Ciprofloxacin

Actavis


Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

J01M A02 (Ciprofloksacin)TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydrokloridmonohydrat) 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff. Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Før behandling påbegynnes skal det legges spesiell vekt på tilgjengelig informasjon om resistens mot ciprofloksacin og tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig antibiotikabruk. Til behandling av følgende infeksjoner: Voksne: Nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier (forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasi, samt pneumoni). Kronisk suppurativ otitis media. Akutt forverring av kronisk sinusitt, spesielt hvis forårsaket av gramnegative bakterier. Urinveisinfeksjoner. Genitale infeksjoner (gonokokkuretritt og cervisitt, epididymo-orkitt inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae, inflammatoriske forandringer i bekkenet inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae). Dersom Neisseria gonorrhoeae mistenkes eller er kjent for å ha forårsaket ovennevnte genitale infeksjoner, er det spesielt viktig å innhente lokal informasjon om forekomst av resistens mot ciprofloksacin og bekrefte følsomheten ved laboratorietesting. Gastrointestinale infeksjoner (f.eks. turistdiaré). Intraabdominale infeksjoner. Infeksjoner i hud og bløtvev forårsaket av gramnegative bakterier. Malign ekstern otitt. Infeksjoner i skjelett og ledd. Behandling og profylakse av infeksjoner ved nøytropeni. Profylakse ved invasive infeksjoner forårsaket av Neisseria meningitidis. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Barn og ungdom: Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose forårsaket av Pseudomonas aeruginosa. Komplisert urinveisinfeksjon og pyelonefritt. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Preparatet kan også brukes til å behandle alvorlige infeksjoner når dette vurderes som nødvendig. Behandling skal bare initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og/eller alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom.

Dosering

Dosen bestemmes av indikasjon, alvorlighetsgrad og infeksjonssted, den aktuelle organismens følsomhet mot ciprofloksacin, pasientens nyrefunksjon og kroppsvekt hos barn og ungdom. Behandlingstid avhenger av infeksjonens alvorlighet samt klinisk og bakteriologisk utvikling. Infeksjoner som skyldes spesielle bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci) kan ha behov for høye doser og samtidig administrering av andre antibakterielle midler. Ved noen infeksjoner (f.eks. inflammatoriske forandringer i bekkenet, intraabdominale infeksjoner, infeksjoner ved nøytropeni og infeksjoner i skjelett og ledd) kan det være behov for samtidig administrering av andre passende antibakterielle midler, avhengig av de involverte patogener. I alvorlige tilfeller, eller hvis pasienten ikke er i stand til å svelge tabletter (f.eks. pasienter på enteral ernæring), anbefales i.v. ciprofloksacinbehandling inntil overgang til oral behandling er mulig. Total behandlingstid angitt nedenfor under hver indikasjon inkluderer en ev. initial parenteral behandling med ciprofloksacin.
Infeksjoner, nedre luftveier hos voksne: 500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner, øvre luftveier hos voksne: Akutt forverring av kronisk sinusitt og kronisk suppurativ otitis media500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager. Malign ekstern otitt750 mg 2 ganger daglig i 28 dager til 3 måneder.
Urinveisinfeksjoner hos voksne: Ukomplisert cystitt: 250-500 mg 2 ganger daglig i 3 dager. Hos premenopausale kvinner kan 500 mg gis som engangsdose. Komplisert cystitt og ukomplisert pyelonefritt: 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager. Komplisert pyelonefritt: 500-750 mg 2 ganger daglig i minst 10 dager, >21 dager i spesielle tilfeller (f.eks. abscesser). Prostatitt: 500-750 mg 2 ganger daglig i 2-4 uker (akutt) til 4-6 uker (kronisk).
Genitale infeksjoner hos voksne: Gonokokkuretritt og cervisitt: 500 mg som enkeltdose. Epididymo-orkitt og inflammatoriske forandringer i bekkenet: 500-750 mg 2 ganger daglig i minst 14 dager.
Gastrointestinale og intraabdominale infeksjoner hos voksne: Diaré forårsaket av bakterielle patogener inkl. Shigella spp. (unntatt Shigella dysenteria type 1) og empirisk behandling av alvorlig turistdiaré: 500 mg 2 ganger daglig i 1 dag. Diaré, Shigella dysenteriae type 1: 500 mg 2 ganger daglig i 5 dager. Diaré, Vibrio cholerae: 500 mg 2 ganger daglig i 3 dager. Tyfoidfeber: 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager. Intraabdominale infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier: 500-750 mg 2 ganger daglig i 5-14 dager.
Infeksjoner i hud og bløtvev hos voksne: 500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner i skjelett og ledd hos voksne: 500-750 mg 2 ganger daglig i maks. 3 måneder.
Infeksjoner eller profylakse ved nøytropeni hos voksne: 500-750 mg 2 ganger daglig. Bør kombineres med ett eller flere egnede antibakterielle midler iht. offisielle retningslinjer. Behandling bør fortsette gjennom hele perioden med nøytropeni.
Profylakse ved invasive infeksjoner forårsaket av Neisseria meningitidis hos voksne: 500 mg som enkeltdose.
Inhalasjonsanthrax, posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling for personer som kan behandles oralt (klinisk formålstjenlig): Behandlingstid: 60 dager fra bekreftet eksponering for Bacillus anthracis. Oppstart så raskt som mulig etter mistenkt eller bekreftet eksponering. Voksne: 500 mg 2 ganger daglig. Barn og ungdom: 10-15 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 500 mg/dose).
Infeksjoner ved cystisk fibrose hos barn og ungdom: 20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg/dose) i 10-14 dager.
Komplisert urinveisinfeksjon og pyelonefritt hos barn og ungdom: 10-20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg/dose) i 10-21 dager.
Andre alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom: 20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg/dose). Behandlingstid avhenger av type infeksjon.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Dosering hos barn med nedsatt leverfunksjon er ikke undersøkt. Nedsatt nyrefunksjon:

