Antidepressiv, multimodal aktivitet.

N06A X26 (Vortioksetin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Vortioksetinhydrobromid tilsv. vortioksetin 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av depressive episoder hos voksne.

Dosering

Voksne <65 år
Startdose og anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maks. 20 mg 1 gang daglig eller reduseres til minimum 5 mg 1 gang daglig. Etter bedring av de depressive symptomene bør behandlingen fortsette i minst 6 måneder for å opprettholde den antidepressive responsen.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

En gradvis reduksjon av dosen kan vurderes for å unngå seponeringssymptomer. Data er imidlertid utilstrekkelige for å gi spesifikke anbefalinger til nedtrappingsplan.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig basert på nyre- eller leverfunksjon (se også Forsiktighetsregler).
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke til behandling av depresjon hos barn 7-11 år, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen data. Bør ikke brukes hos ungdom 12-17 år med depresjon, da effekt ikke er vist. Se også Forsiktighetsregler.
  • Eldre ≥65 år: Laveste effektive dose, 5 mg 1 gang daglig, bør alltid brukes som startdose. Forsiktighet anbefales ved doser >10 mg 1 gang daglig pga. begrensede data.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Svelges med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller selektive MAO-A-hemmere.

Forsiktighetsregler

Barn og ungdom: Bruk anbefales ikke, se Dosering. Generelt er bivirkningsprofilen til vortioksetin hos ungdom lik som hos voksne, bortsett fra økt forekomst av magesmerte-relaterte hendelser og selvmordstanker. Selvmordsrelatert oppførsel (selvmordstanker og -forsøk) og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) er sett oftere hos barn og ungdom behandlet med antidepressiver. Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer til det oppnås remisjon. Siden bedring ikke alltid oppnås i løpet av de første behandlingsukene, bør pasienten følges opp nøye inntil slik bedring inntrer. Risiko for selvmord kan øke i første fase av behandlingen. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, har større risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk, og bør følges nøye under behandlingen. Det er vist økt risiko for selvmordsatferd hos pasienter <25 år med psykiatriske lidelser behandlet med antidepressiver. Behandlingen, særlig hos de med høy risiko, bør følges nøye, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasient (og pårørende) bør være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og nødvendigheten av å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Kramper: Potensiell risiko for kramper ved behandling med antidepressiver. Bør gis med forsiktighet ved tidligere kramper eller ustabil epilepsi. Behandlingen bør seponeres ved utvikling av kramper eller økt krampefrekvens. Serotonergt syndrom eller malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Kan forekomme. Risikoen er økt ved samtidig bruk av serotonerge virkestoffer (inkl. opioider og triptaner), legemidler som hemmer serotoninmetabolismen (inkl. MAO-hemmere), antipsykotika og andre dopaminantagonister. Pasienten bør følges nøye mht. tegn og symptomer på serotonergt syndrom og MNS. Hvis symptomer oppstår, skal behandlingen seponeres umiddelbart og symptomatisk behandling initieres. Mani/hypomani: Brukes med forsiktighet ved mani/hypomani i anamnesen, og bør seponeres hvis pasienten går inn i manisk fase. Aggresjon/agitasjon: Pasienter som behandles med antidepressiver, inkl. vortioksetin, kan få følelser som aggresjon, sinne, agitasjon og irritabilitet. Pasientens tilstand og sykdomsstatus bør følges nøye. Pasienter (og omsorgspersoner) bør anbefales å oppsøke lege dersom aggressiv/agitert atferd oppstår eller forverres. Blødninger: Unormale blødninger som f.eks. ekkymoser, purpura og andre blødninger, som gastrointestinale eller gynekologiske blødninger, er rapportert i sjeldne tilfeller ved bruk av antidepressiver med serotonerg effekt, inkl. vortioksetin. SSRI/SNRI kan øke risikoen for postpartumblødning, og dette kan potensielt også gjelde vortioksetin. Forsiktighet anbefales ved behandling med antikoagulantia og/eller legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. atypiske antipsykotika og fentiaziner, de fleste trisykliske antidepressiver, NSAID, acetylsalisylsyre (ASA), og ved kjent blødningstendens/blødersykdom. Hyponatremi: Rapportert i sjeldne tilfeller ved bruk av antidepressiver med serotonerg effekt (SSRI, SNRI). Forsiktighet anbefales hos risikopasienter, som eldre, pasienter med levercirrhose eller pasienter som samtidig behandles med legemidler som kan gi hyponatremi. Ved symptomatisk hyponatremi bør seponering vurderes og hensiktsmessig medisinsk behandling igangsettes. Glaukom: Mydriasis er rapportert i forbindelse med bruk av antidepressiver, inkl. vortioksetin. Den mydriatiske effekten kan gjøre øyevinkelen trangere, noe som gir økt intraokulært trykk og vinkelblokkglaukom. Forsiktighet anbefales ved forskrivning ved økt intraokulært trykk eller risiko for akutt trangvinkelglaukom. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Gitt at pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon er sårbare, og gitt at data ved bruk hos disse subpopulasjonene er begrenset, bør forsiktighet utvises ved behandling av disse pasientene. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Interferens med urinprøver for rusmiddeltesting: Det er rapportert om falske positive resultater ved bruk av immunologiske analysemetoder for påvisning av metadon i urin hos pasienter som har brukt vortioksetin. Forsiktighet bør utvises ved tolkning av positive resultater når urinprøver er benyttet for rusmiddeltesting, og bekreftelsesanalyse med alternativ analyseteknikk (f.eks. kromatografiske metoder) bør vurderes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Fordi svimmelhet er rapportert bør forsiktighet utvises ved bilkjøring eller bruk av farlige maskiner, særlig ved behandlingsstart eller doseendring.

