Cimzia

UCB

Immunsuppressivt middel, TNF-α-hemmer.

ATC-nr.: L04A B05

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 L04A B05
Certolizumab pegol
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av UCB Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 200 mg: Hver ferdigfylte penn (1 ml) inneh.: Certolizumab pegol 200 mg, natriumacetat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 200 mg: Hver ferdigfylte sprøyte (1 ml) inneh.: Certolizumab pegol 200 mg, natriumacetat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Revmatoid artritt: I kombinasjon med metotreksat til behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt (RA) hos voksne som ikke har hatt tilstrekkelig respons på sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD), inkl. metotreksat. Kan gis som monoterapi ved intoleranse for metotreksat eller når fortsatt behandling med metotreksat er uegnet. I kombinasjon med metotreksat til behandling av alvorlig, aktiv og progredierende RA hos voksne som ikke tidligere er behandlet med metotreksat eller andre DMARD. Det er vist at Cimzia gitt i kombinasjon med metotreksat reduserer progresjonshastigheten av skade i ledd målt vha. røntgen, og forbedrer den fysiske funksjonen. Aksial spondylartritt: Behandling av voksne med alvorlig, aktiv aksial spondylartritt, som omfatter: Ankyloserende spondylitt (også kjent som Bekhterevs sykdom eller radiografisk aksial spondylartritt): Voksne med alvorlig, aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har hatt tilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor NSAID. Aksial spondylartritt uten radiografisk påvist ankyloserende spondylitt (også kjent som ikke-radiografisk aksial spondylartritt): Voksne med alvorlig, aktiv aksial spondylartritt uten radiografisk påvist ankyloserende spondylitt, men med objektive tegn på inflammasjon vist ved forhøyet CRP og/eller MRI, og som ikke har hatt tilstrekkelig respons på eller er intolerante overfor NSAID. Psoriasisartritt: I kombinasjon med metotreksat til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som ikke har hatt tilstrekkelig respons på tidligere DMARD-behandling. Kan gis som monoterapi ved intoleranse for metotreksat eller når fortsatt behandling med metotreksat er uegnet. Plakkpsoriasis: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater til systemisk behandling.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal igangsettes og gjennomføres under tilsyn av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av tilstander preparatet er indisert for. Pasienten skal gis et spesielt pasientkort.
Ladningsdose hos voksne: Revmatoid artritt, psoriasisartritt, aksial spondylartritt og plakkpsoriasis: Anbefalt startdose er 400 mg (gitt som 2 s.c. injeksjoner à 200 mg) ved uke 0, 2 og 4. Ved revmatoid artritt og psoriasisartritt bør metotreksat fortsatt gis når dette er egnet.
Vedlikeholdsdose hos voksne: Revmatoid artritt: Anbefalt vedlikeholdsdose er 200 mg annenhver uke. Så snart klinisk respons er bekreftet, kan vedlikeholdsdose på 400 mg hver 4. uke vurderes. Metotreksat bør fortsatt gis når dette er egnet. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Videre behandling bør revurderes nøye ved manglende effekt innen de første 12 ukene. Aksial spondylartritt: Anbefalt vedlikeholdsdose er 200 mg annenhver uke eller 400 mg hver 4. uke. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Videre behandling bør revurderes nøye ved manglende effekt innen de første 12 ukene. Psoriasisartritt: Anbefalt vedlikeholdsdose er 200 mg annenhver uke. Så snart klinisk respons er bekreftet, kan vedlikeholdsdose på 400 mg hver 4. uke vurderes. Metotreksat bør fortsatt gis når dette er egnet. Klinisk respons oppnås vanligvis innen 12 uker. Videre behandling bør revurderes nøye ved manglende effekt innen de første 12 ukene. Plakkpsoriasis: Vedlikeholdsdosen er 200 mg annenhver uke. En vedlikeholdsdose på 400 mg annenhver uke kan vurderes ved utilstrekkelig respons. Klinisk respons vanligvis oppnås innen 16 uker. Fortsatt behandling bør vurderes nøye ved manglende effekt innen de første 16 ukene. Noen pasienter med en innledende delvis respons kan senere bli bedre ved fortsatt behandling utover 16 uker.
Glemt dose: Ved uteglemt dose bør neste dose injiseres snarest og påfølgende doser gis som planlagt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Det totale innholdet (1 ml) i pennen/sprøyten skal gis kun som s.c. injeksjon. Kan injiseres i låret eller magen. Etter tilstrekkelig opplæring kan pasienten selv injisere, dersom dette er formålstjenlig og medisinsk oppfølging gis ved behov. Legen bør diskutere med pasienten om hvilken injeksjonsmetode som egner seg best. Se pakningsvedlegg for bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose eller andre alvorlige infeksjoner, som sepsis eller opportunistiske infeksjoner. Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA III/IV).

