Brilique

AstraZeneca


Plateaggregasjonshemmer.

B01A C24 (Tikagrelor)TABLETTER, filmdrasjerte 60 mg og 90 mg: Hver tablett inneh.: Tikagrelor 60 mg, resp. 90 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 60 mg: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 90 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Tikagrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne med akutt koronarsyndrom (ACS) eller et tidligere hjerteinfarkt og høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Pasienter som tar tikagrelor, skal også ta ASA daglig i en lav vedlikeholdsdose på 75-150 mg, med mindre dette er spesielt kontraindisert. Akutt koronarsyndrom: Behandlingen skal startes med én enkelt startdose på 180 mg (2 tabletter 90 mg), og deretter fortsettes behandlingen med 1 tablett 90 mg 2 ganger daglig. Det anbefales behandling med 90 mg 2 ganger daglig i 12 måneder ved akutt koronarsyndrom, med mindre det er klinisk indisert å avbryte behandlingen. Tidligere hjerteinfarkt: 60 mg 2 ganger daglig er anbefalt dose når det kreves forlenget behandling for pasienter med ett tidligere hjerteinfarkt for minst 1 år siden og som har høy risiko for ny aterotrombotisk hendelse. Behandling kan startes uten avbrudd som en kontinuerlig behandling etter den initiale 1-årsbehandlingen med tikagrelor 90 mg eller annen behandling med adenosindifosfat (ADP)-reseptorhemmer hos pasienter med akutt koronarsyndrom med en høy risiko for en aterotrombotisk hendelse. Behandling kan også startes opptil 2 år etter et hjerteinfarkt eller innen 1 år etter avslutning av tidligere behandling med ADP-reseptorhemmer. Det er begrensede data på effekt og sikkerhet utover 3 år med forlenget behandling. Dersom et bytte er nødvendig, bør den første dosen med tikagrelor administreres 24 timer etter den siste dosen med platehemmende medisinering.
Glemt dose: Dersom pasienten glemmer en tikagrelordose, skal bare én tablett tas til fastsatt tid ved neste dosering.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Begrensede data fra pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. Dosejusteringer anbefales ikke, men tikagrelor bør brukes med forsiktighet. Ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bruk hos disse pasientene er derfor kontraindisert. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data er tilgjengelige.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. For pasienter som ikke kan svelge tablettene hele, kan de knuses til et fint pulver og blandes i et halvt glass vann og drikkes umiddelbart. Glasset bør skylles med ytterligere et halvt glass vann og innholdet drikkes. Blandingen kan også gis via nasogastrisk sonde (CH8 eller større). Det er viktig å skylle gjennom den nasogastriske sonden med vann etter administrering av blandingen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv patologisk blødning. Tidligere intrakraniell blødning. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig administrering av sterke CYP3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, klaritromycin, nefozodon, ritonavir og atazanavir), da samtidig administrering kan gi betydelig økning i tikagreloreksponeringen.