Kreatininclearance (ClCR) (ml/minutt/1,73 m2)

Anbefalt start- og vedlikeholdsdose

>60 (serumkreatinin <124 mmol/liter)

Se vanlig dosering

30-60 (serumkreatinin 124-168 mmol/liter)

250-500 mg hver 12. time

<30 (serumkreatinin >169 mmol/liter)

250-500 mg hver 24. time

Pasienter i hemodialyse og peritonealdialyse
(serumkreatinin >169 mmol/liter)

250-500 mg hver 24. time (ved hemodialyse: etter dialyse)

Dosering hos barn med nedsatt nyrefunksjon er ikke undersøkt. Eldre: Dose bør velges ut fra alvorlighetsgrad og ClCR.
Administrering: Bør tas til omtrent samme tid hver dag. Svelges med rikelig mengde væske. Kan tas med eller uten mat, men bør ikke tas kun med meieriprodukter (som melk eller yoghurt) eller mineralanriket drikke som er tilsatt kalsium. Absorberes raskere på tom mage. Skal ikke tygges (smaker vondt). Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kinoloner. Samtidig behandling med tizanidin.

Forsiktighetsregler

Alvorlige infeksjoner og blandingsinfeksjoner med grampositive og anaerobe patogener: Monoterapi er ikke egnet. Skal gis sammen med andre egnede antibakterielle midler. Streptokokkinfeksjoner (inkl. Streptococcus pneumoniae): Anbefales ikke pga. utilstrekkelig effekt. Infeksjoner i genitalia: Gonokokkuretritt, cervisitt, epididymo-orkitt og inflammatoriske forandringer i bekkenet kan være forårsaket av isolerte, fluorokinolonresistente Neisseria gonorrhoeae. Bør kun gis ved gonokokkuretritt eller cervisitt dersom ciprofloksacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan utelukkes. Bør gis sammen med et annet egnet antibiotikum med mindre ciprofloksacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan utelukkes. Ved manglende klinisk bedring etter 3 dager bør behandlingen revurderes. Infeksjoner i nyre- og urinveier: Det bør tas hensyn til lokal prevalens av resistens for fluorokinoloner hos Escherichia coli (vanligste patogenet ved infeksjoner i nyre- og urinveier), da dette varierer innenfor EU. Det bør tas i betraktning at én enkeltdose, som kan brukes ved ukomplisert cystitt hos premenopausale kvinner, forventes å gi mindre effekt enn lengre behandlingsvarighet. Postkirurgiske intraabdominale infeksjoner: Begrensede data. Turistdiaré: Hensyn bør tas til informasjon om resistens hos relevante patogener i besøkslandet. Infeksjoner i skjelett og ledd: Bør brukes i kombinasjon med andre antibiotika avhengig av resultatene av mikrobiologisk dokumentasjon. Inhalasjonsanthrax: Lege bør henvise til nasjonal og/eller internasjonal konsensusdokumentasjon for behandling. Barn og ungdom: Bør følge tilgjengelige offisielle retningslinjer. Skal kun initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og/eller alvorlige infeksjoner etter nøye nytte-/risikovurdering, pga. risikoen for bivirkninger relatert til ledd og/eller omliggende vev. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose: Kun begrenset erfaring fra behandling av barn 1-5 år. Kompliserte urinveisinfeksjoner og pyelonefritt: Bør vurderes og baseres på mikrobiologisk dokumentasjon når annen behandling ikke kan brukes. Andre alvorlige infeksjoner: Brukes iht. offisielle retningslinjer, etter nøye nytte-/risikovurdering når annen behandling ikke kan brukes, etter mislykket konvensjonell behandling og når mikrobiologisk dokumentasjon rettferdiggjør bruk. Forsiktighet skal utvises ved bruk ved spesifikke alvorlige infeksjoner annet enn ovennevnte, pga. manglende