Interaksjoner

Andre legemidlers potensielle effekt på vortioksetin: Irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere: Pga. risiko for serotonergt syndrom er vortioksetin kontraindisert i kombinasjon med irreversible, ikke-selektive MAO-hemmere, og behandling skal ikke initieres før minst 14 dager etter at slik behandling er avsluttet. Vortioksetin må seponeres minst 14 dager før behandling med en irreversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer påbegynnes. Reversibel, selektiv MAO-A-hemmer eller reversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer: Kombinasjon med en reversibel og selektiv MAO-A-hemmer, eller en svak, reversibel og ikke-selektiv MAO-hemmer, er kontraindisert. Hvis kombinasjonene anses nødvendig, bør legemidlet som legges til gis med laveste dose og under nøye klinisk oppfølging for serotonergt syndrom. Irreversible, selektive MAO-B-hemmere: Selv om det er en lavere risiko for serotonergt syndrom med selektive MAO-B-hemmere enn med MAO-A-hemmere, bør kombinasjon av vortioksetin med irreversible MAO-B-hemmere gis med forsiktighet. Nøye oppfølging for serotonergt syndrom er nødvendig ved samtidig bruk. Serotonerge legemidler: Samtidig bruk av legemidler med serotonerg effekt, f.eks. opioider (inkl. tramadol) og triptaner (inkl. sumatriptan), kan føre til serotonergt syndrom. Johannesurt (prikkperikum): Samtidig bruk av antidepressiver med serotonerg effekt og urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) kan gi økt forekomst av bivirkninger som serotonergt syndrom. Legemidler som senker krampeterskelen: Antidepressiver med serotonerg effekt kan senke krampeterskelen. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av andre legemidler som kan senke krampeterskelen (antidepressiver (trisykliske, SSRI, SNRI), nevroleptika (fentiaziner, tioksantener og butyrofenoner), meflokin, bupropion og tramadol). Elektrokonvulsiv behandling (ECT): Forsiktighet anbefales pga. manglende klinisk erfaring. CYP2D6-hemmere: AUC for vortioksetin øker 2,3 × når vortioksetin 10 mg/dag gis sammen med bupropion (potent CYP2D6-hemmer) 150 mg 2 × daglig i 14 dager. Høyere bivirkningsfrekvens er rapportert når bupropion legges til vortioksetinbehandling enn når vortioksetin legges til bupropionbehandling. Avhengig av individuell respons, kan lavere vortioksetindose vurderes, dersom potente CYP2D6-hemmere legges til vortioksetinbehandling. CYP3A4-, CYP2C9- og CYP2C19-hemmere: AUC for vortioksetin øker hhv. 1,3 × og 1,5 × når vortioksetin gis samtidig med ketokonazol 400 mg/dag (CYP3A4/5- og P-gp-hemmer) eller flukonazol 200 mg/dag (en CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4/5-hemmer) administrert i 6 dager. Ingen dosejustering nødvendig. Det er ikke sett noen hemmende effekt av en enkelt dose omeprazol 40 mg (CYP2C19-hemmer) på farmakokinetikk ved gjentatt dosering av vortioksetin. Sakte metaboliserere av CYP2D6: Samtidig bruk av potente CYP3A4-hemmere og CYP2C9-hemmere til sakte metaboliserere av CYP2D6 er ikke spesifikt undersøkt. Det forventes en markert økt vortioksetineksponering. Avhengig av den enkelte pasients respons, kan en dosereduksjon av vortioksetin vurderes hvis en kraftig CYP3A4- eller CYP2C9-hemmer gis samtidig. CYP450-induktorer: AUC reduseres med 72% når en enkelt dose vortioksetin 20 mg gis samtidig med rifampicin 600 mg/dag i 10 dager. Avhengig av individuell respons bør dosejustering vurderes når en slik induktor gis samtidig med vortioksetin. Alkohol: Inntak av alkohol anbefales ikke ved samtidig behandling med antidepressiver. Potensiell effekt av vortioksetin på andre legemidler: Antikoagulantia og platehemmende legemidler: Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk med orale antikoagulantia eller platehemmende legemidler, pga. mulig økt blødningsrisiko som kan knyttes til farmakodynamisk interaksjon. Litium/tryptofan: Ved samtidig bruk av antidepressiver med serotonerg effekt og litium eller tryptofan er det sett økt effekt, og forsiktighet anbefales.