Crysvita

Kyowa Kirin


Fibroblastvekstfaktorhemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG1).

M05B X05 (Burosumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 20 mg og 30 mg: Hvert hetteglass inneh.: Burosumab 10 mg, resp. 20 mg og 30 mg, L-histidin, D-sorbitol, polysorbat 80, L-metionin, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos barn og ungdom 1-17 år med radiografisk verifisert bensykdom, og hos voksne.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal startes av lege med erfaring fra stoffskifterelatert bensykdom. Orale fosfatpreparater og aktive D-vitaminanaloger seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Vitamin D-erstatning/-tilskudd med inaktive former kan startes/fortsettes iht. lokale retningslinjer under overvåkning av serumkalsium og -fosfat. Fastende serumfosfatkonsentrasjon skal være under aldersbestemt referanseområde ved oppstart.
Barn og ungdom 1-17 år: Anbefalt startdose er 0,8 mg/kg kroppsvekt gitt hver 2. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor aldersbestemt referanseområde skal dosen fortsettes. Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under aldersbasert referanseområde økes dosen trinnvis med 0,4 mg/kg opptil 2 mg/kg. Fastende serumfosfat måles 4 uker etter dosejustering. Dosen skal ikke justeres hyppigere enn hver 4. uke. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over aldersbestemt referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 4 uker. Ved verdi under aldersbestemt referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose, avrundet som nevnt ovenfor. Dosekonvertering ved fylte 18 år: Ved 18-års alder skal pasienten konvertere til voksen dose.
Voksne: Anbefalt startdose er 1 mg/kg kroppsvekt gitt hver 4. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor referanseområde skal dosen fortsettes. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose opptil maks. dose 40 mg hver 4. uke. Serumfosfat skal måles på nytt 2 uker etter en doseendring.
Uteglemt/forsinket dosering: Behandling kan gis inntil 3 dager før/etter planlagt behandlingsdato, hvis nødvendig. Ved glemt dose skal behandling gjenopptas så snart som mulig med forskrevet dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Skal ikke gis ved alvorlig/terminal nyresykdom. Barn <1 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Begrensede data.
Tilberedning/Håndtering: Engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglasset skal ikke ristes før bruk.
Administrering: Til s.c. bruk. Gis ved aseptisk teknikk og med steril engangssprøyte og injeksjonskanyle. Injiseres i arm, abdomen, sete eller lår. Injeksjonssted varieres og overvåkes for tegn på mulig reaksjon. For ytterligere informasjon, se SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av oralt fosfat, aktive vitamin D-analoger. Fastende serumfosfat over aldersbasert normalområde. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon/terminal nyresykdom.

Forsiktighetsregler

Ektopisk mineralisering: Manifestert som nefrokalsinose er sett ved XLH behandlet med oralt fosfat og aktive vitamin D-analoger. Slike legemidler skal seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Overvåkning for symptomer på nefrokalsinose (f.eks. ved renal ultrasonografi) anbefales ved behandlingsstart og hver 6. måned 1. året, deretter årlig. Overvåkning av alkalisk fosfatase, kalsium, parathyreoideahormon (PTH) og kreatinin i plasma anbefales hver 6. måned (hver 3. måned for barn 1-2 år) eller som indisert. Overvåkning av kalsium og fosfat i urin anbefales hver 3. måned. Hyperfosfatemi: Fastende serumfosfatnivå bør overvåkes pga. risiko. Det anbefales at fastende serumfosfat tilpasses i nedre del av aldersbestemt referanseområde, for å redusere risiko for ektopisk mineralisering. Doseavbrudd og/eller -reduksjon kan være nødvendig. Regelmessig måling av postprandialt serumfosfat anbefales. Parathyreoideahormon i serum: Økt nivå er sett ved XLH ved behandling med burosumab. Regelmessig serummåling av parathyreoideaormon anbefales. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Kan gi lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Administrering avbrytes ved alvorlige reaksjoner/overfølsomhetsreaksjoner og egnet behandling gis. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, svimmelhet kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av kalsimimetiske legemidler, pga. mulig hypokalsemi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ukjent om burosumab/metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist effekt på reproduksjonsorganer hos hanner.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse1, karies, kvalme, oppkast
Vanlige Forstoppelse2
Generelle
Svært vanlige Feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, pruritus, hevelse, smerte, utslett, blåmerke, misfarging, ubehag, hematom, blødning, indurasjon, flekk og urticaria på injeksjonsstedet)
Hud
Svært vanlige Utslett (inkl. erytematøst, generalisert, kløende, makulopapuløst og pustuløst utslett)
Infeksiøse
Svært vanlige Tannabscess (inkl. tanninfeksjon og tannpine)
Luftveier
Svært vanlige Hoste (inkl. slimhoste)
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, restless legs-syndrom, svimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)2
Vanlige Svimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)1
Undersøkelser
Svært vanlige Vitamin D-reduksjon (inkl. vitamin D-mangel og redusert 25-hydroksykolekalsiferol i blod)
Vanlige Økt fosfat i blod2
Ukjent frekvens Økt fosfat i blod1
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse1, karies, kvalme, oppkast
Generelle Feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, pruritus, hevelse, smerte, utslett, blåmerke, misfarging, ubehag, hematom, blødning, indurasjon, flekk og urticaria på injeksjonsstedet)
Hud Utslett (inkl. erytematøst, generalisert, kløende, makulopapuløst og pustuløst utslett)
Infeksiøse Tannabscess (inkl. tanninfeksjon og tannpine)
Luftveier Hoste (inkl. slimhoste)
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, restless legs-syndrom, svimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)2
Undersøkelser Vitamin D-reduksjon (inkl. vitamin D-mangel og redusert 25-hydroksykolekalsiferol i blod)
Vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse2
Nevrologiske Svimmelhet (inkl. anstrengelsesutløst svimmelhet)1
Undersøkelser Økt fosfat i blod2
Ukjent frekvens
Undersøkelser Økt fosfat i blod1

1Hos barn og ungdom >1 år.

2Hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring.
Behandling: Seponering og overvåkning av biokjemisk respons anbefales.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humant monoklonalt antistoff (IgG1).
Virkningsmekanisme: Bindes til og hemmer aktiviteten til fibroblastvekstfaktor 23 (FGF23). Dette gir økt tubulær reabsorpsjon av fosfat fra nyrene og økt serumkonsentrasjon av 1,25-dihydroksyvitamin D.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Tmax ca. 7-13 dager.
Fordeling: Vd nesten likt plasmavolum, som indikerer begrenset ekstravaskulær distribusjon.
Halveringstid: Ca. 16-19 dager. Clearance avhenger av kroppsvekt og anslås å være 0,290 liter/døgn og 0,136 liter/døgn hos hhv. voksen (70 kg) og pediatrisk (30 kg) XLH-pasient.
Metabolisme: Brytes ned til peptider og aminosyrer.
Utskillelse: Grunnet molekylstørrelsen forventes ikke direkte utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Crysvita, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 1 stk. (hettegl.)
429792
H-resept
-
41140,00 C
20 mg 1 sk. (hettegl.)
589244
H-resept
-
82243,80 C
30 mg 1 stk. (hettegl.)
089121
H-resept
-
123348,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2021