CellCept

Roche


Immunsuppressivt middel.

L04A A06 (Mykofenolsyre)KAPSLER, harde 250 mg: Hver kapsel inneh.: Mykofenolatmofetil 250 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 mg: Hvert hetteglass inneh.: Mykofenolatmofetilhydroklorid tilsv. mykofenolatmofetil 500 mg, polysorbat 80, sitronsyre, saltsyre, natriumklorid.


PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon 1 g/5 ml: 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Mykofenolatmofetil 200 mg, sorbitol, aspartam (E 951), metylparahydroksybenzoat (E 218), soyalecitin, hjelpestoffer. Blandet fruktsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg: Hver tablett inneh.: Mykofenolatmofetil 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kapsler, tabletter og mikstur: I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt rejeksjon etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjon. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt rejeksjon etter nyre- eller levertransplantasjon.

Dosering

Behandling skal innledes og vedlikeholdes av spesialister innen transplantasjon. For kapsler, tabletter og mikstur bør 1. dose gis innen 72 timer etter nyretransplantasjon og innen 5 døgn etter hjertetransplantasjon. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske er et alternativ til kapsler, tabletter og mikstur, og kan gis i inntil 14 dager, og 1. dose bør gis i.v. innen 24 timer etter transplantasjon.
Nyretransplantasjon hos voksne: Anbefalt dose er 1 g (4 kapsler, 2 tabletter, 5 ml mikstur eller 2 hetteglass) 2 ganger daglig.
Nyretransplantasjon hos barn og ungdom 2-18 år: Ettersom enkelte bivirkninger kan forekomme hyppigere i aldersgruppen 2-18 år, sammenlignet med voksne, kan midlertidig dosereduksjon eller behandlingsavbrudd være nødvendig, etter vurdering av relevante kliniske faktorer, inkl. hvor alvorlig reaksjonen er. Anbefalt dose er 600 mg/m2, gitt oralt (kapsler, tabletter eller mikstur) 2 ganger daglig (maks. dose 2 g daglig). Kapsler skal kun gis til pasienter med kroppsoverflate ≥1,25 m2. Kroppsoverflate på 1,25 m2-1,5 m2: Kan ta 750 mg 2 ganger daglig (daglig dose 1,5 g). Kroppsoverflate >1,5 m2: Kan ta 1 g 2 ganger daglig (daglig dose 2 g). Tabletter skal kun gis til pasienter med kroppsoverflate >1,5 m2.
Hjertetransplantasjon hos voksne: Anbefalt dose er 1,5 g (6 kapsler, 3 tabletter eller 7,5 ml mikstur) 2 ganger daglig.
Levertransplantasjon hos voksne: I.v. mykofenolatmofetil bør gis de første 4 dagene etter levertransplantasjon. Anbefalt i.v. dose er 1 g 2 ganger daglig (2 g/dag = 4 hetteglass/dag). Oral behandling bør deretter initieres så raskt det kan tolereres. Anbefalt oral dose er 1,5 g 2 ganger daglig (3 g/dag).
Behandling ved rejeksjon: Ingen dosejustering eller seponering er nødvendig ved ev. transplantatforkastelse ved nyre- eller hjertetransplanterte. Ingen data tilgjengelige ved rejeksjon av levertransplantat.
Seponering: Hvis det utvikles nøytropeni (nøytrofile <1,3 × 109/liter) bør avbrytelse av behandlingen vurderes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved alvorlig leversykdom hos nyretransplanterte pasienter. Ingen data tilgjengelig for hjertetransplanterte pasienter. Nedsatt nyrefunksjon: Ved kronisk alvorlig nyresvikt (GFR <25 ml/minutt/1,73 m2) bør doser >1 g 2 ganger daglig unngås, bortsett fra umiddelbart etter transplantasjonen. Disse pasientene bør overvåkes nøye. Ingen dosejustering kreves hos pasienter som har forsinket funksjon av nyretransplantatet. Ingen data tilgjengelig for hjerte- og levertransplanterte med kronisk alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: Bruk anbefales ikke hos barn <2 år pga. begrenset data vedrørende sikkerhet og effekt. Ingen data er tilgjengelig for hjerte- og levertransplanterte pediatriske pasienter. For i.v. mykofenolatmofetil er sikkerhet og effekt hos barn ikke klarlagt. Ingen farmakokinetiske data foreligger for nyre- eller levertransplanterte barn. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig, men det foreligger økt risiko for bivirkninger hos eldre.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Rekonstituering og fortynning må derfor utføres med aseptisk arbeidsteknikk. Innholdet i hvert hetteglass må rekonstitueres med 14 ml glukose infusjonsvæske 5%. Videre fortynning med glukose infusjonsvæske 5% foretas til endelig konsentrasjon på 6 mg/ml. For å tilberede mykofenolatmofetil 1 gram, må innholdet i 2 rekonstituerte hetteglass (ca. 2 × 15 ml) fortynnes i 140 ml glukose infusjonsvæske 5%. Infusjonen bør startes innen 3 timer etter rekonstituering og fortynning. Unngå hudkontakt med pulver/ferdigblandet oppløsning. Ved kontakt, vask grundig med såpe og vann, øynene skylles med rent vann. Pulver til mikstur: Anbefales tilberedt av farmasøyt før utlevering til pasient. Renset vann 94 ml skal tilsettes. Først tilsettes ca. halvparten av vannet og flasken ristes i ca. 1 minutt, så tilsettes resten av vannet og suspensjonen ristes ytterligere 1 minutt. Flaskeadapteret settes i flaskehalsen og den barnesikrede korken skrus godt til. Utløpsdato påføres (2 måneder etter tilberedning). Pulveret skal ikke inhaleres eller komme i direkte kontakt med hud eller slimhinner. Den ferdig tilberedte miksturen må ikke komme i direkte hudkontakt. Ved ev. kontakt må huden vaskes godt med såpe og vann og øyne må skylles med rent vann.
Administrering: Kapsler: Skal behandles med varsomhet. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes. Hvis kapslene åpnes ved et uhell, vask huden godt med såpe og vann og skyll øyne og munn grundig med rent vann. Innholdet i kapslene må ikke innåndes, og innholdet må ikke komme i kontakt med hud eller slimhinner. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Etter rekonstituering og fortynning til en konsentrasjon på 6 mg/ml (se Tilberedning/Håndtering) administreres oppløsningen som sakte i.v. infusjon over 2 timer i perifer eller sentral vene. NB! Skal ikke gis som bolusdose eller rask i.v. injeksjon. Infusjonsvæsken skal ikke komme i kontakt med hud eller slimhinner. Vask grundig med såpe og vann ved kontakt, og skyll øynene med rent vann. Pulver til mikstur: Anbefales tilberedt av farmasøyt før utlevering til pasient, se Tilberedning/Håndtering. Det anbefales å bruke engangshansker ved rekonstituering og ved tørking av overflaten på flasken/lokket og bordet etter rekonstituering. Hvis pasient trenger å gjøre det selv, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Miksturen skal ikke komme i kontakt med hud eller slimhinner. Vask grundig med såpe og vann ved kontakt, og skyll øynene med rent vann. Etter tilberedning skal enden av doseringssprøyten puttes direkte i munnen og medisinen svelges. Skal ikke blandes med annen væske før inntak. Kan ved behov gis via nesesonde med indre diameter på minimum 1,7 mm. Kan tas med eller uten mat. Kan tas med eller uten mat. Tabletter: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes under graviditet med mindre det ikke finnes annet egnet behandlingsalternativ. Amming. Skal ikke gis til kvinner i fertil alder som ikke bruker effektive prevensjonsmetoder, og ikke før resultatet fra en graviditetstest foreligger. Se Graviditet, amming og fertilitet.

