Betmiga

Astellas


Urologisk spasmolytikum, selektiv β3-adrenoseptoragonist.

G04B D12 (Mirabegron)DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 25 mg og 50 mg: Hver depottablett inneh.: Mirabegron 25 mg, resp. 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 50 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av «urgency», økt vannlatingsfrekvens og urgeinkontinens hos voksne med overaktiv blæresyndrom (OAB).

Dosering

Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 50 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Preparatet er ikke studert hos pasienter med terminal nyresykdom (GFR <15 ml/minutt/1,73 m2 eller pasienter som trenger hemodialyse) eller ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og anbefales ikke til disse pasientgruppene. Det foreligger begrensede data fra pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-29 ml/minutt/1,73 m2) og det anbefales en dosereduksjon til 25 mg for denne pasientgruppen. Tabellen viser anbefalt daglig dose for pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon ved fravær og tilstedeværelse av sterke CYP3A-hemmere.

 

 

Sterke CYP3A-hemmere

 

 

Uten hemmer

Med hemmer

Nedsatt nyrefunksjon1

Lett

50 mg

25 mg

 

Moderat

50 mg

25 mg

 

Alvorlig

25 mg

Ikke anbefalt

Nedsatt leverfunksjon2

Lett

50 mg

25 mg

 

Moderat

25 mg

Ikke anbefalt

1Lett: GFR 60-89 ml/minutt/1,73 m2. Moderat: GFR 30-59 ml/minutt/1,73 m2. Alvorlig: GFR 15-29 ml/minutt/1,73 m2. 2Lett: Child-Pugh A. Moderat: Child-Pugh B. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig ukontrollert hypertensjon definert som systolisk blodtrykk ≥180 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk ≥110 mm Hg.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Se Dosering. Hypertensjon: Mirabegron kan øke blodtrykket. Blodtrykk bør måles ved oppstart og jevnlig under behandlingen, spesielt hos hypertensive pasienter. Det foreligger begrensede data fra pasienter med hypertensjon trinn 2 (systolisk blodtrykk ≥160 mm Hg eller diastolisk blodtrykk ≥100 mm Hg). Kongenital eller ervervet QT-forlengelse: Ved terapeutiske doser i kliniske studier, har mirabegron ikke gitt klinisk relevant QT-forlengelse. Pasienter med tidligere kjent QT-forlengelse eller pasienter som bruker legemidler som er kjent for å gi forlenget QT-intervall er imidlertid ikke inkludert i studiene, og effekten er ukjent. Varsomhet må utvises ved bruk til disse pasientene. Pasienter med blæreobstruksjon (BOO) og pasienter som tar antimuskariner mot overaktiv blæresyndrom (OAB): Hos pasienter som tar mirabegron er det etter markedsføring rapportert om urinretensjon hos pasienter med BOO og hos pasienter som tar antimuskariner som behandling mot OAB. En kontrollert klinisk sikkerhetsstudie av pasienter med BOO viste ingen økt urinretensjon hos pasienter behandlet med mirabegron, men mirabegron bør likevel administreres med forsiktighet ved klinisk signifikant BOO. Mirabegron bør også administreres med forsiktighet til pasienter som tar antimuskariner som behandling mot OAB.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR 30-89 ml/minutt/1,73 m2) eller lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A), og samtidig behandling med sterke CYP3A-hemmere, er anbefalt dosering 25 mg/dag. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler med smal terapeutisk indeks som metaboliseres signifikant via CYP2D6, slik som tioridazin, antiarytmika type 1C og TCA. Det bør også utvises forsiktighet ved samtidig bruk av CYP2D6-substrater, der dosen titreres individuelt. For pasienter som skal starte behandling med en kombinasjon av Betmiga og digoksin, bør laveste dose digoksin forskrives i starten. Digoksinkonsentrasjonen i serum bør overvåkes og brukes til titrering av digoksindosen for å oppnå ønsket klinisk effekt. Det bør tas hensyn til muligheten for at mirabegron kan virke hemmende på P-gp ved kombinasjon med sensitive P-gp-substrater, som f.eks. dabigatran. Økt eksponering for mirabegron forårsaket av interaksjoner kan være forbundet med forhøyet puls.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset mengde data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mirabegron anbefales ikke under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Skilles ut i melken til gnagere og forventes derfor å kunne bli påvist i human melk. Manglende humane data. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen behandlingsrelaterte effekter på fertiliteten hos dyr. Effekt på human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré1, forstoppelse1, kvalme1
Mindre vanlige Dyspepsi, gastritt
Sjeldne Leppeødem
Hjerte
Vanlige Takykardi
Mindre vanlige Atrieflimmer, palpitasjoner
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria, utslett (inkl. makuløst og papuløst)
Sjeldne Angioødem1, leukocytoklastisk vaskulitt, purpura
Infeksiøse
Vanlige Urinveisinfeksjon
Mindre vanlige Cystitt, vaginal infeksjon
Kar
Svært sjeldne Hypertensiv krise1
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Vulvovaginal kløe
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Hevelse i ledd
Nevrologiske
Vanlige Hodepine1, svimmelhet1
Nyre/urinveier
Sjeldne Urinretensjon1
Psykiske
Ukjent frekvens Forvirringstilstand1, insomni1
Undersøkelser
Mindre vanlige Økt ALAT, økt ASAT, økt blodtrykk, økt γ-GT
Øye
Sjeldne Øyelokksødem
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré1, forstoppelse1, kvalme1
Hjerte Takykardi
Infeksiøse Urinveisinfeksjon
Nevrologiske Hodepine1, svimmelhet1
Mindre vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, gastritt
Hjerte Atrieflimmer, palpitasjoner
Hud Kløe, urticaria, utslett (inkl. makuløst og papuløst)
Infeksiøse Cystitt, vaginal infeksjon
Kjønnsorganer/bryst Vulvovaginal kløe
Muskel-skjelettsystemet Hevelse i ledd
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT, økt blodtrykk, økt γ-GT
Sjeldne
Gastrointestinale Leppeødem
Hud Angioødem1, leukocytoklastisk vaskulitt, purpura
Nyre/urinveier Urinretensjon1
Øye Øyelokksødem
Svært sjeldne
Kar Hypertensiv krise1
Ukjent frekvens
Psykiske Forvirringstilstand1, insomni1

