Ciprofloxacin

Actavis (Teva Norway AS)


Bredspektret antibiotikum, fluorokinolon.

J01M A02 (Ciprofloksacin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Ciprofloksacin (som ciprofloksacinhydrokloridmonohydrat) 250 mg, resp. 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff. Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Før behandling påbegynnes skal det legges spesiell vekt på tilgjengelig informasjon om resistens mot ciprofloksacin og tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig antibiotikabruk. Til behandling av følgende infeksjoner: Voksne: Nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier (forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom, bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose eller ved bronkiektasi, samt pneumoni). Kronisk suppurativ otitis media. Akutt forverring av kronisk sinusitt, spesielt hvis forårsaket av gramnegative bakterier. Urinveisinfeksjoner. Genitale infeksjoner (gonokokkuretritt og cervisitt, epididymo-orkitt inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae, inflammatoriske forandringer i bekkenet inkl. tilfeller forårsaket av Neisseria gonorrhoeae). Dersom Neisseria gonorrhoeae mistenkes eller er kjent for å ha forårsaket ovennevnte genitale infeksjoner, er det spesielt viktig å innhente lokal informasjon om forekomst av resistens mot ciprofloksacin og bekrefte følsomheten ved laboratorietesting. Gastrointestinale infeksjoner (f.eks. turistdiaré). Intraabdominale infeksjoner. Infeksjoner i hud og bløtvev forårsaket av gramnegative bakterier. Malign ekstern otitt. Infeksjoner i skjelett og ledd. Behandling og profylakse av infeksjoner ved nøytropeni. Profylakse ved invasive infeksjoner forårsaket av Neisseria meningitidis. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Barn og ungdom: Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose forårsaket av Pseudomonas aeruginosa. Komplisert urinveisinfeksjon og pyelonefritt. Inhalasjonsanthrax (posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling). Preparatet kan også brukes til å behandle alvorlige infeksjoner når dette vurderes som nødvendig. Behandling skal bare initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og​/​eller alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom.

