Crysvita

Kyowa Kirin


Fibroblastvekstfaktorhemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG1).

M05B X05 (Burosumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 20 mg og 30 mg: Hvert hetteglass inneh.: Burosumab 10 mg, resp. 20 mg og 30 mg, L-histidin, D-sorbitol, polysorbat 80, L-metionin, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) med radiografisk verifisert bensykdom hos ungdom og barn ≥1 år med skjelett i vekst.

Dosering

Behandling skal startes av lege med erfaring fra stoffskifterelatert bensykdom. Orale fosfatpreparater og aktive D-vitaminanaloger seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Vitamin D-erstatning/-tilskudd med inaktive former kan startes/fortsettes iht. lokale retningslinjer under overvåkning av serumkalsium og -fosfat. Fastende serumfosfatkonsentrasjon skal være under aldersbestemt referanseområde ved oppstart. Anbefalt startdose 0,8 mg/kg kroppsvekt gitt hver 2. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor aldersbestemt referanseområde skal dosen opprettholdes.
Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under aldersbasert referanseområde økes dosen trinnvis med 0,4 mg/kg opptil 2 mg/kg. Fastende serumfosfat måles 4 uker etter dosejustering. Dosen skal ikke justeres hyppigere enn hver 4. uke.
Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over aldersbestemt referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 4 uker. Ved verdi under aldersbestemt referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose, avrundet som nevnt ovenfor.
Uteglemt/forsinket dosering: For å unngå uteglemte doser kan behandling gis inntil 3 dager før/etter planlagt behandlingsdato. Behandling gjenopptas så snart som mulig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Skal ikke gis ved alvorlig/terminal nyresykdom. Barn <1 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler.
Tilberedning/Håndtering: Engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglasset skal ikke ristes før bruk.
Administrering: Til s.c. bruk. Gis ved aseptisk teknikk og med steril engangssprøyte og injeksjonskanyle. Injiseres i arm, abdomen, sete eller lår. Injeksjonssted varieres og overvåkes for tegn på mulig reaksjon. For ytterligere informasjon, se SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av oralt fosfat, aktive vitamin D-analoger. Fastende serumfosfat over aldersbasert normalområde. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon/terminal nyresykdom.

Forsiktighetsregler

Ektopisk mineralisering: Manifestert som nefrokalsinose er sett ved XLH behandlet med oralt fosfat og aktive vitamin D-analoger. Slike legemidler skal seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Overvåkning for symptomer på nefrokalsinose (f.eks. ved renal ultrasonografi) anbefales ved behandlingsstart og hver 6. måned 1. året, deretter årlig. Overvåkning av alkalisk fosfatase, kalsium, parathyreoideahormon (PTH) og kreatinin i plasma anbefales hver 6. måned (hver 3. måned for barn 1-2 år) eller som indisert. Overvåkning av kalsium og fosfat i urin anbefales hver 3. måned. Hyperfosfatemi: Fastende serumfosfatnivå bør overvåkes pga. risiko. Det anbefales at fastende serumfosfat tilpasses i nedre del av aldersbestemt referanseområde, for å redusere risiko for ektopisk mineralisering. Doseavbrudd og/eller -reduksjon kan være nødvendig. Regelmessig måling av postprandialt serumfosfat anbefales. Parathyreoideahormon i serum: Økt nivå er sett ved XLH ved behandling med burosumab. Regelmessig serummåling av parathyreoideaormon anbefales. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Kan gi lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Administrering avbrytes ved alvorlige reaksjoner/overfølsomhetsreaksjoner og egnet behandling gis. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, svimmelhet kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av kalsimimetiske legemidler, pga. mulig hypokalsemi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ukjent om burosumab/metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist effekt på reproduksjonsorganer hos hanner.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, karies, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanligeFeber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, pruritus, hevelse, smerte, utslett, blåmerke, misfarging, ubehag, hematom, blødning, indurasjon, flekk og urticaria på injeksjonsstedet)
Hud
Svært vanligeUtslett (inkl. erytematøst, generalisert, kløende, makulopapuløst og pustuløst utslett)
Infeksiøse
Svært vanligeTannabscess (inkl. tanninfeksjon og tannpine)
Luftveier
Svært vanligeHoste (inkl. slimhoste)
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMyalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)
Undersøkelser
Svært vanligeVitamin D-reduksjon (inkl. vitamin D-mangel og redusert 25-hydroksykolekalsiferol i blod)
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, karies, kvalme, oppkast
GenerelleFeber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, pruritus, hevelse, smerte, utslett, blåmerke, misfarging, ubehag, hematom, blødning, indurasjon, flekk og urticaria på injeksjonsstedet)
HudUtslett (inkl. erytematøst, generalisert, kløende, makulopapuløst og pustuløst utslett)
InfeksiøseTannabscess (inkl. tanninfeksjon og tannpine)
LuftveierHoste (inkl. slimhoste)
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserVitamin D-reduksjon (inkl. vitamin D-mangel og redusert 25-hydroksykolekalsiferol i blod)
Vanlige
NevrologiskeSvimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring.
Behandling: Seponering og overvåkning av biokjemisk respons anbefales.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humant monoklonalt antistoff (IgG1).
Virkningsmekanisme: Bindes til og hemmer aktiviteten til fibroblastvekstfaktor 23 (FGF23). Dette gir økt tubulær reabsorpsjon av fosfat fra nyrene og økt serumkonsentrasjon av 1,25-dihydroksyvitamin D.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Tmax ca. 5-10 dager.
Fordeling: Vd nesten likt plasmavolum, som indikerer begrenset ekstravaskulær distribusjon.
Halveringstid: Ca. 19 dager. Clearance avhenger av kroppsvekt og anslås å være 0,290 liter/døgn og 0,136 liter/døgn hos hhv. voksen (70 kg) og pediatrisk (30 kg) XLH-pasient.
Metabolisme: Brytes ned til peptider og aminosyrer.
Utskillelse: Grunnet molekylstørrelsen forventes ikke direkte utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Crysvita, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg1 stk. (hettegl.)
429792
H-resept
-
41140,00C
20 mg1 sk. (hettegl.)
589244
H-resept
-
82243,80C
30 mg1 stk. (hettegl.)
089121
H-resept
-
123348,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2020