Forsiktighetsregler

Økt risiko for utvikling av lymfomer og andre maligne lidelser, spesielt i hud, hos pasienter som får immunsuppressiv behandling. Risikoen synes å være relatert til intensitet og behandlingsvarighet snarere enn bruken av noe bestemt immunsuppressivt middel. Pga. økt risiko for hudkreft, bør eksponering for sollys og UV-stråler begrenses vha. klær/solkrem med høy solbeskyttende faktor. Pasienten skal instrueres til umiddelbart å rapportere om symptomer på infeksjoner, uventede blåmerker, blødninger eller andre tegn på benmargssuppresjon. Pasienter som behandles med immunsuppressiver, inkl. mykofenolatmofetil, har økt risiko for opportunistiske infeksjoner (bakterielle, fungale, virale og protozoale), fatale infeksjoner og sepsis. Slike infeksjoner inkluderer latent viral reaktivering, som f.eks. hepatitt B eller hepatitt C reaktivering, og infeksjoner forårsaket av polyomavirus (BK-virus forbundet med nefropati, JC-virus forbundet med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)). Det er rapportert tilfeller av hepatitt forårsaket av reaktivering av hepatitt B eller hepatitt C hos bærere av virus som er behandlet med immunsuppressiver. Disse infeksjonene er ofte relatert til høy grad av immunsuppresjon og kan føre til alvorlige eller fatale tilstander. Bør vurderes som differensialdiagnose hos immunsupprimerte pasienter med redusert nyrefunksjon eller nevrologiske symptomer. Tilfeller av hypogammaglobulinemi er sett i forbindelse med tilbakevendende infeksjoner hos pasienter som får mykofenolatmofetil i kombinasjon med andre immunsuppressiver. Ved tilbakevendende infeksjoner bør serum-IgG-nivå måles, og ved vedvarende, relevant hypogammaglobulinemi bør egnede tiltak vurderes, mht. den potente cytostatiske effekten av mykofenolat på T- og B-lymfocytter. Bytte av mykofenolatmofetil til alternativt immunsuppressiv har i noen tilfeller gitt normalt IgG-nivå. Det er sett bronkiektasi hos voksne og barn som får mykofenolatmofetil i kombinasjon med andre immunsuppressiver. Bytte av mykofenolatmofetil til annet immunsuppressiv har i noen tilfeller gitt forbedring av respiratoriske symptomer. Risikoen for bronkiektasi kan være knyttet til hypogammaglobulinemi eller til en direkte effekt på lungene. Isolerte tilfeller av interstitiell lungesykdom og pulmonær fibrose er sett, noen fatale. Vedvarende pulmonale symptomer som hoste og dyspné, bør utredes. Pasienter som behandles med mykofenolatmofetil bør monitoreres med tanke på nøytropeni. Blodtelling bør utføres ukentlig 1. behandlingsmåned, deretter 2 ganger pr. måned de neste 3 måneder, så månedlig resten av det 1. året. Ved utvikling av nøytropeni (nøytrofile <1,3 × 103/μl) bør pasienten overvåkes nøye og seponering av mykofenolatmofetil vurderes. Tilfeller av erytroaplasi (PRCA) er rapportert hos pasienter behandlet med mykofenolatmofetil i kombinasjon med andre immunsuppressiver. Mekanismen er ukjent. Erytroaplasien kan reverseres ved dosereduksjon eller seponering av mykofenolatmofetil. Endringer i behandlingen hos transplanterte pasienter skal kun foretas under oppsyn av spesialist for å minimere risikoen for avstøting. Mykofenolatmofetil er assosiert med økt forekomst av gastrointestinale plager, inkl. sjeldne tilfeller av ulcerasjoner, perforasjoner og blødning, og preparatet bør gis med forsiktighet ved aktiv alvorlig gastrointestinal lidelse. Ved forsinket transplantatfunksjon anbefales ingen dosereduksjon, men nøye observasjon. Kombinasjonen mykofenolatmofetil og azatioprin anbefales ikke da kombinasjonen ikke er undersøkt. Vis forsiktighet ved bytte fra kombinasjonsbehandling med regimer som inneholder immunsuppressiver som påvirker det enterohepatiske kretsløpet til mykofenolsyre (MPA), f.eks. ciklosporin, til andre legemidler som ikke påvirker, f.eks. takrolimus, sirolimus, belatacept, eller omvendt. Eksponeringen av MPA kan endres. Legemidler som påvirker det enterohepatiske kretsløpet til MPA (f.eks. kolestyramin, antibiotika) bør brukes med forsiktighet pga. deres potensiale til å redusere plasmanivået og effekten av mykofenolatmofetil. Terapeutisk legemiddelmonitorering av MPA kan være hensiktsmessig ved bytte av kombinasjonsbehandling (f.eks. fra ciklosporin til takrolimus, eller motsatt) eller for å sikre tilstrekkelig immunsuppresjon