Dosering

Dosen bestemmes av indikasjon, alvorlighetsgrad og infeksjonssted, den aktuelle organismens følsomhet mot ciprofloksacin, pasientens nyrefunksjon og kroppsvekt hos barn og ungdom. Behandlingstid avhenger av infeksjonens alvorlighet samt klinisk og bakteriologisk utvikling. Infeksjoner som skyldes spesielle bakterier (f.eks. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci) kan ha behov for høye doser og samtidig administrering av andre antibakterielle midler. Ved noen infeksjoner (f.eks. inflammatoriske forandringer i bekkenet, intraabdominale infeksjoner, infeksjoner ved nøytropeni og infeksjoner i skjelett og ledd) kan det være behov for samtidig administrering av andre passende antibakterielle midler, avhengig av de involverte patogener. I alvorlige tilfeller, eller hvis pasienten ikke er i stand til å svelge tabletter (f.eks. pasienter på enteral ernæring), anbefales i.v. ciprofloksacinbehandling inntil overgang til oral behandling er mulig. Total behandlingstid angitt nedenfor under hver indikasjon inkluderer en ev. initial parenteral behandling med ciprofloksacin.
Infeksjoner, nedre luftveier hos voksne
500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner, øvre luftveier hos voksne
Akutt forverring av kronisk sinusitt og kronisk suppurativ otitis media: 500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager. Malign ekstern otitt: 750 mg 2 ganger daglig i 28 dager til 3 måneder.
Urinveisinfeksjoner hos voksne
Ukomplisert cystitt: 250-500 mg 2 ganger daglig i 3 dager. Hos premenopausale kvinner kan 500 mg gis som engangsdose. Komplisert cystitt og ukomplisert pyelonefritt: 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager. Komplisert pyelonefritt: 500-750 mg 2 ganger daglig i minst 10 dager, >21 dager i spesielle tilfeller (f.eks. abscesser). Prostatitt: 500-750 mg 2 ganger daglig i 2-4 uker (akutt) til 4-6 uker (kronisk).
Genitale infeksjoner hos voksne
Gonokokkuretritt og cervisitt: 500 mg som enkeltdose. Epididymo-orkitt og inflammatoriske forandringer i bekkenet: 500-750 mg 2 ganger daglig i minst 14 dager.
Gastrointestinale og intraabdominale infeksjoner hos voksne
Diaré forårsaket av bakterielle patogener inkl. Shigella spp. (unntatt Shigella dysenteria type 1) og empirisk behandling av alvorlig turistdiaré: 500 mg 2 ganger daglig i 1 dag. Diaré, Shigella dysenteriae type 1: 500 mg 2 ganger daglig i 5 dager. Diaré, Vibrio cholerae: 500 mg 2 ganger daglig i 3 dager. Tyfoidfeber: 500 mg 2 ganger daglig i 7 dager. Intraabdominale infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier: 500-750 mg 2 ganger daglig i 5-14 dager.
Infeksjoner i hud og bløtvev hos voksne
500-750 mg 2 ganger daglig i 7-14 dager.
Infeksjoner i skjelett og ledd hos voksne
500-750 mg 2 ganger daglig i maks. 3 måneder.
Infeksjoner eller profylakse ved nøytropeni hos voksne
500-750 mg 2 ganger daglig. Bør kombineres med ett eller flere egnede antibakterielle midler iht. offisielle retningslinjer. Behandling bør fortsette gjennom hele perioden med nøytropeni.
Profylakse ved invasive infeksjoner forårsaket av Neisseria meningitidis hos voksne
500 mg som enkeltdose.
Inhalasjonsanthrax, posteksponeringsprofylakse og kurativ behandling for personer som kan behandles oralt (klinisk formålstjenlig)
Behandlingstid: 60 dager fra bekreftet eksponering for Bacillus anthracis. Oppstart så raskt som mulig etter mistenkt eller bekreftet eksponering. Voksne: 500 mg 2 ganger daglig. Barn og ungdom: 10-15 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 500 mg​/​dose).
Infeksjoner ved cystisk fibrose hos barn og ungdom
20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg/dose) i 10-14 dager.
Komplisert urinveisinfeksjon og pyelonefritt hos barn og ungdom
10-20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg/dose) i 10-21 dager.
Andre alvorlige infeksjoner hos barn og ungdom
20 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 750 mg​/​dose). Behandlingstid avhenger av type infeksjon.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Dosering hos barn med nedsatt leverfunksjon er ikke undersøkt.
 • Nedsatt nyrefunksjon:

  Kreatininclearance (ClCR) (ml/minutt/1,73 m2)

  Anbefalt start- og vedlikeholdsdose

  >60 (serumkreatinin <124 mmol​/​liter)

  Se vanlig dosering

  30-60 (serumkreatinin 124-168 mmol​/​liter)

  250-500 mg hver 12. time

  <30 (serumkreatinin >169 mmol​/​liter)

  250-500 mg hver 24. time

  Pasienter i hemodialyse og peritonealdialyse
  (serumkreatinin >169 mmol​/​liter)

  250-500 mg hver 24. time (ved hemodialyse: etter dialyse)

  Dosering hos barn med nedsatt nyrefunksjon er ikke undersøkt.
 • Eldre: Dose bør velges ut fra alvorlighetsgrad og ClCR.
Administrering Bør tas til omtrent samme tid hver dag. Svelges med rikelig mengde væske. Kan tas med eller uten mat, men bør ikke tas kun med meieriprodukter (som melk eller yoghurt) eller mineralanriket drikke som er tilsatt kalsium. Absorberes raskere på tom mage. Skal ikke tygges (smaker vondt). Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kinoloner. Samtidig behandling med tizanidin.