Forsiktighetsregler

Infeksjoner: Pasienten må følges nøye mht. tegn og symptomer på infeksjon, inkl. tuberkulose, før, under og i opptil 5 måneder etter behandling. Behandling må ikke igangsettes før ev. aktiv kronisk eller lokal infeksjon av klinisk betydning er under kontroll. Pasienter som utvikler ny infeksjon under behandling bør følges nøye. Ved utvikling av ny alvorlig infeksjon bør administrering utsettes inntil infeksjonen er under kontroll. Forsiktighet bør utvises når behandling overveies hos pasienter med tidligere gjentatte eller opportunistiske infeksjoner eller predisposisjon for infeksjoner, inkl. samtidig bruk av immunsuppressiver. Pasienter med revmatoid artritt kan pga. sykdommen og samtidig behandling, mangle typiske symptomer på infeksjon, inkl. feber. Tidlig påvisning av alle infeksjoner, spesielt atypiske forekomster av alvorlig infeksjon, er derfor avgjørende for å minimere forsinket diagnostisering og behandlingsoppstart. Alvorlig infeksjon, inkl. sepsis og tuberkulose (miliær, disseminert, ekstrapulmonal), samt opportunistiske infeksjoner (f.eks. histoplasmose, nocardia, candidiasis), er rapportert, enkelte fatale tilfeller. Tuberkulose: Før behandlingsoppstart må både aktiv og latent tuberkuloseinfeksjon utredes med detaljert sykdomshistorie hos pasienter med en personlig historie med tuberkulose, eller mulig tidligere eksponering for pasienter med aktiv tuberkulose og tidligere, og/eller pågående immunsuppressiv behandling. Screening, f.eks. tuberkulintest og røntgen thorax, av alle pasienter bør gjøres iht. lokale anbefalinger (registreres i pasientkortet). Risiko for falske negative resultater av tuberkulintester, spesielt hos alvorlig syke eller immunkompromitterte. Ved diagnostisert aktiv tuberkulose før eller under behandling, må behandlingen ikke igangsettes, eller den må avbrytes. Ved mistenkt latent tuberkulose bør spesialist innen behandling av tuberkulose konsulteres. Nytte-/risikoforholdet av behandlingen bør vurderes svært nøye i tilfellene beskrevet nedenfor. Ved diagnostisert latent tuberkulose må egnet antituberkulosebehandling igangsettes iht. lokale anbefalinger før behandlingsoppstart. Antituberkulosebehandling bør også overveies før behandlingsoppstart ved tidligere latent eller aktiv tuberkulose, der adekvat behandling ikke er bekreftet, og ved betydelige risikofaktorer for tuberkulose til tross for negativ test for latent tuberkulose. Biologiske tester for tuberkulosescreening bør overveies før behandlingsoppstart ved potensiell latent tuberkuloseinfeksjon, uten hensyn til BCG-vaksinering. Til tross for tidligere/samtidig profylaktisk behandling av tuberkulose, har aktiv tuberkulose forekommet ved behandling med TNF-antagonister, inkl. certolizumab pegol. Enkelte som har gjennomgått vellykket behandling av aktiv tuberkulose har utviklet tuberkulose på nytt under behandling med certolizumab pegol. Pasienten skal søke medisinsk hjelp ved tegn/symptomer (f.eks. vedvarende hoste, tap av muskler og fett-/vekttap, lett feber, likegyldighet) på tuberkuloseinfeksjon under eller etter behandling. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV): Reaktivering av HBV (noen fatale tilfeller) kan forekomme hos kroniske virusbærere (overflateantigenpositive) som behandles med TNF-antagonister. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsoppstart. Ved positiv test for HBV-infeksjon bør pasienten konsultere lege med ekspertise innen HBV-behandling. HBV-bærere bør overvåkes nøye mht. tegn/symptomer på aktiv HBV-infeksjon, under behandling og i flere måneder etter avsluttet behandling. Ingen adekvate data finnes vedrørende forhindring av HBV-aktivering ved antiviral behandling samtidig med TNF-antagonister. Ved HBV-reaktivering bør behandlingen stoppes og effektiv antiviral behandling med egnet støttebehandling igangsettes. Maligniteter og lymfoproliferativ sykdom: Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med tidligere malignitet eller når fortsatt behandling overveies hos pasienter som utvikler malignitet. Risiko for utvikling av lymfomer, leukemi eller andre maligniteter kan ikke utelukkes. Økt underliggende risiko for lymfom og leukemi hos pasienter med revmatoid artritt med langvarig, svært aktiv inflammatorisk sykdom, gjør risikovurderingen mer komplisert. Hudkreft: Melanom og merkelcellekarsinom er rapportert ved behandling med certolizumab pegol, og regelmessig hudundersøkelse anbefales, spesielt ved risikofaktorer for hudkreft. Maligniteter i pediatrisk populasjon: Maligniteter, noen av dem fatale, er sett hos barn, ungdom og yngre voksne (<22 