Humant follikkelstimulerende hormon.

G03G A05 (Follitropin alfa)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 75 IE/0,125 ml, 150 IE/0,25 ml, 225 IE/0,375 ml, 300 IE/0,5 ml og 450 IE/0,75 ml: Hver ferdigfylt penn inneh.: Follitropin alfa (r-hFSH) 75 IE, resp. 150 IE, 225 IE, 300 IE og 450 IE, poloksamer 188, sukrose, metionin, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne: Anovulasjon (inkl. polycystisk ovariesyndrom, PCOS) hos kvinner som ikke har respondert på behandling med klomifensitrat. Stimulering av multippel follikkelutvikling hos kvinner som gjennomgår superovulasjon i forbindelse med assisterte befruktningsteknikker som f.eks. in vitro-fertilisering (IVF), «gamet-intrafallopisk transfer» eller «zygot-intrafallopisk transfer». Follitropin alfa i kombinasjon med et luteiniserende hormon (LH) er anbefalt for stimulering av follikulær utvikling hos kvinner med alvorlig LH- og FSH-mangel. I kliniske studier ble disse pasientene definert ved et endogent LH-serumnivå <1,2 IE/liter. Stimulering av spermatogenese hos menn som har medfødt eller ervervet hypogonadisme ved samtidig behandling med humant koriongonadotropin (hCG).

Dosering

For å bedre sporbarheten skal preparatnavn og batchnummer oppgis tydelig i journalen. Behandling bør initieres under tilsyn av en spesialist med erfaring i behandling av fertilitetsforstyrrelser. Behandling må tilpasses pasientens individuelle respons, lavest effektive dose bør brukes.
Anovulasjon (omfatter polycystisk ovariesyndrom)
Hos kvinner som menstruerer skal behandling påbegynnes innen de første 7 dagene av menstruasjonssyklusen. Et vanlig behandlingsregime begynner med 75-150 IE FSH daglig, og økes om nødvendig fortrinnsvis med 37,5 eller 75 IE ved 7 eller helst 14 dagers mellomrom. Maks. daglig dose overstiger vanligvis ikke 225 IE FSH. Dersom pasienten ikke responderer etter 4 ukers behandling, bør man avbryte behandlingssyklusen, og pasienten bør gjennomgå ytterligere evaluering. Når optimal reaksjon oppnås, bør en enkelt injeksjon på 250 µg rekombinant humant koriongonadotropin alfa (r-hCG) eller 5000-10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter siste injeksjon med follitropin alfa. Dersom en for sterk reaksjon oppnås, bør behandlingen avsluttes og hCG skal ikke gis.
Kvinner som gjennomgår ovarialstimulering for multippel follikkelutvikling før in vitro-fertilisering (IVF) eller andre teknikker for assistert befruktning
Et vanlig behandlingsregime for superovulering omfatter tilførsel av 150-225 IE follitropin alfa daglig fra dag 2 eller 3 i menstruasjonssyklusen. Behandlingen fortsettes til tilstrekkelig follikulær utvikling er oppnådd (5-20 dager). En enkelt injeksjon på 250 µg r-hCG eller 5000 IE opptil 10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter siste injeksjonen med follitropin alfa for å utløse endelig follikkelmodning. Nedregulering med GnRH-agonist eller -antagonist benyttes ofte for å hemme den endogene LH-stigningen og for å kontrollere toniske nivåer av LH. Ved vanlig behandlingsregime begynner behandlingen med follitropin alfa omtrent 2 uker etter påbegynt agonistbehandling, og begge fortsetter til tilstrekkelig follikulær utvikling er oppnådd.
Anovulasjon pga. alvorlig LH- og FSH-mangel
Behandlingen kan påbegynnes når som helst. Anbefalt behandlingsregime innledes med 75 IE lutropin alfa daglig sammen med 75-150 IE FSH. Dersom man må øke FSH-dosen, bør dosetilpasning skje med 7-14 dagers intervaller. Doseøkning bør være 37,5-75 IE. Stimuleringstiden i en enkelt syklus kan forlenges til opptil 5 uker. Når optimal reaksjon oppnås, bør en enkelt injeksjon på 250 µg r-hCG eller 5000 IE opptil 10 000 IE hCG gis 24-48 timer etter siste injeksjon med follitropin alfa og lutropin alfa. Lutealfasestøtte kan være aktuelt, ettersom mangel på substanser med luteotrop aktivitet (LH/hCG) etter ovulasjon kan føre til prematur corpeus luteum-svikt. Ved en for sterk reaksjon, bør behandling avsluttes og hCG skal ikke gis.
Menn med hypogonadotrop hypogonadisme
En dose på 150 IE gis 3 ganger pr. uke samtidig med hCG, i minst 4 måneder. Dersom pasienten ikke har respondert etter denne behandlingstiden, kan kombinasjonsbehandlingen fortsette. Klinisk erfaring viser at behandling i minst 18 måneder kan være nødvendig for å oppnå spermatogenese.
Administrering S.c. bruk. Bør injiseres umiddelbart etter anbrudd. Oppløsning som inneholder partikler eller er uklar skal ikke brukes. Den første injeksjonen bør gis under nøye medisinsk overvåkning. Selvadministrering bør bare foretas av pasienter som er godt motivert, tilstrekkelig opplært og som har tilgang til faglig ekspertise. For instruksjoner vedrørende administrering se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Tumor i hypothalamus eller hypofyse. Ovarieforstørrelse eller ovariecyste som ikke skyldes polycystisk ovariesyndrom, gynekologisk blødning av ukjent etiologi, eggstokk-, livmor- eller brystkreft. Follitropin alfa er kontraindisert når effektiv respons ikke kan oppnås, som ved: Primær ovarialsvikt, misdannelser i kjønnsorganene som er uforenlig med graviditet, fibromyomer i uterus som er uforenlig med graviditet, primær testikulær insuffisiens.