Forsiktighetsregler

Alvorlige infeksjoner og blandingsinfeksjoner med grampositive og anaerobe patogener: Monoterapi er ikke egnet. Skal gis sammen med andre egnede antibakterielle midler. Streptokokkinfeksjoner (inkl. Streptococcus pneumoniae): Anbefales ikke pga. utilstrekkelig effekt. Infeksjoner i genitalia: Gonokokkuretritt, cervisitt, epididymo-orkitt og inflammatoriske forandringer i bekkenet kan være forårsaket av isolerte, fluorokinolonresistente Neisseria gonorrhoeae. Bør kun gis ved gonokokkuretritt eller cervisitt dersom ciprofloksacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan utelukkes. Bør gis sammen med et annet egnet antibiotikum med mindre ciprofloksacinresistent Neisseria gonorrhoeae kan utelukkes. Ved manglende klinisk bedring etter 3 dager bør behandlingen revurderes. Infeksjoner i nyre- og urinveier: Det bør tas hensyn til lokal prevalens av resistens for fluorokinoloner hos Escherichia coli (vanligste patogenet ved infeksjoner i nyre- og urinveier), da dette varierer innenfor EU. Det bør tas i betraktning at én enkeltdose, som kan brukes ved ukomplisert cystitt hos premenopausale kvinner, forventes å gi mindre effekt enn lengre behandlingsvarighet. Postkirurgiske intraabdominale infeksjoner: Begrensede data. Turistdiaré: Hensyn bør tas til informasjon om resistens hos relevante patogener i besøkslandet. Infeksjoner i skjelett og ledd: Bør brukes i kombinasjon med andre antibiotika avhengig av resultatene av mikrobiologisk dokumentasjon. Inhalasjonsanthrax: Lege bør henvise til nasjonal og​/​eller internasjonal konsensusdokumentasjon for behandling. Barn og ungdom: Bør følge tilgjengelige offisielle retningslinjer. Skal kun initieres av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose og​/​eller alvorlige infeksjoner etter nøye nytte-​/​risikovurdering, pga. risikoen for bivirkninger relatert til ledd og​/​eller omliggende vev. Bronkopulmonale infeksjoner ved cystisk fibrose: Kun begrenset erfaring fra behandling av barn 1-5 år. Kompliserte urinveisinfeksjoner og pyelonefritt: Bør vurderes og baseres på mikrobiologisk dokumentasjon når annen behandling ikke kan brukes. Andre alvorlige infeksjoner: Brukes iht. offisielle retningslinjer, etter nøye nytte-​/​risikovurdering når annen behandling ikke kan brukes, etter mislykket konvensjonell behandling og når mikrobiologisk dokumentasjon rettferdiggjør bruk. Forsiktighet skal utvises ved bruk ved spesifikke alvorlige infeksjoner annet enn ovennevnte, pga. manglende vurdering i kliniske studier og begrenset klinisk erfaring. Overfølsomhet: Overfølsomhet og allergiske reaksjoner (inkl. anafylaksi og anafylaktoide reaksjoner) kan oppstå etter enkeltdose og være livstruende. Ved slike reaksjoner er seponering og medisinsk behandling påkrevd. Muskel-skjelettsystemet: Bør generelt ikke brukes ved tidligere seneskade eller seneskade relatert til behandling med kinoloner. Etter mikrobiologisk dokumentasjon av forårsakende mikroorganisme og vurdering av nytte​/​risiko, kan ciprofloksacin i svært sjeldne tilfeller forskrives til disse pasientene for behandling av spesielle alvorlige infeksjoner, spesielt ved mislykket standardbehandling eller bakterieresistens og når mikrobiologiske data rettferdiggjør bruk. Tendinitt og seneruptur (spesielt i akilles), noen ganger bilateral, kan forekomme, allerede i løpet av de 48 første timene av behandlingen og i flere måneder etter avsluttet behandling. Risiko for seneskade kan være økt hos eldre og ved samtidig behandling med kortikosteroider. Ved ethvert tegn til tendinitt (f.eks. smertefull hevelse, inflammasjon) bør behandling avbrytes og benet holdes i ro. Bør brukes med forsiktighet ved myasthenia gravis. Fotosensitivitet: Lysømfintlighetsreaksjoner kan oppstå. Sterkt sollys og UV-lys bør derfor unngås under behandling. Øyesykdommer: Øyespesialist bør kontaktes øyeblikkelig hvis synet svekkes eller ved andre effekter som påvirker øynene. Sentralnervesystemet: Kinoloner kan trigge krampeanfall eller senke krampeterskelen. Tilfeller av status epilepticus er sett. Bør brukes med forsiktighet ved CNS-sykdom som disponerer for krampeanfall. Skal