år) etter behandling med TNF-antagonister (behandlingsstart ≤18 år). Ca. 50% av tilfellene var lymfomer, resten var ulike maligniteter inkl. sjeldne som vanligvis forbindes med immunsuppresjon. Risiko for utvikling av maligniteter hos barn og ungdom ved behandling med TNF-antagonister kan ikke utelukkes. Hepatosplenisk T-cellelymfom (HSTCL) er sett etter behandling med TNF-antagonister. Dette har et svært aggressivt sykdomsforløp, vanligvis med dødelig utfall. De fleste tilfellene oppsto hos ungdom og unge voksne menn med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt. Nesten alle hadde fått immunsuppressivene azatioprin og/eller 6-merkaptopurin samtidig med en TNF-antagonist ved eller før diagnosetidspunktet. Risiko for utvikling av HSTCL ved behandling med certolizumab pegol kan ikke utelukkes. Kols: Pga. risiko for ytterligere malignitet bør forsiktighet utvises ved bruk hos kols-pasienter og ved økt risiko for malignitet pga. av mye røyking. Kongestiv hjertesvikt: Bør brukes med forsiktighet ved lett hjertesvikt (NYHA klasse I/II). Behandling må avbrytes ved utvikling av nye eller forverrede symptomer på kongestiv hjertesvikt. Hematologiske reaksjoner: Pasienten bør rådes til å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp ved tegn/symptomer på bloddyskrasier eller infeksjon (f.eks. vedvarende feber, blåmerker, blødning, pallor). Behandlingen bør ev. avbrytes ved bekreftede signifikante hematologiske avvik. Nevrologiske hendelser: Hos pasienter som allerede har eller nylig har fått demyeliniserende sykdom, bør fordeler/risiko ved behandling med TNF-antagonist vurderes nøye før behandlingsoppstart. Overfølsomhet: Alvorlig overfølsomhetsreaksjon kan oppstå allerede etter 1. administrering. Ved alvorlig overfølsomhetsreaksjon bør behandlingen avbrytes umiddelbart og egnet behandling igangsettes. Forsiktighet må utvises ved alvorlig overfølsomhetsreaksjon på annen TNF-antagonist. Immunsuppresjon: Kan forårsake immunsuppresjon og dermed påvirke forsvaret mot infeksjoner og maligniteter. Autoimmunitet: Behandling kan føre til dannelse av antinukleære antistoffer og til utvikling av lupuslignende syndrom. Effekt av langtidsbehandling på utvikling av autoimmun sykdom er ukjent. Ved symptomer på lupuslignende syndrom må behandlingen avbrytes. Kirurgi: Begrenset erfaring med sikkerheten av kirurgiske inngrep under behandlingen. Halveringstiden på 14 dager bør tas i betraktning ved planlegging av kirurgiske inngrep. Under kirurgi bør pasienten følges nøye mht. infeksjoner, og nødvendige tiltak iverksettes. Eldre: Forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre, spesielt mht. forekomst av infeksjoner. Immunogenisitet: Dannelse av antistoffer, og i enkelte tilfeller redusert effekt, er sett i langtidsstudier (ca. 4-5 år). Tester med aktivert partiell tromboplastintid (aPTT): Tolkning av unormale resultater i aPTT-tester bør gjøres med forsiktighet pga. interferens med enkelte koagulasjonstester. Kan gi feilaktig forhøyede resultater i aPTT-tester hos pasienter uten koagulasjonsforstyrrelser. Dette er sett med PTT-lupus antikoagulant (LA)-test og «Standard Target Activated Partial Thromboplastin time (STA-PTT) Automate»-tester fra Diagnostica Stago og «HemosIL APTT-SP liquid»- og «HemosIL lyophilised silica»-tester fra Instrumentation Laboratories. Andre aPTT-tester kan også påvirkes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan gi svimmelhet (inkl. vertigo, synsforstyrrelser, fatigue), som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L04A B05
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med certolizumab pegol pga. manglende data. Samtidig bruk av certolizumab pegol og metotreksat ga lavere humoral respons på pneumokokkpolysakkarid- og influensavaksine enn bruk av certolizumab pegol alene. Klinisk betydning er ukjent. Samtidig bruk av anakinra eller abatacept anbefales ikke pga. mulig risiko for alvorlige infeksjoner og nøytropeni.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør kun brukes under graviditet hvis klinisk nødvendig. Bruk av sikker prevensjon bør vurderes for kvinner i fertil alder. Kvinner som planlegger å bli gravide, bør vurdere å fortsette med prevensjon i ≥5 måneder etter avsluttet behandling, men behandlingsbehovet skal også tas i betraktning. Levende/svekkede vaksiner bør ikke gis før ≥5 måneder etter siste dose under graviditet, med mindre fordel klart overgår teoretisk risiko for spedbarnet.
Amming: Kan brukes under amming.
Fertilitet: Ingen merkbar effekt er sett på fertilitet hos dyr. Ingen effekt er sett på sædkvalitet hos menn.
Certolizumab

