Circadin

Neurim

Sedativum. Hypnotikum.

ATC-nr.: N05C H01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05C H01
Melatonin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av melatonin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Melatonin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at melatonin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTTABLETTER 2 mg: Hver depottablett inneh.: Melatonin 2 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter ≥55 år.

Dosering

Voksne: 2 mg 1 gang daglig i opptil 13 uker.
Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Andre legemiddelformer/-styrker kan være mer hensiktsmessig for denne populasjonen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises.
Administrering: Tas 1-2 timer før leggetid og etter mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan forårsake tretthet og har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Brukes med forsiktighet dersom tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko. Anbefales ikke ved autoimmune sykdommer pga. utilstrekkelige data. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C H01
Melatonin metaboliseres hovedsakelig via CYP1A, og interaksjon med andre legemidler som en følge av effekten deres på CYP1A-enzymer er mulig. Fluvoksamin øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A2 og CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivåene ved å hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin, en CYP2D-hemmer, som øker melatoninnivåene i plasma. Røyking kan redusere melatoninnivået pga. CYP1A2-induksjon. Østrogen øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A1 og CYP1A2 og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Kinoloner (CYP1A2-hemmere) kan gi økt melatonineksponering. CYP1A2-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av melatonin. Alkohol må ikke inntas samtidig fordi det reduserer effekten på søvn. Melatonin kan øke de sedative egenskapene til benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika. Samtidig inntak av melatonin og tioridazin kan gi økt følelse av ullenhet sammenlignet med kun bruk av tioridazin. Samtidig inntak av melatonin og imipramin kan gi økt følelse av ro og problemer med å utføre oppgaver sammenlignet med kun bruk av imipramin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke undersøkt og derfor ikke anbefalt. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Går over i morsmelk og er derfor ikke anbefalt.
Fertilitet: Bør ikke brukes av kvinner som ønsker å bli gravide.
Melatonin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneLeukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
SjeldneDårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
Generelle
Mindre vanligeAsteni, brystsmerte
SjeldneFatigue, smerte, tørste
Hjerte
SjeldneAngina pectoris, palpitasjoner
Hud
Mindre vanligeDermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
SjeldneDermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
Ukjent frekvensAngioødem, munnødem, tungeødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
SjeldneHerpes zoster
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
SjeldneHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeMenopausesymptomer
SjeldnePriapisme, prostatitt
Ukjent frekvensGalaktoré
Lever/galle
Mindre vanligeHyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeSmerte i ekstremitet
SjeldneArtritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
SjeldneDrømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanligeGlukosuri, proteinuri
SjeldneHematuri, nokturi, polyuri
Psykiske
Mindre vanligeAngst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
SjeldneAggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest, økt vekt
SjeldneUnormale laboratoriefunn, unormalt elektrolyttnivå i blod, økte leverenzymer
Øre
SjeldneVertigo, vertigo posturalis
Øye
SjeldneRedusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni, brystsmerte
HudDermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
KarHypertensjon
Kjønnsorganer/brystMenopausesymptomer
Lever/galleHyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemetSmerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierGlukosuri, proteinuri
PsykiskeAngst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
UndersøkelserUnormal leverfunksjonstest, økt vekt
Sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
GenerelleFatigue, smerte, tørste
HjerteAngina pectoris, palpitasjoner
HudDermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
InfeksiøseHerpes zoster
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystPriapisme, prostatitt
Muskel-skjelettsystemetArtritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
NevrologiskeDrømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierHematuri, nokturi, polyuri
PsykiskeAggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
UndersøkelserUnormale laboratoriefunn, unormalt elektrolyttnivå i blod, økte leverenzymer
ØreVertigo, vertigo posturalis
ØyeRedusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
HudAngioødem, munnødem, tungeødem
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Kjønnsorganer/brystGalaktoré

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Flere tilfeller av overdosering er rapportert etter markedsføring. De fleste mildt til moderat alvorlige. Somnolens er mest rapporterte symptom. I litteraturen er det rapportert om daglige doser på opptil 300 mg melatonin uten signifikante bivirkninger.
Symptomer: Tretthet forventes. Clearance av virkestoffet forventes innen 12 timer etter svelging.
Behandling: Ingen spesiell behandling er nødvendig.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N05C H01

Egenskaper

Klassifisering: Hormon som produseres av pinealkjertelen og som strukturelt sett er relatert til serotonin. Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys-mørkesyklusen. Det er også forbundet med en hypnotisk effekt og økt tilbøyelighet for søvn.
Virkningsmekanisme: Aktiviteten til melatonin ved MT1-, MT2- og MT3-reseptorene antas å bidra til de søvnfremmende egenskapene, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvnregulering. Pga. den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter >55 år, med primær insomni. Melatonin forkorter innsovningstiden og bedrer søvnkvaliteten, våkenheten om morgenen, funksjonsevnen om dagen og livskvaliteten. Effekten vedvarer i opptil 3 måneder med behandling og antall respondere øker med 10% etter 3 måneders behandlingstid. Søvnsammensetningen og REM-søvnvarigheten påvirkes ikke.
Absorpsjon: Fullstendig, kan reduseres med opptil 50% hos eldre. Biotilgjengeligheten er 15%. Signifikant first pass-metabolisme på 85%. Cmax = 1176 pg/ml og oppnås innen 0,75 timer. Absorpsjon og Cmax påvirkes av samtidig matinntak (Tmax = 3 timer og Cmax = 1020 pg/ml).
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Bindes hovedsakelig til albumin, α1-syreglykoprotein og lipoproteiner med høy tetthet.
Halveringstid: 3,5-4 timer.
Metabolisme: I lever via CYP1A1, CYP1A2 og muligens CYP2C19. Hovedmetabolitten, 6-sulfatoksymelatonin, er inaktiv.
Utskillelse: 89% utskilles renalt, som konjugater av 6-hydroksymelatonin. 2% utskilles uforandret.

Sist endret: 17.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Circadin, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg30 stk. (blister)
176616
SPC_ICON-
-
243,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp1a2-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP1A2: Cimetidin, ciprofloksacin, fluvoksamin, koffein, P-piller, vemurafenib.

cyp1a2-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP1A2: Fenobarbital (fenemal), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (naturlegemiddel), polysykliske aromatiske hydrokarboner (tobakksrøyking).

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nokturi (nattlig vannlating, sengevæting): Behov for å late vannet om natten.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

sedativ: Avslappende, beroligende.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

unormalt elektrolyttnivå (unormale elektrolytter, elektrolyttavvik): Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.