Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, suspensjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Brinzolamid 10 mg, benzalkoniumklorid, mannitol (E 421), karbomer 974P, tyloksapol, dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyre​/​natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

For senking av øyetrykket ved okulær hypertensjon og åpenvinklet glaukom som monoterapi til voksne pasienter som ikke responderer på betablokkere, når betablokkere er kontraindisert eller som tilleggsterapi til betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Dosering

Som monoterapi eller tilleggsterapi
Voksne: 1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig. Visse pasienter kan respondere bedre på 1 dråpe 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt og bør derfor ikke brukes.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml​/​minutt) eller ved hyperkloremisk acidose. Brinzolamid og hovedmetabolitt utskilles hovedsakelig gjennom nyrene, og Azopt er derfor kontraindisert til disse pasientene.
  • Barn 0-17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Bruk anbefales ikke.
  • Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
Administrering Til okulær bruk. Nasolakrimal okklusjon eller forsiktig lukking av øyelokkene etter applikasjon anbefales, da dette kan redusere systemisk absorpsjon og gi færre systemiske bivirkninger. Flasken holdes godt lukket når den ikke er i bruk. Når Azopt erstatter annet glaukommiddel til lokalt bruk, skal behandling med det andre midlet avsluttes, og behandling med Azopt startes neste dag. Dersom mer enn ett legemiddel for øyet brukes, skal legemidlene gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal administreres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller sulfonamider. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon, hyperkloremisk acidose.

Forsiktighetsregler

Brinzolamid er et sulfonamid som selv ved lokal tilførsel kan absorberes systemisk. Av denne grunn kan bivirkninger forekomme også etter lokal tilførsel. Hvis det oppstår tegn til alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, må preparatet seponeres. Syre-baseforstyrrelser i forbindelse med orale karboanhydrasehemmere er rapportert. Må brukes med forsiktighet ved risiko for nedsatt nyrefunksjon, pga. mulig risiko for metabolsk acidose. Studier på premature barn (<36 uker) eller barn <1 uke gamle er ikke gjort. Pasienter med betydelig umodne eller unormale nyretubuli skal kun behandles med brinzolamid etter nøye vurdering av fordeler og ulemper, da en mulig risiko for metabolsk acidose foreligger. Orale karbonanhydrasehemmere kan svekke evnen til å utføre oppgaver som krever mental årvåkenhet og​/​eller fysisk koordinasjon hos eldre pasienter. Samtidig behandling: Risiko for en additiv effekt til kjente systemeffekter av karboanhydrasehemmere hos pasienter som får perorale karboanhydrasehemmere og Azopt finnes. Samtidig tilførsel av disse er ikke blitt undersøkt og anbefales derfor ikke. Ingen data om langtidsvirkningene av Azopt som tilleggsterapi til travoprost foreligger. Erfaringer fra behandling hos pasienter med pseudoeksfoliativt glaukom og pigmentglaukom er begrenset. Utvis forsiktighet ved behandling av slike pasienter og følg nøye med på det intraokulære trykket. Er ikke undersøkt hos pasienter med trangvinkelglaukom og bruk er derfor ikke anbefalt. Eventuell påvirkning av brinzolamid på korneal endotelfunksjon er ikke undersøkt hos pasienter med skadet kornea (spesielt pasienter med lavt antall endotelceller). Kontaktlinsebrukere har ikke blitt undersøkt spesifikt, og disse pasientene bør derfor følges nøye under behandling med brinzolamid ettersom karboanhydrasehemmere kan påvirke korneal hydrering, og kontaktlinsebruk kan øke risikoen for kornea. Nøye overvåkning av pasienter med skadet kornea, som ved diabetes mellitus eller korneal dystrofi, anbefales. Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake punktuell keratopati og​/​eller toksisk ulcerøs keratopati. Ettersom Azopt inneholder benzalkoniumklorid, kreves nøyaktige kontroller ved frekvent eller langvarig bruk hos pasienter med tørre øyne eller ved tilstander der kornea kan påvirkes. Er ikke undersøkt på pasienter som bruker kontaktlinser. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon og er kjent for å kunne misfarge myke kontaktlinser, unngå samtidig bruk. Pasienten skal instrueres i å ta ut kontaktlinsene før påføring av Azopt, og vente minst15 minutter før kontaktlinsene settes inn igjen. Potensielle rebound-effekter etter avsluttet behandling med Azopt er ikke undersøkt. Effekten (senking av det intraokulære trykket) forventes å vare i 5-7 dager.