vurdering i kliniske studier og begrenset klinisk erfaring. Overfølsomhet: Overfølsomhet og allergiske reaksjoner (inkl. anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner) kan oppstå etter enkeltdose og være livstruende. Ved slike reaksjoner er seponering og medisinsk behandling påkrevd. Muskel-skjelettsystemet: Bør generelt ikke brukes ved tidligere seneskade eller seneskade relatert til behandling med kinoloner. Etter mikrobiologisk dokumentasjon av forårsakende mikroorganisme og vurdering av nytte/risiko, kan ciprofloksacin i svært sjeldne tilfeller forskrives til disse pasientene for behandling av spesielle alvorlige infeksjoner, spesielt ved mislykket standardbehandling eller bakterieresistens og når mikrobiologiske data rettferdiggjør bruk. Tendinitt og seneruptur (spesielt i akilles), noen ganger bilateral, kan forekomme, allerede i løpet av de 48 første timene av behandlingen og i flere måneder etter avsluttet behandling. Risiko for seneskade kan være økt hos eldre og ved samtidig behandling med kortikosteroider. Ved ethvert tegn til tendinitt (f.eks. smertefull hevelse, inflammasjon) bør behandling avbrytes og benet holdes i ro. Bør brukes med forsiktighet ved myasthenia gravis. Fotosensitivitet: Lysømfintlighetsreaksjoner kan oppstå. Sterkt sollys og UV-lys bør derfor unngås under behandling. Øyesykdommer: Øyespesialist bør kontaktes øyeblikkelig hvis synet svekkes eller ved andre effekter som påvirker øynene. Sentralnervesystemet: Kinoloner kan trigge krampeanfall eller senke krampeterskelen. Tilfeller av status epilepticus er sett. Bør brukes med forsiktighet ved CNS-sykdom som disponerer for krampeanfall. Skal seponeres ved krampeanfall. Psykotiske reaksjoner kan opptre allerede etter 1. dose. I sjeldne tilfeller kan depresjon eller psykose utvikles til selvskadende atferd, ciprofloksacin skal da seponeres. Tilfeller av polynevropati er sett. Ved symptomer på nevropati, bør behandling avbrytes for å unngå utvikling av irreversibel tilstand. Hjertesykdommer: Forsiktighet skal utvises ved bruk ved kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, som f.eks. medfødt lang QT-syndrom, samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet (f.eks. antiarytmika klasse IA og III, trisykliske antidepressiver, makrolider, antipsykotika), ukorrigert elektrolyttforstyrrelse (f.eks. hypokalemi, hypomagnesemi) og hjertesykdom (f.eks. hjertesvikt, hjerteinfarkt, bradykardi). Eldre og kvinner kan være mer følsomme for legemidler som gir QT-forlengelse, forsiktighet skal derfor utvises ved bruk hos disse. Det er vist økt risiko for aortaaneurisme og -disseksjon etter bruk av fluorokinoloner, særlig hos eldre. Bør derfor kun brukes etter nøye nytte-/risikovurdering, og etter vurdering av andre behandlingsmetoder hos pasienter med aneurisme i familieanamnesen, pasienter med aortaaneurisme og/eller -disseksjon, eller andre risikofaktorer som predisponerer for dette (f.eks. Marfans syndrom, Ehlers-Danlos sykdom av vaskulær type, Takayasus arteritt, kjempecellearteritt, Behçets syndrom, hypertensjon, kjent aterosklerose). Ved plutselig abdominal-, bryst- eller ryggsmerte, bør pasienten rådes til å kontakte legevakt umiddelbart. Blodglukoseforstyrrelser: Blodglukoseforstyrrelse, inkl. både hypoglykemi og hyperglykemi, er rapportert. Sees vanligvis hos diabetikere som får samtidig behandling med oralt blodsukkersenkende legemiddel (f.eks. glibenklamid) eller insulin. Hypoglykemisk koma er rapportert. Nøye overvåkning av blodglukose anbefales for diabetikere. Mage-/tarmsystemet: Forekomst av alvorlig og vedvarende diaré under eller etter behandling (inkl. flere uker) kan indikere antibiotikarelatert kolitt (livstruende med mulig fatal utgang) som krever umiddelbar behandling. Bør da seponeres omgående og passende behandling initieres. Legemidler som hemmer peristaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Nyre og urinveier: Krystalluri er sett. Pasienten bør være godt hydrert og sterk alkalisering av urinen bør unngås. Lever og galleveier: Tilfeller av levernekrose og livstruende leversvikt er sett. Ved tegn eller symptomer på leversykdom bør behandlingen avbrytes. Glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel: Hemolytiske reaksjoner er sett. Ciprofloksacin bør unngås med mindre mulig nytte vurderes å overgå mulig risiko. Da bør mulig hemolyse overvåkes. Resistens: Det er risiko for selektering av ciprofloksacinresistente bakterier, spesielt ved langvarig behandling eller ved behandling av nosokomiale infeksjoner og/eller infeksjoner som skyldes stammer av Staphylococcus og Pseudomonas. Interaksjon med laboratorieprøve: Kan gi falske negative bakteriologiske resultater i prøver med Mycobacterium tuberculosis. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke reaksjonstiden pga. nevrologiske effekter, og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP450: Ciprofloksacin gir økt serumkonsentrasjon av samtidig administrerte substanser som metaboliseres via CYP1A2. Oppfølging mht. tegn på overdosering og ev. dosejustering anbefales. Kontroll av serumkonsentrasjon kan være nødvendig. Zolpidem: Samtidig bruk anbefales ikke pga. mulig økt blodkonsentrasjon av zolpidem. Dannelse av chelatkompleks: Samtidig inntak av preparater med flerverdige kationer og mineraltilskudd, fosfatbindende polymerer, sukralfat, antacida (med unntak av H2-reseptorblokkere) eller sterkt bufrede preparater med innhold av magnesium, aluminium eller kalsium, nedsetter absorpsjonen av ciprofloksacin. Ciprofloksacin skal tas 1-2 timer før eller minst 4 timer etter slike preparater. Mat og melkeprodukter: Kalsiumholdig mat som del av måltid påvirker ikke absorpsjonen i vesentlig grad. Samtidig inntak av kun melkeprodukter eller mineralanrikede drikker skal derimot unngås, se Administrering. Probenecid: Påvirker nyresekresjonen. Samtidig bruk gir økt plasmakonsentrasjon av ciprofloksacin. Metoklopramid: Fremskynder absorpsjon av ciprofloksacin og gir lavere Tmax. Omeprazol: Samtidig bruk gir en svak reduksjon i Cmax og AUC for ciprofloksacin. Metotreksat: Nyretubulær transport av metotreksat kan hemmes. Samtidig bruk anbefales ikke pga. økt risiko for metotreksatrelaterte toksiske reaksjoner. Andre xantinderivater: Ved samtidig bruk med koffein eller pentoksifyllin er det sett økte konsentrasjoner av disse xantinene. Fenytoin: Samtidig bruk kan gi økt eller redusert serumnivå av fenytoin. Kontroll av legemiddelnivået anbefales. Ciklosporin: Forbigående økning i serumkreatinin er sett ved samtidig bruk. Kontroll av serumkreatinin 2 ganger i uken er nødvendig. Vitamin K-antagonister: Samtidig bruk kan forsterke antikoagulasjonseffektene. Risikoen kan variere med underliggende infeksjon, alder og allmenntilstand. INR bør monitoreres hyppig under og kort etter samtidig bruk. Glibenklamid: Samtidig bruk kan i spesielle tilfeller intensivere virkningen av glibenklamid (hypoglykemi). Lidokain: Samtidig bruk av i.v. lidokain kan gi interaksjon forbundet med bivirkninger. Sildenafil: Forsiktighet bør utvises og nytte/risiko vurderes ved samtidig bruk pga. økning i Cmax og AUC for sildenafil.