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeEosinofil forstyrrelse, leukopeni (inkl. nøytropeni, lymfopeni)
Mindre vanligeAnemi, lymfadenopati, trombocytopeni, trombocytose
SjeldnePancytopeni, polycytemi, splenomegali, unormal morfologi hos hvite blodceller
Endokrine
SjeldneThyreoidealidelse
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeAbdominal distensjon, ascites, dyspepsi, gastrointestinal inflammasjon (lokalisert hvor som helst), gastrointestinal ulcerasjon og perforasjon, stomatitt, tørrhet i munn og svelg
SjeldneOdynofagi, økt tarmaktivitet
Generelle
VanligeAsteni, feber, pruritus (lokalisert hvor som helst), reaksjon på injeksjonsstedet, smerte (lokalisert hvor som helst)
Mindre vanligeFlushing, frysninger, influensalignende sykdom, nattesvette, unormal temperaturpersepsjon
SjeldneFistel (lokalisert hvor som helst)
Hjerte
Mindre vanligeIskemisk koronararteriesykdom, kardiomyopati (inkl. hjertesvikt), palpitasjoner, arytmi (inkl. atrieflimmer), ødem (inkl. perifert, facialt)
SjeldneAV-blokk, perikarditt
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAkne, alopesi, dermatitt og eksem, fotosensitivitet, hudmisfarging, hudsår, neglesykdom og sykdom i neglesengen, nye utbrudd eller forverring av psoriasis (inkl. palmoplantar pustuløs psoriasis) og relaterte tilstander, svettekjertelforstyrrelse, tørr hud
SjeldneBulløse tilstander, erythema multiforme, hudeksfoliasjon og -deskvamasjon, lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom, unormal hårstruktur
Immunsystemet
Mindre vanligeAllergiske sykdommer, autoantistoff-positiv, legemiddeloverfølsomhet (inkl. anafylaktisk sjokk), lupus erythematosus, vaskulitt
SjeldneAngioødem, forverring av symptomer på dermatomyositt, pannikulitt (inkl. erythema nodosum), sarkoidose, serumsyke
Infeksiøse
VanligeBakteriell infeksjon (inkl. abcess), virusinfeksjon (inkl. herpes zoster, papillomavirus, influensa)
Mindre vanligeSepsis (inkl. multiorgansvikt, septisk sjokk), soppinfeksjon (inkl. opportunistisk), tuberkulose (inkl. miliær, disseminert og ekstrapulmonal sykdom)
Kar
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeBlødning (lokalisert hvor som helst), synkope, ekkymose (inkl. hematom, petekkier), hyperkoagulasjon (inkl. tromboflebitt, lungeembolisme)
SjeldneArteriosklerose, cerebrovaskulær hendelse, livedo reticularis, Raynauds sykdom, telangiektasi
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeBrystforstyrrelse, menstruasjonsforstyrrelse og blødningsforstyrrelser i uterus (inkl. amenoré)
SjeldneSeksuell dysfunksjon
Lever/galle
VanligeHepatitt (inkl. økte leverenzymer)
Mindre vanligeKolestase, leversykdom (inkl. cirrhose), økt bilirubin i blodet
SjeldneGallestein
Luftveier
Mindre vanligeAstma og relaterte symptomer, hoste, kongestion i luftveier og luftveisinflammasjon, pleuraeffusjon og -symptomer
SjeldneInterstitiell lungesykdom, pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMyopati, økt CK i blodet
Nevrologiske
VanligeHodepine (inkl. migrene), sanseforstyrrelse
