Karboanhydrasehemmer.

S01E C04 (Brinzolamid)ØYEDRÅPER, suspensjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Brinzolamid 10 mg, benzalkoniumklorid, mannitol (E 421), karbomer 974P, tyloksapol, dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

For senking av øyetrykket ved okulær hypertensjon og åpenvinklet glaukom som monoterapi til voksne pasienter som ikke responderer på betablokkere, når betablokkere er kontraindisert eller som tilleggsterapi til betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Dosering

Som monoterapi eller tilleggsterapi: Voksne: 1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig. Visse pasienter kan respondere bedre på 1 dråpe 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt og bør derfor ikke brukes. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) eller ved hyperkloremisk acidose. Brinzolamid og hovedmetabolitt utskilles hovedsakelig gjennom nyrene, og Azopt er derfor kontraindisert til disse pasientene. Barn 0-17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Bruk anbefales ikke. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
Administrering: Til okulær bruk. Nasolakrimal okklusjon eller forsiktig lukking av øyelokkene etter applikasjon anbefales, da dette kan redusere systemisk absorpsjon og gi færre systemiske bivirkninger. Flasken holdes godt lukket når den ikke er i bruk. Når Azopt erstatter annet glaukommiddel til lokalt bruk, skal behandling med det andre midlet avsluttes, og behandling med Azopt startes neste dag. Dersom mer enn ett legemiddel for øyet brukes, skal legemidlene gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal administreres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller sulfonamider. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon, hyperkloremisk acidose.