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksiske effekter, men det er vist effekt på brusk, og skade på leddbrusk hos humane fostre i utvikling kan derfor ikke utelukkes. Bør som en sikkerhetsforanstaltning ikke brukes under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili
Sjeldne Anemi, leukocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni, trombocytose
Svært sjeldne Agranulocytose, benmargssuppresjon (livstruende), hemolytisk anemi, pancytopeni (livstruende)
Endokrine
Ukjent frekvens SIADH
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme
Mindre vanlige Dyspepsi, flatulens, gastrointestinale og abdominale smerter, oppkast
Sjeldne Antibiotikaassosiert kolitt (svært sjelden, muligens fatalt)
Svært sjeldne Pankreatitt
Generelle
Mindre vanlige Asteni, feber
Sjeldne Hyperhidrose, ødem
Hjerte
Sjeldne Takykardi
Ukjent frekvens Forlenget QT-tid
Ventrikkelarytmi og torsades de pointes (hovedsakelig ved risikofaktorer for QT-forlengelse).
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Fotosensitivitetsreaksjon, uspesifikke blemmer
Svært sjeldne Erythema multiforme, erythema nodosum, petekkier, toksisk epidermal nekrolyse (potensielt livstruende)
Stevens-Johnsons syndrom (potensielt livstruende).
Ukjent frekvens AGEP, DRESS
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon, allergisk ødem/angioødem
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk (livstruende), serumsykelignende reaksjon
Infeksiøse
Mindre vanlige Fungal superinfeksjon
Kar
Sjeldne Hypotensjon, synkope, vasodilatasjon
Svært sjeldne Vaskulitt
Lever/galle
Mindre vanlige Økt bilirubin, økte transaminaser
Sjeldne Hepatitt, kolestatisk gulsott, nedsatt leverfunksjon
Svært sjeldne Levernekrose (i svært sjeldne tilfeller livstruende)
Luftveier
Sjeldne Dyspné (inkl. astmatisk tilstand)
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artropati hos barn
Mindre vanlige Artralgi, muskel- og skjelettsmerter (f.eks. smerte i ekstremiteter, ryggsmerte, brystsmerte)
Sjeldne Artritt, myalgi
Økt muskeltonus og kramper.
Svært sjeldne Forverring av symptomer ved myasthenia gravis, muskelsvakhet, seneruptur (hovedsakelig akillesruptur), tendinitt
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet, søvnforstyrrelse
Sjeldne Dysestesi, hypoestesi, kramper (inkl. status epilepticus), parestesi, tremor, vertigo
Svært sjeldne Hyperestesi, idiopatisk intrakraniell hypertensjon, intrakraniell hypertensjon, koordinasjonsforstyrrelse, migrene, parosmi, ustabilt ganglag
Ukjent frekvens Perifer nevropati, polynevropati
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nedsatt nyrefunksjon
Sjeldne Hematuri, krystalluri, nyresvikt, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Mindre vanlige Psykomotorisk hyperaktivitet/rastløshet
Sjeldne Angst, depresjon (som kan gi selvmordstanker/-forsøk eller selvmord), forvirring/desorientering, hallusinasjon, unormale drømmer
Svært sjeldne Psykotisk reaksjon (selvmordstanker/-forsøk eller selvmord)
Ukjent frekvens Hypomani, mani
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Redusert appetitt
Sjeldne Hyperglykemi, hypoglykemi
Ukjent frekvens Hypoglykemisk koma