Mindre vanligePerifer nevropati, svimmelhet, tremor
SjeldneKrampeanfall, kranial nerveinflammasjon, nedsatt koordinasjonsevne eller balanse
Ukjent frekvensGuillain-Barrés syndrom, multippel sklerose
Nyre/urinveier
Mindre vanligeBlære- og urinrørssymptomer, hematuri, nedsatt nyrefunksjon
SjeldneNefropati (inkl. nefritt)
Psykiske
Mindre vanligeAngst og humørforandringer (inkl. symptomer forbundet med dette)
SjeldneDelirium, mental svekkelse, selvmordsforsøk
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeHudskade, svekket tilheling
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeAppetittforstyrrelse, dyslipidemi, elektrolyttavvik, vektforandringer
SjeldneHemosiderose
Svulster/cyster
Mindre vanligeMaligniteter i blod og lymfatiske organer (inkl. lymfom og leukemi), svulster i solide organer, ikke-melanom hudkreft, lesjoner i forstadier til cancer (inkl. oral leukoplaki, melanocyttnevus), benigne neoplasmer og cyster (inkl. hudpapillom)
SjeldneGastrointestinal tumor, malignt melanom
Ukjent frekvensMerkelcellekarsinom
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt alkalisk fosfatase i blodet, økt koaguleringstid
SjeldneØkt urinsyre i blod
Øre
Mindre vanligeTinnitus, vertigo
Øye
Mindre vanligeLakrimasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelser (inkl. synssvekkelse), øyeinflammasjon og blefaritt
Mindre vanlige bivirkninger sett ved andre indikasjoner: Gastrointestinal stenose og -obstruksjon, generell svekkelse av fysisk helse, spontanabort og azospermi.
FrekvensBivirkning
Vanlige
Blod/lymfeEosinofil forstyrrelse, leukopeni (inkl. nøytropeni, lymfopeni)
GastrointestinaleKvalme
GenerelleAsteni, feber, pruritus (lokalisert hvor som helst), reaksjon på injeksjonsstedet, smerte (lokalisert hvor som helst)
HudUtslett
InfeksiøseBakteriell infeksjon (inkl. abcess), virusinfeksjon (inkl. herpes zoster, papillomavirus, influensa)
KarHypertensjon
Lever/galleHepatitt (inkl. økte leverenzymer)
NevrologiskeHodepine (inkl. migrene), sanseforstyrrelse
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, lymfadenopati, trombocytopeni, trombocytose
GastrointestinaleAbdominal distensjon, ascites, dyspepsi, gastrointestinal inflammasjon (lokalisert hvor som helst), gastrointestinal ulcerasjon og perforasjon, stomatitt, tørrhet i munn og svelg
GenerelleFlushing, frysninger, influensalignende sykdom, nattesvette, unormal temperaturpersepsjon
HjerteIskemisk koronararteriesykdom, kardiomyopati (inkl. hjertesvikt), palpitasjoner, arytmi (inkl. atrieflimmer), ødem (inkl. perifert, facialt)
HudAkne, alopesi, dermatitt og eksem, fotosensitivitet, hudmisfarging, hudsår, neglesykdom og sykdom i neglesengen, nye utbrudd eller forverring av psoriasis (inkl. palmoplantar pustuløs psoriasis) og relaterte tilstander, svettekjertelforstyrrelse, tørr hud
ImmunsystemetAllergiske sykdommer, autoantistoff-positiv, legemiddeloverfølsomhet (inkl. anafylaktisk sjokk), lupus erythematosus, vaskulitt