hos pasienter med høy immunologisk risiko (f.eks. risiko for avstøtning, behandling med antibiotika). Pulver til mikstur inneholder aspartam, og det bør utvises forsiktighet ved fenylketonuri. Spesielle populasjoner: Eldre kan ha høyere risiko for bivirkninger, slik som visse infeksjoner (f.eks. cytomegalovirus vevsinvasiv sykdom), gastrointestinal blødning og lungeødem. Mykofenolat er et kraftig humant teratogen, og øker risikoen for spontanaborter og medfødte misdannelser. Mykofenolat er kontraindisert hos gravide, med mindre det ikke finnes et egnet behandlingsalternativ. En fullstendig gjennomgang av teratogen risiko og graviditetsforebyggende tiltak (prevensjon og graviditetstesting) skal gis av behandlende lege til fertile kvinner, og til mannlige pasienter, dersom det er hensiktsmessig. Opplæringsmateriell vil bli tilbudt. Se avsnittet for Graviditet, amming og fertilitet og SPC for mer informasjon. Pasienten skal ikke gi blod under behandlingen og i minst 6 uker etter seponering. Menn skal ikke donere sæd under behandlingen og i 90 dager etter seponering.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført på voksne. Aciklovir: Samtidig administrering av mykofenolatmofetil og aciklovir kan gi høyere plasmakonsentrasjon av aciklovir enn når aciklovir brukes alene. Fordi plasmakonsentrasjon av mykofenolsyreglukuronid (MPAG) og aciklovir øker ved nedsatt nyrefunksjon er det potensiell risiko for konkurranse om tubulær sekresjon ved samtidig administrering, og følgelig ytterligere økning i plasmakonsentrasjonen av begge substanser. Antacida og protonpumpehemmere: Redusert mykofenolsyre (MPA)-eksponering er observert når syrenøytraliserende midler, som magnesium- og aluminiumhydroksider og protonpumpehemmere (PPI), som lansoprazol og pantoprazol, gis sammen med mykofenolatmofetil. Det er imidlertid ikke sett signifikante forskjeller ved sammenligning av avstøtingsgrad eller grad av transplantattap, hos pasienter som bruker PPI eller ikke. Dataene støtter ekstrapolering av dette funnet til alle antacida fordi reduksjonen i MPA-eksponering ved samtidig bruk av magnesium- og aluminiumhydroksider er vesentlig mindre enn ved samtidig bruk av PPI. Hemmere av enterohepatisk sirkulasjon: Det må utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som hemmer enterohepatisk sirkulasjon, pga. mulig redusert effekt av mykofenolatmofetil. Kolestyramin kan redusere plasmakonsentrasjonen av mykofenolsyre. Ved samtidig administrering av ciklosporin A (CsA) øker AUC for MPA ca. 30% når CsA seponeres. Samtidig administrering av mykofenolatmofetil og CsA til nyretransplanterte gir redusert MPA-eksponering med 30-50%, sammenlignet med pasienter som fikk kombinasjonen sirolimus eller belatacept og sammenlignbare doser mykofenolatmofetil. Endringer i eksponering for MPA bør forventes hos pasienter som bytter fra CsA til immunsuppressiver som ikke interfererer med det enterohepatiske kretsløpet til MPA. Reduksjon i predose (trough) MPA-konsentrasjoner på ca. 50% er rapportert hos nyretransplanterte pasienter i dagene rett etter oppstart med oral ciprofloksacin eller amoksicillin pluss klavulansyre. Denne effekten tenderte til å avta ved fortsatt bruk av antibiotika, og opphørte få dager etter seponering av antibiotika. Da forandringen i predosenivå ikke eksakt kan beskrive forandringene i total MPA-eksponering, skal en doseendring for mykofenolatmofetil normalt ikke være nødvendig når det ikke foreligger kliniske tegn på transplantatdysfunksjon. Pasienten skal likevel følges nøye opp klinisk under og kort tid etter antibiotikabehandling. MPA-eksponering reduseres med ca. 30% når norfloksacin og metronidazol gis samtidig etter en enkeltdose mykofenolatmofetil. Påvirkning av glukuronidering: Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler som hemmer glukuronideringen av MPA (f.eks. isavukonazol), ettersom det kan gi økt eksponering for MPA. Samtidig administrering av telmisartan og mykofenolatmofetil resulterte i en reduksjon av MPA-konsentrasjonen på ca. 30%. Telmisartan endrer eliminasjonen av MPA ved å øke ekspresjonen av PPAR-γ-reseptor, som igjen resulterer i en økt ekspresjon og aktivitet av UGT1A9. Det ble ikke observert kliniske konsekvenser av interaksjonene. Ganciklovir: Mykofenolatmofetil og ganciklovir kan tas