Nefropati, inkl. nyresvikt og nedsatt nyrefunksjon, økt serumkreatinin
Stoffskifte/ernæring Elektrolyttavvik, hyperglykemi, redusert appetitt
Øre Vertigo
Sjeldne
Blod/lymfe Forlenget protrombintid
Lever/galle Gulsott
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Trombocytopeni
Hud AGEP, DRESS, vesikulobulløst utslett med eller uten affeksjon av slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)
Immunsystemet Overfølsomhet, manifestert ved isolerte spontane rapporter inkl., men ikke begrenset til, angioødem, pulmonal eosinofili, følelse av orofaryngeal hevelse, anafylaktisk reaksjon.
Infusjonsreaksjoner inkl. følgende symptomer: Takykardi, hvesing, feber, frysninger, flushing, vertigo, synkope og metallsmak.
Infeksiøse Clostridioides difficile-assosiert diaré
Luftveier Eosinofil pneumoni (som av og til fremstår som organiserende pneumoni), hoste
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Nevrologiske Perifer nevropati
Nyre/urinveier Tubulointerstitiell nefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Støttende. Sakte utskillelse ved hemodialyse (ca. 15% i løpet av 4 timer) eller peritonealdialyse (ca. 11% i løpet av 48 timer).

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virksom mot grampositive bakterier. Bindes til bakteriemembraner (i nærvær av kalsiumioner) på celler i voksende og stasjonær fase, som gir depolarisering og rask hemming av protein-, DNA- og RNA-syntese. Dette resulterer i bakteriell celledød med ubetydelig cellelyse.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd: Ca. 0,1 liter/kg. Passerer kun i minimal grad gjennom blod-hjerne-barrieren og placentabarrieren.
Metabolisme: Minimal.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering: Se SPC/pakningsvedlegg.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cubicin, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 1 stk. (hettegl.)
061970
Blå resept
-
1539,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2021