InfeksiøseSepsis (inkl. multiorgansvikt, septisk sjokk), soppinfeksjon (inkl. opportunistisk), tuberkulose (inkl. miliær, disseminert og ekstrapulmonal sykdom)
KarBlødning (lokalisert hvor som helst), synkope, ekkymose (inkl. hematom, petekkier), hyperkoagulasjon (inkl. tromboflebitt, lungeembolisme)
Kjønnsorganer/brystBrystforstyrrelse, menstruasjonsforstyrrelse og blødningsforstyrrelser i uterus (inkl. amenoré)
Lever/galleKolestase, leversykdom (inkl. cirrhose), økt bilirubin i blodet
LuftveierAstma og relaterte symptomer, hoste, kongestion i luftveier og luftveisinflammasjon, pleuraeffusjon og -symptomer
Muskel-skjelettsystemetMyopati, økt CK i blodet
NevrologiskePerifer nevropati, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierBlære- og urinrørssymptomer, hematuri, nedsatt nyrefunksjon
PsykiskeAngst og humørforandringer (inkl. symptomer forbundet med dette)
Skader/komplikasjonerHudskade, svekket tilheling
Stoffskifte/ernæringAppetittforstyrrelse, dyslipidemi, elektrolyttavvik, vektforandringer
Svulster/cysterMaligniteter i blod og lymfatiske organer (inkl. lymfom og leukemi), svulster i solide organer, ikke-melanom hudkreft, lesjoner i forstadier til cancer (inkl. oral leukoplaki, melanocyttnevus), benigne neoplasmer og cyster (inkl. hudpapillom)
UndersøkelserØkt alkalisk fosfatase i blodet, økt koaguleringstid
ØreTinnitus, vertigo
ØyeLakrimasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelser (inkl. synssvekkelse), øyeinflammasjon og blefaritt
Sjeldne
Blod/lymfePancytopeni, polycytemi, splenomegali, unormal morfologi hos hvite blodceller
EndokrineThyreoidealidelse
GastrointestinaleOdynofagi, økt tarmaktivitet
GenerelleFistel (lokalisert hvor som helst)
HjerteAV-blokk, perikarditt
HudBulløse tilstander, erythema multiforme, hudeksfoliasjon og -deskvamasjon, lichenoid reaksjon, Stevens-Johnsons syndrom, unormal hårstruktur
ImmunsystemetAngioødem, forverring av symptomer på dermatomyositt, pannikulitt (inkl. erythema nodosum), sarkoidose, serumsyke
KarArteriosklerose, cerebrovaskulær hendelse, livedo reticularis, Raynauds sykdom, telangiektasi
Kjønnsorganer/brystSeksuell dysfunksjon
Lever/galleGallestein
LuftveierInterstitiell lungesykdom, pneumonitt
NevrologiskeKrampeanfall, kranial nerveinflammasjon, nedsatt koordinasjonsevne eller balanse
Nyre/urinveierNefropati (inkl. nefritt)
PsykiskeDelirium, mental svekkelse, selvmordsforsøk
Stoffskifte/ernæringHemosiderose
Svulster/cysterGastrointestinal tumor, malignt melanom
UndersøkelserØkt urinsyre i blod
Ukjent frekvens
NevrologiskeGuillain-Barrés syndrom, multippel sklerose
Svulster/cysterMerkelcellekarsinom
Mindre vanlige bivirkninger sett ved andre indikasjoner: Gastrointestinal stenose og -obstruksjon, generell svekkelse av fysisk helse, spontanabort og azospermi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ikke sett dosebegrensende toksisitet i kliniske studier. Gjentatte doser på opptil 800 mg s.c. og 20 mg/kg i.v. er gitt.
Behandling: Nøye oppfølging og symptomatisk behandling igangsettes umiddelbart.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L04A B05