samtidig, men pga. konkurranse om tubulær sekresjon vil konsentrasjonen av MPAG og ganciklovir øke, og det bør derfor utvises forsiktighet ved samtidig administrering til pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt. Orale antikonsepsjonsmidler: Farmakokinetikk og -dynamikk for orale antikonsepsjonsmidler påvirkes ikke ved samtidig behandling med mykofenolatmofetil. Rifampicin: Samtidig administrering av mykofenolatmofetil og rifampicin kan resultere i redusert MPA-eksponering, og det anbefales å monitorere eksponeringsnivåer av MPA og deretter dosejustere mykofenolatmofetil. Sevelamer: Redusert Cmax og AUC0-12 er observert når sevelamer kombineres med mykofenolatmofetil, og mykofenolatmofetil bør derfor administreres minst 1 time før eller 3 timer etter inntak av sevelamer. Takrolimus: Oppstartsbehandling med mykofenolatmofetil og takrolimus hos levertransplanterte pasienter ga ikke signifikant påvikning på AUC og Cmax av MPA. I motsetning var det en økning på ca. 20% i takrolimus AUC da flere doser CellCept (1,5 g 2 ganger daglig) ble administrert til levertransplanterte pasienter som fikk takrolimus. Endringer i takrolimuskonsentrasjonen ble ikke observert hos nyretransplanterte pasienter. Levende vaksiner: Levende vaksiner bør ikke gis ved nedsatt immunforsvar. Antistoffresponsen for andre vaksiner kan reduseres. Potensielle interaksjoner: Samtidig administrering av probenecid og mykofenolatmofetil i ape tredoblet AUC for MPAG. Legemidler som utskilles ved tubulær sekresjon kan konkurrere med MPAG og dermed gi økt plasmakonsentrasjon av begge substanser.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner. Høy risiko for abort og medfødte misdannelser ved bruk under graviditet. Prevensjon hos menn og kvinner: Kontraindisert hos kvinner i fertil alder som ikke bruker effektiv prevensjon. Fertile kvinnelige pasienter må få informasjon om den økte risikoen for aborter og medfødte misdannelser ved oppstart av behandlingen, og må få veiledning om hvordan graviditet skal forebygges og planlegges. Fertile kvinner skal bruke minst én pålitelig form for prevensjon før oppstart, under og i 6 uker etter avsluttet behandling, med mindre de er seksuelt avholdne. To komplementære former for prevensjon brukt samtidig anbefales for å minimere risikoen for prevensjonssvikt og utilsiktet graviditet. Det er ukjent om MPA er tilstede i sædvæske i mengder som vil ha påvirkning ved overføring til en kvinne. Begrensede data indikerer ingen økt risiko for misdannelser eller spontanabort etter eksponering for mykofenolatmofetil hos faren, men risiko for gentoksiske effekter på spermceller kan ikke utelukkes. Seksuelt aktive mannlige pasienter (eller deres kvinnelige partner) anbefales å bruke pålitelig prevensjon under behandling og i minst 90 dager etter seponering av mykofenolatmofetil.
Graviditet: Kontraindisert under graviditet, med mindre det ikke finnes et egnet behandlingsalternativ. Start ikke behandling uten at to negative graviditetstester foreligger. To serum- eller urin-graviditetstester med en sensitivitet på minst 25 mIU/ml må benyttes. Den andre testen tas 8-10 dager etter den første. For transplantater fra avdøde donorer, dersom det ikke er mulig å utføre to tester med 8‑10 dagers mellomrom før oppstart av behandling (pga. tidspunkt for tilgjengeligheten av organ for transplantasjon), må en graviditetstest utføres umiddelbart før oppstart av behandling og ytterligere en test utføres 8‑10 dager senere. Graviditetstesting skal gjentas dersom klinisk nødvendig. Resultatet diskuteres med pasienten. Pasientene skal instrueres om å kontakte legen umiddelbart dersom de blir gravide. Mykofenolat er kraftig humant teratogen og øker risikoen for spontanaborter og medfødte misdannelser. Spontanaborter er rapportert hyppig for mykofenolat (45-49%). Følgende misdannelser er hyppigst rapportert: Misdannelser i øret, øyet, fingre og ansikt, øregangsatresi, medfødt hjertesykdom, mikrognati og hypertelorisme av øyehulene, trakeoøsofageale misdannelser, misdannelser i nervesystemet, nyreabnormaliteter. For ytterligere informasjon, se SPC. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter.
Amming: Ukjent om mykofenolatmofetil utskilles i morsmelk. Skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett hos nyretransplanterte

