Fibroblastvekstfaktorhemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG1).

M05B X05 (Burosumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 20 mg og 30 mg: Hvert hetteglass inneh.: Burosumab 10 mg, resp. 20 mg og 30 mg, L-histidin, D-sorbitol, polysorbat 80, L-metionin, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

  • Behandling av X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos barn og ungdom 1-17 år med radiografisk verifisert bensykdom, og hos voksne.
  • Behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi ved tumorindusert osteomalasi (TIO) forbundet med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan fjernes kirurgisk eller lokaliseres, hos barn og ungdom 1-17 år og voksne.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal startes av lege med erfaring fra stoffskifterelatert bensykdom. Orale fosfatpreparater og aktive D-vitaminanaloger seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Vitamin D-erstatning/-tilskudd med inaktive former kan startes/fortsettes iht. lokale retningslinjer under overvåkning av serumkalsium og -fosfat. Fastende serumfosfatkonsentrasjon skal være under aldersbestemt referanseområde ved oppstart.
X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos barn og ungdom 1-17 år
Anbefalt startdose er 0,8 mg/kg kroppsvekt gitt hver 2. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor aldersbestemt referanseområde skal dosen opprettholdes. Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under aldersbasert referanseområde økes dosen trinnvis med 0,4 mg/kg opptil 2 mg/kg. Fastende serumfosfat måles 2 uker etter dosejustering. Dosen skal ikke justeres hyppigere enn hver 4. uke. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over aldersbestemt referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under aldersbestemt referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose, avrundet som nevnt ovenfor. Dosekonvertering ved fylte 18 år: Ved 18-års alder skal pasienten konvertere til voksen dose.
X-bundet hypofosfatemi (XLH) hos voksne
Anbefalt startdose er 1 mg/kg kroppsvekt gitt hver 4. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor referanseområde skal dosen opprettholdes. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose opptil maks. dose 40 mg hver 4. uke. Serumfosfat skal måles på nytt 2 uker etter en doseendring.
Tumorindusert osteomalasi (TIO) hos barn 1-12 år
Anbefalt startdose er 0,4 mg/kg kroppsvekt gitt hver 2. uke. Maks. dose 90 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor aldersbestemt referanseområde skal dosen opprettholdes. Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under aldersbasert referanseområde økes dosen trinnvis, innledningvis med 0,6 mg/kg, med påfølgende økninger avhengig av respons, på 0,5 mg/kg (opptil 2 mg/kg). Fastende serumfosfat måles 2 uker etter dosejustering. Dosen skal ikke justeres hyppigere enn hver 4. uke. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over aldersbestemt referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under aldersbestemt referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose, avrundet som nevnt ovenfor. Fastende serumfosfat skal måles 2 uker etter en dosejustering. Dersom nivået forblir under aldersbasert referanseområde etter at doseringen gjenopptas, kan dosen justeres ytterligere.
Tumorindusert osteomalasi (TIO) hos ungdom 13-17 år
Anbefalt startdose er 0,3 mg/kg kroppsvekt gitt hver 2. uke. Maks. dose 180 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat hver 2. uke den 1. måneden, hver 4. uke de 2 påfølgende månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor aldersbestemt referanseområde skal dosen opprettholdes. Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under aldersbasert referanseområde økes dosen trinnvis, innledningvis med 0,3 mg/kg, med påfølgende økninger på 0,2-0,5 mg/kg (avhengig av respons, opptil 2 mg/kg). Fastende serumfosfat måles 2 uker etter dosejustering. Dosen skal ikke justeres hyppigere enn hver 4. uke. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over aldersbestemt referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under aldersbestemt referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose, avrundet som nevnt ovenfor. Fastende serumfosfat skal måles 2 uker etter en dosejustering. Dersom nivået forblir under aldersbasert referanseområde etter at doseringen gjenopptas, kan dosen justeres ytterligere. Dosekonvertering ved fylte 18 år: Ved 18-års alder skal pasienten konvertere til voksen dose.
Tumorindusert osteomalasi (TIO) hos voksne
Anbefalt startdose er 0,3 mg/kg kroppsvekt gitt hver 4. uke. Maks. dose 180 mg. Doser avrundes til nærmeste 10 mg. Etter oppstart måles fastende serumfosfat 2 uker etter hver dose de første 3 månedene, deretter ved behov. Ved verdier innenfor referanseområde skal dosen opprettholdes. Doseøkning: Ved fastende serumfosfat under referanseområde økes dosen trinnvis, innledningvis med 0,3 mg/kg, med påfølgende økninger på 0,2-0,5 mg/kg (avhengig av respons, opptil 2 mg/kg). Fastende serumfosfat måles 2 uker etter dosejustering. Dersom serumfosfat forblir under referanseområdet, til tross for at maks. dose gis hver 4. uke, kan forrige dose deles og gis hver 2. uke, med trinnvise økninger etter behov, som beskrevet ovenfor, opptil 2 mg/kg hver 2. uke. Dosereduksjon: Ved fastende serumfosfat over referanseområde utsettes neste dose og fastende serumfosfat måles igjen innen 2 uker. Ved verdi under referanseområde kan burosumab gjenopptas med halvparten av forrige dose hver 4. uke. Serumfosfat skal måles på nytt 2 uker etter en doseendring. Dersom nivået forblir under referanseområde etter at doseringen gjenopptas, kan dosen justeres ytterligere.
Doseavbrudd hos barn, ungdom og voksne med TIO
Ved behandling av underliggende svulst (dvs. kirurgisk fjerning/strålebehandling) skal burosumab avbrytes. Etter fullført behandling av svulst skal serumfosfat måles på nytt før burosumab kan gjenopptas. Burosumab gjenopptas med opprinnelig startdose dersom serumfosfatnivået forblir under referanseområdet. Anbefalt dosejustering beskrevet ovenfor skal følges for å opprettholde serumfosfatnivået innenfor aldersbestemt referanseområde. Burosumab skal seponeres dersom det ikke sees relevant bedring i biokjemiske/kliniske markører for respons, til tross for at maksimaldose gis.
Uteglemt/forsinket dosering Behandling kan gis inntil 3 dager før/etter planlagt behandlingsdato, hvis nødvendig. Ved glemt dose skal behandling gjenopptas så snart som mulig med forskrevet dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Skal ikke gis ved alvorlig/terminal nyresykdom.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått hos barn <1 år med XLH, og hos barn og ungdom med TIO.
  • Eldre: Begrensede data.
Tilberedning/Håndtering Engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hetteglasset skal ikke ristes før bruk.
Administrering Til s.c. bruk. Gis ved aseptisk teknikk og med steril engangssprøyte og injeksjonskanyle. Injiseres i overarm, abdomen, sete eller lår. Injeksjonssted varieres og overvåkes for tegn på mulig reaksjon. Kan være egnet for selvadministrering/administrering utført av omsorgsperson, etter tilstrekkelig opplæring. Første egenadministrering foretas under tilsyn av helsepersonell. For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av oralt fosfat, aktive vitamin D-analoger. Fastende serumfosfat over aldersbasert normalområde. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon/terminal nyresykdom.