Forsiktighetsregler

Brinzolamid er et sulfonamid som selv ved lokal tilførsel kan absorberes systemisk. Av denne grunn kan bivirkninger forekomme også etter lokal tilførsel. Hvis det oppstår tegn til alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, må preparatet seponeres. Syre-baseforstyrrelser i forbindelse med orale karboanhydrasehemmere er rapportert. Må brukes med forsiktighet ved risiko for nedsatt nyrefunksjon, pga. mulig risiko for metabolsk acidose. Studier på premature barn (<36 uker) eller barn <1 uke gamle er ikke gjort. Pasienter med betydelig umodne eller unormale nyretubuli skal kun behandles med brinzolamid etter nøye vurdering av fordeler og ulemper, da en mulig risiko for metabolsk acidose foreligger. Orale karbonanhydrasehemmere kan svekke evnen til å utføre oppgaver som krever mental årvåkenhet og/eller fysisk koordinasjon hos eldre pasienter. Samtidig behandling: Risiko for en additiv effekt til kjente systemeffekter av karboanhydrasehemmere hos pasienter som får perorale karboanhydrasehemmere og Azopt finnes. Samtidig tilførsel av disse er ikke blitt undersøkt og anbefales derfor ikke. Ingen data om langtidsvirkningene av Azopt som tilleggsterapi til travoprost foreligger. Erfaringer fra behandling hos pasienter med pseudoeksfoliativt glaukom og pigmentglaukom er begrenset. Utvis forsiktighet ved behandling av slike pasienter og følg nøye med på det intraokulære trykket. Er ikke undersøkt hos pasienter med trangvinkelglaukom og bruk er derfor ikke anbefalt. Eventuell påvirkning av brinzolamid på korneal endotelfunksjon er ikke undersøkt hos pasienter med skadet kornea (spesielt pasienter med lavt antall endotelceller). Kontaktlinsebrukere har ikke blitt undersøkt spesifikt, og disse pasientene bør derfor følges nøye under behandling med brinzolamid ettersom karboanhydrasehemmere kan påvirke korneal hydrering, og kontaktlinsebruk kan øke risikoen for kornea. Nøye overvåkning av pasienter med skadet kornea, som ved diabetes mellitus eller korneal dystrofi, anbefales. Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Ettersom Azopt inneholder benzalkoniumklorid, kreves nøyaktige kontroller ved frekvent eller langvarig bruk hos pasienter med tørre øyne eller ved tilstander der kornea kan påvirkes. Er ikke undersøkt på pasienter som bruker kontaktlinser. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon og er kjent for å kunne misfarge myke kontaktlinser, unngå samtidig bruk. Pasienten skal instrueres i å ta ut kontaktlinsene før påføring av Azopt, og vente minst15 minutter før kontaktlinsene settes inn igjen. Potensielle rebound-effekter etter avsluttet behandling med Azopt er ikke undersøkt. Effekten (senking av det intraokulære trykket) forventes å vare i 5-7 dager.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Særskilte interaksjonsstudier med andre legemidler er ikke blitt utført. I kliniske studier ble Azopt brukt sammen med øyepreparater som inneholder prostaglandinanaloger og timolol uten at noen interaksjoner ble sett. Syre-baseforandringer etter behandling med perorale karboanhydrasehemmere er rapportert. Cytokrom P-450-isoenzymer som har ansvar for metabolismen av brinzolamid, inkl. CYP3A4 (hovedsakelig), CYP2A6, CYP2C8 og CYP2C9. CYP3A4-inhibitorer som ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir og troleandomycin kan forventes å hemme metabolismen av brinzolamid via CYP3A4. Om CYP3A4-inhibitorer gis samtidig som brinzolamid, bør forsiktighet utvises. Akkumulasjon av brinzolamid er imidlertid usannsynlig da det hovedsakelig utskilles renalt. Brinzolamid hemmer ikke cytokrom P-450-isoenzymer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data på bruk av brinzolamid. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter systemisk administrering. Azopt er ikke anbefalt under graviditet eller for fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ukjent om brinzolamid/metabolitter utskilles i morsmelk etter topikal administrering. Dyrestudier har vist minimal utskillelse etter oral administrering. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ukjent. Dyrestudier har ikke vist påvirkning.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeRedusert antall røde blodceller, økt klorid i blod
Gastrointestinale
VanligeDysgeusi
Mindre vanligeAbdominalt ubehag, diaré, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal lidelse, hyppig avføring, kvalme, mageubehag, munntørrhet, oppkast, oral hypoestesi, oral parestesi, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
Generelle
Mindre vanligeBrystubehag, fatigue, føle seg unormal, smerte
SjeldneAsteni, brystsmerte, føle seg skjelven, irritabilitet
Ukjent frekvensMalaise, perifert ødem
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi, kardiorespiratorisk distress, palpitasjoner
SjeldneAngina pectoris, uregelmessig hjerterytme
Ukjent frekvensArytmi, hypertensjon, redusert blodtrykk, takykardi, økt blodtrykk, økt hjerterytme
Hud
Mindre vanligeMakulopapuløst utslett, stram hud, utslett
SjeldneAlopesi, generalisert kløe, urticaria
Ukjent frekvensDermatitt, erytem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligeFaryngitt, nasofaryngitt, sinusitt
Ukjent frekvensRhinitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
Lever/galle
Ukjent frekvensUnormal leverfunksjonstest
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, halsirritasjon, hostesyndrom i øvre luftveier, nysing, orofaryngeal smerte, rhinoré
SjeldneBronkial hyperreaktivitet, hoste, tett nese, tette bihuler, uttørring av neseslimhinne, øvre luftveistetthet
Ukjent frekvensAstma
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Ukjent frekvensArtralgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Mindre vanligeAmnesi, hodepine, motorisk dysfunksjon, parestesi, svimmelhet
SjeldneSomnolens, svekket hukommelse
Ukjent frekvensAgeusi, hypoestesi, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyresmerte
Ukjent frekvensPollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeApati, depresjon, mareritt, nedstemthet, nervøsitet, redusert libido
SjeldneInsomni
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeFremmedlegeme i øyet
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensRedusert appetitt
Øre
SjeldneTinnitus
Ukjent frekvensVertigo
Øye
VanligeFølelse av fremmedlegeme i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanligeAllergisk konjunktivitt, astenopi, avleiring i øyet, blefaritt, blending, fotofobi, keratitt, keratokonjunktivitt sicca, keratopati, kløe i øyet, kløe på øyelokket, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, korneal epiteldefekt, korneal epitelsykdom, korneal erosjon, korneale flekker, meibomianitt, pterygium, punktkeratitt, skleral pigmentering, skorpedannelse på øyelokkskanten, subkonjunktival cyste, tørre øyne, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeubehag, øyeutflod
SjeldneDiplopi, fotopsi, korneaødem, okulær hypoestesi, periorbitalt ødem, redusert synsskarphet, økt cup/disk-ratio i synsnerve, økt intraokulært trykk
Ukjent frekvensKornealidelser, madarose, synsforstyrrelse, øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokkslidelse
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDysgeusi
ØyeFølelse av fremmedlegeme i øyet, okulær hyperemi, tåkesyn, øyeirritasjon, øyesmerte
Mindre vanlige
Blod/lymfeRedusert antall røde blodceller, økt klorid i blod
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, diaré, dyspepsi, flatulens, gastrointestinal lidelse, hyppig avføring, kvalme, mageubehag, munntørrhet, oppkast, oral hypoestesi, oral parestesi, øsofagitt, øvre abdominalsmerte
GenerelleBrystubehag, fatigue, føle seg unormal, smerte
HjerteBradykardi, kardiorespiratorisk distress, palpitasjoner
HudMakulopapuløst utslett, stram hud, utslett
InfeksiøseFaryngitt, nasofaryngitt, sinusitt
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierDyspné, epistakse, faryngolaryngeal smerte, halsirritasjon, hostesyndrom i øvre luftveier, nysing, orofaryngeal smerte, rhinoré
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeAmnesi, hodepine, motorisk dysfunksjon, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveierNyresmerte
PsykiskeApati, depresjon, mareritt, nedstemthet, nervøsitet, redusert libido
Skader/komplikasjonerFremmedlegeme i øyet
ØyeAllergisk konjunktivitt, astenopi, avleiring i øyet, blefaritt, blending, fotofobi, keratitt, keratokonjunktivitt sicca, keratopati, kløe i øyet, kløe på øyelokket, konjunktival hyperemi, konjunktivitt, korneal epiteldefekt, korneal epitelsykdom, korneal erosjon, korneale flekker, meibomianitt, pterygium, punktkeratitt, skleral pigmentering, skorpedannelse på øyelokkskanten, subkonjunktival cyste, tørre øyne, unormal følelse i øyet, økt lakrimasjon, øyehevelse, øyeubehag, øyeutflod
Sjeldne
GenerelleAsteni, brystsmerte, føle seg skjelven, irritabilitet
HjerteAngina pectoris, uregelmessig hjerterytme
HudAlopesi, generalisert kløe, urticaria
LuftveierBronkial hyperreaktivitet, hoste, tett nese, tette bihuler, uttørring av neseslimhinne, øvre luftveistetthet
NevrologiskeSomnolens, svekket hukommelse
PsykiskeInsomni
ØreTinnitus
ØyeDiplopi, fotopsi, korneaødem, okulær hypoestesi, periorbitalt ødem, redusert synsskarphet, økt cup/disk-ratio i synsnerve, økt intraokulært trykk
Ukjent frekvens
GenerelleMalaise, perifert ødem
HjerteArytmi, hypertensjon, redusert blodtrykk, takykardi, økt blodtrykk, økt hjerterytme
HudDermatitt, erytem
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseRhinitt
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
LuftveierAstma
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeAgeusi, hypoestesi, tremor
Nyre/urinveierPollakisuri
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
ØreVertigo
ØyeKornealidelser, madarose, synsforstyrrelse, øyeallergi, øyelokkserytem, øyelokkslidelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering er rapportert.
Symptomer: Elektrolyttubalanse, utvikling av acidose og mulige effekter på nervesystemet kan forekomme.
Behandling: Behandling bør være symptomatisk og understøttende. Serumelektrolyttnivåer (særskilt kalium) og pH-nivået i blodet skal måles.