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni
VanligeEkkymose, leukocytose, pancytopeni, trombocytopeni
Mindre vanligeBenmargssvikt, erytroaplasi, pseudolymfom
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeAbdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, redusert appetitt, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
Mindre vanligePankreatitt, raping
Generelle
Svært vanligeAsteni, feber, ødem
VanligeBrokk, frysninger, malaise, smerte
Hjerte
VanligeTakykardi
Hud
VanligeAkne, alopesi, hudhypertrofi, utslett
Immunsystemet
Mindre vanligeHypogammaglobulinemi, overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeBakteriell infeksjon, virusinfeksjon
VanligeSoppinfeksjon
Mindre vanligeProtozoinfeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon
VanligeHypotensjon, vasodilatasjon, venetrombose
Mindre vanligeLymfocele
Lever/galle
VanligeHepatitt, hyperbilirubinemi, økt ALP i blod, økt LDH i blod, økte leverenzymer
Mindre vanligeGulsott
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligePleuraeffusjon
Mindre vanligeBronkiektasi, interstitiell lungesykdom
Svært sjeldneLungefibrose
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeHypertoni, krampeanfall, parestesi, somnolens, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeDysgeusi
Nyre/urinveier
Svært vanligeHematuri
VanligeNedsatt nyrefunksjon, økt kreatinin i blod
Mindre vanligeØkt karbamid i blod
Psykiske
VanligeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Mindre vanligeAgitasjon, unormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHyperkolesterolemi, hypofosfatemi
VanligeAcidose, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, redusert vekt, urinsyregikt
Svulster/cyster
VanligeBenign hudneoplasme, hudkreft, neoplasme
Mindre vanligeLymfom, lymfoproliferativ sykdom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Bivirkninger sett hos nyretransplanterte