Egenskaper

Klassifisering: Tumornekrosefaktor alfa (TNF-α)-hemmer. Fab'-fragment av rekombinant, humanisert antistoff mot TNF-α konjugert til polyetylenglykol (PEG).
Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet til TNF-α og nøytraliserer selektivt og doseavhengig både membranassosiert og fritt TNF-α. Inkubering av monocytter med certolizumab pegol fører til doseavhengig inhibering av lipopolysakkarid (LPS)-indusert TNF-α- og IL1β-produksjon i humane monocytter. Inneholder ikke Fc-region, og binder derfor ikke komplement eller forårsaker antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet in vitro. Induserer ikke apoptose in vitro i humane perifere monocytter eller lymfocytter, eller nøytrofil degranulering.
Absorpsjon: Cmax nås 54-171 timer etter s.c. injeksjon. Biotilgjengelighet: Ca. 80% (76-88%).
Fordeling: Vd: 8,01 liter.
Halveringstid: Ca. 14 dager. Forsinket eliminering av Fab'-fragmentet pga. PEG-enheten. Plasmaclearance ca. 21 ml/time, interindividuell variasjon 30,8%, intraindividuell variasjon 22%. 3 ganger så høy clearance ved tilstedeværelse av antistoffer mot certolizumab pegol.
Metabolisme: Til peptider og aminosyrer ved proteolyse.
Utskillelse: Dekonjugert PEG elimineres raskt fra plasma og utskilles i urin i ukjent grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares i romtemperatur (høyst 25°C) i én periode på maks. 10 dager, beskyttet mot lys. På slutten av denne perioden skal den ferdigfylte pennen/sprøyten brukes eller kastes.

Sist endret: 09.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Cimzia, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg2 × 1 ml (ferdigfylt penn)
429168
SPC_ICONH-resept
-
9844,70C

Cimzia, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg2 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte)
060597
SPC_ICONH-resept
-
9844,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

aktivert partiell tromboplastintid (aptt): Screeningtest som måler aktiviteten til koagulasjonssystemet, og som benyttes i utredning av blødningstilstander.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

ankyloserende spondylitt (bekhterevs sykdom, morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dmard: (DMARD: Disease Modifying Antirheumatic Drugs) Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler. En gruppe legemidler som brukes mot leddgikt.

dyslipidemi: Ugunstig sammensetning av blodlipidene. Blodlipider består av HDL, LDL og triglyserider. HDL er det "gode kolesterolet". LDL og triglyserider er ikke like bra for kroppen, og det fins derfor retningslinjer for behandling ved et bestemt nivå. Ved dyslipidemi kan totalkolesterolverdien være normal, mens fordelingen mellom godt og dårlig kolesterol er i ubalanse.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elektrolyttavvik (unormalt elektrolyttnivå, unormale elektrolytter): Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hematuri: Blod i urinen.

hemosiderose: Tilstand med overskudd av jern i kroppsvevet, blant annet i lever, uten påvisbare vevsskader.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malignt melanom (melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippel sklerose (ms): Multippel sklerose er en kronisk, tilbakevendende sykdom med episoder (attakker) av f.eks. halvsidig lammelse eller sanseforstyrrelser, blindhet på det ene øyet, lammelse av begge ben, koordinasjonsforstyrrelser i armer/ben eller øynene.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

odynofagi (svelgesmerter): Smerter ved svelging.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

splenomegali (forstørrelse av milten): Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytose (trombocytemi, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.