Undersøkelser
Mindre vanlige Økt ALP
Sjeldne Unormalt protrombinnivå, økt amylase
Ukjent frekvens Økt INR (ved behandling med vitamin K-antagonister)
Øre
Sjeldne Tap av hørsel/nedsatt hørsel, tinnitus
Øye
Sjeldne Synsforstyrrelser (f.eks. diplopi)
Svært sjeldne Forvrengt fargesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Muskel-skjelettsystemet Artropati hos barn
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Gastrointestinale Dyspepsi, flatulens, gastrointestinale og abdominale smerter, oppkast
Generelle Asteni, feber
Hud Kløe, urticaria, utslett
Infeksiøse Fungal superinfeksjon
Lever/galle Økt bilirubin, økte transaminaser
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskel- og skjelettsmerter (f.eks. smerte i ekstremiteter, ryggsmerte, brystsmerte)
Nevrologiske Hodepine, smaksforstyrrelse, svimmelhet, søvnforstyrrelse
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon
Psykiske Psykomotorisk hyperaktivitet/rastløshet
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Økt ALP
Sjeldne
Blod/lymfe Anemi, leukocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni, trombocytose
Gastrointestinale Antibiotikaassosiert kolitt (svært sjelden, muligens fatalt)
Generelle Hyperhidrose, ødem
Hjerte Takykardi
Hud Fotosensitivitetsreaksjon, uspesifikke blemmer
Immunsystemet Allergisk reaksjon, allergisk ødem/angioødem
Kar Hypotensjon, synkope, vasodilatasjon
Lever/galle Hepatitt, kolestatisk gulsott, nedsatt leverfunksjon
Luftveier Dyspné (inkl. astmatisk tilstand)
Muskel-skjelettsystemet Artritt, myalgi
Økt muskeltonus og kramper.
Nevrologiske Dysestesi, hypoestesi, kramper (inkl. status epilepticus), parestesi, tremor, vertigo
Nyre/urinveier Hematuri, krystalluri, nyresvikt, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske Angst, depresjon (som kan gi selvmordstanker/-forsøk eller selvmord), forvirring/desorientering, hallusinasjon, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi, hypoglykemi
Undersøkelser Unormalt protrombinnivå, økt amylase
Øre Tap av hørsel/nedsatt hørsel, tinnitus
Øye Synsforstyrrelser (f.eks. diplopi)
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, benmargssuppresjon (livstruende), hemolytisk anemi, pancytopeni (livstruende)
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Erythema multiforme, erythema nodosum, petekkier, toksisk epidermal nekrolyse (potensielt livstruende)
Stevens-Johnsons syndrom (potensielt livstruende).
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk (livstruende), serumsykelignende reaksjon
Kar Vaskulitt
Lever/galle Levernekrose (i svært sjeldne tilfeller livstruende)
Muskel-skjelettsystemet Forverring av symptomer ved myasthenia gravis, muskelsvakhet, seneruptur (hovedsakelig akillesruptur), tendinitt
Nevrologiske Hyperestesi, idiopatisk intrakraniell hypertensjon, intrakraniell hypertensjon, koordinasjonsforstyrrelse, migrene, parosmi, ustabilt ganglag
Psykiske Psykotisk reaksjon (selvmordstanker/-forsøk eller selvmord)
Øye Forvrengt fargesyn
Ukjent frekvens
Endokrine SIADH
Hjerte Forlenget QT-tid
Ventrikkelarytmi og torsades de pointes (hovedsakelig ved risikofaktorer for QT-forlengelse).
Hud AGEP, DRESS
Nevrologiske Perifer nevropati, polynevropati
Psykiske Hypomani, mani
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemisk koma
Undersøkelser Økt INR (ved behandling med vitamin K-antagonister)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