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data etter bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte etter mors bruk av serotonerge legemidler i de senere stadier av svangerskapet: Pusteproblemer, cyanose, apné, kramper, temperatursvingninger, sugevansker, oppkast, hypoglykemi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, tremor, skjelving, irritabilitet, døsighet, konstant gråt, søvnighet og søvnvansker. Dette kan enten være seponeringssymptomer eller økt serotonerg effekt. I de fleste tilfellene sees symptomene umiddelbart eller kort tid (<24 timer) etter fødselen. Epidemiologiske data tyder på at bruk av SSRI under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan øke risikoen for vedvarende pulmonær hypertensjon (PPHN) hos nyfødte. Sammenhengen mellom PPHN og vortioksetin er ikke undersøkt i studier, men potensiell risiko kan ikke utelukkes på bakgrunn av virkningsmekanismen (økning i serotoninkonsentrasjon). Bør kun gis til gravide dersom forventet nytteeffekt oppveier potensiell risiko for fosteret. Data indikerer økt risiko (mindre enn doblet) for postpartumblødning ved eksponering for SSRI/SNRI den siste måneden før fødsel. Det er en potensiell risiko for sammenheng mellom vortioksetinbehandling og postpartumblødning, selv om dette ikke er undersøkt i studier.
AmmingVortioksetin og dets metabolitter utskilles i melk hos dyr. Det antas at vortioksetin utskilles i morsmelk hos mennesker. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen effekt på fertilitet, sædkvalitet eller parringsevne hos hann- og hunnrotter. Legemidler i samme farmakologiske klasse antidepressiver (SSRI) har vist en reversibel effekt på menns sædkvalitet. Påvirkning av human fertilitet er ikke sett.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Bivirkningene er vanligvis milde eller moderate og sees de 2 første ukene av behandlingen, er ofte forbigående og fører som regel ikke til seponering. Gastrointestinale bivirkninger, som kvalme, ble sett oftere hos kvinner enn hos menn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerInntak av 40-75 mg vortioksetin har ført til forverring av følgende bivirkninger: Kvalme, postural svimmelhet, diaré, magebesvær, generell kløe, søvnighet og rødming. Erfaring etter markedsføring gjelder hovedsakelig doser ≤80 mg. I de fleste tilfeller ble ingen eller milde symptomer rapportert. Vanligste symptomer var kvalme og oppkast. Begrenset erfaring med doser >80 mg. Krampeanfall og serotonergt syndrom som følge av doser som er mange ganger høyere enn det terapeutiske doseintervallet er rapportert.
BehandlingGenerell og symptomatisk. Medisinsk oppfølging i akuttavdeling anbefales.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntas å være relatert til direkte modulering av serotonerg reseptoraktivitet og hemming av serotonin (5-HT)-transportøren. Prekliniske data indikerer at vortioksetin er en 5-HT3-, 5-HT7- og 5-HT1D-reseptorantagonist, partiell 5-HT1B-reseptoragonist, 5-HT1A-reseptoragonist og hemmer av 5-HT-transportøren, som fører til modulering av nevrotransmisjonen i flere systemer, hovedsakelig serotonin, men sannsynligvis også noradrenalin, dopamin, histamin, acetylkolin, GABA og glutamatsystemet. Denne multimodale aktiviteten anses å være ansvarlig for de antidepressive og angstdempende effektene og for bedring av kognitiv funksjon, læring og hukommelse observert i dyrestudier. Det nøyaktige bidraget av de ulike virkningsmekanismene på farmakodynamisk profil er uklart, og forsiktighet anbefales når data fra dyreforsøk ekstrapoleres til menneske. Gjennomsnittlig 5-HT-bindingsgrad i raphe nuclei var ca. 50% ved 5 mg/dag, 65% ved 10 mg/dag og økte til >80% ved 20 mg/dag.
AbsorpsjonSakte, men effektivt. Cmax nås innen 7-11 timer. Gjennomsnittlig Cmax 9-33 ng/ml. Absolutt biotilgjengelighet er 75%. Matinntak har ingen effekt på farmakokinetikken.
Proteinbinding98-99%, uavhengig av plasmakonsentrasjon.
FordelingVd: 2600 liter.
HalveringstidGjennomsnittlig eliminasjons t1/2 og oral clearance er hhv. 66 timer og 33 liter/time. Steady state oppnås etter ca. 2 uker. Farmakokinetikken er lineær.
MetabolismeOmfattende levermetabolisme, primært ved oksidasjon katalysert av CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4 og CYP2C9, og etterfølgende glukuronsyrekonjugering. Vortioksetin er et/en dårlig P-gp-substrat og -hemmer. Hovedmetabolitten er farmakologisk inaktiv.
UtskillelseCa. 2/3 av inaktiv metabolitt utskilles i urin og ca. 1/3 i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Brintellix, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg 28 stk. (blister)
136653

Blå resept

195,70 C
10 mg 28 stk. (blister)
495757

Blå resept

355,20 C
98 stk. (blister)
172592

Blå resept

1 152,50 C
15 mg 28 stk. (blister)
088558

Blå resept

466,80 C
20 mg 98 stk. (blister)
025927

Blå resept

1 822,20 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Brintellix TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Brintellix TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Brintellix TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg

Brintellix TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2023


Sist endret: 17.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)