Interaksjoner

Særskilte interaksjonsstudier med andre legemidler er ikke blitt utført. I kliniske studier ble Azopt brukt sammen med øyepreparater som inneholder prostaglandinanaloger og timolol uten at noen interaksjoner ble sett. Syre-baseforandringer etter behandling med perorale karboanhydrasehemmere er rapportert. Cytokrom P-450-isoenzymer som har ansvar for metabolismen av brinzolamid, inkl. CYP3A4 (hovedsakelig), CYP2A6, CYP2C8 og CYP2C9. CYP3A4-inhibitorer som ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir og troleandomycin kan forventes å hemme metabolismen av brinzolamid via CYP3A4. Om CYP3A4-inhibitorer gis samtidig som brinzolamid, bør forsiktighet utvises. Akkumulasjon av brinzolamid er imidlertid usannsynlig da det hovedsakelig utskilles renalt. Brinzolamid hemmer ikke cytokrom P-450-isoenzymer.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen eller begrensede data på bruk av brinzolamid. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter systemisk administrering. Azopt er ikke anbefalt under graviditet eller for fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingUkjent om brinzolamid/metabolitter utskilles i morsmelk etter topikal administrering. Dyrestudier har vist minimal utskillelse etter oral administrering. Risiko for nyfødte​/​spedbarn kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen avsluttes​/​avstås fra.
FertilitetUkjent. Dyrestudier har ikke vist påvirkning.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering er rapportert.
SymptomerElektrolyttubalanse, utvikling av acidose og mulige effekter på nervesystemet kan forekomme.
BehandlingBehandling bør være symptomatisk og understøttende. Serumelektrolyttnivåer (særskilt kalium) og pH-nivået i blodet skal måles.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKarboanhydrasehemmer. Lokalt middel ved glaukom og miotika i øyet.
VirkningsmekanismeKarboanhydrase er et enzym som bl.a. finnes i øyet. Karboanhydrase katalyserer den reversible reaksjonen der karbondioksid hydreres og karbonsyre dehydreres. Hemming av karboanhydrase i de ciliære processer i øyet senker kammervannsekresjonen, trolig ved å senke hastigheten på dannelsen av bikarbonationer med etterfølgende reduksjon av natrium- og væsketransporten. Resultatet er en senking av det intraokulære trykket, som er en stor risikofaktor for skader på synsnerven og synsfeltbortfall forårsaket av glaukom. Karboanhydraseaktiviteten reduseres med ca. 30-60%.
AbsorpsjonEtter lokal tilførsel i øyet absorberes brinzolamid systemisk.
ProteinbindingCa. 60%.
FordelingPga. sin affinitet for karbohydrase II (CA-II) distribueres brinzolamid i høy grad til de røde blodlegemene (RBC). Metabolitten N-desetylbrinzolamid bindes i hovedsak til CA-I og akkumuleres i RBC.
HalveringstidI helblod ca. 24 uker (middelverdi).
UtskillelseCa. 60% via urinen. Ca. 20% i form av metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser og refusjon

Azopt, ØYEDRÅPER, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 5 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
566182

Blå resept

133,90 C
3 × 5 ml (plastflaske m​/​dråpespiss)
001878

Blå resept

329,20 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Azopt ØYEDRÅPER, suspensjon 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

13.03.2023


Sist endret: 11.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)