seponeres ved krampeanfall. Psykotiske reaksjoner kan opptre allerede etter 1. dose. I sjeldne tilfeller kan depresjon eller psykose utvikles til selvskadende atferd, ciprofloksacin skal da seponeres. Tilfeller av polynevropati er sett. Ved symptomer på nevropati, bør behandling avbrytes for å unngå utvikling av irreversibel tilstand. Hjertesykdommer: Forsiktighet skal utvises ved bruk ved kjente risikofaktorer for forlenget QT-intervall, som f.eks. medfødt lang QT-syndrom, samtidig bruk av andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet (f.eks. antiarytmika klasse IA og III, trisykliske antidepressiver, makrolider, antipsykotika), ukorrigert elektrolyttforstyrrelse (f.eks. hypokalemi, hypomagnesemi) og hjertesykdom (f.eks. hjertesvikt, hjerteinfarkt, bradykardi). Eldre og kvinner kan være mer følsomme for legemidler som gir QT-forlengelse, forsiktighet skal derfor utvises ved bruk hos disse. Det er vist økt risiko for aortaaneurisme og -disseksjon og mitralklaffregurgitasjon etter bruk av fluorokinoloner, særlig hos eldre. Aortaaneurisme og -disseksjon, noen ganger komplisert av ruptur (inkl. fatale tilfeller), og hjerteklaffregurgitasjon​/​hjertesvikt (i alle typer hjerteklaffer) er sett ved bruk av fluorokinoloner. Bør derfor kun brukes etter nøye nytte-​/​risikovurdering, og etter vurdering av andre behandlingsmetoder hos pasienter med aneurisme eller medfødt hjerteklaffsykdom i familieanamnesen, hos pasienter med aortaaneurisme og​/​eller -disseksjon eller hjerteklaffsykdom, eller andre risikofaktorer som predisponerer: -For både aortaaneurisme og -disseksjon og hjerteklaffregurgitasjon​/​hjertesvikt (f.eks. bindevevssykdommer som Marfans syndrom eller Ehlers-Danlos syndrom, Turners syndrom, Behçets syndrom, hypertensjon, revmatoid artritt). -For aortaaneurisme og -disseksjon (f.eks. karsykdommer som Takayasus arteritt eller kjempecellearteritt, eller kjent aterosklerose, eller Sjøgrens syndrom). -For hjerteklaffregurgitasjon​/​hjertesvikt (f.eks. infeksiøs endokarditt). Risikoen for aortaaneurisme og -disseksjon, og rift av denne, kan også være økt hos pasienter som samtidig behandles med systemiske kortikosteroider. Ved plutselig abdominal-, bryst- eller ryggsmerte, bør pasienten rådes til å kontakte legevakt umiddelbart. Pasienter bør rådes til å søke øyeblikkelig legehjelp dersom de opplever akutt dyspné, nylig oppstått hjertebank eller utvikling av ødem i abdomen eller underekstremiteter. Blodglukoseforstyrrelser: Blodglukoseforstyrrelse, inkl. både hypoglykemi og hyperglykemi, er rapportert. Sees vanligvis hos diabetikere som får samtidig behandling med oralt blodsukkersenkende legemiddel (f.eks. glibenklamid) eller insulin. Hypoglykemisk koma er rapportert. Nøye overvåkning av blodglukose anbefales for diabetikere. Mage-​/​tarmsystemet: Forekomst av alvorlig og vedvarende diaré under eller etter behandling (inkl. flere uker) kan indikere antibiotikarelatert kolitt (livstruende med mulig fatal utgang) som krever umiddelbar behandling. Bør da seponeres omgående og passende behandling initieres. Legemidler som hemmer peristaltikken er kontraindisert i slike situasjoner. Nyre og urinveier: Krystalluri er sett. Pasienten bør være godt hydrert og sterk alkalisering av urinen bør unngås. Lever og galleveier: Tilfeller av levernekrose og livstruende leversvikt er sett. Ved tegn eller symptomer på leversykdom bør behandlingen avbrytes. Glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel: Hemolytiske reaksjoner er sett. Ciprofloksacin bør unngås med mindre mulig nytte vurderes å overgå mulig risiko. Da bør mulig hemolyse overvåkes. Resistens: Det er risiko for selektering av ciprofloksacinresistente bakterier, spesielt ved langvarig behandling eller ved behandling av nosokomiale infeksjoner og​/​eller infeksjoner som skyldes stammer av Staphylococcus og Pseudomonas. Interaksjon med laboratorieprøve: Kan gi falske negative bakteriologiske resultater i prøver med Mycobacterium tuberculosis. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke reaksjonstiden pga. nevrologiske effekter, og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes.

