Circadin

Neurim


Sedativum. Hypnotikum.

N05C H01 (Melatonin)DEPOTTABLETTER 2 mg: Hver depottablett inneh.: Melatonin 2 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter ≥55 år.

Dosering

Voksne: 2 mg 1 gang daglig i opptil 13 uker.
Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Andre legemiddelformer/-styrker kan være mer hensiktsmessig for denne populasjonen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises.
Administrering: Tas 1-2 timer før leggetid og etter mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan forårsake tretthet og har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Brukes med forsiktighet dersom tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko. Anbefales ikke ved autoimmune sykdommer pga. utilstrekkelige data. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Melatonin metaboliseres hovedsakelig via CYP1A, og interaksjon med andre legemidler som en følge av effekten deres på CYP1A-enzymer er mulig. Fluvoksamin øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A2 og CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivåene ved å hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin, en CYP2D-hemmer, som øker melatoninnivåene i plasma. Røyking kan redusere melatoninnivået pga. CYP1A2-induksjon. Østrogen øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A1 og CYP1A2 og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Kinoloner (CYP1A2-hemmere) kan gi økt melatonineksponering. CYP1A2-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av melatonin. Alkohol må ikke inntas samtidig fordi det reduserer effekten på søvn. Melatonin kan øke de sedative egenskapene til benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika. Samtidig inntak av melatonin og tioridazin kan gi økt følelse av ullenhet sammenlignet med kun bruk av tioridazin. Samtidig inntak av melatonin og imipramin kan gi økt følelse av ro og problemer med å utføre oppgaver sammenlignet med kun bruk av imipramin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke undersøkt og derfor ikke anbefalt. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Går over i morsmelk og er derfor ikke anbefalt.
Fertilitet: Bør ikke brukes av kvinner som ønsker å bli gravide.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneLeukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
SjeldneDårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
Generelle
Mindre vanligeAsteni, brystsmerte
SjeldneFatigue, smerte, tørste
Hjerte
SjeldneAngina pectoris, palpitasjoner
Hud
Mindre vanligeDermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
SjeldneDermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
Ukjent frekvensAngioødem, munnødem, tungeødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
SjeldneHerpes zoster
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
SjeldneHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeMenopausesymptomer
SjeldnePriapisme, prostatitt
Ukjent frekvensGalaktoré
Lever/galle
Mindre vanligeHyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeSmerte i ekstremitet
SjeldneArtritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
SjeldneDrømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanligeGlukosuri, proteinuri
SjeldneHematuri, nokturi, polyuri
Psykiske
Mindre vanligeAngst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
SjeldneAggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest, økt vekt
SjeldneUnormale laboratoriefunn, unormalt elektrolyttnivå i blod, økte leverenzymer
Øre
SjeldneVertigo, vertigo posturalis
Øye
SjeldneRedusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, brystsmerte
HudDermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystMenopausesymptomer
Lever/galleHyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierGlukosuri, proteinuri
PsykiskeAngst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest, økt vekt
Sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
GenerelleFatigue, smerte, tørste
HjerteAngina pectoris, palpitasjoner
HudDermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
InfeksiøseHerpes zoster
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystPriapisme, prostatitt
Muskel-skjelettsystemetArtritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
NevrologiskeDrømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierHematuri, nokturi, polyuri
PsykiskeAggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
UndersøkelserUnormale laboratoriefunn, unormalt elektrolyttnivå i blod, økte leverenzymer
ØreVertigo, vertigo posturalis
ØyeRedusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
HudAngioødem, munnødem, tungeødem
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Kjønnsorganer/brystGalaktoré

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Flere tilfeller av overdosering er rapportert etter markedsføring. De fleste mildt til moderat alvorlige. Somnolens er mest rapporterte symptom. I litteraturen er det rapportert om daglige doser på opptil 300 mg melatonin uten signifikante bivirkninger.
Symptomer: Tretthet forventes. Clearance av virkestoffet forventes innen 12 timer etter svelging.
Behandling: Ingen spesiell behandling er nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Hormon som produseres av pinealkjertelen og som strukturelt sett er relatert til serotonin. Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys-mørkesyklusen. Det er også forbundet med en hypnotisk effekt og økt tilbøyelighet for søvn.
Virkningsmekanisme: Aktiviteten til melatonin ved MT1-, MT2- og MT3-reseptorene antas å bidra til de søvnfremmende egenskapene, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvnregulering. Pga. den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter >55 år, med primær insomni. Melatonin forkorter innsovningstiden og bedrer søvnkvaliteten, våkenheten om morgenen, funksjonsevnen om dagen og livskvaliteten. Effekten vedvarer i opptil 3 måneder med behandling og antall respondere øker med 10% etter 3 måneders behandlingstid. Søvnsammensetningen og REM-søvnvarigheten påvirkes ikke.
Absorpsjon: Fullstendig, kan reduseres med opptil 50% hos eldre. Biotilgjengeligheten er 15%. Signifikant first pass-metabolisme på 85%. Cmax = 1176 pg/ml og oppnås innen 0,75 timer. Absorpsjon og Cmax påvirkes av samtidig matinntak (Tmax = 3 timer og Cmax = 1020 pg/ml).
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Bindes hovedsakelig til albumin, α1-syreglykoprotein og lipoproteiner med høy tetthet.
Halveringstid: 3,5-4 timer.
Metabolisme: I lever via CYP1A1, CYP1A2 og muligens CYP2C19. Hovedmetabolitten, 6-sulfatoksymelatonin, er inaktiv.
Utskillelse: 89% utskilles renalt, som konjugater av 6-hydroksymelatonin. 2% utskilles uforandret.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Circadin, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg30 stk. (blister)
176616
-
-
243,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2019