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, feber, ødem
InfeksiøseBakteriell infeksjon, virusinfeksjon
KarHypertensjon
LuftveierDyspné, hoste
NevrologiskeHodepine
Nyre/urinveierHematuri
Stoffskifte/ernæringHyperkolesterolemi, hypofosfatemi
Vanlige
Blod/lymfeEkkymose, leukocytose, pancytopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, flatulens, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, redusert appetitt, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
GenerelleBrokk, frysninger, malaise, smerte
HjerteTakykardi
HudAkne, alopesi, hudhypertrofi, utslett
InfeksiøseSoppinfeksjon
KarHypotensjon, vasodilatasjon, venetrombose
Lever/galleHepatitt, hyperbilirubinemi, økt ALP i blod, økt LDH i blod, økte leverenzymer
LuftveierPleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet
NevrologiskeHypertoni, krampeanfall, parestesi, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon, økt kreatinin i blod
PsykiskeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Stoffskifte/ernæringAcidose, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, redusert vekt, urinsyregikt
Svulster/cysterBenign hudneoplasme, hudkreft, neoplasme
Mindre vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, erytroaplasi, pseudolymfom
GastrointestinalePankreatitt, raping
ImmunsystemetHypogammaglobulinemi, overfølsomhet
InfeksiøseProtozoinfeksjon
KarLymfocele
Lever/galleGulsott
LuftveierBronkiektasi, interstitiell lungesykdom
NevrologiskeDysgeusi
Nyre/urinveierØkt karbamid i blod
PsykiskeAgitasjon, unormalt tankemønster
Svulster/cysterLymfom, lymfoproliferativ sykdom
Svært sjeldne
LuftveierLungefibrose

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Bivirkninger sett hos levertransplanterte

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni
VanligeEkkymose, pancytopeni
Mindre vanligeBenmargssvikt, erytroaplasi, pseudolymfom
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, oppkast, redusert appetitt
VanligeGastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, pankreatitt, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
Mindre vanligeRaping
Generelle
Svært vanligeAsteni, brokk, feber, frysninger, smerte, ødem
VanligeMalaise
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
Hud
Svært vanligeUtslett
VanligeAkne, alopesi, hudhypertrofi
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Svært sjeldneHypogammaglobulinemi
Infeksiøse
Svært vanligeBakteriell infeksjon, soppinfeksjon, virusinfeksjon
Mindre vanligeProtozoinfeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon, hypotensjon
VanligeVasodilatasjon, venetrombose
Mindre vanligeLymfocele
Lever/galle
Svært vanligeHepatitt, hyperbilirubinemi, økte leverenzymer
VanligeGulsott, økt ALP i blod
Mindre vanligeØkt LDH i blod
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste, pleuraeffusjon
Mindre vanligeBronkiektasi, lungefibrose
Svært sjeldneInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, parestesi, svimmelhet, tremor
VanligeHypertoni, krampeanfall, somnolens
Mindre vanligeDysgeusi
Nyre/urinveier
Svært vanligeNedsatt nyrefunksjon, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
VanligeHematuri
Psykiske
Svært vanligeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
VanligeAgitasjon, unormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHyperglykemi, hyperkalemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi
VanligeAcidose, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, redusert vekt, urinsyregikt
Svulster/cyster
VanligeBenign hudneoplasme, neoplasme
Mindre vanligeHudkreft, lymfom, lymfoproliferativ sykdom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Bivirkninger sett hos levertransplanterte