Interaksjoner

CYP450: Ciprofloksacin gir økt serumkonsentrasjon av samtidig administrerte substanser som metaboliseres via CYP1A2. Oppfølging mht. tegn på overdosering og ev. dosejustering anbefales. Kontroll av serumkonsentrasjon kan være nødvendig. Zolpidem: Samtidig bruk anbefales ikke pga. mulig økt blodkonsentrasjon av zolpidem. Dannelse av chelatkompleks: Samtidig inntak av preparater med flerverdige kationer og mineraltilskudd, fosfatbindende polymerer, sukralfat, antacida (med unntak av H2-reseptorblokkere) eller sterkt bufrede preparater med innhold av magnesium, aluminium eller kalsium, nedsetter absorpsjonen av ciprofloksacin. Ciprofloksacin skal tas 1-2 timer før eller minst 4 timer etter slike preparater. Mat og melkeprodukter: Kalsiumholdig mat som del av måltid påvirker ikke absorpsjonen i vesentlig grad. Samtidig inntak av kun melkeprodukter eller mineralanrikede drikker skal derimot unngås, se Administrering. Probenecid: Påvirker nyresekresjonen. Samtidig bruk gir økt plasmakonsentrasjon av ciprofloksacin. Metoklopramid: Fremskynder absorpsjon av ciprofloksacin og gir lavere Tmax. Omeprazol: Samtidig bruk gir en svak reduksjon i Cmax og AUC for ciprofloksacin. Metotreksat: Nyretubulær transport av metotreksat kan hemmes. Samtidig bruk anbefales ikke pga. økt risiko for metotreksatrelaterte toksiske reaksjoner. Andre xantinderivater: Ved samtidig bruk med koffein eller pentoksifyllin er det sett økte konsentrasjoner av disse xantinene. Fenytoin: Samtidig bruk kan gi økt eller redusert serumnivå av fenytoin. Kontroll av legemiddelnivået anbefales. Ciklosporin: Forbigående økning i serumkreatinin er sett ved samtidig bruk. Kontroll av serumkreatinin 2 ganger i uken er nødvendig. Vitamin K-antagonister: Samtidig bruk kan forsterke antikoagulasjonseffektene. Risikoen kan variere med underliggende infeksjon, alder og allmenntilstand. INR bør monitoreres hyppig under og kort etter samtidig bruk. Glibenklamid: Samtidig bruk kan i spesielle tilfeller intensivere virkningen av glibenklamid (hypoglykemi). Lidokain: Samtidig bruk av i.v. lidokain kan gi interaksjon forbundet med bivirkninger. Sildenafil: Forsiktighet bør utvises og nytte​/​risiko vurderes ved samtidig bruk pga. økning i Cmax og AUC for sildenafil.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har ikke vist reproduksjonstoksiske effekter, men det er vist effekt på brusk, og skade på leddbrusk hos humane fostre i utvikling kan derfor ikke utelukkes. Bør som en sikkerhetsforanstaltning ikke brukes under graviditet.
AmmingGår over i morsmelk. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