Forsiktighetsregler

Ektopisk mineralisering: Manifestert som nefrokalsinose er sett ved XLH behandlet med oralt fosfat og aktive vitamin D-analoger. Slike legemidler skal seponeres minst 1 uke før behandlingsstart. Overvåkning for symptomer på nefrokalsinose (f.eks. ved renal ultrasonografi) anbefales ved behandlingsstart og hver 6. måned 1. året, deretter årlig. Overvåkning av alkalisk fosfatase, kalsium, parathyreoideahormon (PTH) og kreatinin i plasma anbefales hver 6. måned (hver 3. måned for barn 1-2 år) eller som indisert. Overvåkning av kalsium og fosfat i urin anbefales hver 3. måned. Hyperfosfatemi: Fastende serumfosfatnivå bør overvåkes pga. risiko. Det anbefales at fastende serumfosfat tilpasses i nedre del av aldersbestemt referanseområde, for å redusere risiko for ektopisk mineralisering. Doseavbrudd og/eller -reduksjon kan være nødvendig. Regelmessig måling av postprandialt serumfosfat anbefales. Parathyreoideahormon i serum: Økt nivå er sett ved XLH ved behandling med burosumab. Regelmessig serummåling av parathyreoideaormon anbefales. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Kan gi lokale reaksjoner på injeksjonsstedet. Administrering avbrytes ved alvorlige reaksjoner/overfølsomhetsreaksjoner og egnet behandling gis. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, svimmelhet kan forekomme.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av kalsimimetiske legemidler, pga. mulig hypokalsemi.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingUkjent om burosumab/metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data. Dyrestudier har vist effekt på reproduksjonsorganer hos hanner.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring.
BehandlingSeponering og overvåkning av biokjemisk respons anbefales.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringRekombinant humant monoklonalt antistoff (IgG1).
VirkningsmekanismeBindes til og hemmer aktiviteten til fibroblastvekstfaktor 23 (FGF23). Dette gir økt tubulær reabsorpsjon av fosfat fra nyrene og økt serumkonsentrasjon av 1,25-dihydroksyvitamin D.
AbsorpsjonNesten fullstendig. Tmax ca. 7-13 dager.
FordelingVd nesten likt plasmavolum, som indikerer begrenset ekstravaskulær distribusjon.
HalveringstidCa. 16-19 dager. Clearance avhenger av kroppsvekt og anslås å være 0,290 liter/døgn og 0,136 liter/døgn hos hhv. voksen (70 kg) og pediatrisk (30 kg) XLH-pasient.
MetabolismeBrytes ned til peptider og aminosyrer.
UtskillelseGrunnet molekylstørrelsen forventes ikke direkte utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Crysvita, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 1 stk. (hettegl.)
429792
H-resept 41 140,00 C
20 mg 1 sk. (hettegl.)
589244
H-resept 82 243,80 C
30 mg 1 stk. (hettegl.)
089121
H-resept 123 348,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Crysvita INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg

Crysvita INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg

Crysvita INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.07.2022


Sist endret: 17.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)