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, oppkast, redusert appetitt
GenerelleAsteni, brokk, feber, frysninger, smerte, ødem
HjerteTakykardi
HudUtslett
InfeksiøseBakteriell infeksjon, soppinfeksjon, virusinfeksjon
KarHypertensjon, hypotensjon
Lever/galleHepatitt, hyperbilirubinemi, økte leverenzymer
LuftveierDyspné, hoste, pleuraeffusjon
NevrologiskeHodepine, parestesi, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
PsykiskeAngst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hyperkalemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi
Vanlige
Blod/lymfeEkkymose, pancytopeni
GastrointestinaleGastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, pankreatitt, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
GenerelleMalaise
HudAkne, alopesi, hudhypertrofi
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarVasodilatasjon, venetrombose
Lever/galleGulsott, økt ALP i blod
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet
NevrologiskeHypertoni, krampeanfall, somnolens
Nyre/urinveierHematuri
PsykiskeAgitasjon, unormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæringAcidose, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, redusert vekt, urinsyregikt
Svulster/cysterBenign hudneoplasme, neoplasme
Mindre vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, erytroaplasi, pseudolymfom
GastrointestinaleRaping
InfeksiøseProtozoinfeksjon
KarLymfocele
Lever/galleØkt LDH i blod
LuftveierBronkiektasi, lungefibrose
NevrologiskeDysgeusi
Svulster/cysterHudkreft, lymfom, lymfoproliferativ sykdom
Svært sjeldne
ImmunsystemetHypogammaglobulinemi
LuftveierInterstitiell lungesykdom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Bivirkninger sett hos hjertetransplanterte

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, ekkymose, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni
VanligePseudolymfom
Mindre vanligeBenmargssvikt, erytroaplasi, pancytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, oppkast, redusert appetitt
VanligeAbdominal distensjon, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, raping, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
Mindre vanligePankreatitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, brokk, feber, frysninger, smerte, ødem
VanligeMalaise
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
Hud
Svært vanligeAkne, hudhypertrofi, utslett
VanligeAlopesi
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Svært sjeldneHypogammaglobulinemi
Infeksiøse
Svært vanligeBakteriell infeksjon, soppinfeksjon, virusinfeksjon
Mindre vanligeProtozoinfeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon, hypotensjon, vasodilatasjon
VanligeVenetrombose
Mindre vanligeLymfocele
Lever/galle
Svært vanligeHyperbilirubinemi, økt LDH i blod, økte leverenzymer
VanligeGulsott, økt ALP i blod
Mindre vanligeHepatitt
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste, pleuraeffusjon
Mindre vanligeBronkiektasi, lungefibrose
Svært sjeldneInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, hypertoni, parestesi, somnolens, svimmelhet, tremor
VanligeDysgeusi, krampeanfall
Nyre/urinveier
Svært vanligeNedsatt nyrefunksjon, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
VanligeHematuri
Psykiske
Svært vanligeAgitasjon, angst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
VanligeUnormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAcidose, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hypokalemi, hypomagnesemi, urinsyregikt
VanligeHypofosfatemi, hypokalsemi, redusert vekt
Svulster/cyster
VanligeBenign hudneoplasme, hudkreft, neoplasme
Mindre vanligeLymfom, lymfoproliferativ sykdom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Bivirkninger sett hos hjertetransplanterte