Forsiktighetsregler

Blødningsrisiko: Bruk av tikagrelor ved kjent risiko for blødning bør avveies mot fordelene relatert til forebyggelse av aterotrombotiske hendelser. Hvis klinisk indisert, bør tikagrelor brukes med forsiktighet i følgende pasientgrupper: Pasienter med økt blødningstendens (f.eks. pga. nylig traume, nylig operasjon, koagulasjonssykdommer, aktiv eller nylig gastrointestinal blødning). Pasienter som samtidig får legemidler som kan øke blødningsrisikoen (f.eks. NSAID, perorale antikoagulanter og/eller fibrinolytika) innen 24 timer før tikagrelordosering. Blodplatetransfusjon reverserer ikke tikagrelors platehemmende effekt hos friske, og er sannsynligvis ikke nyttig ved blødning. Tikagrelor i blodbanen kan hemme transfunderte blodplater. Behandling med antifibrinolytika (aminokapronsyre eller traneksamsyre) og/eller behandling med rekombinant faktor VIIa kan øke hemostasen. Behandlingen med tikagrelor kan gjenopptas etter at blødningsårsaken er identifisert og kontrollert. Kirurgi: Pasienten bør rådes til å informere lege og tannlege om bruken av tikagrelor før planlegging av operasjon og før det tas nye legemidler. Hvis pasienten skal gjennomgå elektiv operasjon og antiblodplateeffekt ikke er ønskelig, bør tikagrelorbehandlingen avbrytes 5 dager før operasjonen. Tidligere iskemisk slag: Pasienter med akutt koronarsyndrom med tidligere iskemisk slag kan behandles med tikagrelor i opptil 12 måneder. Pga. fravær av data er ikke behandling utover 1 år anbefalt hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt og med tidligere iskemisk slag. Risiko for bradykardi: Holter-monitorering med EKG har vist økt frekvens av hovedsakelig asymptomatiske ventrikulære pauser under tikagrelorbehandling. Bør brukes med forsiktighet ved økt risiko for bradykardi (f.eks. hos pasienter uten pacemaker med syk-sinus-syndrom, AV-blokk av grad 2 eller 3 eller bradykardirelatert synkope) pga. begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør utvises når tikagrelor administreres sammen med legemidler som er kjent for å indusere bradykardi. Dyspné: Pasienter med astma/kols kan ha økt risiko for dyspné, og tikagrelor bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Ved nye, forlengede eller forverrede dyspnéepisoder, bør pasienten undersøkes grundig og tikagrelorbehandlingen bør stoppes hvis den ikke tolereres. Kreatininøkning: Kreatininnivået kan øke under behandlingen. Nyrefunksjon bør kontrolleres iht. vanlig medisinsk praksis. Hos pasienter med akutt koronarsyndrom anbefales det også å kontrollere nyrefunksjonen én måned etter behandlingsoppstart, og det bør utvises spesiell oppmerksomhet overfor pasienter ≥75 år, pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved samtidig behandling med en angiotensinreseptorhemmer (ARB). Urinsyreøkning: Forsiktighet skal utvises ved tidligere hyperurikemi eller urinsyregikt. Anbefales ikke til pasienter med urinsyrenefropati. Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP): TTP er sett i svært sjeldne tilfeller, og kjennetegnes ved trombocytopeni og mikroangiopatisk hemolytisk anemi som er assosiert med enten nevrologiske funn, renal dysfunksjon eller feber. TTP er en potensielt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig behandling inkl. plasmaferese. Interferens med blodplatefunksjonstester for å diagnostisere heparinindusert trombocytopeni (HIT): I den heparininduserte plateaktiveringstesten (HIPA) som brukes for å diagnostisere HIT, vil platehemmer faktor 4/heparin antistoffer i pasientens serum aktivere blodplater fra friske donorer i nærvær av heparin. Falske negative resultater i en blodplatefunksjonstest for HIT (som inkluderer, men som ikke nødvendigvis er begrenset til HIPA-testen) er rapportert hos pasienter som har fått tikagrelor. Dette er relatert til hemming av P2Y12-reseptoren på de friske donorblodplatene i testen av tikagrelor i pasientens serum/plasma. Informasjon om samtidig behandling med tikagrelor er påkrevet for tolkning av HIT blodplatefunksjonstester. Nytte-risiko av fortsatt behandling med tikagrelor bør vurderes hos pasienter som har utviklet HIT, og både den protrombotiske tilstanden av HIT og den økte risikoen for blødning ved samtidig behandling med antikoagulant og tikagrelor må tas i betraktning. For tidlig seponering: For tidlig seponering kan føre til økt risiko for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller slag (pga. pasientens underliggende sykdom), og bør derfor unngås. