Blenrep

GlaxoSmithKline


Antineoplastisk middel, antistoff-legemiddelkonjugat (ADC).

L01F X15 (Belantamabmafodotin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Belantamabmafodotin 100 mg, natriumsitrat, sitronsyre, trehalosedihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 50 mg.


Indikasjoner

Monoterapi for behandling av multippelt myelom hos voksne, som har fått minst 4 tidligere behandlinger og med sykdom som er refraktær for minst én proteasomhemmer, ett immunmodulatorisk middel og et anti-CD38 monoklonalt antistoff, og som har vist sykdomsprogresjon ved den siste behandlingen.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av multippelt myelom. En oftalmisk undersøkelse (inkl. synsprøve og spaltelampeundersøkelse) skal utføres av øyespesialist ved baseline, før de påfølgende 3 behandlingssyklusene, og som klinisk indisert under behandling. Pasienten skal rådes til å bruke kunstig tårevæske uten konserveringsmiddel minst 4 × daglig fra 1. infusjonsdag og til behandlingen er ferdig, da dette kan redusere korneale symptomer. Ved symptomer på tørre øyne kan ytterligere behandling vurderes etter anbefaling av øyespesialist.
Voksne
Anbefalt dose er 2,5 mg/kg kroppsvekt, gitt som i.v. infusjon hver 3. uke, til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Doseendringer ved bivirkninger

Tabell 1: Doseendringer ved korneale bivirkninger:

Kategori1

Resultat av øyeundersøkelse

Anbefalt doseendring

Mild

Hornhinneundersøkelse:
Mild overflatisk keratopati2

Fortsett behandlingen med gjeldende dose

Endring i BCVA3:
Nedgang fra baseline på 1 linje på
Snellen synstest

Moderat

Hornhinneundersøkelse:
Moderat overflatisk keratopati3

Avbryt behandlingen til undersøkelsesresultatene og BCVA forbedres til mild alvorlighetsgrad eller bedre

Endring i BCVA:
Nedgang fra baseline med 2 eller 3
linjer (og Snellen synstest ikke
dårligere enn 20/200)

Vurder å gjenoppta behandlingen med redusert dose på 1,9 mg/kg

Alvorlig

Hornhinneundersøkelse:
Alvorlig overflatisk keratopati4
Korneal epitelial defekt5

Avbryt behandlingen til undersøkelsesresultatene og BCVA forbedres til mild alvorlighetsgrad eller bedre

 

Endring i BCVA:
Nedgang fra baseline på >3 linjer på Snellen synstest

For symptomer som forverres og ikke responderer på egnet behandling, skal seponering vurderes

1Alvorlighetsgraden er definert av det mest alvorlig rammede øyet, da begge øyne ikke nødvendigvis er rammet i samme grad. 2Mild overflatisk keratopati (dokumentert forverring fra baseline), med eller uten symptomer. 3Moderat overflatisk keratopati med eller uten flekkvise mikrocystelignende avleiringer, subepitelial uklarhet (perifer) eller en ny perifer stromal opasitet. 4Alvorlig overflatisk keratopati med eller uten diffuse mikrocystelignende avleiringer som involverer sentral kornea, subepitelial uklarhet (sentral) eller en ny sentral stromal opasitet. 5En korneal defekt kan føre til hornhinnesår. Disse skal behandles umiddelbart og som klinisk indisert av øyespesialist.

Tabell 2: Doseendringer ved andre bivirkninger:

Bivirkning

Alvorlighetsgrad1

Anbefalt doseendring

Trombocytopeni

Grad 2-3:
Blodplatetall 25 000 til
<75 000​/​µl

Vurder å seponere og​/​eller redusere dosen til 1,9 mg​/​kg

Grad 4:
Blodplatetall <25 000​/​µl

Seponer til blodplatetallet forbedres til grad ≤3. Vurder å gjenoppta med redusert dose på 1,9 mg​/​kg

Infusjonsrelaterte
reaksjoner

Grad 2 (moderat)

Avbryt infusjonen og gi støttende behandling. Når symptomene er borte, kan infusjonen gjenopptas med minst 50% lavere hastighet

 

Grad 3 eller 4 (alvorlig)

Avbryt infusjonen og gi støttende behandling. Når symptomene er borte, kan infusjonen gjenopptas med minst 50% lavere hastighet. Ved anafylaktisk eller livstruende infusjonsreaksjon skal infusjonen avsluttes permanent og egnet akutt nødhjelp gis