Egenskaper

Klassifisering: Karboanhydrasehemmer. Lokalt middel ved glaukom og miotika i øyet.
Virkningsmekanisme: Karboanhydrase er et enzym som bl.a. finnes i øyet. Karboanhydrase katalyserer den reversible reaksjonen der karbondioksid hydreres og karbonsyre dehydreres. Hemming av karboanhydrase i de ciliære processer i øyet senker kammervannsekresjonen, trolig ved å senke hastigheten på dannelsen av bikarbonationer med etterfølgende reduksjon av natrium- og væsketransporten. Resultatet er en senking av det intraokulære trykket, som er en stor risikofaktor for skader på synsnerven og synsfeltbortfall forårsaket av glaukom. Karboanhydraseaktiviteten reduseres med ca. 30-60%.
Absorpsjon: Etter lokal tilførsel i øyet absorberes brinzolamid systemisk.
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Pga. sin affinitet for karbohydrase II (CA-II) distribueres brinzolamid i høy grad til de røde blodlegemene (RBC). Metabolitten N-desetylbrinzolamid bindes i hovedsak til CA-I og akkumuleres i RBC.
Halveringstid: I helblod ca. 24 uker (middelverdi).
Utskillelse: Ca. 60% via urinen. Ca. 20% i form av metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Azopt, ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
566182
Blå resept
Byttegruppe
133,90C
3 × 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
001878
Blå resept
Byttegruppe
329,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2018