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og forvirring rapportert. Pasienter som opplever disse symptomene bør derfor være varsomme når de kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tikagrelor er primært et CYP3A4-substrat og en mild CYP3A4-hemmer. Tikagrelor er også et P-gp-substrat og en svak P-gp-hemmer, og kan øke eksponeringen av P-gp-substrater. Legemidler og andre midlers innvirkning på tikagrelor: Samtidig administrering av sterke CYP3A4-hemmere er kontraindisert, da det kan gi betydelig økning i tikagreloreksponering. Moderate CYP3A4-hemmere kan øke tikagreloreksponering, men kan likevel administreres sammen med tikagrelor. En 2 ganger økning i tikagreloreksponering er sett etter daglig inntak av store mengder grapefruktjuice (3 × 200 ml), men dette anses ikke klinisk relevant for de fleste pasienter. Samtidig administrering av potente CYP3A-induktorer anbefales ikke, da en samtidig administrering kan lede til nedsatt eksponering og effekt av tikagrelor. Dersom klinisk indisert, kan legemidler som endrer hemostasen (f.eks. heparin, enoksaparin, ASA og desmopressin) brukes med forsiktighet i kombinasjon med tikagrelor. Samtidig administrering av høy vedlikeholdsdose av ASA (>300 mg) er ikke anbefalt. Samtidig administrering av ciklosporin øker Cmax og AUC med hhv. 2,3 ganger og 2,8 ganger, og for aktiv metabolitt øker AUC med 32% og Cmax reduseres med 15%. Ingen tilgjengelige data vedrørende samtidig bruk av potente P-gp-hemmere og moderate CYP3A4-hemmere, som kan øke tikagreloreksponering. Dersom samtidig bruk ikke kan unngås, skal kombinasjonen gis med forsiktighet. En forsinket og nedsatt eksponering for tikagrelor og dets aktive metabolitt er sett hos pasienter med ACS som behandles med morfin (35% reduksjon i tikagreloreksponering). Denne interaksjonen kan være forbundet med redusert gastrointestinal motilitet og gjelde for andre opioider. Klinisk relevans er ukjent, men data indikerer et potensial for redusert tikagreloreffekt ved samtidig bruk av morfin. Hos pasienter med ACS hvor morfin ikke kan holdes tilbake og hurtig P2Y12-hemming er kritisk, kan det vurderes å bruke en parenteral P2Y12-hemmer. Tikagrelors innvirkning på andre legemidler: Samtidig bruk av tikagrelor og simvastatin/lovastatin i doser >40 mg er ikke anbefalt. En økning i eksponering av andre statiner som metaboliseres av CYP3A4, kan ikke utelukkes. Tikagrelor er en svak CYP3A4-inhibitor. Samtidig administrering av tikagrelor og CYP3A4-substrater med lav terapeutisk indeks (f.eks. cisaprid eller ergotalkaloider) er ikke anbefalt, da tikagrelor kan øke eksponeringen av disse legemidlene. Relevant klinisk monitorering og/eller laboratoriemonitorering anbefales hvis det gis P-gp-avhengige legemidler med lav terapeutisk indeks, som digoksin, samtidig med tikagrelor. Tikagrelor påvirker ikke blodverdiene for ciklosporin. Effekten av tikagrelor på andre P-gp-substrater er ikke studert. Pga. observasjoner av hovedsakelig asymptomatiske ventrikkelpauser og bradykardi, bør det utvises forsiktighet når tikagrelor administreres samtidig med legemidler som er kjent for å indusere bradykardi. Samtidig administrering av heparin, enoksaparin eller desmopressin har ingen effekt på aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), aktivert koagulasjonstid (ACT) eller faktor Xa-analyse. Pga. potensielle farmakodynamiske interaksjoner bør det imidlertid utvises forsiktighet ved samtidig administrering av tikagrelor og legemidler som er kjent for å endre hemostasen. Pga. rapporter om unormale blødninger i huden med SSRI, bør det utvises forsiktighet ved administrering av SSRI sammen med tikagrelor, da dette kan øke risikoen for blødning.