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, ekkymose, leukocytose, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, kvalme, oppkast, redusert appetitt
GenerelleAsteni, brokk, feber, frysninger, smerte, ødem
HjerteTakykardi
HudAkne, hudhypertrofi, utslett
InfeksiøseBakteriell infeksjon, soppinfeksjon, virusinfeksjon
KarHypertensjon, hypotensjon, vasodilatasjon
Lever/galleHyperbilirubinemi, økt LDH i blod, økte leverenzymer
LuftveierDyspné, hoste, pleuraeffusjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet
NevrologiskeHodepine, hypertoni, parestesi, somnolens, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierNedsatt nyrefunksjon, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
PsykiskeAgitasjon, angst, depresjon, forvirringstilstand, insomni
Stoffskifte/ernæringAcidose, hyperglykemi, hyperkalemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hypokalemi, hypomagnesemi, urinsyregikt
Vanlige
Blod/lymfePseudolymfom
GastrointestinaleAbdominal distensjon, gastritt, gastrointestinal blødning, gastrointestinale sår, gingival hyperplasi, ileus, kolitt, raping, stomatitt, sår i munnen, øsofagitt
GenerelleMalaise
HudAlopesi
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarVenetrombose
Lever/galleGulsott, økt ALP i blod
NevrologiskeDysgeusi, krampeanfall
Nyre/urinveierHematuri
PsykiskeUnormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæringHypofosfatemi, hypokalsemi, redusert vekt
Svulster/cysterBenign hudneoplasme, hudkreft, neoplasme
Mindre vanlige
Blod/lymfeBenmargssvikt, erytroaplasi, pancytopeni
GastrointestinalePankreatitt
InfeksiøseProtozoinfeksjon
KarLymfocele
Lever/galleHepatitt
LuftveierBronkiektasi, lungefibrose
Svulster/cysterLymfom, lymfoproliferativ sykdom
Svært sjeldne
ImmunsystemetHypogammaglobulinemi
LuftveierInterstitiell lungesykdom

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering av mykofenolatmofetil kan resultere i en oversuppresjon av immunsystemet og økt mottakelighet for infeksjoner og benmargsdepresjon.

Egenskaper

Klassifisering: Cytostatisk immunsuppressiv. Mykofenolatmofetil er 2-morfolinetylesteren av mykofenolsyre (MPA). Mykofenolsyre er en potent, selektiv, nonkompetitiv og reversibel inhibitor av inosinmonofosfatdehydrogenase.
Virkningsmekanisme: Inhiberer nysyntesen av guanosinnukleotid uten å inkorporeres i DNA. Fordi proliferasjonen av T- og B-lymfocytter er avhengig av nysyntesen av puriner, mens andre celletyper kan utnytte hjelpebaner, har mykofenolsyre sterkere cytostatisk effekt på lymfocytter enn på andre celler.
Absorpsjon: Kapsler og tabletter: Mykofenolatmofetil absorberes raskt og nesten fullstendig, og gjennomgår en fullstendig presystemisk metabolisme til den aktive metabolitten mykofenolsyre (MPA). Biotilgjengelighet: 94%. Samtidig inntak av mat påvirker ikke AUC for MPA, men Cmax for MPA reduseres med 40%. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Etter i.v. administrering gjennomgår mykofenolatmofetil en rask og fullstendig metabolisme til den aktive metabolitten MPA.
Proteinbinding: MPA: 97%. Pga. enterohepatisk sirkulasjon fås en sekundær økning i plasmakonsentrasjon av MPA 6-12 timer etter dosering.
Metabolisme: MPA metaboliseres hovedsakelig av glukuronyltransferase til et inaktivt fenolglukuronid av MPA (MPAG). In vivo konverteres MPAG tilbake til fritt MPA via enterohepatisk resirkulering. Et mindre farmakologisk aktivt acylglukuronid (AcMPAG) dannes også. AcMPAG antas å være ansvarlig for noen bivirkninger (diaré, leukopeni).
Utskillelse: Kun små mengder utskilles i urin som MPA (<1% av dosen). 93% av dosen gjenfinnes i urin, hvorav 87% som MPAG, og 6% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares ved høyst 25°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Før rekonstituering og fortynning: Hetteglass oppbevares ved <30°C. Etter rekonstituering og fortynning: Bør anvendes innen 3 timer. Oppløsningen oppbevares ved 15-30°C. Pulver til mikstur: Holdbarhet av ferdig tilberedt mikstur er 2 måneder. Oppbevares ved <30°C. Tabletter: Oppbevares ved <30°C og i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

175 ml ferdig tilberedt mikstur gir bruksvolum 160-165 ml.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

CellCept, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg100 stk. (blister)
108829
H-resept
Byttegruppe
417,20 (trinnpris 417,20)C

CellCept, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg4 stk. (hettegl.)
430983
-
Byttegruppe
582,80C

CellCept, PULVER TIL MIKSTUR, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 g/5 ml175 ml
430868
H-resept
Byttegruppe
1591,20C

CellCept, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg50 stk. (blister)
108837
H-resept
Byttegruppe
404,60 (trinnpris 404,60)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.06.2020