Circadin

Neurim


Sedativum. Hypnotikum.

N05C H01 (Melatonin)DEPOTTABLETTER 2 mg: Hver depottablett inneh.: Melatonin 2 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter ≥55 år.

Dosering

Voksne: 2 mg 1 gang daglig i opptil 13 uker.
Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata. Andre legemiddelformer/-styrker kan være mer hensiktsmessig for denne populasjonen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet utvises.
Administrering: Tas 1-2 timer før leggetid og etter mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan forårsake tretthet og har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Brukes med forsiktighet dersom tretthet kan føre til sikkerhetsrisiko. Anbefales ikke ved autoimmune sykdommer pga. utilstrekkelige data. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel, eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Melatonin metaboliseres hovedsakelig via CYP1A, og interaksjon med andre legemidler som en følge av effekten deres på CYP1A-enzymer er mulig. Fluvoksamin øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A2 og CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivåene ved å hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin, en CYP2D-hemmer, som øker melatoninnivåene i plasma. Røyking kan redusere melatoninnivået pga. CYP1A2-induksjon. Østrogen øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A1 og CYP1A2 og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Kinoloner (CYP1A2-hemmere) kan gi økt melatonineksponering. CYP1A2-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av melatonin. Alkohol må ikke inntas samtidig fordi det reduserer effekten på søvn. Melatonin kan øke de sedative egenskapene til benzodiazepiner og ikke-benzodiazepinhypnotika. Samtidig inntak av melatonin og tioridazin kan gi økt følelse av ullenhet sammenlignet med kun bruk av tioridazin. Samtidig inntak av melatonin og imipramin kan gi økt følelse av ro og problemer med å utføre oppgaver sammenlignet med kun bruk av imipramin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke undersøkt og derfor ikke anbefalt. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Går over i morsmelk og er derfor ikke anbefalt.
Fertilitet: Bør ikke brukes av kvinner som ønsker å bli gravide.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanlige Abdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
Sjeldne Dårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
Generelle
Mindre vanlige Asteni, brystsmerte
Sjeldne Fatigue, smerte, tørste
Hjerte
Sjeldne Angina pectoris, palpitasjoner
Hud
Mindre vanlige Dermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
Sjeldne Dermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
Ukjent frekvens Angioødem, munnødem, tungeødem
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjon
Infeksiøse
Sjeldne Herpes zoster
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Hetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Menopausesymptomer
Sjeldne Priapisme, prostatitt
Ukjent frekvens Galaktoré
Lever/galle
Mindre vanlige Hyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Smerte i ekstremitet
Sjeldne Artritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Sjeldne Drømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Glukosuri, proteinuri
Sjeldne Hematuri, nokturi, polyuri
Psykiske
Mindre vanlige Angst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
Sjeldne Aggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Hypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser
Mindre vanlige Unormal leverfunksjonstest, økt vekt
Sjeldne Unormale elektrolytter i blod, unormale laboratoriefunn, økte leverenzymer
Øre
Sjeldne Vertigo, vertigo posturalis
Øye
Sjeldne Redusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
Generelle Asteni, brystsmerte
Hud Dermatitt, generalisert kløe, kløe, nattesvette, tørr hud, utslett
Kar Hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Menopausesymptomer
Lever/galle Hyperbilirubinemi
Muskel-skjelettsystemet Smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, letargi, migrene, psykomotorisk hyperaktivitet, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier Glukosuri, proteinuri
Psykiske Angst, insomni, irritabilitet, mareritt, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest, økt vekt
Sjeldne
Blod/lymfe Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Dårlig ånde, flatulens, gastritt, gastrointestinale lidelser og ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, orale slimhinneblemmer, sår på tungen, unormale tarmlyder, økt spyttsekresjon
Generelle Fatigue, smerte, tørste
Hjerte Angina pectoris, palpitasjoner
Hud Dermatitt på hender, eksem, erytem, generalisert utslett, kløende utslett, neglesykdom, psoriasis
Infeksiøse Herpes zoster
Kar Hetetokter
Kjønnsorganer/bryst Priapisme, prostatitt
Muskel-skjelettsystemet Artritt, muskelrykninger, nakkesmerte, nattkramper
Nevrologiske Drømmende tilstand, dårlig søvnkvalitet, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier Hematuri, nokturi, polyuri
Psykiske Aggresjon, agitasjon, depresjon, desorientering, for tidlig oppvåkning, gråt, humørforandringer, nedstemthet, stress, økt libido
Stoffskifte/ernæring Hypertriglyseridemi, hypokalsemi, hyponatremi
Undersøkelser Unormale elektrolytter i blod, unormale laboratoriefunn, økte leverenzymer
Øre Vertigo, vertigo posturalis
Øye Redusert synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, munnødem, tungeødem
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Kjønnsorganer/bryst Galaktoré

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Flere tilfeller av overdosering er rapportert etter markedsføring. De fleste mildt til moderat alvorlige. Somnolens er mest rapporterte symptom. I litteraturen er det rapportert om daglige doser på opptil 300 mg melatonin uten signifikante bivirkninger.
Symptomer: Tretthet forventes. Clearance av virkestoffet forventes innen 12 timer etter svelging.
Behandling: Ingen spesiell behandling er nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Hormon som produseres av pinealkjertelen og som strukturelt sett er relatert til serotonin. Melatonin er forbundet med kontroll av døgnrytmer og tilpasning til lys-mørkesyklusen. Det er også forbundet med en hypnotisk effekt og økt tilbøyelighet for søvn.
Virkningsmekanisme: Aktiviteten til melatonin ved MT1-, MT2- og MT3-reseptorene antas å bidra til de søvnfremmende egenskapene, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvnregulering. Pga. den aldersrelaterte reduksjonen i endogen melatoninproduksjon, kan melatonin effektivt forbedre søvnkvaliteten, særlig hos pasienter >55 år, med primær insomni. Melatonin forkorter innsovningstiden og bedrer søvnkvaliteten, våkenheten om morgenen, funksjonsevnen om dagen og livskvaliteten. Effekten vedvarer i opptil 3 måneder med behandling og antall respondere øker med 10% etter 3 måneders behandlingstid. Søvnsammensetningen og REM-søvnvarigheten påvirkes ikke.
Absorpsjon: Fullstendig, kan reduseres med opptil 50% hos eldre. Biotilgjengeligheten er 15%. Signifikant first pass-metabolisme på 85%. Cmax = 1176 pg/ml og oppnås innen 0,75 timer. Absorpsjon og Cmax påvirkes av samtidig matinntak (Tmax = 3 timer og Cmax = 1020 pg/ml).
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Bindes hovedsakelig til albumin, α1-syreglykoprotein og lipoproteiner med høy tetthet.
Halveringstid: 3,5-4 timer.
Metabolisme: I lever via CYP1A1, CYP1A2 og muligens CYP2C19. Hovedmetabolitten, 6-sulfatoksymelatonin, er inaktiv.
Utskillelse: 89% utskilles renalt, som konjugater av 6-hydroksymelatonin. 2% utskilles uforandret.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Circadin, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg 30 stk. (blister)
176616
-
-
262,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2019