12 g har gitt milde symptomer på toksisitet. 16 g har gitt akutt nyresvikt.
Symptomer: Svimmelhet, tremor, hodepine, tretthet, kramper, hallusinasjoner, forvirring, abdominalt ubehag, nedsatt nyre- og leverfunksjon samt krystalluri og hematuri. Reversibel nyretoksisitet er rapportert.
Behandling: Utover vanlige strakstiltak, f.eks. ventrikkeltømming etterfulgt av aktivt kull, anbefales kontroll av nyrefunksjon, inkl. pH i urin og surgjøring av urin for å unngå krystalluri. Antacida inneholdende kalsium eller magnesium kan teoretisk redusere absorpsjonen. Pasienten bør holdes godt hydrert. Kun små mengder ciprofloksacin (<10%) kan fjernes vha. hemodialyse eller peritonealdialyse. Symptomatisk behandling bør igangsettes. Overvåkning med EKG bør foretas pga. mulig forlenget QT-intervall.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Baktericid effekt gjennom hemming av både type II-topoisomerase (DNA-gyrase) og topoisomerase IV, hvilket behøves for bakteriell DNA-replikasjon, -transkripsjon, -reparasjon og -rekombinasjon. Resistens mot ciprofloksacin kan utvikles trinnvis ved target site-mutasjoner i både DNA-gyrase og topoisomerase IV. Graden av kryssresistens mellom ciprofloksacin og andre fluorokinoloner varierer. Vanligvis følsomme arter, arter der ervervet resistens kan være et problem og organismer med nedarvet resistens: Se SPC.
Absorpsjon: Raskt og omfattende. Tmax: 1-2 timer. Cmax er doseavhengig for enkeltdoser på 100-750 mg. Serumkonsentrasjonene øker proporsjonalt med dosen inntil 1000 mg. Biotilgjengelighet ca. 70-80%. Oral dose (500 mg) gitt hver 12. time gir tilsv. AUC som nås med en i.v. dose (400 mg) gitt i løpet av 60 minutter hver 12. time. Farmakokinetiske data hos barn er begrenset. Cmax og AUC er uavhengige av alder (>1 år). Cmax- og AUC-verdier sett ved gjentatt dosering er innenfor området rapportert hos voksne ved terapeutiske doser.
Proteinbinding: 20-30%.
Fordeling: Vd: 2-3 liter/kg. Høye konsentrasjoner nås i mange vev (lunge, bihuler, betente lesjoner og urogenitalsystemet) hvor totalkonsentrasjonen kan overskride plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Ca. 4-7 timer. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon gir økt t1/2 på inntil 12 timer. T1/2 hos barn er anslått til ca. 4-5 timer. Nyreclearance: 180-300 ml/kg/time. Totalclearance: 480-600 ml/kg/time.
Metabolisme: metabolitter er identifisert med lavere grad av antimikrobiell aktivitet enn ciprofloksacin.
Utskillelse: Hovedsakelig uendret via nyrene (44,7%), i mindre grad i feces (25%) og galle (1%).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ciprofloxacin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
250 mg 10 stk. (blister)
011624
Blå resept
Byttegruppe
84,90 (trinnpris 64,60) C
20 stk. (blister)
011640
Blå resept
Byttegruppe
133,50 (trinnpris 101,20) C
500 mg 10 stk. (blister)
011657
Blå resept
Byttegruppe
109,50 (trinnpris 88,90) C
20 stk. (blister)
011673
Blå resept
Byttegruppe
182,70 (trinnpris 150,70) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.01.2020