12 g har gitt milde symptomer på toksisitet. 16 g har gitt akutt nyresvikt.
SymptomerSvimmelhet, tremor, hodepine, tretthet, kramper, hallusinasjoner, forvirring, abdominalt ubehag, nedsatt nyre- og leverfunksjon samt krystalluri og hematuri. Reversibel nyretoksisitet er rapportert.
BehandlingUtover vanlige strakstiltak, f.eks. ventrikkeltømming etterfulgt av aktivt kull, anbefales kontroll av nyrefunksjon, inkl. pH i urin og surgjøring av urin for å unngå krystalluri. Antacida inneholdende kalsium eller magnesium kan teoretisk redusere absorpsjonen. Pasienten bør holdes godt hydrert. Kun små mengder ciprofloksacin (<10%) kan fjernes vha. hemodialyse eller peritonealdialyse. Symptomatisk behandling bør igangsettes. Overvåkning med EKG bør foretas pga. mulig forlenget QT-intervall.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBaktericid effekt gjennom hemming av både type II-topoisomerase (DNA-gyrase) og topoisomerase IV, hvilket behøves for bakteriell DNA-replikasjon, -transkripsjon, -reparasjon og -rekombinasjon. Resistens mot ciprofloksacin kan utvikles trinnvis ved target site-mutasjoner i både DNA-gyrase og topoisomerase IV. Graden av kryssresistens mellom ciprofloksacin og andre fluorokinoloner varierer. Vanligvis følsomme arter, arter der ervervet resistens kan være et problem og organismer med nedarvet resistens: Se SPC.
AbsorpsjonRaskt og omfattende. Tmax: 1-2 timer. Cmax er doseavhengig for enkeltdoser på 100-750 mg. Serumkonsentrasjonene øker proporsjonalt med dosen inntil 1000 mg. Biotilgjengelighet ca. 70-80%. Oral dose (500 mg) gitt hver 12. time gir tilsv. AUC som nås med en i.v. dose (400 mg) gitt i løpet av 60 minutter hver 12. time. Farmakokinetiske data hos barn er begrenset. Cmax og AUC er uavhengige av alder (>1 år). Cmax- og AUC-verdier sett ved gjentatt dosering er innenfor området rapportert hos voksne ved terapeutiske doser.
Proteinbinding20-30%.
FordelingVd: 2-3 liter​/​kg. Høye konsentrasjoner nås i mange vev (lunge, bihuler, betente lesjoner og urogenitalsystemet) hvor totalkonsentrasjonen kan overskride plasmakonsentrasjonen.
HalveringstidCa. 4-7 timer. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon gir økt t1/2 på inntil 12 timer. T1/2 hos barn er anslått til ca. 4-5 timer. Nyreclearance: 180-300 ml/kg​/​time. Totalclearance: 480-600 ml/kg​/​time.
Metabolisme4 metabolitter er identifisert med lavere grad av antimikrobiell aktivitet enn ciprofloksacin.
UtskillelseHovedsakelig uendret via nyrene (44,7%), i mindre grad i feces (25%) og galle (1%).

 

Pakninger, priser og refusjon

Ciprofloxacin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg 10 stk. (blister)
011624

Blå resept

135,90 C
20 stk. (blister)
011640

Blå resept

184,50 C
500 mg 10 stk. (blister)
011657

Blå resept

160,50 C
20 stk. (blister)
011673

Blå resept

233,70 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ciprofloxacin TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Ciprofloxacin TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.06.2023


Sist endret: 11.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)