Forsiktighetsregler

Behandling med gonadotropin krever en viss tidsforpliktelse av lege og helseteam, i tillegg til tilgjengelig adekvat overvåkningsutstyr. Regelmessig kontroll av ovarialrespons med ultralyd, enten alene eller med samtidig måling av serumøstradiolnivåer, er påkrevd for effektiv bruk. Pasienter med porfyri eller med porfyri i familien, skal kontrolleres nøye under behandling. Dersom porfyri oppstår eller forverres, kan seponering bli nødvendig. Behandling hos kvinner: Før behandlingsoppstart skal årsaken til parets infertilitet undersøkes grundig og mulige kontraindikasjoner mot graviditet skal vurderes. Pasienten bør særlig vurderes mhp. hypotyreoidisme, adrenokortikal svikt, hyperprolaktinemi, og hensiktsmessig behandling bør gis. Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): OHSS kan manifestere seg med økende alvorlighetsgrad. OHSS kan utvikle seg raskt (innen 24 timer) eller over flere dager til en alvorlig medisinsk tilstand. Pasienten bør følges i minst 2 uker etter hCG-administrering. Dersom alvorlig OHSS forekommer, anbefales det at gonadotropinbehandlingen avbrytes og at pasienten legges inn på sykehus. Multippel graviditet: Sammenlignet med naturlig befruktning øker hyppigheten av multippel graviditet og flerlingefødsler hos pasienter som gjennomgår ovulasjonsinduksjon. Spontanabort: Forekomsten av spontanabort er større hos pasienter som gjennomgår stimulering av follikkelutvikling for ovulasjonsinduksjon eller assistert befruktning, enn etter normal befruktning. Ektopisk graviditet: Kvinner med tidligere sykdom i egglederne har risiko for ektopisk graviditet. Neoplasmer i reproduksjonssystemet: Det er rapportert om ovarialcancer og andre neoplasmer i reproduksjonssystemet, både benigne og maligne, hos kvinner som har gjennomgått multiple regimer for infertilitetsbehandling. Det er ikke klarlagt om behandling med gonadotropiner øker risikoen for slike tumorer hos infertile kvinner. Medfødte misdannelser: Forekomsten av medfødte misdannelser kan være noe høyere etter assistert befruktning enn etter spontane graviditeter. Tromboembolisme: Hos kvinner med nylig eller pågående tromboembolisk sykdom eller kvinner som har en forhøyet risiko for tromboembolisme, kan behandling med gonadotropiner ytterligere øke risikoen for forverring eller forekomst av slike hendelser. Hos disse kvinnene må fordelene med behandling med gonadotropiner veies opp mot risikoen. Behandling hos menn: Forhøyet endogent FSH-nivå hos menn er tegn på primær testikulær svikt. Slike pasienter responderer ikke på follitropin alfa/hCG-behandling. Follitropin alfa skal ikke brukes når effektiv respons ikke kan nås.

Interaksjoner

Samtidig bruk av andre ovulasjonsstimulerende midler (f.eks. hCG, klomifensitrat) kan forsterke follikkelresponsen. Samtidig bruk av GnRH-agonist eller -antagonist for å fremkalle desensitivisering i hypofysen kan derimot føre til at det er nødvendig å øke dosen av follitropin alfa for å oppnå tilfredsstillende ovarialrespons.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Effekten av overdosering er ukjent, men det er en mulighet for at OHSS kan forekomme.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringFollitropin alfa (r-hFSH) er et glykoprotein fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk.
VirkningsmekanismeHovedeffekten hos kvinner er utvikling av modne Graafs follikler. Hos kvinner med anovulasjon er målet med behandlingen å utvikle 1 enkelt moden Graafs follikkel som kan frigi ovum etter administrering av hCG. Hos menn med for lite FSH, induseres spermatogenese ved behandling med follitropin alfa og hCG i minst 4 måneder.
AbsorpsjonEtter s.c. administrering er absolutt biotilgjengelighet ca. 70%.
ProteinbindingCa. 91%.
FordelingVdss er 10 liter.
HalveringstidEtter i.v. administrering fordeles follitropin alfa i ekstracellulærvæsken med halveringstid på ca. 2 timer. Etter gjentatt administrering akkumuleres follitropin alfa til 3 × høyere nivå, og steady state nås innen 3-4 dager. Total clearance er 0,6 liter/time.
Utskillelse1/8 av follitropin alfa-dosen utskilles i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Kan oppbevares utenfor kjøleskap (≤25°C) i opptil 3 måneder; ubrukt legemiddel må deretter kastes. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bemfola, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
75 IE/0,125 ml 1 stk. (ferdigfylt penn)
422738
- 249,90 C
150 IE/0,25 ml 1 stk. (ferdigfylt penn)
489149
- 526,70 C
10 stk. (ferdigfylt penn)
374183
- 4 941,00 C
225 IE/0,375 ml 1 stk. (ferdigfylt penn)
429875
- 785,80 C
10 stk. (ferdigfylt penn)
189728
- 7 531,80 C
300 IE/0,5 ml 1 stk. (ferdigfylt penn)
515399
- 935,20 C
10 stk. (ferdigfylt penn)
083422
- 9 026,10 C
450 IE/0,75 ml 1 stk. (ferdigfylt penn)
582122
- 1 347,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Bemfola INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 75 IE/0,125 ml

Bemfola INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 IE/0,25 ml

Bemfola INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 225 IE/0,375 ml

Bemfola INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 300 IE/0,5 ml

Bemfola INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 450 IE/0,75 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.06.2022


Sist endret: 02.02.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)