1Sett etter markedsføring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Opptil 300 mg daglig i 10 dager, ga økt puls og økt systolisk blodtrykk ved administrering til friske.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Monitorering av puls, blodtrykk og EKG anbefales.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker avslappende på glatt muskulatur i blære hos rotte og isolert vev fra menneske. I lagringsfasen, når urin samles opp i urinblæren, dominerer den sympatiske nervestimuleringen. Noradrenalin frigjøres fra nerveterminalene og fører i hovedsak til aktivering av beta-adrenoseptorene i blæremuskulaturen, slik at den glatte muskulaturen i blæren slapper av. Mirabegron bedrer urinlagringsfunksjonen ved å stimulere β3-adrenoseptorene i blæren.
Absorpsjon: Cmax nås etter 3-4 timer. Absolutt biotilgjengelighet øker fra 29% ved en dose på 25 mg til 35% ved en dose på 50 mg. Gjennomsnittlig Cmax og AUC øker mer enn doseproporsjonalt innenfor dosespekteret. Steady state nås i løpet av 7 dager.
Proteinbinding: Ca. 71%. Moderat affinitet for albumin og α1-syreglykoprotein.
Fordeling: Vdss ca. 1670 liter. Distribueres til erytrocytter.
Halveringstid: Total kroppsclearance fra plasma er ca. 57 liter/time. Terminal t1/2 ved eliminering er ca. 50 timer. Renal clearance er ca. 13 liter/time.
Metabolisme: Involverer dealkylering, oksidering, (direkte) glukuronidering og amidhydrolyse.
Utskillelse: Utskillelsen av uendret mirabegron i urin er doseavhengig og er ca. 6% etter 25 mg og 12,2% etter 100 mg. Etter administrering av 160 mg radioaktivt merket mirabegron ble ca. 55% gjenfunnet i urin og ca. 34% i feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Betmiga, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg 30 stk. (endose)
501278
Blå resept
-
390,00 C
90 stk. (endose)
595198
Blå resept
-
1097,50 C
50 mg 30 stk. (endose)
093284
Blå resept
-
390,00 C
90 stk. (endose)
409927
Blå resept
-
1097,50 C
90 stk. (flaske)
567338
Blå resept
-
1097,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2019