1Gradert iht. felles terminologikriterier for bivirkninger fra National Cancer Institute (CTCAE).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Ikke tilstrekkelige data ved moderat nedsatt leverfunksjon, og ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ikke tilstrekkelige data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Kroppsvekt <40 kg eller >130 kg: Ingen data.
Tilberedning​/​Håndtering Kun til engangsbruk. Se pakningsvedlegg for rekonstituering og fortynning. Dose, totalt volum og antall hetteglass som kreves beregnes ut ifra kroppsvekt. Cytotoksisk og skal håndteres forsiktig. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Anbefalt dose gis som i.v. infusjon over minst 30 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hematologiske bivirkninger: Trombocytopeni er rapportert, og kan føre til alvorlige blødningshendelser, inkl. gastrointestinal og intrakraniell blødning. Pasienter som opplever trombocytopeni grad 3 eller 4 eller som får samtidig antikoagulantbehandling, kan trenge hyppigere overvåkning, og preparatet skal gis med doseforsinkelse eller dosereduksjon (se tabell 2). Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): IRR er rapportert, og hvis grad ≥2 oppstår under administrering, skal infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stoppes, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad. Gi egnet medisinsk behandling og gjenoppta infusjonen med lavere hastighet, hvis pasientens tilstand er stabil. Korneale bivirkninger: Korneale bivirkninger er rapportert, og pasienter som tidligere har hatt tørre øyne, er mer utsatt for å utvikle endringer i korneaepitel. Bruk av kontaktlinser skal unngås til behandlingen er avsluttet. Pasienter som opplever keratopati med eller uten endringer i synsskarphet, kan trenge doseendring (forsinkelse og​/​eller reduksjon) eller behandlingsavbrudd, avhengig av alvorlighetsgrad (se Dosering, tabell 1). Pneumonitt: Pneumonitt er rapportert, inkl. fatale tilfeller. Pasienter med nye​/​forverrede uforklarlige luftveissymptomer (f.eks. hoste, dyspné) bør evalueres for å utelukke pneumonitt. Ved mistanke om pneumonitt grad ≥3 bør behandling avbrytes. Dersom pneumonitt grad ≥3 bekreftes, bør egnet behandling initieres. Belantamabmafodotinbehandling bør kun gjenopptas etter nytte-​/​risikoevaluering. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan påvirke synet, og forsiktighet bør i så tilfelle utvises ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Basert på in vitro og kliniske data er det lav risiko for legemiddelinteraksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Kan forårsake embryoføtal skade. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke nytten for moren oppveier potensiell risiko for fosteret. Graviditetstest bør utføres før behandling for alle kvinner i fertil alder. Fertile kvinner, og menn med fertile kvinnelige partnere, skal bruke sikker prevensjon under behandling og i hhv. 4 og 6 måneder etter siste dose.
AmmingIngen data om overgang i morsmelk. Kan forårsake alvorlige bivirkninger hos diende barn. Det anbefales å avbryte amming før behandling og i 3 måneder etter siste dose.
FertilitetBasert på resultater fra dyr og virkningsmekanisme kan belantamabmafodotin nedsette fertiliteten hos forplantningsdyktige kvinner og menn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerIngen erfaring, symptomer ikke fastslått.
BehandlingIngen spesifikk behandling. Generelle støttetiltak og symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHumanisert IgG monoklonalt antistoff konjugert med et cytotoksisk middel, maleimidokaproyl-monometyl-auristatin F (mcMMAF). Belantamabmafodotin bindes til celleoverflate-BCMA og internaliseres raskt. I tumorcellen frigjøres mcMMAF og forstyrrer nettverket av mikrotubuli, noe som fører til stans i cellesyklus og apoptose.
AbsorpsjonADC: Cmax og AUC(0-tau)-konsentrasjoner er hhv. 43 µg​/​ml og 4,666 µg×time​/​ml. mcMMAF: Cmax og AUC(0-168 t)-konsentrasjoner er hhv. 0,90 ng​/​ml og 84 ng×time​/​ml.
FordelingADC: Vdss 10,8 liter.
Halveringstid14 dager.
MetabolismeADC: Forventes å gjennomgå proteolyse til små peptider og individuelle aminosyrer av allestedsnærværende proteolytiske enzymer. mcMMAF: Kun en liten fraksjon metaboliseres.
UtskillelseADC: Clearance 0,67 liter​/​dag. mcMMAF: Typisk under grensen for kvantifisering (0,05 ng​/​ml). ADC: 83% og 13% i hhv. feces og urin. mcMMAF: Ble påvist uendret i human urin, uten evidens på andre MMAF-relaterte metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Rekonstituert oppløsning: Kan oppbevares i opptil 4 timer ved romtemperatur (20-25°C) eller i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Fortynnet oppløsning: Bør brukes umiddelbart, men kan oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i opptil 24 timer før administrering. Skal ikke fryses. Skal oppnå romtemperatur før administrering hvis oppbevart i kjøleskap. Kan oppbevares ved romtemperatur (20-25°C) i maks. 6 timer (inkl. infusjonstid).

 

Pakninger, priser og refusjon

Blenrep, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 1 stk. (hettegl.)
175482

-

95 882,40 C

SPC (preparatomtale)

Blenrep PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

26.05.2023


Sist endret: 06.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)