Graviditet, amming og fertilitet

Fertile kvinner må bruke egnet prevensjon for å unngå graviditet under behandlingen.
Graviditet: Ingen/begrensede data på bruk hos gravide. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Tikagrelor er ikke anbefalt under graviditet.
Amming: Tilgjengelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av tikagrelor og dens aktive metabolitter i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Tikagrelor har ingen effekt på fertilitet hos hann- eller hunndyr.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Blødninger ved blodlidelser
Ukjent frekvens Trombotisk trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, kvalme
Mindre vanlige Retroperitoneal blødning
Hud
Vanlige Blødning i underhud eller hud, kløe, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Øverfølsomhet (inkl. angioødem)
Kar
Vanlige Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Genital blødning
Luftveier
Svært vanlige Dyspné
Vanlige Luftveisblødning
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelblødning
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet, synkope
Mindre vanlige Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Vanlige Urinveisblødning
Psykiske
Mindre vanlige Forvirring
Skader/komplikasjoner
Vanlige Blødning etter prosedyre, traumatisk blødning
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hyperurikemi
Vanlige Urinsyregikt
Svulster/cyster
Mindre vanlige Svulstblødning
Undersøkelser
Vanlige Økt blodkreatinin
Øre
Vanlige Vertigo
Mindre vanlige Øreblødning
Øye
Mindre vanlige Blødning i øyet
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Blødninger ved blodlidelser
Luftveier Dyspné
Stoffskifte/ernæring Hyperurikemi
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastrointestinal blødning, kvalme
Hud Blødning i underhud eller hud, kløe, utslett
Kar Hypotensjon
Luftveier Luftveisblødning
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet, synkope
Nyre/urinveier Urinveisblødning
Skader/komplikasjoner Blødning etter prosedyre, traumatisk blødning
Stoffskifte/ernæring Urinsyregikt
Undersøkelser Økt blodkreatinin
Øre Vertigo
Mindre vanlige
Gastrointestinale Retroperitoneal blødning
Immunsystemet Øverfølsomhet (inkl. angioødem)
Kjønnsorganer/bryst Genital blødning
Muskel-skjelettsystemet Muskelblødning
Nevrologiske Intrakraniell blødning
Psykiske Forvirring
Svulster/cyster Svulstblødning
Øre Øreblødning
Øye Blødning i øyet
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Trombotisk trombocytopenisk purpura

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tikagrelor er godt tolerert i enkeltdoser opptil 900 mg. Gastrointestinal toksisitet var dosebegrensende i en studie med økende enkeltdoser. Andre klinisk relevante bivirkninger som kan opptre ved overdose, omfatter dyspné og ventrikulære pauser. EKG-monitorering bør vurderes ved overdose. Tikagrelor er ikke dialyserbart. Forventet virkning av for høy tikagrelordose er forlenget periode med blødningsrisiko forbundet med blodplatehemming. Blodplatetransfusjon er sannsynligvis ikke nyttig ved blødning. Ved blødning skal det iverksettes andre relevante støttetiltak.

Egenskaper

Klassifisering: Syklopentyltriazolopyrimidin (CPTP), ADP-reseptorhemmer. Oral, direktevirkende, selektiv og reversibelt bundet P2Y12-reseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Hindrer ADP-mediert P2Y12-avhengig blodplateaktivering og -aggregering. Tikagrelor hindrer ikke ADP-binding, men når bundet til P2Y12-reseptoren hindrer den ADP-indusert signaltransduksjon.
Absorpsjon: Rask, med median Tmax på ca. 1,5 timer. Rask dannelse av viktigste sirkulerende aktive metabolitt AR-C124910XX, med median Tmax på ca. 2,5 timer. Gjennomsnittlig, absolutt biotilgjengelighet 36%.
Proteinbinding: Tikagrelor og aktiv metabolitt bindes i stor grad til plasmaprotein (>99%).
Fordeling: Vdss er 87,5 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 7 timer for tikagrelor og 8,5 timer for aktiv metabolitt.
Metabolisme: CYP3A4 er viktigste metaboliserende enzym.
Utskillelse: Tikagrelor elimineres primært via levermetabolisme. Primær eliminasjonsvei for den aktive metabolitten er sannsynligvis via gallesekresjon.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Brilique, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
60 mg 56 stk. (4 × 14 stk. kalenderpakn.)
478484
Blå resept
-
649,00 C
168 stk. (12 × 14 stk. kalenderpakn.)
143908
Blå resept
-
1874,40 C
90 mg 56 stk. (4 × 14 stk. kalenderpakn.)
401801
Blå resept
Byttegruppe
742,40 C
100 stk. (10 × 10 endose)
056183
Blå resept
Byttegruppe
1297,30 C
168 stk. (12 × 14 stk. kalenderpakn.)
376246
Blå resept
Byttegruppe
2154,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.09.2019